Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

několik myšlenek o násilí …

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "několik myšlenek o násilí …"— Transkript prezentace:

1 několik myšlenek o násilí …
UJAK Praha 2015 PhDr. Pavel Beňo

2 Centrální pojmy: Agrese Násilí Psychické násilí Stres
Psychosociální stres Vztahová patologie Co je mobbing a bossing?

3 Otázka na úvod … Násilí jako celospolečenský problém?
Jak to vidíte Vy? (Váš osobní názor!) Násilí je v současnosti … velký … malý problém! _______________x_______________ problém! Proč si myslíte, že to je – není problém? Otázka na úvod …

4  (z lat. ad-gredior= přistoupit blízko, ale i napadnout)
… je chování, které  - vědomě a se záměrem - ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby nebo věci. (Wikipedie) Agrese …

5 Agrese jako pozitivní projev… Agresivita
Poznámka: Agrese nemusí být pokaždé negativní a destruktivní. Někdy je totiž považována za pozitivní sílu ve smyslu přiblížení, řešení a rozhodování či dokonce zachování si osobní integrity. Agresivita – sklon či dispozice člověka k násilnému a útočnému jednání v různých podobách. (wiki). Agrese jako pozitivní projev… Agresivita

6 benigní a maligní agresivita … agresivita = násilí
Někdy se můžeme setkat s pojmy benigní a maligní agresivita. „…Benigní agresivita má pudový základ a reaktivně obranný charakter, přičemž slouží k přežití lidí. Maligní agresivitou tvoří součást lidské vášně a má proaktivně destruktivní charakter.“ (Chromý, J., 2014, s. 18). I přes jisté zúžení můžeme na pojmy násilí a agrese nahlížet jako na synonyma. benigní a maligní agresivita … agresivita = násilí

7 Co je násilí? Násilí (violentia, lat.) je…
„… uplatňování síly vůči někomu na překonání jeho odporu“ nebo také „… živelný a neřízený projev síly“ – opak zákonného a normálního užití síly orgány státní moci. (Wolin in Kariková, S.,2008, s.) „ … uplatnění síly, moci, převahy k překonání někoho - obvykle provázené nepřátelstvím a hněvem“ (Hartl, P., 2010, s. 333). Co je násilí?

8 “… jednání, kterému druhému způsobí bolest nebo jej poškodí“
“… jednání, kterému druhému způsobí bolest nebo jej poškodí“. (VANÍČKOVÁ, E. et al., 1995 s. 5) Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je “násilí záměrné použití - nebo hrozba použití - fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo skupině či společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu“). příp. WHO Násilí … (pokrač.)

9 Některé další (příbuzné) pojmy …
Hostilita – „…je všeobecně nepřátelský postoj k ostatním lidem. „…Hostilní jedinec je vůči nim kritický, vyhýbavý a přeje jim neúspěch (PAULÍK, K. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 52). Hněv – „je silná afektivní reakce na překážku, která se staví do cesty při dosahování nějakého cíle nebo brání rozvíjení jednání“ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Hněv). Frustrace - (z lat. frustrá, marně, frustratio, zmarnění) je pocit, pokud se něco důležitého nepovede a v nejbližší době není šance to napravit, ať už pro to, že už to prostě není možné anebo v tom brání něco s čím si nelze poradit. Je zklamáním či pocitem ze zmaru (http://cs.wikipedia.org/wiki/Frustrace). Deprivace (citové strádání) – nedostatečné uspokojení důležité psychické či fyzické potřeby jednotlivce. (cs.vikipedia.org/wiki/Deprivace) Některé další (příbuzné) pojmy …

10 Harassment … Přeloženo do ČJ = …………………. ? Víte, co znamená?
Jak se pozná? Jak v takové situaci reagovat? Jak se se bránit? Jaké jsou možnosti právní ochrany v ČR příp. v EU? (Brodsky, C.: Harassed worker, New York, 1976) Harassment …

11 Druhy (typy … formy) násilí
Mezi základní druhy násilí řadíme fyzické, sexuální a psychické násilí. Fyzické násilí zahrnuje strkání, fackování, bití pěstmi, kopání, smýkání, škrcení, znehybnění atd. Sexuální násilí pokrývá nedobrovolný pohlavní styk a jiné praktiky s pohlavním podtextem (dotyky, plácání, líbání aj.), včetně sexuálního obtěžování. Psychické násilí zahrnuje slovní nadávky, podezírání, zesměšňování, ponižování, zastrašování, rozkazování, vyhrožování atd. Někdy se pojem psychické násilí kryje s pojmem slovní (verbální) násilí, ale – jak nás učí teorie komunikace – verbální je jenom nepatrná část našeho komunikačního chování. Druhy (typy … formy) násilí

12 Tzv. nekontaktní násilí …(?)
Někteří autoři mluví o „…nekontaktním násilí“ - násilí uskutečněné bez fyzického kontaktu pachatele a oběti. Tělesná integrita oběti, i přesto, že ji pachatel ponižuje, zastrašuje a sužuje zde není poškozena… (Chromý, J., 2014). Ale již samotný kontakt může být přímý, tzn. bezprostřední a nepřímý, tedy zprostředkovaný (kupř. médii) – a tak se nezdá, že by pojem nekontaktní násilí vystihovalo podstatu problému. Tzv. nekontaktní násilí …(?)

