Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha"— Transkript prezentace:

1 Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha jan.plesnik@nature.cz

2 Záchranné programy pro ohrožené druhy Reakce na ohrožení planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů Záchranné programy – specifický typ druhové ochrany Terminologicky nevyjasněné (záchranné programy, akční plány, plány péče, programy/projekty/plány na obnovu druhu,plán na přežití druhu, jakékoli opatření pro určitý druh apod.) ‏

3 Záchranné programy pro ohrožené druhy Od koncepčních (globálních) po velmi konkrétní Často pouze manipulace s jedinci Nejúčinnější a často nejlevnější způsob, jak udržet dlouhodobě životaschopné a tím i geneticky kvalitní populace cílových druhů, je péče o jimi upřednostňované prostředí

4 Záchranné programy pro ohrožené druhy Ale: v některých případech je nutné podniknout přímo na ochranu druhů rychlá opatření nejširší veřejnost vyžaduje zejména akce na ochranu volně žijících živočichů, hlavně vlajkových druhů

5 Záchranné programy pro ohrožené druhy Vícedruhový přístup: péče o celou skupinu druhů: ochrana celých společenstev (synuzií) a gild  synuzie obojživelníků v zemědělsky využívané krajině

6 Záchranné programy pro ohrožené druhy Repatriace ‏ Introdukce Posilování populací Translokace

7 Záchranné programy pro ohrožené druhy Záchranný program je soubor všech opatření nezbytných ke znovuvytvoření dlouhodobě životaschopné populace příslušného druhu

8 Záchranné programy pro ohrožené druhy Záchranné programy jsou: dlouhodobé personálně a organizačně náročné relativně drahé relativně málo účinné

9 Záchranné programy pro ohrožené druhy Astrukturovaný přístup seznam cílových druhů – pravidelné, systematické a kvalifikované posuzování taxonů - základní podmínkou je dostatek informací a fungující státní správa Bnahodilý přístup – některé druhy nebo jiné taxony jsou vybrány přímo na základě známého stupně ohrožení nebo lobování zájmovými skupinami nebo i jednotlivci

10 Záchranné programy pro ohrožené druhy Hodnocení stavu z hlediska ochrany - červené seznamy Mezinárodní unie na ochranu přírody (IUCN) Zařazování druhů do seznamů - výběrová kritéria (např. indexy priority) ‏

11 Záchranné programy pro ohrožené druhy Repatriace Musí být zajištěna odpovídající nabídka vhodných biotopů pro daný druh schopná dlouhodobě udržet životaschopnou populaci. Činitelé, které vedly k vymizení (ústupu) druhu, musejí být odstraněny nebo minimalizovány.

12 Záchranné programy pro ohrožené druhy Změna podnebí IUCN chystá doporučit  vysazování do vhodných biotopů i mimo původní areál rozšíření  v původním areálu rozšíření i do suboptimálních biotopů

13 Záchranné programy pro ohrožené druhy Různá úprava v jednotlivých státech Velmi propracované systémy (legislativně zakotvené) v Austrálii, Finsku, Španělsku a zejména USA Velký rozvoj záchranných programů i v dalších státech, bez legislativní podpory (např. Nizozemsko, Velká Británie, Švédsko) ‏

14 Záchranné programy pro ohrožené druhy USA - ESA Identifikace prioritních druhů a realizace záchranných programů: zařazení druhu na seznam (komplikované) ‏ 1 436 taxonů vyskytujících se v USA (7.1.2013) určení kritického biotopu zákaz ohrožujících činností

15 Záchranné programy pro ohrožené druhy USA příprava plánu obnovy (1 143 taxonů) vyřazení druhu ze seznamu: 47 taxonů, 9 EX, 20 obnovené populace, 18 jiné důvody

