Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah. 7. Agregátní výdaje 7. Agregátní výdaje a) Spotřební výdaje a úspory a) Spotřební výdaje a úspory b) Investiční výdaje b) Investiční výdaje c) Vládní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah. 7. Agregátní výdaje 7. Agregátní výdaje a) Spotřební výdaje a úspory a) Spotřební výdaje a úspory b) Investiční výdaje b) Investiční výdaje c) Vládní."— Transkript prezentace:

1 Obsah. 7. Agregátní výdaje 7. Agregátní výdaje a) Spotřební výdaje a úspory a) Spotřební výdaje a úspory b) Investiční výdaje b) Investiční výdaje c) Vládní výdaje c) Vládní výdaje d) Problematika zahraničních vztahů d) Problematika zahraničních vztahů Y = C + I + G + NX

2 HDP ČR 2009 HDP České republiky 2009 – výrobní metoda Položkamld. Kč% Sektor výroby108,73,0 Zpracovatelský sektor1192,732,9 Sektor služeb1958,454,0 Daně z produktů410,011,3 Dotace na produkty (-)-42,01,2 HDP3627,8100,0

3 HDP ČR 2009 HDP České republiky 2009 - výdajová metoda Položkamld. Kč% Výdaje domácností na spotřebu 183750,7 Zpracovatelský sektor80222,1 Hrubá tvorba kapitálu78121,5 Saldo zahraničního kapitálu2085,7 HDP (nominální)3627100,0 Saldo čistých prvotních důchodů rezidentů ve vztahu k zahraničí 216 Hrubí národní důchod3411

4 HDP České republiky 2009 - důchodová metoda Položkamld. Kč% Náhrady zaměstnancům1608,843,3 V tom: - mzdy a platy1224,233,7 - hrubá tvorba kapitálu364,710,1 Daně z výroby a dovozu424,211,8 Dotace na výrobu-101,5-2,7 Spotřeba fixního kapitálu655,918,2 Čistý provozní přebytek a smíšený důchod 106129,4 HDP3627100,0

5 Spotřeba ČR 2009

6 HDP ČR 1995 až 2009

7 Struktura spotřeby ČR

8

9 V roce 2013 činila spotřeba více než 2 bil. Kč

10 Co má vliv na vývoj HDP ? Kolísá-li některá ze složek Kolísá-li některá ze složek Y = C + I + G + (X – M) Y = C + I + G + (X – M) kolísá i HDP. kolísá i HDP. Kolísání různých složek HDP se též může vzájemně kompenzovat.

11 Kolísání a kompenzace.

12

13 Základní makroekonomické identity Výdajová metoda zjišťování HDP: Y = C + I + G + (X – M) Y = C + I + G + (X – M) Identita úspor a investic: celkové hrubé národní investice: Agregátní investice I + G I + (X – M) celkové hrubé národní úspory: Agregátní úspory S = PS + GBS + NGS Tvorbě aktiv („investic“) odpovídá tvorba úspor.

14 Spotřební výdaje C jsou výdaje, které vynakládají domácnosti na nákup finálních statků jež neslouží k produkci dalších statků. jsou výdaje, které vynakládají domácnosti na nákup finálních statků jež neslouží k produkci dalších statků. Na makroekonomické úrovni jsou tedy spotřební výdaje souhrnem všech výdajů všech domácností za určité časové období – zahrnují výdaje na potraviny, bydlení, zábavu apod. Na makroekonomické úrovni jsou tedy spotřební výdaje souhrnem všech výdajů všech domácností za určité časové období – zahrnují výdaje na potraviny, bydlení, zábavu apod. Abychom je mohli sčítat vyjadřujeme spotřební výdaje C v penězích.

15 Jaké faktory ovlivňují spotřebu C ?  disponobilní důchod, resp. HDP  úroková míra  politická a ekonomická stabilita  očekávání  životní cyklus  permanentní důchod

16 Disponibilní důchod YD YD = Y + TR – TA – GBS TR... transfery, TA.... daně, GBS... hrubé úspory firem c... mezní sklon ke spotřebě vyjadřuje o kolik se zvýší spotřeba, vzroste-li disponibilní důchod o jednu jednotku.

