Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný regionální operační program Programový dokument

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný regionální operační program Programový dokument"— Transkript prezentace:

1 Integrovaný regionální operační program Programový dokument
Dvůr Králové nad Labem

2 Současný stav projednávání PD IROP
Návrh PD IROP: dne 9. července 2014 schválen vládou ČR dne 15. července 2014 oficiálně zaslán Evropské komisi k připomínkám dne 7. října 2014 obdržel Řídící orgán připomínky (118 připomínek) Další kroky: tvorba programové dokumentace (struktura, gesce), vypořádání připomínek (listopad, prosinec 2014) a následně vyjednávání programu a jeho schválení (změna víceletého finančního plánu – červen 2015), audit připravenosti (první čtvrtletí 2015), novela zákona 248/2000 Sb. (duben 2015), dohody o delegování (příprava: od září 2014, uzavírání: duben 2015) první výzvy (předkládání integrovaných strategií – únor 2015, projekty – druhá polovina roku 2015), …

3 Změna v přístupu EK Územní koncentrace (zacílení podpory do území s největší potřebou) Předběžné podmínky (připravené a funkční strategie, legislativa, kapacity, postupy) Výkonnostní rámec (finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání) Zacílení na měřitelné výsledky (nikoliv jen „páchání všeobecného dobra“) Integrované nástroje (odpovědnost za investice a rozvoj v území) Finanční nástroje (posun od dotací ke zvýhodněným úvěrům)

4 Poučení se z chyb minulých?
Jednotné metodické prostředí (metodické pokyny společné pro všechny subjekty zapojené v implementaci programového období 2014 – 2020 by měly zabezpečit jednotný přístup k žadatelům/příjemcům) Veřejné zakázky - zpřehlednění a zjednodušení postupů (naprostá většina zjištění minulého období pramenila z chyb v zadávání veřejných zakázek; chystaná technická novela ZVZ, chystané nové znění ZVZ s cílem zpřehlednit a zjednodušit postupy) Elektronizace agendy (odpadne nutnost předkládání určitých typů příloh, minimalizace požadavků na „papír“, zamezení subjektivnímu přístupu – hodnocení, dodržování stanovených lhůt apod.) Využití zjednodušených forem vykazování výdajů (jednotkové náklady pro projekty, kde je možné jednoznačně stanovit měřitelný výstup projektu, paušální sazby pro nepřímé výdaje)

5 Struktura PD IROP Nástupce Integrovaného operačního programu a 7 Regionálních operačních programů, pro celé území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (kromě SC 3.2) 5 prioritních os navazujících na tematické cíle EU (infrastruktura, lidé, instituce, venkov, technická pomoc) 14 specifických cílů (odpovídá „oblastem podpory“) Celková alokace pro IROP cca 4,64 mld. EUR (celková alokace i s národním kofinancováním cca 145 mld. Kč) (cca 20 % z celé alokace pro ČR, cca 7 x více než alokace ROP SV) Decentralizovaný model (Regionální rady a CRR jako zprostředkující subjekty)

6 Schéma: Implementační struktura IROP

7 Struktura PD IROP – zjednodušeně
Prioritní osa Specifický cíl 1.1 silnice 1. Infrastruktura 1.2 veřejná doprava 1.3 integrovaný záchranný systém 2.1 sociální začleňování 2.2 sociální podnikání 2. Lidé 2.3 zdravotnictví 2.4 vzdělávání 2.5 zateplování 3.1 památky 3. Instituce 3.2 elektronizace veřejné správy 3.3 územní plány 4. Rozvoj venkova 4.1 projekty přes MAS 4.2 agenda MAS 5. Technická pomoc

8 Struktura IROP Prioritní osa 1 - Infrastruktura Prioritní osa 2 - Lidé
Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony Alokace 1,6 mld. EUR Prioritní osa 2 - Lidé Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Alokace 1,7 mld. EUR Prioritní osa 3 - Instituce Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí Alokace 0,8 mld. EUR Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj - Alokace 390 mil. EUR

9 Prioritní osa 1 „Infrastruktura“ konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Alokace na prioritní osu: 1,6 mld. EUR Specifický cíl: 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T rekonstrukce, modernizace, výstavba silnic a obchvatů (2. a výjimečně 3. tříd) komunikace ve městech s ITI a IPRÚ doplňková zeleň, prvky s účelem snížení fragmentace krajiny Podmínka: vybraná regionální síť silnic, existence víceletého plánu údržby a zajištění národních zdrojů financování

10 Prioritní osa 1 „Infrastruktura“ konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Specifický cíl: 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy výstavba a rekonstrukce přestupních terminálů nákup nízkoemisních, nízkopodlažních vozidel aplikace moderních technologií v dopravě pořízení plnících a dobíjecích stanic výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy doplňková zeleň Podmínka: soulad s principy udržitelné městské mobility (města nad 100 tis. obyvatel)

11 Prioritní osa 1 „Infrastruktura“ konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Specifický cíl: 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof posílení odolnosti staveb, ve kterých jsou složky IZS dislokovány vybudování nových dislokací základních složek IZS (s ohledem na požadavek reakční doby) vybavení složek IZS technikou modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro složky IZS Omezení: základní složky IZS, kromě aktivity „výcviková střediska“ jen ve velmi omezeném území, kde dochází k mnohočetnému výskytu klimatických, antropogenních a technologických rizik.

