Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 5.6.2014 Brno David Sventek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 5.6.2014 Brno David Sventek."— Transkript prezentace:

1 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 5.6.2014 Brno David Sventek

2 OBSAH PREZENTACE 1.Jak se změnil přístup EK 2.Představení programu IROP 3.Časový harmonogram

3 ZMĚNA V PŘÍSTUPU EK • Tematická koncentrace („pouze“ 11 podporovatelných cílů z nařízení) • Územní koncentrace (zacílení podpory do území s největší potřebou, „necukrovat“ celou ČR) • Předběžné podmínky (připravené a funkční strategie, legislativa, kapacity, postupy)

4 ZMĚNA V PŘÍSTUPU EK • Výkonnostní rámec (finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání) • Zacílení na měřitelné výsledky (nikoliv jen „páchání všeobecného dobra“) • Integrované nástroje (odpovědnost za investice a rozvoj v území) • Finanční nástroje (posun od dotací ke zvýhodněným úvěrům)

5 •Pro všechny NUTS II kromě Prahy •4 prioritní osy + osa pro technickou pomoc •Financování z ERDF •Návaznost na 7 tematických cílů EU •Řídící orgán Ministerstvo pro místní rozvoj Pozn.: Níže prezentované informace vycházejí z aktuální verze programového dokumentu IROP, který ještě při jednání s Evropskou komisí dozná změn. STRUKTURA IROP

6 Celková alokace i s národním kofinancováním • cca 137 mld. Kč (cca 20 % na celé alokaci pro ČR) Kofinancování • 85% ERDF, 15% ČR (příjemce), 95% ERDF u CLLD •Ex-post financování projektů po etapách •DPH bude způsobilým výdajem ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ

7 PRIORITNÍ OSA 1 KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

8 Silnice - alokace 954 805 868,2 EUR (20% z IROP) • Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných silnic II. a výjimečně III. tříd včetně budování obchvatů. Nutná vazba na TEN-T. Vybrané silnice jsou již přílohou IROP. • Komunikace ve městech s ITI a IPRÚ za předpokladu existence udržitelného plánu mobility ve městech • Žadatel musí mít zpracovaný víceletý plán údržby včetně zajištěných národních zdrojů financování. PRIORITNÍ OSA 1 KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

9

10 PRIORITNÍ OSA 1 KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

11 Udržitelná doprava - alokace 477 402 934,1 EUR (10% z IROP) • podpora veřejné dopravy a multimodality (přestupní terminály pro veřejnou dopravu, P+R, K+R, B+R) • aplikace moderních technologií v dopravě (telematika, informační a platební systémy) • zmírnění negativních dopadů v dopravě, např. nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel a výstavba plnicích a dobíjecích stanic pro ně PRIORITNÍ OSA 1 KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

12 Udržitelná doprava – pokračování • zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy • rozvoj cyklodopravy (cyklotrasy, cyklostezky, pruhy pro cyklisty) • rozvoj zelené infrastruktury (doplňková aktivita) PRIORITNÍ OSA 1 KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

13 PRIORITNÍ OSA 1 KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

14 Integrovaný záchranný systém - alokace 190 961 173,6 EUR (4% z IROP) Podpora složek IZS • modernizace a nové dislokace stanic složek IZS ve vazbě na vzniklá rizika • modernizace stávajících stanic složek IZS pro jejich odolnost na mimořádné události (např. směřující k energetické soběstačnosti stanic) • technika a prostředky pro řešení mimořádných událostí PRIORITNÍ OSA 1 KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

15 Integrovaný záchranný systém – pokračování Modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek pro složky IZS Složky IZS budou podpořeny jen ve velmi omezeném území, kde dochází k mnohočetnému výskytu klimatických, antropogenních a technologických rizik. PRIORITNÍ OSA 1 KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

16 PRIORITNÍ OSA 2: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

17 Sociální inkluze - alokace 491 725 022,1 EUR (10,3% z IROP) Sociální služby • zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní péče • zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče • infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

18 Sociální inkluze – pokračování Sociální bydlení • podpora pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení Infrastruktura komunitních center Podpora bude směřovat do území správních obvodů ORP se sociálně vyloučenou lokalitou s výjimkou území hl. m. Prahy. PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

19

20 Sociální podnikání - alokace 95 480 586,8 EUR (2% z IROP) • výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků (na vymezeném území) PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

21 PRIORITNÍ OSA 2: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

22 Zdravotnictví - alokace 286 441 760,5 EUR (6% z IROP) • Stavební úpravy a pořízení přístrojů pro vysoce specializovanou péči (onkologické a perinatologická síť) • modernizace infrastruktury návazné péče v podobě pořízení přístrojového vybavení a nezbytných stavebních úprav • opatření směřující k transformaci poskytování psychiatrické péče • doplňková zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, parky a zahrady PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

23 PRIORITNÍ OSA 2: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

24 Vzdělávání - alokace 477 402 934,1 EUR (10% z IROP) • rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání • výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů • rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí • úpravy budov a učeben včetně vybavení pro žáky se SVP PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