13 Ekonomické násilí … Ekonomické násilí ???
Jako samostatná forma násilí, není běžná. Někdy ve spojitosti s partnerským násilím… dle provedení a objektu, resp. předmětu, proti němuž směřuje, bývá přiřazováno pod fyzické nebo psychické násilí. (Chromý, J., 2014). Co nám však brání považovat za ekonomické násilí i krádeže, defraudace a korupční jednání všeho druhu? Ekonomické násilí …

14 Jiné druhy násilí … Domácí násilí ? …
Jaké jiné druhy násilí vás napadají? - Jiné druhy násilí …

15 Psychické násilí a jeho důsledky…
Je velmi pravděpodobné, že druhů a forem psychického násilí je mnohem víc a ty bohužel zatím ani nedovedeme přesně určit! To je by také mohlo být příčinou současné „beztrestnosti“ násilníků tohoto typu. A to i přes skutečnost, že poškození způsobené psychickým násilím bývá dokonce více závažné, než ty způsobené násilím fyzickým. Psychické násilí a jeho důsledky…

16 Jiné druhy (dělení) násilí … moc?
Osobní násilí Interpersonální násilí Skupinové (kolektivní) násilí Politické násilí Institucionální násilí Státní (byrokraticko-správní) násilí „Bohové v bílém“ – násilí ve zdravotnictví? Justiční násilí Strukturální násilí NÁSILÍ vs. MOC Jiné druhy (dělení) násilí … moc?

17 Násilí v práci je jakákoli událost/případ, kdy dochází ke zneužití, ohrožení nebo napadení osoby v podmínkách výkonu této práce. Škála násilných činů je široká a pestrá a sahá od fyzických a život ohrožujících útoků až k verbálnímu zneužívání a napadání (pomluvy, zesměšňování, vyhrožování, atp.) A právě verbální útoky jsou nejčastějšími případy násilí. (http://www.healthyworkinglives.com/advice/Legislation- and-policy/employee-issues/violence-aggression) „…vnímané či skutečné verbální nebo emocionální hrozby, případně fyzický útok na osobu či její majetek, a to ze strany jiné osoby, skupiny či organizace, přičemž oběť se v dané chvíli věnuje povinnostem spjatým s výkonem povolání“ (BOWIE V.,et al., 2005) Násilí na pracovišti …

18 Psychické násilí na pracovišti …
„Každé zneužívající chování, projevující se konkrétně v jednání, slovech, činech, gestech nebo textech, které poškozují osobnost, její důstojnost a fyzickou nebo psychickou integritu jedince a které ohrožují jeho zaměstnanecké místo nebo znehodnocují pracovní klima.“ (HIRIGOYEN, M. F., 1998, 216 s). Psychické násilí na pracovišti …

19 A) Násilí jako vrozená či zděděná dispozice (Ch. Darwin, Ch
A) Násilí jako vrozená či zděděná dispozice (Ch. Darwin, Ch. Lomboroso, S. Freud, ale i Jacobs, Brunton a Melville, 1965) B) Násilí a agrese jako následek frustrace (Neil Miller, John Dollard, Leonard Doob, O. H. Mowrer a Robert Sears, 1939) C) Agrese a násilí jako formy naučeného chování (A. Bandura, 1977) Zdroje násilí …

20 Seznam použité literatury
(BANDURA, A. Social Learning Theory. [s.l.] : [s.n.], s. ISBN ) BOWIE Vaughan, FISHER Bonnie S., COOPER Cary: Workplace Violence, 2005, Wilan Publishing, ISBN ) HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Velký psychologický slovník. Praha: Portál, 2010 HIRIGOYEN, M. F. Le Harcèlement Moral: la violence perverse au quotidien. Paris:Syros, 1998, 216 s. ISBN Chromý, J., Násilí na pracovišti. Charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti.Praha: Wolters Kluwer Praha, s. MILLER, N.A., et al. The Frustration-Aggression Hypothesis. Psychological Reviews [online]. 1941, vol. 48(4), issue Jul [cit ], s ISSN ) VANÍČKOVÁ, E., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., PROVAZNÍKOVÁ, H. Násilí v rodině. Praha: MPSV, 1995. Seznam použité literatury


Stáhnout ppt "několik myšlenek o násilí …"

Podobné prezentace


Reklamy Google