Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPŽP PRIORITNÍ OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní SPECIFICKÝ CÍL 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPŽP PRIORITNÍ OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní SPECIFICKÝ CÍL 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i."— Transkript prezentace:

1 OPŽP PRIORITNÍ OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
SPECIFICKÝ CÍL Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod Výstavby kanalizace, ČOV, decentralizovaná řešení ano – doložit TEA (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány) Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod), těžba sedimentů bude podporována pouze lokálně po prokázání její nezbytnosti (nutná komplexní řešení smyvu). výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

2 SPECIFICKÝ CÍL 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě (ochrana vod) Žadatelé obce, Kraj

3 SPECIFICKÝ CÍL 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
zkapacitnění koryt vodních toků v intravilánech zpomalení odtoku v ploše povodí (zvýšení retenčního potenciálu v povodí přírodě blízkými opatřeními) adaptace území omezující škodlivé účinky působení lokálních přívalových srážek (sanace svahových nestabilit) - registr obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace, vodních děl sloužící povodňové ochraně (suché nádrže s řízeným režimem - poldry, vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů) Vždy Studie proveditelnosti a TEA, žadatelé obce, DSO,

4 SPECIFICKÝ CÍL 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
projekty hodnocení povodňového rizika, studie odtokových poměrů včetně návrhů efektivních protipovodňových opatření, tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, aktualizace podkladů pro stanovování záplavových území rozšíření a zkvalitnění předpovědní a výstražné služby a hlásné služby v době povodní (LVS) Digitální povodňové plány Žadatelé obce a DSO

5 OPŽP PRIORITNÍ OSA 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
SPECIFICKÝ CÍL Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na nadlimitním koncentracím znečišťujících látek náhrady zastaralých spalovacích zařízení na pevná paliva za nové environmentálně šetrné způsoby vytápění (na pevná, plynná, tepelné čerpadlo) V rámci SC 2.1 budou podporovány projekty, které jsou situovány v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (překročení imisních limitů pro PM10, PM2,5 a benzo(a)pyren), pro které jsou zpracovány programy zlepšování kvality ovzduší. Žadatelé kraje, obce (na základě grantového schématu)

6 SPECIFICKÝ CÍL 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

7 SPECIFICKÝ CÍL 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

8 SPECIFICKÝ CÍL 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování (kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících spalovacích a nespalovacích stacionárních zdrojů znečišťování) pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečištění ovzduší (změny technologických postupů za účelem snížení emisí – těžba nerostných surovin, výroby kovů a paliv, zemědělci snížení amoniaku – pračky odpadních plynů) rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií Žadatelé obce, PO, FO - podnikající

9 SPECIFICKÝ CÍL 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku Podpora obnovy a rozvoj systémů pro archivaci Infrastruktura pro identifikaci zdrojů znečišťování Žadatelé obce, kraje, vědecké instituce

10 SPECIFICKÝ CÍL 3.1 Prevence vzniku odpadů
OPŽP PRIORITNÍ OSA 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika SPECIFICKÝ CÍL Prevence vzniku odpadů Modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů Zavádění tzv. systému „door-to-door“ Žadatelé obce, podnikatelské subjekty

11 SPECIFICKÝ CÍL 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
Budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů, kompostáren, výstavby bioplynových stanic, oddělený sběr BRKO Doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti Doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady ……. Žadatelé obce, podnikatelské subjekty

12 SPECIFICKÝ CÍL 3.3 Rekultivovat staré skládky
Rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb. Žadatelé obce….

13 SPECIFICKÝ CÍL 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci, Realizace průzkumných prací (včetně do-průzkumů) a, analýz rizik, Sanace vážně kontaminovaných lokalit. Princip znečišťovatel platí Žadatelé obce….

14 SPECIFICKÝ CÍL 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
Rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami, Rekonstrukce chladícího zařízení - změnou chladiva, snížením množství kapalného čpavku, náhradou chladícího zařízení, modernizací rozvodů, Protipožární izolace zásobníků LPG, Výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií, Princip Znečišťovatel platí Žadatelé obce….

15 OPŽP PRIORITNÍ OSA 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
SPECIFICKÝ CÍL Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území Zajišťování péče o chráněná území a lokality soustavy Natura (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury – v souladu s Plánem péče). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy. Žadatelé obce, NNO,

16 SPECIFICKÝ CÍL 4.2 Posílit biodiverzitu
Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku instalací tzv. beaver deceiverů [bívr disívr] (klamač bobrů) proti narušení vodohospodářské infrastruktury Péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů, Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů Žadatelé obce….

17 SPECIFICKÝ CÍL 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem infrastruktury (rybí přechody, zelené koridory spojující jednotlivé biotopy) Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 Žadatelé obce….

18 SPECIFICKÝ CÍL 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Zapojení přírodních nebo přírodě blízkých prvků do struktur sídel (studie, parky, sady, aleje, stromořadí, obnova stávajících ploch) Výsadba autochtonních (původních) druhů dřevin, zakládání trávníků s přihlédnutím k daným ekologickým podmínkám, revitalizace drobných vodních či mokřadních stanovišť Pro obce nad 500 obyvatel (ke dni podání žádosti), nesmí být v rozporu s ÚP Žadatelé obce….

19 OPŽP PRIORITNÍ OSA 5 Energetické úspory
SPECIFICKÝ CÍL Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov (s delší dobou návratnosti. Pro krátkodobou návratnost - EPC) Samostatná opatření výměny zdroje tepla pro vytápění s výkonem nižším než 5 MW využívající fosilní paliva nebo el. energii.

20 SPECIFICKÝ CÍL 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
Vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov. Tato oblast podpory slouží jako podpora implementace čl. 9 Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov Žadatelé obce, kraje, DSO


Stáhnout ppt "OPŽP PRIORITNÍ OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní SPECIFICKÝ CÍL 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i."

Podobné prezentace


Reklamy Google