Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM"— Transkript prezentace:

1 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Brno David Sventek

2 Jak se změnil přístup EK Představení programu IROP Časový harmonogram
OBSAH PREZENTACE Jak se změnil přístup EK Představení programu IROP Časový harmonogram

3 Změna v přístupu EK Tematická koncentrace („pouze“ 11 podporovatelných cílů z nařízení) Územní koncentrace (zacílení podpory do území s největší potřebou, „necukrovat“ celou ČR) Předběžné podmínky (připravené a funkční strategie, legislativa, kapacity, postupy)

4 Změna v přístupu EK Výkonnostní rámec (finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání) Zacílení na měřitelné výsledky (nikoliv jen „páchání všeobecného dobra“) Integrované nástroje (odpovědnost za investice a rozvoj v území) Finanční nástroje (posun od dotací ke zvýhodněným úvěrům)

5 Struktura IROP Pro všechny NUTS II kromě Prahy
4 prioritní osy + osa pro technickou pomoc Financování z ERDF Návaznost na 7 tematických cílů EU Řídící orgán Ministerstvo pro místní rozvoj Pozn.: Níže prezentované informace vycházejí z aktuální verze programového dokumentu IROP, který ještě při jednání s Evropskou komisí dozná změn.

6 Alokace a kofinancování
Celková alokace i s národním kofinancováním cca 137 mld. Kč (cca 20 % na celé alokaci pro ČR) Kofinancování 85% ERDF, 15% ČR (příjemce), 95% ERDF u CLLD Ex-post financování projektů po etapách DPH bude způsobilým výdajem

7 Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

8 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Silnice - alokace ,2 EUR (20% z IROP) Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných silnic II. a výjimečně III. tříd včetně budování obchvatů. Nutná vazba na TEN-T. Vybrané silnice jsou již přílohou IROP. Komunikace ve městech s ITI a IPRÚ za předpokladu existence udržitelného plánu mobility ve městech Žadatel musí mít zpracovaný víceletý plán údržby včetně zajištěných národních zdrojů financování.

9

10 Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

11 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Udržitelná doprava - alokace ,1 EUR (10% z IROP) podpora veřejné dopravy a multimodality (přestupní terminály pro veřejnou dopravu, P+R, K+R, B+R) aplikace moderních technologií v dopravě (telematika, informační a platební systémy) zmírnění negativních dopadů v dopravě, např. nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel a výstavba plnicích a dobíjecích stanic pro ně

12 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Udržitelná doprava – pokračování zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy rozvoj cyklodopravy (cyklotrasy, cyklostezky, pruhy pro cyklisty) rozvoj zelené infrastruktury (doplňková aktivita)

13 Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

14 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Integrovaný záchranný systém - alokace ,6 EUR (4% z IROP) Podpora složek IZS modernizace a nové dislokace stanic složek IZS ve vazbě na vzniklá rizika modernizace stávajících stanic složek IZS pro jejich odolnost na mimořádné události (např. směřující k energetické soběstačnosti stanic) technika a prostředky pro řešení mimořádných událostí

15 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Integrovaný záchranný systém – pokračování Modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek pro složky IZS Složky IZS budou podpořeny jen ve velmi omezeném území, kde dochází k mnohočetnému výskytu klimatických, antropogenních a technologických rizik.

16 PRIORITNÍ OSA 2: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

17 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ
PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ Sociální inkluze - alokace ,1 EUR (10,3% z IROP) Sociální služby zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní péče zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb

18 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ
PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ Sociální inkluze – pokračování Sociální bydlení podpora pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení Infrastruktura komunitních center Podpora bude směřovat do území správních obvodů ORP se sociálně vyloučenou lokalitou s výjimkou území hl. m. Prahy.

19

20 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ
PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ Sociální podnikání - alokace ,8 EUR (2% z IROP) výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků (na vymezeném území)

21 PRIORITNÍ OSA 2: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

22 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ
PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ Zdravotnictví - alokace ,5 EUR (6% z IROP) Stavební úpravy a pořízení přístrojů pro vysoce specializovanou péči (onkologické a perinatologická síť) modernizace infrastruktury návazné péče v podobě pořízení přístrojového vybavení a nezbytných stavebních úprav opatření směřující k transformaci poskytování psychiatrické péče doplňková zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, parky a zahrady

23 PRIORITNÍ OSA 2: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

24 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ
PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ Vzdělávání - alokace ,1 EUR (10% z IROP) rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných klíčových kompetencí úpravy budov a učeben včetně vybavení pro žáky se SVP

25 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ
PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ Vzdělávání – pokračování rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení v  připojení k internetu doplňková zeleň v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, a zahrady (doplňková aktivita)

