Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měřící vozík KRAB SLight Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Datum: 30.3.2015 Ing. Jaroslav Bílek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měřící vozík KRAB SLight Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Datum: 30.3.2015 Ing. Jaroslav Bílek."— Transkript prezentace:

1 Měřící vozík KRAB SLight Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Datum: 30.3.2015 Ing. Jaroslav Bílek Bilek.j@fce.vutbr.cz Ústav železničních konstrukcí a staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Zařízení pro měření geometrických parametrů koleje

2 KRAB - SLight Obr. 1 Měřící vozík KRAB SLight

3 Úvod KRAB - SLight 1.Úvod do teorie měření 2.Popis zařízení 3.Vyhodnocení 3.1 Výstupy z programu KRAB 8.2 3.2 Výstupy z programu SWITCH XE 4.Technické parametry

4 Úvod KRAB - SLight Obr. 2 Pojmy základní geometrie koleje

5 Úvod KRAB - SLight Systém KRAB používá tři základní přístupy pro získávání geometrických dat: - Kontaktní metoda - Měření pomocí tětivy - Kombinované inerciální a kinetické měření převýšení

6 Úvod KRAB - SLight Směr a výška koleje: - Vzepětí v oblouku se měří na jedné kolejnici v obou rovinách (horizontální a vertikální) - Délka tětivy je přibližně 2 – 2,5 m (dle kce vozíku) - Primární signály všech naměřených veličin vzorkovány po 0,25 m - Program Krab8.2 převede prim signály vzepětí SK a VK matematickou cestou do konečné formy - Signály vzepětí na delší tětivě - Signály skutečné geometrie koleje dle EN 13848 v pásmu vln D1 Obr. 3 Znázornění pojmu skutečné geometrie a vzepětí na tětivě pro VK

7 Úvod KRAB - SLight Definice převýšení koleje: - Převýšení koleje je úhel mezi spojnicí temen kolejnicových pásů a vodorovnou rovinou. Z praktických důvodů se vyjadřuje jako výška svislé odvěsny pravoúhlého trojúhelníka, jehož přeponu tvoří nominální osová vzdálenost kolejnic: Definice zborcení koleje: - Zborcení je algebrický rozdíl mezi převýšením ve dvou místech koleje vzdálených od sebe o bázi zborcení b

8 Úvod KRAB - SLight Obr. 4 Vztah mezi převýšením a zborcením

9 Úvod KRAB - SLight Metoda měření převýšení trati: - Převýšení se měří pomocí sklonoměru – inerciální měřidlo (měření je ovlivňováno vibracemi vozíku a bočními nárazy při přejezdu styků kolejnic) – to tvoří špičky a další šum, jelikož leží v oblasti krátkých vln - nedostatky se odfiltrují. - Měřící vozík je vybaven přídavným ramenem pro přímé měření zborcení koleje – kvazizborcení (pr_QTwist) k tomuto zborcení se přičte hodnota pr_Top a dostaneme skutečné zborcení: Obr. 5 Zborcení trati je svislá vzdálenost bodu 5 k rovině dané body (1,3,4). Kvazi zborcení je svislá vzdálenost bodu 5 k dané rovině a je dána body (1,3,2)=(1,3,4´). Body (1,2,3,4 a 5) odpovídají bodům dotyku kol vozíku.

10 Úvod KRAB - SLight - Převýšení se pak vypočte pomocí dekonvolace signálu zborcení s použitím přenosové funkce příslušné diferenciální rovnice Zk(x) (uvedené výše) ve vlnovém rozsahu λ ≤ 20 až 25 m - Dekonvolace i potřebná filtrace se provádí pomocí FFT transformace Obr. 6 Blokové schéma výpočtu převýšení

11 Úvod Odstředivé zrychlení: - Signál sklonoměru je zmenšený vlivem odstředivého zrychlení v obloucích (vliv při měření ve vyšších rychlostech a oblouků o malém poloměru) - Př: Výpočet zmenšení výstupního signálu inklinoměru z důvodu odstředivého zrychlení je: - Úbytek signálu inklinoměru se kompenzuje na základě měření rychlosti a vzepětí – automatické odstranění systematické chyby KRAB - SLight