17 Keynes sir John Maynard brit. národohospodář, * 1883 † 1946 vyvodil příčin svět. hosp. krize obecnou teorii zaměstnanosti, úroku a peněz. Vytvořil tak základ moderní vědy o NH politice vycházející ze vtahů mezi spotřebu, investicemi a úsporami. Spotřební funkci zformuloval ve 30. letech 20. století. Dílo: A Treatise on Money (1930), Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936)

18 Spotřební výdaje domácností Mezní sklon ke spotřebě z disponibilního důchodu: MPC = ∆ C / ∆ YD = c MPC = ∆ C / ∆ YD = c Rovnice keynesovy krátkodobé funkce spotřeby: Rovnice keynesovy krátkodobé funkce spotřeby: C = Ca + c · YD Ca … autonomní spotřeba C = Ca + c · YD Ca … autonomní spotřeba

19 Autonomní spotřeba Ca Autonomní spotřeba není závislá na disponibilním důchodu. Patří mezi ně především nezbytně nutné výdaje např. na jídlo, ošacení a bydlení. Tyto spotřební výdaje je nutno krýt z příjmů v minulosti tj. s úspor nebo se domácnosti musí zadlužovat. 0 < c < 1

20 Úspory S Jsou tou částí příjmu, které nejsou subjekty spotřebovány. Úspory obecně můžeme rozdělit na osobní úspory domácností PS, hrubé úspory firem GBS a vládní úspory Jsou tou částí příjmu, které nejsou subjekty spotřebovány. Úspory obecně můžeme rozdělit na osobní úspory domácností PS, hrubé úspory firem GBS a vládní úspory TA-G-TR-ID, kde: TA... daně, G... vládní výdaje na zboží a služby (na statky), TR... transfery, ID... úroky z veřejného dluhu. Pro úspory domácností platí vztah: PS = YD - C,

21 Faktory ovlivňující úspory S  disponibilní důchod  reálná úroková míra  dostupnost půjček  míra zdanění  schopnost sebeovládání a nespotřebovávat  demonstrativní efekt  míra sociálního zabezpečení ve společnosti  míra inflace  politická a ekonomická stabilita

22 Dělení úspor S  úspory na celoživotní cíle  preventivní úspory  úspory pro dědice

23 Investiční výdaje I jsou zejména výdaje do fyzických kapitálových statků, které slouží k produkci dalších statků např. stroje, budovy apod. Investice představuje buď obnovu stávajícího kapitálu nebo zvýšení zásoby kapitálových statků. Z hlediska tvorby HDP zahrnujeme do investičních výdajů též plánované i neplánované změny zásob a investice do bytové výstavby. jsou zejména výdaje do fyzických kapitálových statků, které slouží k produkci dalších statků např. stroje, budovy apod. Investice představuje buď obnovu stávajícího kapitálu nebo zvýšení zásoby kapitálových statků. Z hlediska tvorby HDP zahrnujeme do investičních výdajů též plánované i neplánované změny zásob a investice do bytové výstavby.

24 Investiční výdaje Investice do kapitálového statku se musí vyplatit:  výnos z kapitálového statku musí uhradit náklady pořízení tohoto kapitálového statku (reprodukční náklady)  výnos z kapitálového statku musí být vyšší než výnos z alternativního uložení peněz. Poptávané investice: r > i; očekávaná výnosnost r; úrokové sazby i MRP K ≥ R + D MRP K ≥ P.(r + d) MRP K …příjem z mezního produktu kapitálu; R …obětovaný výnos; D …opotřebení kapitálu P …kupní cena statku; r …reálná úroková míra; d …míra opotřebení kapitálu I n = I b -I r, I n … čisté investice, I b … hrubé investice, I r … obnovovací investice