26 PRIORITNÍ OSA 2: ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

27 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ
PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ Snížení spotřeby energií - alokace ,1 EUR (10% z IROP) Snižování spotřeby energie v bytových domech (budovy se 4 a více byty) zateplení včetně výměny oken a dveří Instalace systémů řízeného větrání s rekuperací Výměna a pořízení zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody

28 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ
PRIORITNÍ OSA 2 ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ Snížení spotřeby energií - pokračování Výměna rozvodů tepla a vody Kondenzační kotle Instalace systémů měření a regulace otopné soustavy Dotace v území se znečištěným ovzduším, zvýhodněný úvěr v ostatním území

29 PRIORITNÍ OSA 3 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

30 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ
PRIORITNÍ OSA 3 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ Kulturní a přírodní dědictví - alokace ,7 EUR (9% z IROP) Revitalizace vybraných nemovitých památek národní kulturní památky a navržené na prohlášení památky zapsané v Seznamu UNESCO a zapsané na seznamu kandidátů

31 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ
PRIORITNÍ OSA 3 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ Kulturní a přírodní dědictví - pokračování Revitalizace přírodního dědictví revitalizace krajinných památkových zón revitalizace parků a zahrad u podporovaných typů památek návštěvnická veřejná infrastruktura pro zpřístupnění přírodního dědictví

32 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ
PRIORITNÍ OSA 3 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ Kulturní a přírodní dědictví - pokračování Podpora vybraných muzeí a knihoven zlepšení podmínek pro uchování a zefektivnění správy sbírek a mobiliárních fondů digitalizace návštěvnická veřejná infrastruktura pro zpřístupnění kulturního dědictví

33 PRIORITNÍ OSA 3 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

34 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ
PRIORITNÍ OSA 3 DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ eGovernment - alokace ,3 EUR (8%) rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu veřejné správy zajištění úplného elektronického podání a elektronizaci agend (např. eCulture, eHealth, eJustice, eProcurement, el. identifikace) modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS kybernetická bezpečnost (bezpečné sdílení dat)

35 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ
PRIORITNÍ OSA 4 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ Alokace ,3 EUR (8% z IROP) Budou podporovány aktivity identifikované ve schválených strategiích komunitně vedeného místního rozvoje, které jsou v souladu s následujícími specifickými cíli. Tematická podpora musí být ve shodě s podporovanými aktivitami os 1 až 3 IROP Podpora bude implementována MAS

36 Integrované nástroje

37 Integrované nástroje Integrované územní investice („ITI“)
Budu využity v metropolitních oblastech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), včetně jejich funkčního zázemí. Z hlediska koncentrace obyvatelstva jsou k těmto centrům přiřazeny Ústecko-Chomutovská, Olomoucká a Hradecko-Pardubická aglomerace (celkem 7 ITI) Podíl IN na celkové alokaci IROP je 29% (1,38 mld. EUR) z toho 49,29% ITI.

38 Integrované nástroje Integrované plány rozvoje území (dále jen „IPRÚ“)
Zahrnují ostatní aglomerace krajských měst (České Budějovice, Karlovy Vary, Liberec – Jablonec, Jihlava, Zlín) a jejich zázemí a město Mladá Boleslav a jeho zázemí (celkem 6 IPRÚ). Podíl IN na celkové alokaci IROP je 29% (1,38 mld. EUR) z toho 23,35 IPRÚ.

39 Integrované nástroje Komunitně vedený místní rozvoj („CLLD“ – Community-led Local Development, V roce 2014 existuje v ČR zhruba 182 Místních akčních skupin. Podíl IN na celkové alokaci IROP je 29% (1,38 mld. EUR) z toho 27,36 CLLD.

40 Integrované nástroje a podíly příjemců
Podíl na alokaci programu podle příjemců z řad: 17,3 % organizační složky státu a jejich organizace 30,9 % kraje a jejich organizace 32,1 % obce a jejich organizace 19,8 % ostatní (NNO, podnikatelé, církev apod.)

41 Implementační struktura

42 Schvalování a náběh IROP
Neformální vyjednávání OP s EK – 01-06/2014 Předložení jednotlivých OP vládě – 07/2014 Předložení IROP k formálnímu vyjednávání s EK – 07/2014 Schválení programu – konec roku 2014 Audit připravenosti systému – 1Q 2015 První výzvy – 1. polovina roku 2015

43 „Je čas začít připravovat projekty – příležitosti jsou za dveřmi“ DĚKUJI ZA POZORNOST DAVID SVENTEK


Stáhnout ppt "INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM"

Podobné prezentace


Reklamy Google