Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Strategické dokumenty Lisabonská strategie a strategický rámec i2010 Národní program reforem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Strategické dokumenty Lisabonská strategie a strategický rámec i2010 Národní program reforem."— Transkript prezentace:

1 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Strategické dokumenty Lisabonská strategie a strategický rámec i2010 Národní program reforem

2 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Strategické dokumenty Povinná položka při vyplňování formuláře žádosti o finanční podporu z jednotlivých programů financovaných ze SF i z dalších programů: Vazba projektu na strategické dokumenty. = předkládané projekty musí být v souladu s vládní, státní nebo národní strategií/strategií EU, politikou a programy (nár., EU) v příslušných oblastech, na které je program/ projekt zaměřen. V projektové žádosti se obvykle uvádějí podle hierarchie EU regionální.

3 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Strategické dokumenty Agenda 21 Strategie pro trvale udržitelný rozvoj, přijatého na konferenci OSN o životním prostředí v Rio de Janeiro v roce 1992. Akční plán Europe 2005 Příznivé prostředí pro soukromé investice a vytváření nových pracovních příležitostí, zvýšit produktivitu, modernizovat veřejné služby a dát každému příležitost stát se členem globální informační společnosti. Národní akční plán sociálního začleňování Národní inovační strategie České republiky Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 Odstranění nejzávažnějších případů diskriminace a zahájení systémových změn v oblasti podpory občanů se zdravotním postižením.

4 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Strategické dokumenty Státní program environmentálního vzdělávání‚ výchovy a osvěty v České republice Státní program EVVO ČR je základní strategický dokument zajišťující dlouhodobý rozvoj EVVO v ČR. Strategický plán hl. m. Prahy Strategie regionálního rozvoje České republiky Strategický plán rozvoje regionu/ mikroregionu Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie udržitelného rozvoje Strategie hospodářského růstu České republiky Přiblížit ČR ekonomické úrovni hospodářsky rozvinutějších zemí Evropské unie. Měřeno ukazatelem HDP na jednoho obyvatele, je v silách země dosáhnout v roce 2013 průměru EU Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 – 2013

5 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Lisabonská strategie 2000 – Evropská rada přijala tzv. Lisabonskou strategii. Komplexní strategie pro období 2000 – 2010 Unie se má stát „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností“.

6 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Lisabonská strategie Scénář pro komplexní hospodářskou, sociální a ekologickou obnovu EU. Hlavní úkoly: 1. Připravit přechod k ekonomice a společnosti založené na znalostech, a to pomocí lepších politik, pokud jde o informační společnost, výzkum a technologický rozvoj prostřednictvím urychlení procesu strukturálních reforem směřujících ke konkurenceschopnosti, inovacím a dokončení vnitřního trhu.

7 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Lisabonská strategie 2. Modernizovat evropský sociální model, investovat do lidí a bojovat proti vylučování ze společnosti 3. Udržet zdravou ekonomickou perspektivu a příznivý výhled pokud jde o růst, a to aplikací vhodné kombinace makroekonomických politik. Lisabonská strategie je průběžně každý rok hodnocena, případně rozšiřována o další opatření.

8 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Východiska Lisabonské strategie Silné stránky EU: Díky společné měnová politice a politice ozdravení veřejných financí: -Nízká inflace -Nízké úrokové sazby -Snížení deficitů veřejných rozpočtů -Příznivá platební bilance EU -Kvalifikovaná pracovní síla -Systém sociální ochrany

9 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Východiska Lisabonské strategie Slabé stránky EU: -Nízká míra zaměstnanosti -Nedostatečný podíl žen a starších pracovníků v celkovém počtu zaměstnaných osob -Nedostatečně rozvinutý sektor služeb -Existence kvalifikační propasti, která se rozšiřuje (zejména ICT) -Kritická situace ve výzkumu a inovační činnosti (malé investice do nových technologií a do výzkumné činnosti) (USA, Japonsko) -Zaostávání v růstu produktivity -Nepříznivý demografický vývoj (stárnutí obyvatelstva) -Vliv globalizace a nástupu „nové ekonomiky“

10 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Hlavní prvky lisabonské strategie Lisabon 2000 – vytyčeno 8 směrů, kterými se má ubírat „radikální transformace evropské ekonomiky“: 1)Informační společnost pro všechny 2)Vytvoření evropského výzkumného prostoru 3)Odstranění překážek pro podnikání, zejména pro malé a střední podniky 4)Ekonomická reforma spojená s dokončováním vnitřního trhu 5)Vytvoření integrovaných finančních trhů 6)Lepší koordinace makroekonomických politik 7)Aktivní politika zaměstnanosti 8)Modernizace evropského sociálního modelu Stockholm 2001 – přidán další směr 9)Udržitelný rozvoj a kvalita života

11 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Ekonomický pilíř lisabonské strategie Informační společnost pro všechny Schválena příprava komplexního akčního plánu e-Europe (2000) -Všichni v EU, občané, školy, vzdělávací zařízení, každý podnik, veřejná správa – budou mít přístup k novým informačním a komunikačním technologiím a budou mít možnost je také plně využívat = přímý a interaktivní přístup ke znalostem, vzdělání, zvyšování kvalifikace, ke službám veřejné správy, ke zdravotnickým službám, ke službám finančních institucí, ke kultuře i zábavě. -Přístup k internetu se stává základním právem každého občana a členské vlády mají za úkol toto právo zajistit.