25 Vzdělávání – pokračování • rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení v připojení k internetu • doplňková zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, a zahrady (doplňková aktivita) PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

26 PRIORITNÍ OSA 2: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

27 Snížení spotřeby energií - alokace 477 402 934,1 EUR (10% z IROP) Snižování spotřeby energie v bytových domech (budovy se 4 a více byty) • zateplení včetně výměny oken a dveří • Instalace systémů řízeného větrání s rekuperací • Výměna a pořízení zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

28 Snížení spotřeby energií - pokračování • Výměna rozvodů tepla a vody • Kondenzační kotle • Instalace systémů měření a regulace otopné soustavy Dotace v území se znečištěným ovzduším, zvýhodněný úvěr v ostatním území PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

29 PRIORITNÍ OSA 3 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

30 Kulturní a přírodní dědictví - alokace 429 662 640,7 EUR (9% z IROP) Revitalizace vybraných nemovitých památek • národní kulturní památky a navržené na prohlášení • památky zapsané v Seznamu UNESCO a zapsané na seznamu kandidátů PRIORITNÍ OSA 3 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

31 Kulturní a přírodní dědictví - pokračování Revitalizace přírodního dědictví • revitalizace krajinných památkových zón • revitalizace parků a zahrad u podporovaných typů památek • návštěvnická veřejná infrastruktura pro zpřístupnění přírodního dědictví PRIORITNÍ OSA 3 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

32 Kulturní a přírodní dědictví - pokračování Podpora vybraných muzeí a knihoven • zlepšení podmínek pro uchování a zefektivnění správy sbírek a mobiliárních fondů • digitalizace • návštěvnická veřejná infrastruktura pro zpřístupnění kulturního dědictví PRIORITNÍ OSA 3 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

33 PRIORITNÍ OSA 3 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

34 eGovernment - alokace 381 922 347,3 EUR (8%) • rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu veřejné správy • zajištění úplného elektronického podání a elektronizaci agend (např. eCulture, eHealth, eJustice, eProcurement, el. identifikace) • modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS • kybernetická bezpečnost (bezpečné sdílení dat) PRIORITNÍ OSA 3 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

35 Alokace 381 922 347,3 EUR (8% z IROP) Budou podporovány aktivity identifikované ve schválených strategiích komunitně vedeného místního rozvoje, které jsou v souladu s následujícími specifickými cíli. • Tematická podpora musí být ve shodě s podporovanými aktivitami os 1 až 3 IROP • Podpora bude implementována MAS PRIORITNÍ OSA 4 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

36 INTEGROVANÉ NÁSTROJE

37 • Integrované územní investice („ITI“) • Budu využity v metropolitních oblastech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), včetně jejich funkčního zázemí. Z hlediska koncentrace obyvatelstva jsou k těmto centrům přiřazeny Ústecko-Chomutovská, Olomoucká a Hradecko- Pardubická aglomerace (celkem 7 ITI) • Podíl IN na celkové alokaci IROP je 29% (1,38 mld. EUR) z toho 49,29% ITI. INTEGROVANÉ NÁSTROJE

38 • Integrované plány rozvoje území (dále jen „IPRÚ“) • Zahrnují ostatní aglomerace krajských měst (České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec – Jablonec, Jihlava, Zlín) a jejich zázemí a město Mladá Boleslav a jeho zázemí (celkem 6 IPRÚ). • Podíl IN na celkové alokaci IROP je 29% (1,38 mld. EUR) z toho 23,35 IPRÚ. INTEGROVANÉ NÁSTROJE

39 • Komunitně vedený místní rozvoj („CLLD“ – Community-led Local Development, • V roce 2014 existuje v ČR zhruba 182 Místních akčních skupin. • Podíl IN na celkové alokaci IROP je 29% (1,38 mld. EUR) z toho 27,36 CLLD. INTEGROVANÉ NÁSTROJE

40 • Podíl na alokaci programu podle příjemců z řad: – 17,3 % organizační složky státu a jejich organizace – 30,9 % kraje a jejich organizace – 32,1 % obce a jejich organizace – 19,8 % ostatní (NNO, podnikatelé, církev apod.) INTEGROVANÉ NÁSTROJE A PODÍLY PŘÍJEMCŮ

41 IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURA

42 SCHVALOVÁNÍ A NÁBĚH IROP • Neformální vyjednávání OP s EK – 01-06/2014 • Předložení jednotlivých OP vládě – 07/2014 • Předložení IROP k formálnímu vyjednávání s EK – 07/2014 • Schválení programu – konec roku 2014 • Audit připravenosti systému – 1Q 2015 • První výzvy – 1. polovina roku 2015

43 „JE ČAS ZAČÍT PŘIPRAVOVAT PROJEKTY – PŘÍLEŽITOSTI JSOU ZA DVEŘMI“ DĚKUJI ZA POZORNOST DAVID SVENTEK


Stáhnout ppt "INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 5.6.2014 Brno David Sventek."

Podobné prezentace


Reklamy Google