12 Úvod Nedostatek převýšení: - Je parametr, který poskytuje důležité vodítko při úvahách o možnosti zvýšit traťovou rychlost daného úseku ( proto je I jedním z vypočtených signálů) Vztah oblouku a tětivy: KRAB - SLight Obr. 7 Tětiva x oblouk

13 Popis zařízení Měřící vozík se většinou používá při přejímkách stavebních prací na koridorových tratích, pro provozní kontrolu drah, staničních kolejí, vleček, podzemních a tramvajových tratí - Na širé trati včetně elektrifikované - V koleji s přídržnými kolejnicemi - Pro výhybky všech tvarů - Pro mosty s ochrannými plechy - Tramvajové tratě se žlábkovými kolejnicemi (po úpravě měřících kladek) KRAB - SLight

14 Popis zařízení Měřící vozík pracuje na rozchodu: nominální rozchod musí být v rozmezí 760 – 1668 mm (dodavatel zařízení nabízí i variantu dvou rozchodového vozíku) Je uzpůsoben k měření v koleji s obvody Za pomoci výměnných koleček lze měřit geometrické parametry koleje tramvajových tratí (žlábkové kolejnice) Vyrábí se i v těžké „verzi“ za drezínu nebo dvoucestný automobil Výsledky měření z KRABa a měřícího vozu jsou rozdílné – měřící vůz je znatelně těžší a kolej se pod zatížením „deformuje – sedá“ = jiná naměřená data KRAB - SLight

15 Popis zařízení KRAB SLight je zařízení, které měří kontinuálně kompletní sadu geometrických parametrů koleje: - Rozchod - Směr - Výšku - Převýšení - Zborcení Dále je vybaveno přídavnými kladkami pro měření výhybek a měří: - Šířka žlábku v srdcovce - Šířku žlábku v přídržnici - Rozevření jazyka - Vodící míry v srdcovkách KRAB - SLight

16 Popis zařízení 1- Hlavní tělo 2- Dvojtrubkové vzpěry 3- Přídavné rameno zborcení 7- Tlačná tyč KRAB - SLight Obr. 8 Součásti měřícího vozíku 8- Kryt elektronické desky 9- Konektor nabíječky 10-Kryt baterie

17 Popis zařízení KRAB - SLight Obr. 10 Přídavná kladka na měření šířky žlábku Obr. 11 Náhled na zapojení snímačů

18 Vyhodnocení – od získání dat v koleji až po výsledek KRAB - SLight Sestavený měřicí vozík se osadí na kolej Primární signály GPK skenuje program Krab8vNET a ukládá do ručního PDA - pr_rozchod - pr_směr - pr_vyška - pr_převýšení - pr_zborcení - rychlost Z ručního PDA se pomocí USB kabelu či Bluetooth stáhne datový soubor do PC *.krx (datový soubor)

19 Vyhodnocení – od získání dat v koleji až po výsledek KRAB - SLight Program KRAB 8.2 pak provede výpočet GPK z primárních dat - Zobrazení a graf hodnot GPK - Tabulka lokálních závad - Tabulka úsekového hodnocení - Srovnání více měření - Mapa tratě - Návrhové hodnoty tratě - GPS Výhybkový program SWITCH XE - Hodnocení výhybky - Výhybkový list

20 Výstupy z programu KRAB 8.2 KRAB - SLight Zobrazení a graf hodnot GPK - Výstupem jsou křivky udávající průběhy sledovaných parametrů - Software dokáže označit problémové místo v GPK (v grafech přehledně vyznačeno) - Značí velikost překročení - Délku na které je daný parametr překročen - Pozici (staničení) - V grafickém výstupu jsou zobrazeny různé události (např.: poloha výhybky, LIS, most atd. – vše formou poznámky a svislé dělící čáry) - Umožňuje vykreslení až 10 stop (posuzované parametry) a v každé stopě dva grafy - Program z 19 primárních veličin vypočte 50 normových veličin GPK

