Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO STUDIA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO STUDIA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ"— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO STUDIA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
  Veřejné politiky ÚVOD DO STUDIA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

2 Tematické okruhy studia
Veřejná politika – vymezení oblastí zájmu studia Hodnotové zakotvení veřejných politik Veřejný zájem Proces identifikace, prezentace, rozhodování a realizace veřejného zájmu Specifika implementace a realizace veřejných politik na jednotlivých úrovních veřejné správy Nástroje veřejné politiky Aktéři veřejných politik – veřejná správa, soukromý sektor a občanská společnost Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

3 Zakončení kurzu Seminární práce + Závěrečná zkouška: diskuse nad prací + doplňující otázka Termíny: listopad/prosinec, leden Práci odevzdat min 5 pracovních dnů před konáním zkoušky – odevzdat na: Témata seminárních prací: Lokální veřejný zájem a jeho identifikace a realizace v praxi, včetně rozhodování (obec, dobrovolné sdružení obcí) Realizace veřejného zájmu na úrovni kraje Partnerství v realizaci veřejného zájmu (spolupráce s aktéry na místní, regionální a národní, popř. nadnárodní úrovni) VeP ve vybraném sektoru (environmentální politika, sociální, zahraniční, kulturní ...) – současné hlavní cíle a záměry vybrané politiky ve vztahu k hlavním rozvojovým cílům ČR Role obcí ve vytváření VeP na úrovni krajů a státu Role krajů ve vytváření VeP na úrovni krajů a státu Nástroje realizace veřejného zájmu uplatňivané na úrovni obce, sdružení obcí Zapojení soukromého sektoru do procesu veřejné politiky (případová studie) Zapojení občanského sektoru do procesu veřejné politiky (případová studie) Základní hodnotový rámec realizace veřejného zájmu v ČR Vlastní výběr – nutnost schválení tématu! Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

4 LITERATURA Potůček, M a kol.: Veřejná politika, SLON, Praha, 2005 – kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7 Studijní materiál: bude k dispozici na is.vsfs.cz od , vč. Kontrolních otázek – sekce „ke stažení“ Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

5 Veřejná politika: vymezení oblasti studia
Interdisciplinární charakter: vztah k politologii, správní vědě, sociologii a ekonomii ... Politologie – popis a analýza politických jevů Politická rozhodnutí: program, akční plán, strategie, nařízení, směrnice, koncepce, zákon, iniciativní návrh apod., - dokumenty, které vznikly se záměrem řešit problémy občanů ROZHODNUTÍ Nejsou izolovaná, vznikají prostřednictvím interakcí různých aktérů Jejich naplňování nemusí odpovídat cílům a záměrům politiky (bezpečnost v dopravě x kulturní vzorce společnosti) x Potřeba popsat celý systém přijímání rozhodnutí, poznání faktorů ovlivňujících pol. rozhodnutí a popsat společenské důsledky těchto rozhodnutí – jak fungují v praxi, evaluace rozhodnutí Jak je zájem veřejnosti definován, naplňován a uplatňován Jak je zájem a potřeby veřejnosti zabezpečován veřejným sektorem Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

6 Řeší politická rozhodnutí všechny potřeby veřejnosti?
Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

7 Specifika veřejné politiky
Politika jako vyjádření kolektivní vůle občanů (reprezentativní x přímá demokracie) Veřejnost jako předmět a cíl politiky (VEP: studium dopadu politiky na veřejnost) Veřejný versus soukromý zájem (na definování politiky se podílejí všichni, kdo mají zájem se podílet za předpokladu transparentnosti a zodpovědnosti) veřejná politika komplexnější pojetí než politika: přímá vazba na studium veřejné správy (aktér VEP, organizace VS jako předpoklad naplnění cílů VEP), sociologie (vztahy ve společnosti), ekonomie (ekonomika veřejného sektoru) a další disciplíny Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

8 VEŘEJNÁ POLITIKA MŮŽE BÝT CHÁPÁNA JAKO:
Soubor činností vlády přímo nebo nepřímo působících na občany, soukromé subjekty a jiné aktéry v území s cílem zajištění tzv. veřejného zájmu NEBO souhrn idejí, návrhů a aktivit navrhovaných a realizovaných jakoukoli úrovní veřejné správy, která disponuje vlastní vládou (rozhodovací pravomoc, rozvojový prvek) Soubor vládních aktivit, které přímo anebo zprostředkovaně ovlivňují život občanů státu, kraje nebo obce analyzuje co vlády dělají, proč a jaké využívají přístupy k realizaci svých aktivit, kteří aktéři se na rozhodnutích podílejí, jaký dopad to má na občany a soukromý sektor. A DALŠÍ. Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

9 POJETÍ VEŘEJNÝCH POLITIK
4 úrovně VeP : - nadnárodní (EU, Mercosur, SB, MMF…) - národní - regionální (subsidiarita, decentralizace, regionalismus) - lokální (mikroregionální) Charakter VeP ovlivněn hierarchickými vztahy (zhora dolů i zdola nahoru) i horizontálními vztahy (přenos zkušeností, networking) Charakter veřejných politik: Diferencovaný v rámci EU Diferencovaný v rámci ČR (např.řešení nezaměstnanosti, aktivity úřadů práce) historicko-kulturní, ekonomické, právní, sociální příčiny hodnotové zakotvení VEP (morálka, etika, pohled na stát, soukromý sektor a OS) Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

10 Studium veřejné politiky přináší
Pochopení procesů, které vedou k politickým rozhodnutím Porozumění sektorových politik (sociální, zdravotní, vzdělávací, sociální....) Porozumění více-úrovňových vztahů mezi centrální, regionální a místní vládou Porozumění problému selhání vlády (demokracie, volební cykly, zájmové skupiny, omezení volného trhu, nedostatečná flexibilita byrokracie apod.) Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

11 Základní prvky veřejné politiky
Veřejná politika má tři základní prvky: Definování veřejného problému, resp. zájmu. - Co je problém, na který bychom se měli zaměřit? (kriminalita, nezaměstnanost, obrana ...) Stanovení cílů, které vedou k jeho řešení. - Jaké cíle sledujeme? (jakkékoliv zaměstnání x zvýšení kvalifikace a diverzifikace pracovních pozic...) Výběr adekvátních nástrojů - legislativa, administrativní nástroje, ekonomické nástroje... Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

12 CO JE VEŘEJNÝM PROBLÉMEM ? VEŘEJNÝM ZÁJMEM?
Architektura veřejného prostoru ? (park, hřiště, hospoda, urbanita měst...) Kriminalita ? Bezpečnost ? Vzdělanost ? Politická kultura ? Migrace pracovní síly ? Veřejný dluh ? Nezaměstnanost? Chybějící dálnice ? Korupce ? .... Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.


Stáhnout ppt "ÚVOD DO STUDIA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google