Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Y = C + I + G + NX Obsah. 7. Agregátní výdaje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Y = C + I + G + NX Obsah. 7. Agregátní výdaje"— Transkript prezentace:

1 Y = C + I + G + NX Obsah. 7. Agregátní výdaje
a) Spotřební výdaje a úspory b) Investiční výdaje c) Vládní výdaje d) Problematika zahraničních vztahů Y = C + I + G + NX

2 HDP České republiky 2009 – výrobní metoda
HDP ČR 2009 HDP České republiky 2009 – výrobní metoda Položka mld. Kč % Sektor výroby 108,7 3,0 Zpracovatelský sektor 1192,7 32,9 Sektor služeb 1958,4 54,0 Daně z produktů 410,0 11,3 Dotace na produkty (-) -42,0 1,2 HDP 3627,8 100,0 2

3 HDP České republiky 2009 - výdajová metoda
HDP ČR 2009 HDP České republiky výdajová metoda Položka mld. Kč % Výdaje domácností na spotřebu 1837 50,7 Zpracovatelský sektor 802 22,1 Hrubá tvorba kapitálu 781 21,5 Saldo zahraničního kapitálu 208 5,7 HDP (nominální) 3627 100,0 Saldo čistých prvotních důchodů rezidentů ve vztahu k zahraničí 216 Hrubí národní důchod 3411 3

4 HDP České republiky 2009 - důchodová metoda
Položka mld. Kč % Náhrady zaměstnancům 1608,8 43,3 V tom: - mzdy a platy 1224,2 33,7 - hrubá tvorba kapitálu 364,7 10,1 Daně z výroby a dovozu 424,2 11,8 Dotace na výrobu -101,5 -2,7 Spotřeba fixního kapitálu 655,9 18,2 Čistý provozní přebytek a smíšený důchod 1061 29,4 HDP 3627 100,0 4

5 Spotřeba ČR 2009 5

6 HDP ČR 1995 až 2009

7 Struktura spotřeby ČR 7

8 8

9 V roce 2013 činila spotřeba více než 2 bil. Kč

10 Kolísá-li některá ze složek Y = C + I + G + (X – M) kolísá i HDP.
Co má vliv na vývoj HDP ? Kolísá-li některá ze složek Y = C + I + G + (X – M) kolísá i HDP. Kolísání různých složek HDP se též může vzájemně kompenzovat.

11 Kolísání a kompenzace.

12 Kolísání a kompenzace.

13 Základní makroekonomické identity
Výdajová metoda zjišťování HDP: Y = C + I + G + (X – M) Identita úspor a investic: celkové hrubé národní investice: Agregátní investice I + GI + (X – M) celkové hrubé národní úspory: Agregátní úspory S = PS + GBS + NGS Tvorbě aktiv („investic“) odpovídá tvorba úspor.

14 Abychom je mohli sčítat vyjadřujeme spotřební výdaje C v penězích.
jsou výdaje, které vynakládají domácnosti na nákup finálních statků jež neslouží k produkci dalších statků. Na makroekonomické úrovni jsou tedy spotřební výdaje souhrnem všech výdajů všech domácností za určité časové období – zahrnují výdaje na potraviny, bydlení, zábavu apod. Abychom je mohli sčítat vyjadřujeme spotřební výdaje C v penězích.

15 Jaké faktory ovlivňují spotřebu C ?
disponobilní důchod, resp. HDP úroková míra politická a ekonomická stabilita očekávání životní cyklus permanentní důchod

16 Disponibilní důchod YD
YD = Y + TR – TA – GBS TR ... transfery, TA .... daně, GBS ... hrubé úspory firem c ... mezní sklon ke spotřebě vyjadřuje o kolik se zvýší spotřeba, vzroste-li disponibilní důchod o jednu jednotku.

