Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IROP PRIORITNÍ OSA 1 Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IROP PRIORITNÍ OSA 1 Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních."— Transkript prezentace:

1 IROP PRIORITNÍ OSA 1 Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů

2 SPECIFICKÝ CÍL 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic Budování obchvatů sídel Výstavba okružních křižovatek Doplňkové aktivity (protihlukové zdi a bariéry, veřejné osvětlení v intravilánech obcí, senzory a aktivní prvky ITS) Žadatelé Kraj a organizace kraje – MAS Ne

3 SPECIFICKÝ CÍL 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Terminály (výstavba, modernizace, parkoviště či návazné systémy na VHD - P+R, K+R, B+R, P+G, doplňkové aktivity) Telematika (výstavba, zavedení, modernizace inteligentních dopravních systémů – rezervační, odbavovací, platební systémy) Bezpečnost (zvyšování bezpečnosti dopravy - bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, chodníky v obci (jen komplexní řešení celé obce), řešení dopravních problémů – křižovatka x přechod)

4 SPECIFICKÝ CÍL 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice Cyklodoprava (Výstavba a modernizace cyklostezek, na kterých je vyloučená automobilová doprava. Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy + doprovodná infrastruktura – stojany, odpočívadla atd.) Podpořeny mohou být jen cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami – ne projekty pro turisty. Žadatelé Obce a DSO – MAS Ano

5 SPECIFICKÝ CÍL 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům (Stavební úpravy stanic IZS ve stávající dislokaci či vybudování stanic IZS změnou její dislokace ) Posílení vybavení složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost složek IZS při řešení mimořádných událostí

6 SPECIFICKÝ CÍL 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof Rizikové situace – sucho, orkány a větrné smrště, námrazy, havárie nebezpečných látek Žadatel HZS, Obce zřizující JSDH – MAS Ne Způsobilý žadatel jen obce v ORP Děčín a ČL – Ne ORP RBK a VDF (příloha č. 5 PD IROP)

7 IROP PRIORITNÍ OSA 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů SPECIFICKÝ CÍL 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (60% podpory do území SVL – RBK, VDF, DC, NB) Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce (výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení - pro poskytování komunitní péče – domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, včetně prostoru pro soc. pracovníky, lze i terapeutické dílny). Ne ubytovny a domovy pro seniory.

8 SPECIFICKÝ CÍL 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (60% podpory do území SVL – RBK, VDF, DC, NB) Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj soc. služby (zázemí pro služby terénního a ambulantního charakteru). Zlepšit podmínky pro poskytování sociální služby – terénní a ambulantní. Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce (ne kulturní centra nebo prostory pro masovou zábavu. Ale setkávací prostory za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku).

9 SPECIFICKÝ CÍL 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (60% podpory do území SVL – RBK, VDF, DC, NB) Sociální bydlení (pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, za předpokladu splnění podmínek u sociálního bydlení v IROPU) Doplňkové aktivity (úprava okolí, aleje, zelené střechy a zdi, zde je možné i hřiště a parky v realizaci projektu) Žadatelé obce, církve, NNO – MAS Ano Veřejná podpora – Služba obecného hospodářského zájmu (SOHZ)

10 SPECIFICKÝ CÍL 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků (nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání. Nutnost uvedení sociálního podnikání v zakládacích dokumentech. Lze vytvořit nový SP, či rozšíření stávajícího. Jako podnikatelská aktivita lze CR) Žadatelé obce, NNO, církve, OSVČ – MAS Ano Veřejná podpora – De minimis (60% podpory do území SVL – RBK, VDF, DC, NB)

11 SPECIFICKÝ CÍL 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví Zvýšení kvality vysoce specializované péče (vysoce specializovaná péče v oborech perinatologie a onkogynekologie) Zvýšení kvality návazné péče Deinstitucionalizace psychiatrické péče (vybavení mobilních týmů, zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče (centra duševního zdraví, stacionáře, rozšířené ambulance apod.) a zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení). Žadatelé obce, kraje – MAS Ano (není relevantní nemocnice)

12 SPECIFICKÝ CÍL 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol + sociální inkluze, děti se SVP Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách + sociální inkluze, žáci se SVP ◦v oblastech komunikace v cizích jazycích (speciální vybavení učebny..... ◦v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd (modernizace odborných učeben) ◦ve schopnosti práce s digitálními technologiemi (počítačové učebny) Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání + sociální inkluze, studenti se SVP ◦v oblastech komunikace v cizích jazycích (speciální vybavení učebny..... ◦v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd (modernizace odborných učeben) ◦ve schopnosti práce s digitálními technologiemi (počítačové učebny)

13 SPECIFICKÝ CÍL 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích: ◦- v oblastech komunikace v cizích jazycích, ◦- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ◦- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi (myšleno rekvalifikační kurzy, celoživotní vzdělávání ve vazbě na uplatitelnost na trhu práce) Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže ◦- v oblastech komunikace v cizích jazycích, ◦- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ◦- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi (kroužky s cílem rozvoje klíčových kompetencí Žadatelé obce, DSO – MAS Ano

14 SPECIFICKÝ CÍL 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov ◦zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří, prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu (může být i jedna aktivita) Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody ◦zdroj pro vytápění bytového domu, využívající místo pevných nebo kapalných fosilních paliv efektivní, ekologicky šetrné zdroje. U centrálního zdroje vytápění se provádí komplexní zateplení budovy, výměna předávací stanice, vyregulování nebo modernizace celé soustavy vytápění objektu; Přechod na šetrné, ekologické zdroje ◦Pořízení účinných a nízkoemisních kotlů na biomasu, tepelných čerpadel či kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívajících obnovitelné zdroje nebo zemní plyn. Žadatelé Vlastníci domů – MAS Ne

15 IROP PRIORITNÍ OSA 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí SPECIFICKÝ CÍL 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví Revitalizace souboru vybraných památek ◦památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kultura, národních kulturních památek k 1. 1. 2014, památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP). Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění ◦Muzeum je zřizováno státem nebo krajem. Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za poslední tři roky, překročila 30 000 návštěvníků. Žadatelé vlastníci památek – MAS Ano

16 SPECIFICKÝ CÍL 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT eGovernment ◦samoobslužné získání výpisů z některých registrů veřejné správy a elektronické podání vůči veřejné správě, propojování datového fondu veřejné správy, vybudování centralizovaných agendových informačních systémů veřejné správy, aby umožňovaly sdílení dat, Kybernetická bezpečnost ◦projekty orgánů veřejné moci zaměřené na ochranu informačních a komunikačních Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura ◦Vytváření nových a modernizace stávajících informačních a komunikačních systémů pro potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS v oblasti spisové služby, archivnictví, vládního spojení, informačních systémů pro potřeby samosprávných agend, Žadatelé obce – MAS Ne

17 SPECIFICKÝ CÍL 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje Pořízení územních plánů Pořízení regulačních plánů, nenahrazujících územní rozhodnutí Pořízení územních studií ◦Územní studie zaměřené na veřejnou technickou infrastrukturu, Územní studie zaměřené na veřejnou dopravní infrastrukturu, Územní studie zaměřené na veřejná prostranství, Územní studie zaměřené na řešení krajiny (bližší podmínky studií v PD) Žadatelé ORP – MAS Ano


Stáhnout ppt "IROP PRIORITNÍ OSA 1 Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google