Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření s majetkem obcí a krajů. Úvodem právní úprava obsažená v OZř a KZř je velmi kusá široký prostor pro uplatnění obecných předpisů (občanský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření s majetkem obcí a krajů. Úvodem právní úprava obsažená v OZř a KZř je velmi kusá široký prostor pro uplatnění obecných předpisů (občanský."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření s majetkem obcí a krajů

2 Úvodem právní úprava obsažená v OZř a KZř je velmi kusá široký prostor pro uplatnění obecných předpisů (občanský a obchodní zákoník) i zvláštních předpisů

3 Základní povinnosti při hospodaření obce/kraje mají specifické povinnosti stanovené § 38 OZř/§ 17 KZř kromě toho se na ně vztahují další povinnosti, jež mají všechny FO a PO(např. při bezpečnosti práce, při požární ochraně nebo při ochraně kulturních památek) 1. povinnost využívat majetek účelně a hospodárně v souladu se zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti z právní úpravy vyplývají omezení při užívání majetku, jež dopadají na všechny vlastníky - obecné – stanovené občanským zákoníkem specifické stanovené předpisy veřejného práva za účelem ochrany veřejných zájmů

4 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování 2 typy veřejnoprávních omezení 1. některé věci lze užívat jen se souhlasem (na základě rozhodnutí) odborného orgánu státní správy – např. užívání staveb (zákon č. 183/2006 Sb.) 2. ochrana okolí před škodlivými účinky užívání věcí/škodlivými následky určitých živelných událostí – např. požární ochrana (zákon č. 133/1985 Sb.)

5 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování možná jsou smluvní omezení užívání věcná břemena - lze je zřizovat na majetek obce/kraje na základě souhlasu rady obce/kraje (§ 102 odst. 3 OZř, § 59 odst. 3 KZř) zástavní právo  k nemovitostem – nutné rozhodnutí zastupitelstva (§ 85 písm. k) OZř, § 36 odst. 1 písm. j) KZř)  k movitým věcem – záleží na jejich hodnotě, rozhoduje buď zastupitelstvo (§ 85 písm. g) OZř, § 36 odst. 1 písm. f) KZř), nebo rada (§ 59 odst. 2 písm. c) KZř, OZř to neupravuje)

6 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování 2. povinnost pečovat o zachování a rozvoj svého majetku (§ 38 odst. 1 OZř, § 17 odst. 1 KZř) 2 logické složky 1. zachování majetku – zejména povinnost údržby a oprav 2. rozvoj majetku – zejména rekonstrukce a modernizace

7 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování 3. povinnost vést majetek v účetnictví (§ 38 odst. 1 OZř, § 17 odst. 1 KZř) řídí se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví vztahuje se na celou donu existence obce/kraje/příspěvkové organizace povinnost vést podvojné účetnictví

8 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování 4. povinnost chránit majetek před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím (§ 38 odst. 2 OZř, § 17 odst. 2 KZř) obce/kraje mají k dispozici stejné prostředky jako běžní vlastníci - soudní ochrana žaloba na vydání věci žaloba zápůrčí žaloba na určení vlastnického práva ochrana před orgány veřejné správy – do nového občanského zákoníku nebyla převzata svépomoc

9 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování specifický problém – zásah do majetkových práv v rámci obce/kraje – příspěvková organizace si bude osobovat více práv k majetku obce/kraje, než ve skutečnosti má, řešením zřejmě nebude soudní ochrana, nýbrž aktivity rady obce/kraje

10 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování 5. povinnost chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení (§ 38 odst. 6 OZř, § 17 odst. 6 KZř) 6. povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv (§ 38 odst. 7 OZř, § 17 odst. 7 KZř) – týká se výlučně nehmotného majetku, zejména povinnost uplatňovat a vymáhat pohledávky

11 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování 7. povinnost naložit s nepotřebným majetkem způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy až na výjimky to zvláštní předpisy neupravují, obce/kraje tak v podstatě nejsou omezeny ve své volnosti, nemusejí nikomu majetek přednostně nabízet

12 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování Povinnost neručit za závazky FO a PO (§ 38 odst. 3 Ozř, § 17 odst. 3 KZř) řada výjimek, obec/kraj může ručit za závazky ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního fondu ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici do obcí/krajů vlastněných nemovitost osob, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát osob, v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo kraji nebo státem přesahuje 50 % bytových družstev Honebních společenstvech ( zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti)


Stáhnout ppt "Hospodaření s majetkem obcí a krajů. Úvodem právní úprava obsažená v OZř a KZř je velmi kusá široký prostor pro uplatnění obecných předpisů (občanský."

Podobné prezentace


Reklamy Google