17 Keynes sir John Maynard
brit. národohospodář, * 1883 † 1946 vyvodil příčin svět. hosp. krize obecnou teorii zaměstnanosti, úroku a peněz. Vytvořil tak základ moderní vědy o NH politice vycházející ze vtahů mezi spotřebu, investicemi a úsporami. Spotřební funkci zformuloval ve 30. letech 20. století. Dílo: A Treatise on Money (1930), Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936)

18 Spotřební výdaje domácností
Mezní sklon ke spotřebě z disponibilního důchodu: MPC = ∆ C / ∆ YD = c Rovnice keynesovy krátkodobé funkce spotřeby: C = Ca + c · YD Ca … autonomní spotřeba

19 Autonomní spotřeba Ca 0 < c < 1
Autonomní spotřeba není závislá na disponibilním důchodu. Patří mezi ně především nezbytně nutné výdaje např. na jídlo, ošacení a bydlení. Tyto spotřební výdaje je nutno krýt z příjmů v minulosti tj. s úspor nebo se domácnosti musí zadlužovat. 0 < c < 1

20 Pro úspory domácností platí vztah: PS = YD - C,
Úspory S Jsou tou částí příjmu, které nejsou subjekty spotřebovány. Úspory obecně můžeme rozdělit na osobní úspory domácností PS, hrubé úspory firem GBS a vládní úspory TA-G-TR-ID, kde: TA ... daně, G ... vládní výdaje na zboží a služby (na statky), TR ... transfery, ID ... úroky z veřejného dluhu. Pro úspory domácností platí vztah: PS = YD - C,

21 Faktory ovlivňující úspory S
disponibilní důchod reálná úroková míra dostupnost půjček míra zdanění schopnost sebeovládání a nespotřebovávat demonstrativní efekt míra sociálního zabezpečení ve společnosti míra inflace politická a ekonomická stabilita

22 úspory na celoživotní cíle preventivní úspory úspory pro dědice
Dělení úspor S úspory na celoživotní cíle preventivní úspory úspory pro dědice

23 Investiční výdaje I jsou zejména výdaje do fyzických kapitálových statků, které slouží k produkci dalších statků např. stroje, budovy apod. Investice představuje buď obnovu stávajícího kapitálu nebo zvýšení zásoby kapitálových statků. Z hlediska tvorby HDP zahrnujeme do investičních výdajů též plánované i neplánované změny zásob a investice do bytové výstavby.

24 Poptávané investice: r > i; očekávaná výnosnost r; úrokové sazby i
Investiční výdaje Investice do kapitálového statku se musí vyplatit: výnos z kapitálového statku musí uhradit náklady pořízení tohoto kapitálového statku (reprodukční náklady) výnos z kapitálového statku musí být vyšší než výnos z alternativního uložení peněz. Poptávané investice: r > i; očekávaná výnosnost r; úrokové sazby i MRPK ≥ R + D MRPK ≥ P.(r + d) MRPK …příjem z mezního produktu kapitálu; R …obětovaný výnos; D …opotřebení kapitálu P …kupní cena statku; r …reálná úroková míra; d …míra opotřebení kapitálu In = Ib-Ir, In … čisté investice, Ib … hrubé investice, Ir … obnovovací investice

25 Investiční kritéria Na investice má vliv:
Technický a technologický pokrok. Příjem z mezního produktu. Výnos z alternativního investování peněz. Četnost inovací a rizika investic. Růst ekonomiky po dobu realizace investice. Politická stabilita, právní prostředí. Úroková míra, výše HDP

26 Vliv úroků na investice
Růst reálné úrokové míry vede k poklesu investic, pokles reálné úrokové míry vede k růstu investic I = Ia – b . r, I ... výše investic, Ia ... investice firem při nulové úrokové míře, b ... koeficient závislosti investic na úrokové míře, r … reálná úroková míra

27 Vliv HDP na investice Růst HDP vede zpravidla k růstu investic, pokles HDP k poklesu investic I = Ir + a . Y Ir ... obnovovací investice ( investice, které musí firmy vynaložit na kapitálové statky produkující základní potřeby), a … koeficient závislosti investic na HDP, Y ... HDP Danou závislost nazývá makroekonomická teorie též modelem akcelerátoru.

28 Příklad – Reálná úroková míra S.96/2
Kolik činí přibližně a přesně reálná úroková míra, pokud nominální úroková míra je 12 %, míra nezaměstnanosti je 2,5 % a očekávané míra inflace je 8,5 % ? r = ? ?

29 Příklad – Reálná úroková míra S.96/2
Kolik činí přibližně a přesně reálná úroková míra, pokud nominální úroková míra je 12 %, míra nezaměstnanosti je 2,5 % a očekávané míra inflace je 8,5 % ? r = ?