25 Investiční kritéria Na investice má vliv: Technický a technologický pokrok. Technický a technologický pokrok. Příjem z mezního produktu. Příjem z mezního produktu. Výnos z alternativního investování peněz.Výnos z alternativního investování peněz. Četnost inovací a rizika investic. Četnost inovací a rizika investic. Růst ekonomiky po dobu realizace investice. Růst ekonomiky po dobu realizace investice. Politická stabilita, právní prostředí. Politická stabilita, právní prostředí. Úroková míra, výše HDP Úroková míra, výše HDP

26 Vliv úroků na investice Růst reálné úrokové míry vede k poklesu investic, pokles reálné úrokové míry vede k růstu investic. I = Ia – b. r, Růst reálné úrokové míry vede k poklesu investic, pokles reálné úrokové míry vede k růstu investic. I = Ia – b. r, I... výše investic, I... výše investic, Ia... investice firem při nulové úrokové míře, Ia... investice firem při nulové úrokové míře, b... koeficient závislosti investic na úrokové míře, b... koeficient závislosti investic na úrokové míře, r … reálná úroková míra r … reálná úroková míra

27 Vliv HDP na investice Růst HDP vede zpravidla k růstu investic, pokles HDP k poklesu investic. I = I r + a. Y I r... obnovovací investice ( investice, které musí firmy vynaložit na kapitálové statky produkující základní potřeby), a … koeficient závislosti investic na HDP, Růst HDP vede zpravidla k růstu investic, pokles HDP k poklesu investic. I = I r + a. Y I r... obnovovací investice ( investice, které musí firmy vynaložit na kapitálové statky produkující základní potřeby), a … koeficient závislosti investic na HDP, Y... HDP Y... HDP Danou závislost nazývá makroekonomická teorie též modelem akcelerátoru.

28 Kolik činí přibližně a přesně reálná úroková míra, pokud nominální úroková míra je 12 %, míra nezaměstnanosti je 2,5 % a očekávané míra inflace je 8,5 % ? Kolik činí přibližně a přesně reálná úroková míra, pokud nominální úroková míra je 12 %, míra nezaměstnanosti je 2,5 % a očekávané míra inflace je 8,5 % ? r = ? r = ? Příklad – Reálná úroková míra S.96/2 ?

29 Kolik činí přibližně a přesně reálná úroková míra, pokud nominální úroková míra je 12 %, míra nezaměstnanosti je 2,5 % a očekávané míra inflace je 8,5 % ? Kolik činí přibližně a přesně reálná úroková míra, pokud nominální úroková míra je 12 %, míra nezaměstnanosti je 2,5 % a očekávané míra inflace je 8,5 % ? r = ? r = ? Příklad – Reálná úroková míra S.96/2

30 Kolik činí přibližně a přesně reálná úroková míra, pokud nominální úroková míra je 12 %, míra nezaměstnanosti je 2,5 % a očekávané míra inflace je 8,5 % ? Kolik činí přibližně a přesně reálná úroková míra, pokud nominální úroková míra je 12 %, míra nezaměstnanosti je 2,5 % a očekávané míra inflace je 8,5 % ? r = 3,23 % r = 3,23 % r ≈ 3,50 % r ≈ 3,50 % Příklad – Reálná úroková míra S.96/2

31 Při jak velké inflaci bude relativní chyba přibližného výpočtu vzhledem k jeho velikosti překračovat Při jak velké inflaci bude relativní chyba přibližného výpočtu vzhledem k jeho velikosti překračovat a) 1 %? a) 1 %? b) 2 %? b) 2 %? c) 5 %? c) 5 %? π e = ? π e = ? Příklad – Reálná úroková míra

32 Při jak velké inflaci bude relativní chyba přibližného výpočtu vzhledem k jeho velikosti překračovat Při jak velké inflaci bude relativní chyba přibližného výpočtu vzhledem k jeho velikosti překračovat a) 1 %; b) 2 % c) 5 % ? a) 1 %; b) 2 % c) 5 % ? π e = 1 % Příklad – Reálná úroková míra S.96/2