12 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů e-Europe 1.Levnější, rychlejší a bezpečnější internet pro všechny 2.Zvýšit investice do lidí a jejich dovedností 3.Všestranně podporovat používání internetu 2002 – Sevilla – Akční plán e-Europe 2005 – nové cíle: 4. Vytvoření předpokladů pro e-Learning, e- Government, e-Health, e-Business

13 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Ekonomický pilíř lisabonské strategie Vytvoření evropského výzkumného prostoru -Výzkumná činnost na úrovni jednotlivých čl. států EU musí být lépe propojena a koordinována, aby dala co největší efekt, aby přinášela co nejvíc inovací a aby zajistila, že nadaným pracovníkům budou nabídnuty lákavé podmínky. -Patenty a inovace je nutno v evropském výzkumném prostoru náležitě odměňovat, zejména prostřednictvím patentové ochrany 2002 – Barcelona – je nutno vystupňovat celkové úsilí na poli VaV a inovací, celkové výdaje je třeba zvyšovat (do roku 2010 by měly činit 3% HDP, 2/3 – soukromý sektor)

14 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Ekonomický pilíř lisabonské strategie Odstranění překážek pro podnikání, zejména u malých a středních podniků -V Evropě je potřeba vytvořit příznivé prostředí pro zakládání a rozvoj inovativních podniků, zejména malých a středních -Program pomoci podnikům a podnikání -Evropská charta malých firem

15 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Ekonomický pilíř lisabonské strategie Ekonomická reforma a dokončování vnitřního trhu -Vytvoření plně funkčního vnitřního trhu, který bude podporovat růst, posilovat konkurenceschopnost a přispívat také k přírůstkům nových pracovních míst. -Nutno provést řadu ekonomických reforem = rozšíření konkurenčního prostředí na vnitřním trhu, odstranění jeho slabých míst zejm. v sektoru služeb, hospodářské soutěže a veřejných zakázek

16 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Ekonomický pilíř lisabonské strategie Vytvoření integrovaných finančních trhů Vytvoření výkonných, transparentních a spolehlivých finančních trhů - podporují růst a zaměstnanost -Pomáhají lépe alokovat kapitál, snižují náklady na jeho získávání -Podpora inovací, usnadnění přístupu k novým technologiím a jejich využívání -Nabídka rizikového kapitálu pro vznik a rozvoj malých a středních inovativních podniků (Akční plán finančních služeb, Akční plán rizikového kapitálu)

17 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Ekonomický pilíř lisabonské strategie Lepší koordinace makroekonomických politik - Zaměření na fiskální konsolidaci a zvyšování udržitelnosti veřejných financí

18 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Sociální pilíř lisabonské strategie Aktivní politika zaměstnanosti -Vytvořit více a lepších pracovních míst v členských zemích -Rekvalifikace a celoživotní vzdělávání -Zvyšování zaměstnanosti ve službách -Rovné příležitosti -Sociální integrace (národní akční plány zaměstnanosti)

19 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Sociální pilíř lisabonské strategie Modernizace evropského sociálního modelu -Zvýšení investic do lidského kapitálu -Umožnění vzdělávání a odborné přípravy sociálním skupinám – zejména ohroženým -Rámec základních dovedností: informační technologie, cizí jazyky, technologická a podnikatelská kultura (mj. ECDL) -Podpora mobility Evropská sociální agenda

20 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Ekologický (enviromentální) pilíř lisabonské strategie Udržitelný rozvoj a kvalita života Udržitelný rozvoj má uspokojovat potřeby současné generace, aniž by se tak dělo na úkor generací příštích. Čtyři prioritní oblasti: - Klimatické změny (energie z obnovitelných zdrojů) - Doprava (veřejná doprava, železnice, vodní cesty) - Veřejné zdraví (kvalita potravin, chemie, pandemie, rezistence na antibiotika) - Přírodní zdroje (udržitelné využívání, přijatelné objemy odpadů, zachování biodiverzity

21 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Řízení lisabonského procesu Evropská rada – řídící, kontrolní a hodnotící orgán Evropská komise – předkládá souhrnnou zprávu o dosaženém pokroku za minulý rok -Připravila soustavu ukazatelů pro hodnocení pokroku Nová metoda řízení – tzv. nová otevřená metoda koordinace (guidelines, harmonogram pro členské státy, kvalitativní a kvantitativní ukazatele, národní a regionální politiky, monitorování, vyhodnocování a kontrola. Zásada subsidiarity – do procesu jsou zapojeny jak orgány EU, tak členských států (až do místní úrovně)