30 Příklad – Reálná úroková míra S.96/2
Kolik činí přibližně a přesně reálná úroková míra, pokud nominální úroková míra je 12 %, míra nezaměstnanosti je 2,5 % a očekávané míra inflace je 8,5 % ? r = 3,23 % r ≈ 3,50 %

31 Příklad – Reálná úroková míra
Při jak velké inflaci bude relativní chyba přibližného výpočtu vzhledem k jeho velikosti překračovat a) 1 %? b) 2 %? c) 5 %? πe = ?

32 Příklad – Reálná úroková míra S.96/2
Při jak velké inflaci bude relativní chyba přibližného výpočtu vzhledem k jeho velikosti překračovat a) 1 %; b) 2 % c) 5 % ? πe = 1 %

33 Příklad – Reálná úroková míra
Při jak velké inflaci bude relativní chyba přibližného výpočtu vzhledem k jeho velikosti překračovat a) 1 %; b) 2 % c) 5 % ? πe = 2 %

34 Příklad – Reálná úroková míra
Při jak velké inflaci bude relativní chyba přibližného výpočtu vzhledem k jeho velikosti překračovat a) 1 %; b) 2 % c) 5 % ? πe = 5,3 %

35 Příklad – Reálná úroková míra

36 Příklad – Reálná úroková míra

37 Příklad – Reálná úroková míra

38 Příklad – Reálná úroková míra

39 Příklad – Reálná úroková míra

40 Příklad – Reálná úroková míra

41 Příklad – Reálná úroková míra

42 Příklad – Reálná úroková míra

43 Příklad – Reálná úroková míra

44 Příklad – Reálná úroková míra

45 Příklad – Reálná úroková míra
i (%) πe (%) 8 1 3 5 2 6 9 7 -1 4

46 Příklad – Současná hodnota investice
Firma investuje do nákupu stroje, který bude v provozu 3 roky. Očekávaný zisk v jednotlivý letech postupně poroste ze 50 tis.Kč každý rok o 10 tis.Kč. Reálná úroková míra bude po celou dobu provozování 5 %. Inflace bude nulová. Jaká je současná hodnota této investice? operace se nazývá diskontování. PV (Y) je současná hodnota budoucího příjmu, FVj (Yj´) je budoucí příjem obdržený za j období od současného, j є <1; n> n je počet období i je tržní úroková míra daného období v desetinném tvaru

47 Příklad – Současná hodnota investice S.96/1
Firma investuje do nákupu stroje, který bude v provozu 3 roky. Očekávaný zisk v jednotlivý letech postupně poroste z 50 tis. Kč každý rok o 10 tis. Kč. Reálná úroková míra bude po celou dobu provozování 5 %. Inflace bude nulová. Jaká je současná hodnota této investice?

48 Příklad – Současná hodnota investice S.96/1
Firma investuje do nákupu stroje, který bude v provozu 3 roky. Očekávaný zisk v jednotlivý letech postupně poroste z 50 tis. Kč každý rok o 10 tis. Kč. Reálná úroková míra bude po celou dobu provozování 5 %. Inflace bude nulová. Jaká je současná hodnota této investice? PV3 = ,45 Kč

49 Příklad – Současná hodnota investice
Koupíte za 1 mil. Kč projekt s parametry: Po 5 let výnos 300 tis. Kč s roční reálnou úrokovou mírou 4 % ?

50 Příklad – Současná hodnota investice
Koupíte za 1 mil. Kč projekt s parametry: Po 5 let výnos 300 tis. Kč s roční reálnou úrokovou mírou 4 % ?

51 Příklad – Současná hodnota investice
Koupíte za 1 mil. Kč projekt s parametry: Po 5 let výnos 300 tis. Kč s roční reálnou úrokovou mírou 4 % ?

52 Příklad – Současná hodnota investice
Koupíte za 1 mil. Kč projekt s parametry: Po 5 let výnos 120 tis. Kč s roční reálnou úrokovou mírou 4 % ?

53 Příklad – Současná hodnota investice
Koupíte za 1 mil. Kč projekt s parametry: Po 5 let výnos 120 tis. Kč s roční reálnou úrokovou mírou 4 % ?

54 Příklad – Současná hodnota investice
Koupíte za 1 mil. Kč projekt s parametry: Po 5 let výnos 120 tis. Kč s roční reálnou úrokovou mírou 4 % ?