12 Prioritní osa 2 „LIDÉ“ Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Alokace na prioritní osu: 1,7 mld. EUR Specifický cíl: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi zřizování či rekonstrukce zařízení pro poskytování komunitní péče (cíl: deinstitucionalizace, humanizace) infrastruktura pro terénní a ambulantní formy sociálních a zdravotních služeb infrastruktura komunitních center pořízení bytů a bytových domů pro sociální bydlení doplňková zeleň Omezení (sociální bydlení): cílová skupina – ekonomicky aktivní obyvatelé

13 Prioritní osa 2 „LIDÉ“ Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl: 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků (pracovní uplatnění znevýhodněným skupinám, které by se jinak obtížně uplatnily na pracovním trhu, min. 30 % zaměstnanců z řad znevýhodněných skupin)

14 Prioritní osa 2 „LIDÉ“ Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl: 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o zdraví pořízení přístrojů a nezbytné stavební úpravy pro vysoce specializovanou péči (onkogynekologická a perinatologická síť) Modernizace přístrojového vybavení nemocnic pro návaznou péči (nemocnice s alespoň 4 základními obory péče, minimálně 300 lůžek) transformace poskytování psychiatrické péče (deinstitucionalizace, mobilní týmy, komunitní pracoviště, psychiatrické ordinace) doplňková zeleň Omezení (návazná péče): převažující dopad na méně rozvinuté regiony (celá ČR mimo Prahu), byl sestaven seznam nemocnic

15 Prioritní osa 2 „LIDÉ“ Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení rozšíření kapacit pro předškolní (jesle a MŠ) a základní vzdělávání výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben (přírodovědné a technické obory; jazyky, matematika, digitální technologie) úpravy a vybavení budov a učeben pro děti, žáky a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami připojení škol a školských zařízení k internetu doplňková zeleň Omezení: územní dimenze bude (s výjimkou předškolního vzdělávání) stanovena v krajských a místních akčních plánech rozvoje vzdělávání

16 Prioritní osa 2 „LIDÉ“ Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl: 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení zateplování budov, výměna a rekonstrukce oken a dveří prvky pasivního vytápění a chlazení, řízené větrání s rekuperací odpadního vzduchu výměna zdroje tepla za efektivní, ekologicky šetrný zdroj výměna rozvodů tepla a vody a instalace systémů měření a regulace otopné soustavy Omezení: bytové domy – budovy se 4 a více byty Zvýhodněná podpora v území se znečištěným ovzduším, zvýhodněný úvěr v ostatním území

17 Prioritní osa 3 „Instituce“ dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Alokace na prioritní osu: 0,8 mld. EUR Specifický cíl: 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví revitalizace vybraných národních kulturních památek a památek UNESCO (včetně památek evidovaných v Indikativním seznamu MK ČR) opatření nutná pro efektivnější zpřístupnění a zabezpečení vybraných kulturních památek, zatraktivnění památek zahradního umění v rámci vybraných kulturních památek zlepšení podmínek pro uchování a zefektivnění správy sbírek, mobiliárních a knihovních fondů, digitalizace (muzea a knihovny) Omezení: muzea a galerie jen národní a krajské, knihovny – jen krajské (u digitalizace knihovního fondu bez omezení), u památek se předpokládá vytvoření seznamu vybraných nemovitostí

18 Prioritní osa 3 „Instituce“ dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Specifický cíl: 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje a využití a kvality systémů rozšíření, propojení a konsolidace systémů, aplikací a datového fondu veřejné správy elektronizace agend (např. eCulture, eHealth, eJustice, eProcurement) modernizace stávajících a vytváření nových informačních a komunikačních systémů pro potřeby subjektů VS a složek IZS zajištění bezpečného a řízeného sdílení dat ve VS