22 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost Nový strategický rámec EU (2005): -Otevřené a konkurenceschopné digitální hospodářství -Podtrhuje úlohu ICT jako prvku, který začlení všechny skupiny obyvatel do těchto oblastí a zvýší kvalitu života i2010 – bude sloužit k vytváření integrovaného přístupu k informační společnosti a politikám audiovizuálních médií v EU. - Nový cyklus řízení lisabonského procesu

23 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů i2010 Tři priority: 1)Dokončení jednotného evropského informačního prostoru propagujícího otevřený a konkurenceschopný vnitřní trh pro informační společnost a média 2)Posílení inovací a investic do výzkumu informačních a komunikačních technologií s cílem podporovat růst, jakž i lepší pracovní místa a zvýšení jejich počtu 3)Vytvoření široce přístupné evropské informační společnosti, která bude propagovat růst a zaměstnanost způsobem, který je v souladu s udržitelným rozvojem a který klade důraz na zlepšení veřejných služeb a kvality života

24 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů i2010 Cíl 1: Jednotný evropský informační prostor nabízející dostupné a bezpečné širokopásmové komunikace, bohatý a rozmanitý obsah a bohaté a rozmanité digitální služby. Jednotný evropský informační prostor -Rozvoj digitální konvergence Hlavní úkoly: Rychlost: Rychlejší širokopásmové služby s bohatým obsahem Bohatý obsah: Vyšší právní a hospodářská jistota s cílem povzbudit vytváření nových služeb a poskytování nového obsahu on-line Interoperabilita: Posílení zařízení a platforem s možností vzájemné komunikace a služeb, jež lze převádět z jedné platformy na druhou Bezpečnost: Větší zabezpečení internetu proti jeho zneužití k podvodům, proti škodlivému obsahu a poruchám technologií s cílem zvýšit důvěru mezi investory a spotřebiteli.

25 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů i2010 Cíl 2: Výkon na světové úrovni v oblasti výzkumu a inovací týkajících se informačních a komunikačních technologií díky umenšení rozdílů mezi Evropou a předními konkurenčními účastníky. Inovace a investice do výzkumu -Především v oblasti informačních a komunikačních technologií -podněcování růstu a zaměstnanosti -Aktivní úsilí o snížení překážek mezi výsledky výzkumu a hospodářským přínosem

26 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů i2010 Cíl 3: Široce přístupná informační společnost, jež zabezpečuje kvalitní veřejné služby a podporuje kvalitu života Začleňování, lepší veřejné služby a kvalita života Dopad informačních a komunikačních technologií na společnost. -Všichni občané mají mít prospěch z ICT (e-inclusion) -Zlepšení veřejných služeb -Zlepšení hospodárnosti a přístupu -Zlepšování kvality života (potřeby stárnoucí společnosti, bezpečná a čistá doprava a kulturní rozmanitost)

27 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů NÁRODNÍ LISABONSKÝ PROGRAM 2005 – 2008 ( Národní program reforem České republiky) Národní program reforem je dokumentem, kterým ČR navázala na iniciativu EU vytvořit nový systém řízení Lisabonské agendy vytvářením Národních programů reforem. Tyto programy mají přispět k zjednodušení a zefektivnění dosavadní praxe při koordinaci hospodářských politik na úrovni EU i členských států a zajistit větší identifikaci těchto států se stanovenými prioritami Lisabonského procesu.

28 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů NÁRODNÍ LISABONSKÝ PROGRAM 2005 – 2008 ( Národní program reforem České republiky) NPR ČR představuje integrovaný a soudržný přístup mezi makroekonomickými politikami, mikroekonomickými politikami a politikou zaměstnanosti. NPR je koncipován na tříleté období a při formulaci priorit byl kladen důraz na jejich realizovatelnost v daném období, na stanovené výdajové rámce rozpočtu ČR a vyhodnotitelnost a vzájemný synergický efekt jednotlivých opatření.

29 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů NÁRODNÍ LISABONSKÝ PROGRAM 2005 – 2008 ( Národní program reforem České republiky) Priority programu: Část makroekonomická: Makroekonomická stabilita a udržitelný růst Část mikroekonomická: Podnikatelské prostředí Výzkum a vývoj, inovace Udržitelné využívání zdrojů Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí Část Zaměstnanost: Flexibilita trhu práce Začleňování na trhu práce Vzdělávání


Stáhnout ppt "23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů Strategické dokumenty Lisabonská strategie a strategický rámec i2010 Národní program reforem."

Podobné prezentace


Reklamy Google