33 Při jak velké inflaci bude relativní chyba přibližného výpočtu vzhledem k jeho velikosti překračovat Při jak velké inflaci bude relativní chyba přibližného výpočtu vzhledem k jeho velikosti překračovat a) 1 %; b) 2 % c) 5 % ? a) 1 %; b) 2 % c) 5 % ? π e = 2 % Příklad – Reálná úroková míra

34 Při jak velké inflaci bude relativní chyba přibližného výpočtu vzhledem k jeho velikosti překračovat Při jak velké inflaci bude relativní chyba přibližného výpočtu vzhledem k jeho velikosti překračovat a) 1 %; b) 2 % c) 5 % ? a) 1 %; b) 2 % c) 5 % ? π e = 5,3 % Příklad – Reálná úroková míra

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 r (%)i (%)π e (%) 880 011 352 693 87 594 770 462 253 56

46 Firma investuje do nákupu stroje, který bude v provozu 3 roky. Očekávaný zisk v jednotlivý letech postupně poroste ze 50 tis.Kč každý rok o 10 tis.Kč. Reálná úroková míra bude po celou dobu provozování 5 %. Inflace bude nulová. Jaká je současná hodnota této investice? Firma investuje do nákupu stroje, který bude v provozu 3 roky. Očekávaný zisk v jednotlivý letech postupně poroste ze 50 tis.Kč každý rok o 10 tis.Kč. Reálná úroková míra bude po celou dobu provozování 5 %. Inflace bude nulová. Jaká je současná hodnota této investice? Příklad – Současná hodnota investice PV (Y) je současná hodnota budoucího příjmu, FV j (Y j ´) je budoucí příjem obdržený za j období od současného, j є n je počet období i je tržní úroková míra daného období v desetinném tvaru operace se nazývá diskontování.

47 Firma investuje do nákupu stroje, který bude v provozu 3 roky. Očekávaný zisk v jednotlivý letech postupně poroste z 50 tis. Kč každý rok o 10 tis. Kč. Reálná úroková míra bude po celou dobu provozování 5 %. Inflace bude nulová. Jaká je současná hodnota této investice? Firma investuje do nákupu stroje, který bude v provozu 3 roky. Očekávaný zisk v jednotlivý letech postupně poroste z 50 tis. Kč každý rok o 10 tis. Kč. Reálná úroková míra bude po celou dobu provozování 5 %. Inflace bude nulová. Jaká je současná hodnota této investice? Příklad – Současná hodnota investice S.96/1

48 Firma investuje do nákupu stroje, který bude v provozu 3 roky. Očekávaný zisk v jednotlivý letech postupně poroste z 50 tis. Kč každý rok o 10 tis. Kč. Reálná úroková míra bude po celou dobu provozování 5 %. Inflace bude nulová. Jaká je současná hodnota této investice? Firma investuje do nákupu stroje, který bude v provozu 3 roky. Očekávaný zisk v jednotlivý letech postupně poroste z 50 tis. Kč každý rok o 10 tis. Kč. Reálná úroková míra bude po celou dobu provozování 5 %. Inflace bude nulová. Jaká je současná hodnota této investice? PV 3 = 162 509,45 Kč Příklad – Současná hodnota investice S.96/1

49 Koupíte za 1 mil. Kč projekt s parametry: Po 5 let výnos 300 tis. Kč s roční reálnou úrokovou mírou 4 % ? Příklad – Současná hodnota investice

50 Koupíte za 1 mil. Kč projekt s parametry: Po 5 let výnos 300 tis. Kč s roční reálnou úrokovou mírou 4 % ? Příklad – Současná hodnota investice

51 Koupíte za 1 mil. Kč projekt s parametry: Po 5 let výnos 300 tis. Kč s roční reálnou úrokovou mírou 4 % ? Příklad – Současná hodnota investice

