Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha"— Transkript prezentace:

1 Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha jan.plesnik@nature.cz

2 Druhová ochrana je soubor činností, směřujících k udržení dostatečně početných a tím i geneticky kvalitních populací původních druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, schopných dlouhodobé samostatné existence, v dostatečně velkém a minimálně poškozeném prostředí

3 Jaké druhy chránit? Vědecký nebo politický přístup - ochrana přírody probíhá v určitém politickém, ekonomickém a sociálním rámci

4 Ohrožené druhy Druhy, ve zvýšené míře čelící nebezpečí vyhubení nebo vyhynutí

5 Ohrožené druhy Červené seznamy – soupisy ohrožených druhů pro určité území (první 1962, Sir Peter Scott) Červené knihy – poskytují další informaci o druzích z červených seznamů (první 1969) Černý seznam – seznam vyhubených nebo vyhynulých druhů Modrý /jantarový seznam – seznam ohrožených druhů, jejichž početnost je stabilní nebo se zvyšuje

6 Ohrožené druhy Seznamy celosvětově ohrožených druhů vydává pravidelně IUCN – Mezinárodní unie na ochranu přírody www.iucnredlist.org

7 Ohrožené druhy 1962-1994 shodné kategorie ohrožení, založeno na hodnocení konkrétních specialistů nebo na velmi komplikovaných indexech (v ČR sociekologický index): seznamy jednotlivých taxonů byly těžko porovnatelné

8 Ohrožené druhy Od r. 1994 kvantitativní jasná kritéria a kategorie pro zařazování druhů a nižších taxonů do červených seznamů celosvětově ohrožených druhů, vydávaných IUCN velmi propracovaný systém, omezující subjektivní rozhodnutí hodnotitele: změna v početnosti a areálu rozšíření nebo obojí, nejen absolutní hodnoty, ale i rozsah změn a trendy; využívá analýzu životaschopnosti populace (PVA)

9 Ohrožené druhy Analýza životaschopnosti populace (PVA) ‏ Statistické hodnocení vztahu nároků druhu a dostupných zdrojů v prostředí Modelování procesu vymírání Pomáhá definovat cíle záchranného programu, konkrétní postupy, zásahy a opatření (velikost a složení vypouštěných skupin, minimální rozlohy biotopů apod.) ‏

10 Ohrožené druhy PVA Náročné na množství, kvalitu a detailnost dat Nejpoužívanější programy PVA: VORTEX – zdarma (http://www.vortex9.org/vortex.html) ‏ RAMAS GIS – komerční (http://www.ramas.com/ramas.htm) ‏ PHVA

11 Ohrožené druhy Kategorie IUCN pro zařazování druhů do červených seznamů (I) Vyhubený nebo vyhynulý Vyhynulý nebo vyhubený (EX) Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě (EW)  Obecně ohrožený Kriticky ohrožený (CR) Ohrožený (EN) Zranitelný (VU)

12 Ohrožené druhy Kategorie IUCN pro zařazování druhů do červených seznamů (II)  Téměř ohrožený (NT)  Málo dotčený (LC)  Taxon, o němž jsou nedostatečné údaje (DD)  Nevyhodnocený (NE)

13 Ohrožené druhy Poslední vydání Červeného seznamu celosvětově ohrožených druhů (IUCN 2012, červen 2012) hodnotí 65 518 druhů z nich 20 219 (4 % vědecky popsaných druhů) klasifikuje jako obecně ohrožené 795 vyhubeno nebo vyhynulo úplně, 63 vyhubeno ve volné přírodě

14 Ohrožené druhy Podíl celosvětově ohrožených druhů (v % z hodnocených druhů, IUCN 2012) savci25 ptáci13 obojživelníci41 paryby 33 koráli vytvářející útesy 31 jehličnany 31

15 Ohrožené druhy Poslední vydání Červeného seznamu celosvětově ohrožených druhů (IUCN 2012) velký ohlas u hromadně sdělovacích prostředků čím dokonalejší kritéria, tím méně existuje druhů, o nichž máme požadované informace vzorkování – cévnaté rostliny (1 500 náhodně vybraných druhů)

16 Ohrožené druhy Koncepce celosvětových červených seznamů pro planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy byla rozšířena na Nižší než celosvětovou úroveň (kontinenty, státy a jejich administrativní jednotky) Plemena hospodářských zvířat, odrůdy plodin a dalších kulturních rostlin, rostlinná společenstva, typy půd, typy biotopů či krajiny

17 Ohrožené druhy V bývalém Československu a ČR & SR vyšel soubor pěti červených knih (1988-1999)

18 Ohrožené druhy V ČR vydává červené seznamy z pověření MŽP Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyšší rostliny (2001) obratlovci (2003) mechorosty (2005) bezobratlí (2005) houby (2006) lišejníky(2008, 2010)

19 Ohrožené druhy Stupeň ohrožení vybraných taxonů nebo ekologických/funkčních skupin v ČR (v %, 2012)  savci18  ptáci48  plazi61  obojživelníci59  mihule a ryby35  denní motýli46  vážky48  cévnaté rostliny41  mechorosty24  lišejníky37  makromycety13

20 Přirozeně vzácné druhy K- stratégové Potravní specialisté, vrcholoví predátoři Velké domovské okrsky Bez velkých fluktuací početnosti

21 Přirozeně vzácné druhy  kritéria: areál rozšíření ekologická valence, vyjádřená nároky na prostředí místní početnost obsazenost biotopu, tj. schopnost druhu obsadit část možných vhodných biotopů přežívání v evolučním čase  přirozeně vzácný druh nemusí být ohrožený

22 Klíčové druhy Větší role v ekosystému než odpovídá dominanci (podíl na početnosti nebo biomase)

23 Deštníkové druhy

24 Vlajkové druhy

25 Biogeograficky významné druhy Endemité Relikty

26 Indikační (indikátorové) druhy Výskytem, početností a bionomií přibližují kvalitu prostředí

27 Druhy významné z hlediska člověka Agrobiodiverzita, bioprospektorování

28 Zranitelné migrující druhy

29 Fylogeneticky a taxonomicky významné druhy Evolučně významná jednotka

30 Ohniskové druhy Druhy, které se používají pro určení rozsahu a prostorového rozmístění biotopů, které umožňují přežití planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů Nejcitlivější druhy k ohrožujícím činitelům

31 Typické reprezentativní druhy

32 Druhy, významné z hlediska ochrany přírody Druhy, chráněné podle legislativy příslušného státu a mnohostranných mezinárodních úmluv, popř. legislativy Evropských společenství, resp. Evropské unie


Stáhnout ppt "Péče o biodiverzitu Jan Plesník Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google