Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Několik myšlenek o násilí … UJAK Praha 2015 PhDr. Pavel Beňo UJAK Praha 2015 PhDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Několik myšlenek o násilí … UJAK Praha 2015 PhDr. Pavel Beňo UJAK Praha 2015 PhDr."— Transkript prezentace:

1 několik myšlenek o násilí … UJAK Praha 2015 PhDr. Pavel Beňo beno.pavel@ujak.cz (info@anti-mobbing-club.cz)info@anti-mobbing-club.cz UJAK Praha 2015 PhDr. Pavel Beňo beno.pavel@ujak.cz (info@anti-mobbing-club.cz)info@anti-mobbing-club.cz

2 Co je mobbing a bossing? Centrální pojmy: Agrese Násilí Psychické násilí Stres Psychosociální stres Vztahová patologie

3 Otázka na úvod … Násilí jako celospolečenský problém? Jak to vidíte Vy? (Váš osobní názor!) Násilí je v současnosti … velký … malý problém! _______________x_______________ problém! Proč si myslíte, že to je – není problém?

4 Agrese … (z lat. ad-gredior= přistoupit blízko, ale i napadnout) … je chování, které - vědomě a se záměrem - ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby nebo věci. (Wikipedie)

5 Agrese jako pozitivní projev… Agresivita Poznámka: Agrese nemusí být pokaždé negativní a destruktivní. Někdy je totiž považována za pozitivní sílu ve smyslu přiblížení, řešení a rozhodování či dokonce zachování si osobní integrity. Agresivita – sklon či dispozice člověka k násilnému a útočnému jednání v různých podobách. (wiki).

6 benigní a maligní agresivita … agresivita = násilí Někdy se můžeme setkat s pojmy benigní a maligní agresivita. „…Benigní agresivita má pudový základ a reaktivně obranný charakter, přičemž slouží k přežití lidí. Maligní agresivitou tvoří součást lidské vášně a má proaktivně destruktivní charakter.“ (Chromý, J., 2014, s. 18). I přes jisté zúžení můžeme na pojmy násilí a agrese nahlížet jako na synonyma.

7 Co je násilí? Násilí (violentia, lat.) je… „… uplatňování síly vůči někomu na překonání jeho odporu“ nebo také „… živelný a neřízený projev síly“ – opak zákonného a normálního užití síly orgány státní moci. (Wolin in Kariková, S.,2008, s.) „ … uplatnění síly, moci, převahy k překonání někoho - obvykle provázené nepřátelstvím a hněvem“ (Hartl, P., 2010, s. 333).

8 Násilí … (pokrač.) “… jednání, kterému druhému způsobí bolest nebo jej poškodí“. (VANÍČKOVÁ, E. et al., 1995 s. 5) Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je “násilí záměrné použití - nebo hrozba použití - fyzické síly proti sobě samému, jiné osobě nebo skupině či společnosti osob, které působí nebo má vysokou pravděpodobnost způsobit zranění, smrt, psychické poškození, strádání nebo újmu“). http://cs.wikipedia.org/wiki/Násilíhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Násilí příp. WHO

9 Některé další (příbuzné) pojmy … Hostilita – „…je všeobecně nepřátelský postoj k ostatním lidem. „…Hostilní jedinec je vůči nim kritický, vyhýbavý a přeje jim neúspěch (PAULÍK, K. Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada Publishing, 2010, s. 52). Hněv – „je silná afektivní reakce na překážku, která se staví do cesty při dosahování nějakého cíle nebo brání rozvíjení jednání“ (http://cs.wikipedia.org/wiki/Hněv).http://cs.wikipedia.org/wiki/Hněv Frustrace - (z lat. frustrá, marně, frustratio, zmarnění) je pocit, pokud se něco důležitého nepovede a v nejbližší době není šance to napravit, ať už pro to, že už to prostě není možné anebo v tom brání něco s čím si nelze poradit. Je zklamáním či pocitem ze zmaru (http://cs.wikipedia.org/wiki/Frustrace).http://cs.wikipedia.org/wiki/Frustrace Deprivace (citové strádání) – nedostatečné uspokojení důležité psychické či fyzické potřeby jednotlivce. (cs.vikipedia.org/wiki/Deprivace)

10 Harassment … Přeloženo do ČJ = …………………. ? Víte, co znamená? Jak se pozná? Jak v takové situaci reagovat? Jak se se bránit? Jaké jsou možnosti právní ochrany v ČR příp. v EU? (Brodsky, C.: Harassed worker, New York, 1976)

11 Druhy ( typy … formy) násilí Mezi základní druhy násilí řadíme fyzické, sexuální a psychické násilí. Fyzické násilí zahrnuje strkání, fackování, bití pěstmi, kopání, smýkání, škrcení, znehybnění atd. Sexuální násilí pokrývá nedobrovolný pohlavní styk a jiné praktiky s pohlavním podtextem (dotyky, plácání, líbání aj.), včetně sexuálního obtěžování. Psychické násilí zahrnuje slovní nadávky, podezírání, zesměšňování, ponižování, zastrašování, rozkazování, vyhrožování atd. Někdy se pojem psychické násilí kryje s pojmem slovní (verbální) násilí, ale – jak nás učí teorie komunikace – verbální je jenom nepatrná část našeho komunikačního chování.