55 Příklad – Současná hodnota investice
Koupíte za 1 mil. Kč projekt s parametry: Po 5 let výnos 120 tis. Kč s roční reálnou úrokovou mírou 4 % ?

56 Příklad – Současná hodnota investice
Koupíte za 1 mil. Kč projekt s parametry: Po 5 let výnos 120 tis. Kč s roční reálnou úrokovou mírou 4 % ?

57 Příklad – Vnitřní výnosové procento
Porovnejte výnos investice koupené za 1,25 mil. Kč s výnosem na termínovaném vkladu ve výši 6 %. Investice má první rok výnos 200 tis. Kč a každý následující rok roste po 5 let výnos o 50 tis. Kč ročně. rvvp = ?

58 Příklad – Vnitřní výnosové procento
Porovnejte výnos investice koupené za 1,25 mil. Kč s výnosem na termínovaném vkladu ve výši 6 %. Investice má první rok výnos 200 tis. Kč a každý následující rok roste po 5 let výnos o 50 tis. Kč ročně. rvvp = 0,057 rvvp = 5,7 %

59 Příklad – nákup projektového záměru
Za kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů.

60 Příklad – nákup projektového záměru
Za kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů.

61 Příklad – Vnitřní výnosové procento
Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů.

62 Příklad – Vnitřní výnosové procento
Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů.

63 Příklad – Vnitřní výnosové procento
Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů.

64 Příklad – Vnitřní výnosové procento
Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů.

65 Příklad – Vnitřní výnosové procento
Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů.

66 Příklad – Vnitřní výnosové procento
Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů.

67 Příklad – Vnitřní výnosové procento
Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů.

68 Multiplikační efekt investic
Zapůjčitelné fondy jsou prostředky, které spořící půjčují investujícím. Investice proto představují poptávku po zapůjčitelných fondech, úspory nabídku zapůjčitelných fondů. Cenou, za zapůjčení fondů, je úroková míra. Rovnovážná úroková míra je taková úroková míra, při níž je rovna poptávka a nabídka zapůjčitelných fondů.

69 Nabídka a poptávka po zapůjčitelných fondech
investice úspory

70 Posuny křivek investic a úspor
zvýšení schodku veřejných rozpočtů posouvá křivku úspor doleva nahoru, tj. severozápadním směrem. nové technologie zpravidla vedou k růstu mezního produktu z kapitálových statků, což zvyšuje poptávku po těchto statcích. Protože k tomuto zvýšení dochází pro každou úroveň úrokové míry, posouvá se křivka investic doprava nahoru, tedy severovýchodně. snadnější možnost získání půjčky posouvá křivku úspor doleva nahoru, tedy severovýchodně. politická nestabilita posouvá křivku investic doleva dolů. daňové úleva firem při investicích posouvají křivku investic doprava nahoru. snížení daně z příjmů posouvá křivku úspor doprava dolů.

71 Příklad – trh zapůjčitelných fondů
Znázorněte následující ekonomické jevy: a) deficit veřejných rozpočtů, b) příliv kapitálu do ČR, c) odliv kapitálu z ČR, d) daňové úlevy pro domácí firmy, e) růst produktivity práce, f) pokles produktivity práce, g) technický pokrok f) snazší půjčky

72 Příklad – trh zapůjčitelných fondů
Znázoněte následující ekonomické jevy: a) deficit veřejných rozpočtů, b) příliv kapitálu do ČR, c) odliv kapitálu z ČR, d) daňové úlevy pro domácí firmy, e) růst produktivity práce, f) pokles produktivity práce, g) technický pokrok f) snazší půjčky

73 Příklad – trh zapůjčitelných fondů
Znázorněte následující ekonomické jevy: a) deficit veřejných rozpočtů, b) příliv kapitálu do ČR, c) odliv kapitálu z ČR, d) daňové úlevy pro domácí firmy, e) růst produktivity práce, f) pokles produktivity práce, g) technický pokrok, f) snazší půjčky.