52 Koupíte za 1 mil. Kč projekt s parametry: Po 5 let výnos 120 tis. Kč s roční reálnou úrokovou mírou 4 % ? Příklad – Současná hodnota investice

53 Koupíte za 1 mil. Kč projekt s parametry: Po 5 let výnos 120 tis. Kč s roční reálnou úrokovou mírou 4 % ? Příklad – Současná hodnota investice

54 Koupíte za 1 mil. Kč projekt s parametry: Po 5 let výnos 120 tis. Kč s roční reálnou úrokovou mírou 4 % ? Příklad – Současná hodnota investice

55 Koupíte za 1 mil. Kč projekt s parametry: Po 5 let výnos 120 tis. Kč s roční reálnou úrokovou mírou 4 % ? Příklad – Současná hodnota investice

56 Koupíte za 1 mil. Kč projekt s parametry: Po 5 let výnos 120 tis. Kč s roční reálnou úrokovou mírou 4 % ? Příklad – Současná hodnota investice

57 Porovnejte výnos investice koupené za 1,25 mil. Kč s výnosem na termínovaném vkladu ve výši 6 %. Investice má první rok výnos 200 tis. Kč a každý následující rok roste po 5 let výnos o 50 tis. Kč ročně. Porovnejte výnos investice koupené za 1,25 mil. Kč s výnosem na termínovaném vkladu ve výši 6 %. Investice má první rok výnos 200 tis. Kč a každý následující rok roste po 5 let výnos o 50 tis. Kč ročně. r vvp = ? Příklad – Vnitřní výnosové procento

58 Porovnejte výnos investice koupené za 1,25 mil. Kč s výnosem na termínovaném vkladu ve výši 6 %. Investice má první rok výnos 200 tis. Kč a každý následující rok roste po 5 let výnos o 50 tis. Kč ročně. Porovnejte výnos investice koupené za 1,25 mil. Kč s výnosem na termínovaném vkladu ve výši 6 %. Investice má první rok výnos 200 tis. Kč a každý následující rok roste po 5 let výnos o 50 tis. Kč ročně. r vvp = 0,057 r vvp = 0,057 r vvp = 5,7 % r vvp = 5,7 % Příklad – Vnitřní výnosové procento

59 Za kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Za kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Příklad – nákup projektového záměru

60 Za kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Za kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Příklad – nákup projektového záměru

61 Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Příklad – Vnitřní výnosové procento

62 Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Příklad – Vnitřní výnosové procento

63 Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Příklad – Vnitřní výnosové procento

64 Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Příklad – Vnitřní výnosové procento

65 Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Příklad – Vnitřní výnosové procento

66 Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Příklad – Vnitřní výnosové procento

67 Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Z kolik byste koupili investice s následujícími parametry ? Zaokrouhlete na sta tisíce dolů. Příklad – Vnitřní výnosové procento

68 Multiplikační efekt investic Zapůjčitelné fondy jsou prostředky, které spořící půjčují investujícím. Investice proto představují poptávku po zapůjčitelných fondech, úspory nabídku zapůjčitelných fondů. Zapůjčitelné fondy jsou prostředky, které spořící půjčují investujícím. Investice proto představují poptávku po zapůjčitelných fondech, úspory nabídku zapůjčitelných fondů. Cenou, za zapůjčení fondů, je úroková míra. Rovnovážná úroková míra je taková úroková míra, při níž je rovna poptávka a nabídka zapůjčitelných fondů. Rovnovážná úroková míra je taková úroková míra, při níž je rovna poptávka a nabídka zapůjčitelných fondů.