12 Tzv. nekontaktní násilí …(?) Někteří autoři mluví o „…nekontaktním násilí“ - násilí uskutečněné bez fyzického kontaktu pachatele a oběti. Tělesná integrita oběti, i přesto, že ji pachatel ponižuje, zastrašuje a sužuje zde není poškozena… (Chromý, J., 2014). Ale již samotný kontakt může být přímý, tzn. bezprostřední a nepřímý, tedy zprostředkovaný (kupř. médii) – a tak se nezdá, že by pojem nekontaktní násilí vystihovalo podstatu problému.

13 Ekonomické násilí … Ekonomické násilí ??? Jako samostatná forma násilí, není běžná. Někdy ve spojitosti s partnerským násilím… dle provedení a objektu, resp. předmětu, proti němuž směřuje, bývá přiřazováno pod fyzické nebo psychické násilí. (Chromý, J., 2014). C o nám však brání považovat za ekonomické násilí i krádeže, defraudace a korupční jednání všeho druhu?

14 Jiné druhy násilí … Domácí násilí ? … Jaké jiné druhy násilí vás napadají? - …

15 Psychické násilí a jeho důsledky… Je velmi pravděpodobné, že druhů a forem psychického násilí je mnohem víc a ty bohužel zatím ani nedovedeme přesně určit! To je by také mohlo být příčinou současné „beztrestnosti“ násilníků tohoto typu. A to i přes skutečnost, že poškození způsobené psychickým násilím bývá dokonce více závažné, než ty způsobené násilím fyzickým.

16 Jiné druhy (dělení) násilí … moc? Osobní násilí Interpersonální násilí Skupinové (kolektivní) násilí Politické násilí Institucionální násilí Státní (byrokraticko-správní) násilí „Bohové v bílém“ – násilí ve zdravotnictví? Justiční násilí Strukturální násilí NÁSILÍ vs. MOC

17 Násilí na pracovišti … Násilí v práci je jakákoli událost/případ, kdy dochází ke zneužití, ohrožení nebo napadení osoby v podmínkách výkonu této práce. Škála násilných činů je široká a pestrá a sahá od fyzických a život ohrožujících útoků až k verbálnímu zneužívání a napadání (pomluvy, zesměšňování, vyhrožování, atp.) A právě verbální útoky jsou nejčastějšími případy násilí. (http://www.healthyworkinglives.com/advice/Legislation- and-policy/employee-issues/violence-aggression )http://www.healthyworkinglives.com/advice/Legislation- and-policy/employee-issues/violence-aggression „…vnímané či skutečné verbální nebo emocionální hrozby, případně fyzický útok na osobu či její majetek, a to ze strany jiné osoby, skupiny či organizace, přičemž oběť se v dané chvíli věnuje povinnostem spjatým s výkonem povolání“ (BOWIE V.,et al., 2005)

18 Psychické násilí na pracovišti … „Každé zneužívající chování, projevující se konkrétně v jednání, slovech, činech, gestech nebo textech, které poškozují osobnost, její důstojnost a fyzickou nebo psychickou integritu jedince a které ohrožují jeho zaměstnanecké místo nebo znehodnocují pracovní klima.“ (HIRIGOYEN, M. F., 1998, 216 s).

19 Zdroje násilí … A) Násilí jako vrozená či zděděná dispozice (Ch. Darwin, Ch. Lomboroso, S. Freud, ale i Jacobs, Brunton a Melville, 1965) B) Násilí a agrese jako následek frustrace (Neil Miller, John Dollard, Leonard Doob, O. H. Mowrer a Robert Sears, 1939) C) Agrese a násilí jako formy naučeného chování (A. Bandura, 1977)

20 Seznam použité literatury Seznam použité literatury: (BANDURA, A. Social Learning Theory. [s.l.] : [s.n.], 1977. 248 s. ISBN 0-13-816744-3.) BOWIE Vaughan, FISHER Bonnie S., COOPER Cary: Workplace Violence, 2005, Wilan Publishing, ISBN 1-84392-134-0) HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Velký psychologický slovník. Praha: Portál, 2010 HIRIGOYEN, M. F. Le Harcèlement Moral: la violence perverse au quotidien. Paris:Syros, 1998, 216 s. ISBN 2-84146-599-3. Chromý, J., Násilí na pracovišti. Charakteristika, rizikové faktory, specifické formy a právní souvislosti.Praha: Wolters Kluwer Praha,2014. 216 s. MILLER, N.A., et al. The Frustration-Aggression Hypothesis. Psychological Reviews [online]. 1941, vol. 48(4), issue Jul [cit. 2009- 10-10], s. 337-342. ISSN 1939-1471.) VANÍČKOVÁ, E., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., PROVAZNÍKOVÁ, H. Násilí v rodině. Praha: MPSV, 1995.


Stáhnout ppt "Několik myšlenek o násilí … UJAK Praha 2015 PhDr. Pavel Beňo UJAK Praha 2015 PhDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google