74 Příklad – trh zapůjčitelných fondů
Znázoněte následující ekonomické jevy: a) deficit veřejných rozpočtů, b) příliv kapitálu do ČR, c) odliv kapitálu z ČR, d) daňové úlevy pro domácí firmy, e) růst produktivity práce, f) pokles produktivity práce, g) technický pokrok f) snazší půjčky

75 Vládní výdaje (daně) jsou veškeré výdaje veřejných rozpočtů (na úrovni centrální, samospráv, státních fondů apod.), za které stát obdrží protihodnotu. Proto vládní výdaje na nákup zboží a služeb G např. výdaje na nákup a údržbu vojenské techniky, na výstavbu a údržbu dopravních sítí, platy státních zaměstnanců (např. učitelů) protihodnotou je zde odvedená práce apod.

76 Vládní výdaje (daně) Vládní výdaje mohou mít jak spotřební, tak investiční charakter. Spotřebitelem respektive investorem je vláda. Proto se vládní výdaje mohou dělit na vládní spotřební a vládní investiční výdaje: G = Gs + Gi, G ... vládní výdaje, Gs ... vládní výdaje spotřebního charakteru, Gi ... vládní výdaje investičního charakteru

77 Vládní výdaje a transfery
Transfery TR... stát poskytuje peníze, však neobdrží za ně protihodnotu např. sociální dávky. K vládním výdajům patří úroky z veřejného dluhu. Celkové vládní (veřejné) výdaje tvoří: PE = G +TR + ID, PE .. celkové vládní (veřejné) výdaje, TR .. transfery, G .. vládní výdaje na zboží a služby, ID .. úroky z veřejného dluhu

78 ?? Vládní výdaje - složení
Do vládních výdajů na nákupy výrobků a služeb patří: podpory v nezaměstnanosti , platy vládních úředníků, penze válečných veteránů , pořízení zbraní, stavba dálnice, výstavba metra, všechny nabídky a – c , žádná z nabídek .

79 autonomní daně TAa, daně závislé na důchodu sazbou důchodové daně t.
TA = TAa + t · Y autonomní daně TAa, daně závislé na důchodu sazbou důchodové daně t. TA TA = TAa + t.Y TAa Y

80 Keynesiánská funkce importu
Autonomní a indukovaný import Ma (sůl, ropa ...). Mezní sklon k importu z důchodu m. M = Ma + m · YD Čistý export: NX = X – M X ..export M ..import M Export je vždy nezávislý na výši produktu dané země a platí tedy, že je autonomní: X = Xa M = Ma + m.Y Ma Y

81 Rozšířený vzorec pro čistý export
NX Xa-Ma NX=(Xa-Ma)-m.Y Y

82 Otázka – Vliv HDP na export
Roste-li HDP zkoumané země a současně roste HDP v zahraničí, pak pod vlivem právě těchto okolností čistý export zkoumané země: klesá , roste, stagnuje , čistý export není vývojem žádného HDP ovlivněn , nelze jednoznačně určit .

83 2) vypočtěte souřadnice průsečíku linií M a NX.
Příklad – Export V následující tabulce (v mld. Kč) opravte chyby (nezávisle proměnnou je HDP), Ma = 0; MPM = m = 0,1; X = Xa NX = Xa – m .Y NX = ,1.Y M = Xa - NX 1) vyjádřete graficky, 2) vypočtěte souřadnice průsečíku linií M a NX. HDP Xa M NX 3000 360 300 -60 3300 320 -30 3600 3900 390 30 4200 420 60 HDP Xa M NX 3000 360 300 60 3300 330 30 3600 3900 390 -30 4200 420 -60

84 Příklad – Export NX = Xa – m .Y NX = 360 - 0,1.Y M = X - NX
V následující tabulce (v mld. Kč) opravte chyby (nezávisle proměnnou je HDP), Ma = 0; MPM = m = 0,1; X = Xa NX = Xa – m .Y NX = ,1.Y M = X - NX 1) vyjádřete graficky, 2) vypočtěte souřadnice průsečíku linií M a NX. Pro Y=0 je NX=Xa= 360 HDP Xa M NX 3000 360 300 60 3300 330 30 3600 3900 390 -30 4200 420 -60

85 Faktory ovlivňující čistý export:
- domácí a zahraniční důchod, - domácí a zahraniční cenová hladina, - měnový kurz, - protekcionistická a proexportní opatření, - preference spotřebitelů a další

86 Děkuji za pozornost. Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz
Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Y = C + I + G + NX Obsah. 7. Agregátní výdaje"

Podobné prezentace


Reklamy Google