16 Záchranné programy pro ohrožené druhy Záchranné programy v ČR První aktivity v 70. letech 20. století, např. repatriace rysa ostrovida na Šumavu zahájení chovu tetřeva hlušce v Krkonoších u rostlin jednotlivé záchranné akce v 80. a zejména 90. letech velký rozvoj aktivit na ochranu druhů (např. vypouštění bobra evropského v Litovelském Pomoraví) ‏ důraz kladený na chov/pěstování a vypouštění/vysazování druhů pojmem záchranný program označována široká škála aktivit

17 Záchranné programy pro ohrožené druhy Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (§ 52) ‏ Schvalování:  kriticky a silně ohrožené druhy – MŽP  ohrožené druhy – krajské úřady a správy CHKO a NP Zajišťování: všechny orgány ochrany přírody

18 Záchranné programy pro ohrožené druhy Regionální záchranné programy orel skalní – Beskydy puštík bělavý – Šumava koroptev polní – Českomoravská vysočina losos obecný – severní Čechy

19 Záchranné programy pro ohrožené druhy Záchranné programy – původně zamýšleny pro všechny zvláště chráněné druhy planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů Rostliny:  Poradní sbor při MŽP – skupina odborníků z různých institucí, v pravidelných intervalech stanovuje priority Živočichové:  Koncepce AOPK ČR, výběr druhů stanoven na delší dobu, kritéria

20 Záchranné programy pro ohrožené druhy Živočichové Od roku 1998, od roku 2004 dva typy:  záchranné programy – druhy ohrožené vyhubením  plány péče – význačné konfliktní druhy

21 Záchranné programy pro ohrožené druhy

22 záchranné programy rostlin i živočichů se připravují podle metodiky (AOPK ČR 2002, aktualizace 2008) založeno na metodice IUCN ‏ : Rozborová část Cíle Návrh opatření

23 Současný stav záchranných programů v ČR Záchranné programy s.s. – pro druhy, kterým hrozí do 20 let vyhubení nebo vyhynutí, pokud nebudou podniknuta aktivní opatření na jejich záchranu Až dosud schváleny MŽP záchranné programy pro následující druhy planě rostoucích rostlin  rdest dlouholistý  matizna bahenní  hvozdík písečný český  hořec jarní – 31.12.2012 ukončen  hořeček mnohotvarý český

24 Záchranné programy pro ohrožené druhy Až dosud schváleny MŽP záchranné programy pro následující druhy volně žijících živočichů:  perlorodka říční  užovka stromová  tetřev hlušec – ukončen 2007  sysel obecný  rys ostrovid – ukončen 2008  hnědásek osikový

25 Záchranné programy pro ohrožené druhy Programy péče  Schválen pro vydru říční spolupráce AOPK ČR a Českého nadačního fondu pro vydru Třeboň

26 Záchranné programy pro ohrožené druhy Programy péče II Připravují se pro následující druhy:  vlk  rys ostrovid (nově)  medvěd hnědý

27 Záchranné programy pro ohrožené druhy Financování záchranných programů domácí zdroje:  krajinotvorné programy MŽP ‏  provozní prostředky MŽP a SFŽP  prostředky nevládních organizací  granty na výzkum zahraniční zdroje:  Operační program Životní prostředí  „Norské fondy“  LIFE+

28 Záchranné programy pro ohrožené druhy Poučení z krizového vývoje v přírodě a společnosti (I) Obnova populací včetně repatriací (vysazování jedinců do vhodných biotopů v rámci původního areálu rozšíření, odkud již vymizel): pouze v kritických situacích (záchrana celého druhu) Zabývat by se jimi měly specializované státní nebo veřejné instituce za podpory veřejnosti, cílových nebo zájmových skupin

29 Záchranné programy pro ohrožené druhy Poučení z krizového výboje v přírodě a společnosti (II)  průběžné hodnocení stavu druhů z hlediska jejich ochrany centrálním orgánem státní správy – novelizace seznamu cílových druhů několik záchranných programů současně zapojení veřejnosti zabezpečení financování po celou dobu realizace, nutné profesionální a organizační zázemí

30 Záchranné programy pro ohrožené druhy Další informace: www.zachranneprogramy.cz


Stáhnout ppt "Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google