69 Nabídka a poptávka po zapůjčitelných fondech investice úspory

70 zvýšení schodku veřejných rozpočtů posouvá křivku úspor doleva nahoru, tj. severozápadním směrem.zvýšení schodku veřejných rozpočtů posouvá křivku úspor doleva nahoru, tj. severozápadním směrem. nové technologie zpravidla vedou k růstu mezního produktu z kapitálových statků, což zvyšuje poptávku po těchto statcích. Protože k tomuto zvýšení dochází pro každou úroveň úrokové míry, posouvá se křivka investic doprava nahoru, tedy severovýchodně.nové technologie zpravidla vedou k růstu mezního produktu z kapitálových statků, což zvyšuje poptávku po těchto statcích. Protože k tomuto zvýšení dochází pro každou úroveň úrokové míry, posouvá se křivka investic doprava nahoru, tedy severovýchodně. snadnější možnost získání půjčky posouvásnadnější možnost získání půjčky posouvá křivku úspor doleva nahoru, tedy severovýchodně. politická nestabilita posouvá křivku investicpolitická nestabilita posouvá křivku investic doleva dolů. daňové úleva firem při investicích posouvají křivku investic doprava nahoru.daňové úleva firem při investicích posouvají křivku investic doprava nahoru. snížení daně z příjmů posouvá křivku úspor doprava dolů.snížení daně z příjmů posouvá křivku úspor doprava dolů. Posuny křivek investic a úspor

71 Znázorněte následující ekonomické jevy: a) deficit veřejných rozpočtů, b) příliv kapitálu do ČR, c) odliv kapitálu z ČR, d) daňové úlevy pro domácí firmy, pro domácí firmy, e) růst produktivity práce, f) pokles produktivity práce, g) technický pokrok f) snazší půjčky Příklad – trh zapůjčitelných fondů

72 Znázoněte následující ekonomické jevy: a) deficit veřejných rozpočtů, b) příliv kapitálu do ČR, c) odliv kapitálu z ČR, d) daňové úlevy pro domácí firmy, pro domácí firmy, e) růst produktivity práce, f) pokles produktivity práce, g) technický pokrok f) snazší půjčky Příklad – trh zapůjčitelných fondů

73 Znázorněte následující ekonomické jevy: a) deficit veřejných rozpočtů, b) příliv kapitálu do ČR, c) odliv kapitálu z ČR, d) daňové úlevy pro domácí firmy, pro domácí firmy, e) růst produktivity práce, f) pokles produktivity práce, g) technický pokrok, f) snazší půjčky. Příklad – trh zapůjčitelných fondů

74 Znázoněte následující ekonomické jevy: a) deficit veřejných rozpočtů, b) příliv kapitálu do ČR, c) odliv kapitálu z ČR, d) daňové úlevy pro domácí firmy, pro domácí firmy, e) růst produktivity práce, f) pokles produktivity práce, g) technický pokrok f) snazší půjčky Příklad – trh zapůjčitelných fondů

75 Vládní výdaje (daně) jsou veškeré výdaje veřejných rozpočtů (na úrovni centrální, samospráv, státních fondů apod.), za které stát obdrží protihodnotu. Proto vládní výdaje na nákup zboží a služeb G např. výdaje na nákup a údržbu vojenské techniky, na výstavbu a údržbu dopravních sítí, platy státních zaměstnanců (např. učitelů) protihodnotou je zde odvedená práce apod.

76 Vládní výdaje (daně) Vládní výdaje mohou mít jak spotřební, tak investiční charakter. Spotřebitelem respektive investorem je vláda. Proto se vládní výdaje mohou dělit na vládní spotřební a vládní investiční výdaje: Vládní výdaje mohou mít jak spotřební, tak investiční charakter. Spotřebitelem respektive investorem je vláda. Proto se vládní výdaje mohou dělit na vládní spotřební a vládní investiční výdaje: G = G s + G i, G... vládní výdaje, G... vládní výdaje, G s... vládní výdaje spotřebního charakteru, G s... vládní výdaje spotřebního charakteru, G i... vládní výdaje investičního charakteru G i... vládní výdaje investičního charakteru