21 Výstupy z programu KRAB 8.2 KRAB - SLight Obr. 12 Ukázka výstupu – Kralupy nad Vlavou 14 kolej

22 Výstupy z programu KRAB 8.2 KRAB - SLight Tabulka lokálních závad - Lokální závadou se rozumí překročení dovolené hodnoty (meze) danou geometrickou veličinou - Výstup lze dostat v podobě: - Tabulky lokálních závad - Tabulky lokálních závad dle ČSN - Tabulky lokálních závad dle ČSN pro přejímky

23 Výstupy z programu KRAB 8.2 KRAB - SLight - Popis závady 0-10.1/3 znamená, že závada má délku 0 m, extrémní hodnota je 10.1 mm a jde o překročení meze IAL Obr. 13 Ukázka výstupu – Kralupy nad Vlavou 11 kolej

24 Výstupy z programu KRAB 8.2 KRAB - SLight Tabulka úsekového hodnocení - V tabulce jsou vypsány směrodatné odchylky z následujících veličin - Dynamický směr v ose kolej SKdynO - Dynamický rozchod RKdyn - Dynamické převýšení PKdyn - Dynamická výška v ose kolej VKdynO - Na základě těchto odchylek se použitím transformace z = f(σ) získají známky kvality - Dále jsou spočteny: - Celková známka kvality - Známka podbíjení - Číslo kvality - Obvyklá délka základního úseku činí 200 m

25 Výstupy z programu KRAB 8.2 KRAB - SLight Srovnání více měření - Složí k porovnání dvou měření stejných veličin Mapa tratě - Je půdorysné zobrazení tratě založené na měření křivosti koleje (v náhledu se zobrazují lokální závady) Návrhové hodnoty tratě - V programu lze vynést projektované převýšení a směr, následně pak vyhodnotit absolutní odchylky od projektovaného stavu GPS - Export GPS událostí a zobrazení projeté tratě na mapě (např. Google Earth)

26 Výstupy z programu SWITCH XE KRAB - SLight Výhybkový list - Určen pro zobrazení hodnot jedné výhybky při opakovaném měření - Struktura dat vyhází z původního formuláře pro hodnocení stavu opotřebení výhybky Protokol inspekce výhybky - Výsledky jsou uspořádány do tabulky a grafů (přímá a odbočná větev výhybky) - Jedno měření – jedna výhybka – jeden list

27 Výstupy z programu SWITCH XE KRAB - SLight Obr. 14 Protokol inspekce výhybky – odbočný směr (na stránce je pak schéma výhybky a přímý směr výhybky)

28 Výstupy z programu SWITCH XE KRAB - SLight Obr. 15 Protokol inspekce výhybky – grafická část odbočný směr (na stránce je zobrazen i přímý směr )

29 Technické parametry KRAB - SLight Naměřené a vypočítané hodnoty

30 Technické parametry Technická data a podmínky měření KRAB - SLight

31 Certifikáty Měřící vozík je uznán a certifikován: - ČD (České dráhy) - resp. pro SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) - DB (Deutsche Bahn) - RENFE (Spanish Railways) - Certifikát systému managementu kvality s požadavky: - ČSN EN ISO 9001:2009 - Návrh, vývoj, výroba a servis měřících a technologických zařízení používaných v konstrukci a stavbě železničního svršku KRAB - SLight

32 Použité zdroje [1] ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, 11/2008 [2] EN 13803-1, Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej rozchodu 1 435 mm a širšího - Část 1: Běžná kolej, 01/2011 [3] KŽV s.r.o., Technická dokumentace – Měřící vozík KRAB-SLIGHT – II. Návod na montáž a údržbu, 04/2014 [4] KŽV s.r.o., Technická dokumentace – Měřící vozík pro geometrii tratě – IV. Vyhodnocovací program KRAB 8.2 základní funkce, 05/2014 [5] KŽV s.r.o., Technická dokumentace – Měřící vozík KRAB – IV. Program SWITCH na hodnocení výhybek, 04/2008 [6] KŽV s.r.o., Skupina zařízení KRAB [online], dostupné z http://kzv.cz/Czech/krab.php KRAB - SLight


Stáhnout ppt "Měřící vozík KRAB SLight Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Datum: 30.3.2015 Ing. Jaroslav Bílek."

Podobné prezentace


Reklamy Google