19 Prioritní osa 3 „Instituce“ dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Specifický cíl: 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - pořízení územních plánů, regulačních plánů a územních studií Omezení: ÚP – obec leží v území koridorů TEN-T resp. TEN-E, v hospodářsky problémovém regionu, v rozvojové oblasti nebo v území s významným povodňovým rizikem ÚS – zaměřené na veřejnou infrastrukturu (akce ve vazbě na TEN-T, TEN-E), veřejná prostranství nebo na řešení krajiny ve vazbě na TEN-G RP – obec v NP nebo CHKO, v hospodářsky problémovém regionu, plán pro městskou/vesnickou památkovou rezervaci/zónu, plán pro přestavbová území

20 Prioritní osa 4 komunitně vedený místní rozvoj
Alokace na prioritní osu: 390 mil. EUR Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Projekty v rámci specifických cílů 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a 3.1 (nově i 3.3) Podmínka: realizované v území MAS v rámci schválené strategie komunitně vedeného místního rozvoje

21 Prioritní osa 4 komunitně vedený místní rozvoj
Specifický cíl: 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Přípravné a podpůrná činnost MAS – budování kapacit, odborná příprava, vytváření sítí za účelem vypracování a provádění strategie komunitně vedeného místního rozvoje (režijní a animační náklady MAS za všechny programy)

22 Prioritní osa 5 Technická pomoc
Alokace na prioritní osu: 128 mil. EUR Specifický cíl: 5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu aktivity ŘO a ZS při administraci programu a projektů tvorba metodických dokumentů a manuálů podpora při přípravě a realizaci projektů osobní náklady a podpůrné činnosti zajišťované externě realizace komunikační strategie zvyšování kvalifikace realizace evaluačního plánu

23 Rozdělení finančních prostředků

24 Základní principy IROP
Kofinancování 85 % EFRR a 15 % ČR (příjemce) 95 % EFRR pro CLLD Ex-post financování projektů po etapách Způsobilost výdajů (věcná, způsobilost, přiměřenost výdaje, časová způsobilost, místní způsobilost, vykázání výdaje) Možné využití zjednodušeného vykazování výdajů (jednotkové náklady, paušální sazby)

25 ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických typů území podporující konkurenceschopnost zajišťující vyrovnávání územních disparit Územní dimenze může být realizována v zásadě dvěma způsoby: integrovanými nástroji - (ITI, IPRÚ, CLLD) projekty ve specifických výzvách („cílené výzvy“) - zacílení územně, tematicky, územně i tematicky, jiným způsobem (např. bonifikací) Vláda ČR schválila dne (usnesení č. 681 a 682): Národní dokument k územní dimenzi Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období

26 Integrované nástroje snaha koncentrovat prostředky fondů EU nástroje: Integrované územní investice (ITI) – metropolitní oblasti, celkem 7, z NUTS II SV HK-PA Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – ostatní aglomerace krajských měst + MB, celkem 6 IPRÚ, z NUTS II SV LB-JN Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) – cca 170 místních akčních skupin (v procesu standardizace MAS) Podíl IN na celkové alokaci IROP je 29 % (1,35 mld. EUR) Integrované nástroje se realizují prostřednictvím integrovaných strategií území a projekty v nich schválené musí respektovat podmínky daného programu.

27 Integrované nástroje - CLLD
Nástroj CLLD bude uplatněn v OP: Program rozvoje venkova (zemědělství, lesnictví, potravinářství) IROP (1.2,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3.3) OP Životní prostředí (posílení biodiverzity) OP Zaměstnanost (nezaměstnanost a sociální začleňování) Podmínkou čerpání je splnění standardů MAS a existence schválené strategie Předpoklad: MAS zabezpečí příjem a výběr projektů Smyslem integrovaných nástrojů je komplexně přistoupit k řešení daného území, tedy popsat se znalostí místních podmínek jak problémové oblasti, tak i  přednosti daného území a na základě společné „dohody o směřování“, zpracované na bázi partnerství, zacílit různé zdroje financování do předem stanovených oblastí tak, aby realizované projekty svým vzájemným spolupůsobením přispěly k rozvoji území jako celku.

28 Regionální akční plán Nástroj pro řízení regionální politiky ČR s přímou vazbou na využití ESI fondů v regionech vznikající na partnerském principu Priority územních partnerů na území kraje (plánované aktivity, záměry k financování z ESI fondů i dalších zdrojů) Podklad pro doporučení zacílení specifických výzev Součástí i finanční plán = odhady nákladů plánovaných aktivit Regionální akční plány budou připravovány a realizovány na základě partnerství v rámci Regionální stále konference. Územní dimenze by měla být centrálně koordinována Národní stálou konferencí. Ve struktuře RAP bude zpracována i syntetická informace za příslušnou KS MAS a dále za ITI a IPŔÚ.

29 Bližší informace

30 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Michaela Brožová E-mail: m
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Michaela Brožová tel.: ,


Stáhnout ppt "Integrovaný regionální operační program Programový dokument"

Podobné prezentace


Reklamy Google