Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Péče o biodiverzitu Jan Plesník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Péče o biodiverzitu Jan Plesník"— Transkript prezentace:

1 Péče o biodiverzitu Jan Plesník
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha

2 Druhová ochrana je soubor činností, směřujících k udržení dostatečně početných a tím i geneticky kvalitních populací původních druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, schopných dlouhodobé samostatné existence, v dostatečně velkém a minimálně poškozeném prostředí

3 Jaké druhy chránit? Vědecký nebo politický přístup
- ochrana přírody probíhá v určitém politickém, ekonomickém a sociálním rámci

4 Ohrožené druhy Druhy, ve zvýšené míře čelící nebezpečí vyhubení nebo vyhynutí Sněžný leopard

5 Ohrožené druhy Červené seznamy – soupisy ohrožených druhů pro určité území (první 1962, Sir Peter Scott) Červené knihy – poskytují další informaci o druzích z červených seznamů (první 1969) Černý seznam – seznam vyhubených nebo vyhynulých druhů Modrý/jantarový seznam – seznam ohrožených druhů, jejichž početnost je stabilní nebo se zvyšuje

6 Ohrožené druhy Seznamy celosvětově ohrožených druhů vydává pravidelně IUCN – Mezinárodní unie na ochranu přírody

7 Ohrožené druhy shodné kategorie ohrožení, založeno na hodnocení konkrétních specialistů nebo na velmi komplikovaných indexech (v ČR sociekologický index): seznamy jednotlivých taxonů byly těžko porovnatelné

8 Ohrožené druhy Od r kvantitativní jasná kritéria a kategorie pro zařazování druhů a nižších taxonů do červených seznamů celosvětově ohrožených druhů, vydávaných IUCN velmi propracovaný systém, omezující subjektivní rozhodnutí hodnotitele: změna v početnosti a areálu rozšíření nebo obojí, nejen absolutní hodnoty, ale i rozsah změn a trendy; využívá analýzu životaschopnosti populace (PVA)

9 Ohrožené druhy Analýza životaschopnosti populace (PVA)‏
Statistické hodnocení vztahu nároků druhu a dostupných zdrojů v prostředí Modelování procesu vymírání Pomáhá definovat cíle záchranného programu, konkrétní postupy, zásahy a opatření (velikost a složení vypouštěných skupin, minimální rozlohy biotopů apod.)‏

10 Ohrožené druhy PVA Náročné na množství, kvalitu a detailnost dat
Nejpoužívanější programy PVA: VORTEX – zdarma ( RAMAS GIS – komerční ( PHVA

11 Ohrožené druhy Kategorie IUCN pro zařazování druhů do červených seznamů (I) Vyhubený nebo vyhynulý Vyhynulý nebo vyhubený (EX) Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě (EW) Obecně ohrožený Kriticky ohrožený (CR) Ohrožený (EN) Zranitelný (VU)

12 Ohrožené druhy Kategorie IUCN pro zařazování druhů do červených seznamů (II) Téměř ohrožený (NT) Málo dotčený (LC) Taxon, o němž jsou nedostatečné údaje (DD) Nevyhodnocený (NE)

13 Ohrožené druhy Poslední vydání Červeného seznamu celosvětově ohrožených druhů (IUCN 2012, červen 2012) hodnotí druhů z nich (4 % vědecky popsaných druhů) klasifikuje jako obecně ohrožené 795 vyhubeno nebo vyhynulo úplně, 63 vyhubeno ve volné přírodě

14 Ohrožené druhy Podíl celosvětově ohrožených druhů (v % z hodnocených druhů, IUCN 2012) savci 25 ptáci 13 obojživelníci 41 paryby koráli vytvářející útesy 31 jehličnany 31

15 Ohrožené druhy Poslední vydání Červeného seznamu celosvětově ohrožených druhů (IUCN 2012) velký ohlas u hromadně sdělovacích prostředků čím dokonalejší kritéria, tím méně existuje druhů, o nichž máme požadované informace vzorkování – cévnaté rostliny (1 500 náhodně vybraných druhů)

16 Ohrožené druhy Koncepce celosvětových červených seznamů pro planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy byla rozšířena na Nižší než celosvětovou úroveň (kontinenty, státy a jejich administrativní jednotky) Plemena hospodářských zvířat, odrůdy plodin a dalších kulturních rostlin, rostlinná společenstva, typy půd, typy biotopů či krajiny

17 Ohrožené druhy V bývalém Československu a ČR & SR vyšel soubor pěti červených knih ( )

18 Ohrožené druhy V ČR vydává červené seznamy z pověření MŽP Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyšší rostliny (2001) obratlovci (2003) mechorosty (2005) bezobratlí (2005) houby (2006) lišejníky(2008, 2010)

19 Ohrožené druhy Stupeň ohrožení vybraných taxonů nebo ekologických/funkčních skupin v ČR (v %, 2012) savci 18 ptáci 48 plazi 61 obojživelníci 59 mihule a ryby 35 denní motýli 46 vážky 48 cévnaté rostliny 41 mechorosty 24 lišejníky 37 makromycety 13

20 Přirozeně vzácné druhy
K- stratégové Potravní specialisté, vrcholoví predátoři Velké domovské okrsky Bez velkých fluktuací početnosti

21 Přirozeně vzácné druhy
kritéria: areál rozšíření ekologická valence, vyjádřená nároky na prostředí místní početnost obsazenost biotopu, tj. schopnost druhu obsadit část možných vhodných biotopů přežívání v evolučním čase přirozeně vzácný druh nemusí být ohrožený

22 Klíčové druhy Větší role v ekosystému než odpovídá dominanci (podíl na početnosti nebo biomase)

23 Deštníkové druhy

24 Vlajkové druhy

25 Biogeograficky významné druhy
Endemité Relikty

26 Indikační (indikátorové) druhy
Výskytem, početností a bionomií přibližují kvalitu prostředí                                                               

27 Druhy významné z hlediska člověka
Agrobiodiverzita, bioprospektorování

28 Zranitelné migrující druhy

29 Fylogeneticky a taxonomicky významné druhy
Evolučně významná jednotka latimerie

30 Ohniskové druhy Druhy, které se používají pro určení rozsahu a prostorového rozmístění biotopů, které umožňují přežití planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů Nejcitlivější druhy k ohrožujícím činitelům

31 Typické reprezentativní druhy

32 Druhy, významné z hlediska ochrany přírody
Druhy, chráněné podle legislativy příslušného státu a mnohostranných mezinárodních úmluv, popř. legislativy Evropských společenství, resp. Evropské unie


Stáhnout ppt "Péče o biodiverzitu Jan Plesník"

Podobné prezentace


Reklamy Google