77 Vládní výdaje a transfery Transfery TR... stát poskytuje peníze, však neobdrží za ně protihodnotu např. sociální dávky. K vládním výdajům patří úroky z veřejného dluhu. Celkové vládní (veřejné) výdaje tvoří: PE = G +TR + ID, PE.. celkové vládní (veřejné) výdaje, TR.. transfery, PE.. celkové vládní (veřejné) výdaje, TR.. transfery, G.. vládní výdaje na zboží a služby, ID.. úroky z veřejného dluhu G.. vládní výdaje na zboží a služby, ID.. úroky z veřejného dluhu

78 ?? Vládní výdaje - složení Do vládních výdajů na nákupy výrobků a služeb patří: a)podpory v nezaměstnanosti, b)platy vládních úředníků, c)penze válečných veteránů, d)pořízení zbraní, e)stavba dálnice, f)výstavba metra, g)všechny nabídky a – c, h)žádná z nabídek.

79 Daně TA = TAa + t · Y TA = TAa + t · Y autonomní daně TAa, daně závislé na důchodu sazbou důchodové daně t. TA Y TA a TA = TA a + t.Y

80 Keynesiánská funkce importu Autonomní a indukovaný import Ma (sůl, ropa...). Mezní sklon k importu z důchodu m. M = Ma + m · YD Čistý export: NX = X – M X..export M..import M Y MaMa M = M a + m.Y Export je vždy nezávislý na výši produktu dané země a platí tedy, že je autonomní: X = Xa

81 Rozšířený vzorec pro čistý export NX Y NX=(Xa-Ma)-m.Y Xa-Ma

82 Roste-li HDP zkoumané země a současně roste HDP v zahraničí, pak pod vlivem právě těchto okolností čistý export zkoumané země: Roste-li HDP zkoumané země a současně roste HDP v zahraničí, pak pod vlivem právě těchto okolností čistý export zkoumané země: a)klesá, b)roste, c)stagnuje, d)čistý export není vývojem žádného HDP ovlivněn, e)nelze jednoznačně určit. Otázka – Vliv HDP na export

83 V následující tabulce (v mld. Kč) opravte chyby (nezávisle proměnnou je HDP), M a = 0; MPM = m = 0,1; X = Xa NX = Xa – m.Y NX = 360 - 0,1.Y M = Xa - NX NX = Xa – m.Y NX = 360 - 0,1.Y M = Xa - NX 1) vyjádřete graficky, 2) vypočtěte souřadnice průsečíku linií M a NX. Příklad – Export HDPXaMNX 3000360300-60 3300360320-30 3600360 0 390036039030 420036042060 HDPXaMNX 300036030060 330036033030 3600360 0 3900360390-30 4200360420-60

84 V následující tabulce (v mld. Kč) opravte chyby (nezávisle proměnnou je HDP), M a = 0; MPM = m = 0,1; X = Xa V následující tabulce (v mld. Kč) opravte chyby (nezávisle proměnnou je HDP), M a = 0; MPM = m = 0,1; X = Xa NX = Xa – m.Y NX = 360 - 0,1.Y M = X - NX NX = Xa – m.Y NX = 360 - 0,1.Y M = X - NX 1) vyjádřete graficky, 2) vypočtěte souřadnice průsečíku linií M a NX.Pro Y=0 je NX=Xa= 360 2) vypočtěte souřadnice průsečíku linií M a NX. Pro Y=0 je NX=Xa= 360 Příklad – Export HDPXaMNX 300036030060 330036033030 3600360 0 3900360390-30 4200360420-60

85 Faktory ovlivňující čistý export: - domácí a zahraniční důchod, - domácí a zahraniční cenová hladina, - měnový kurz, - protekcionistická a proexportní opatření, - preference spotřebitelů a další

86 Děkuji za pozornost. Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz


Stáhnout ppt "Obsah. 7. Agregátní výdaje 7. Agregátní výdaje a) Spotřební výdaje a úspory a) Spotřební výdaje a úspory b) Investiční výdaje b) Investiční výdaje c) Vládní."

Podobné prezentace


Reklamy Google