Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výdaje a rovnovážný HDP. Bude to o?  Minule: HDP získáme součtem všech výdajů v ekonomice (spotřební výdaje domácností, investiční výdaje, výdaje vlády.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výdaje a rovnovážný HDP. Bude to o?  Minule: HDP získáme součtem všech výdajů v ekonomice (spotřební výdaje domácností, investiční výdaje, výdaje vlády."— Transkript prezentace:

1 Výdaje a rovnovážný HDP

2 Bude to o?  Minule: HDP získáme součtem všech výdajů v ekonomice (spotřební výdaje domácností, investiční výdaje, výdaje vlády a čistého exportu).  Nyní: probereme výdaje podrobněji. Využijeme k tomu model 45° (model důchod–výdaje). 2

3 Národohospodářský koloběh a určení rovnovážné produkce AE = (AD) = C + I + G + NX AE = Q = Y  Q = součet hodnoty finálních statků (popř. hodnoty přidané zpracováním)  Y = w + i + z + r + o + a Y Q 3

4 Spotřební výdaje (C) Spotřební výdaje (C) dělíme na:  Autonomní spotřební výdaje (C a ), tj. výdaje nezávislé na YD. Jsou vynaloženy i při YD = 0 (např. nájemné, výdaje na nezbytné potraviny apod.). YD je disponibilní důchod.  Jsou financovány z dřívějších úspor nebo z úvěru (tzv. záporné úspory),  Indukované spotřební výdaje (cYD) - mění se v závislosti na změně YD. 4

5 Dvousektorový model, spotřeba a investice  Mezní sklon ke spotřebě z disponibilního důchodu:  Průměrný sklon ke spotřebě z disponibilního důchodu:  Spotřební funkce: C = Ca + c. YD 5

6 Spotřební funkce  Linie C má podobu přímky v důsledku konstantního MPC.  Sklon linie C je určen MPC, je konstantní (poměr AB / BE) a pozitivní v důsledku růstu spotřeby s růstem YD.  APC a MPC je klesající s růstem YD. S růstem YD klesá MPC a roste MPS.  APC je větší než MPC. S růstem důchodu se APC přibližuje MPC. 6

7 Spotřební funkce („jednosektorový model“) CaCa 0XZYD C E A D B C=C a +cYD 7

8 Spotřební a úsporová funkce E YD 1 45º C´ C=C a +cYD YD C YD 2 YD 3 S3S3 CaCa S2S2 YD 1 YD S YD 2 YD 3 S3S3 -S a S´ S=-S a +sYD S2S2 8

9 Spotřební a úsporová funkce  Spotřební funkce:  Osa kvadrantu (linie pod úhlem 45 o ) slouží k situace, kdy YD = C.  E je bod vyrovnání C a YD, kdy úspory S = 0. Kladné úspory vznikají až od okamžiku, kdy YD je větší než C. Při YD menším než C vznikají záporné úspory.  Úsporová funkce:  Sklon linie S odpovídá MPS a je konstantní při každé úrovni YD. 9

10 Příčiny změny polohy linie spotřební a úsporové funkce  Posun linie C nahoru a S dolu (změna autonomní spotřeby a autonomních úspor)  Změna MPC a MPS  (změna sklonu linie C a S)  Kombinace obou předchozích změn 10

11 Úspory domácností  YD = C + S  Mezní sklon k úsporám:  Průměrný sklon k úsporám:  APC + APS = 1 MPC + MPS = 1  Úsporová funkce: S = - S a + sYD 11

12 Příčiny změny APC  Nejednoznačný vliv změny úrokové sazby na úspory (zvýšení úrokové sazby může vést k růstu úspor, ale i k růstu spotřeby),  růst podílu spotřeby na YD může být způsoben rozšířením možnosti nákupů na úvěr,  výše úspor je ovlivněna bohatstvím domácností a jeho změnami (růst kurzu cenných papírů může vést k nižším úsporám domácností),  optimistická očekávání budoucího vývoje ekonomiky vedou k nižším úsporám,  spotřební funkce se může posunovat pod vlivem všeobecné změny etických hodnot ve společnosti,  rozsáhlý systém sociálního zabezpečení vede k poklesu úspor domácností. 12

13 Plánované investiční výdaje  Plánované investiční výdaje jsou ovlivněny hlavně úrokovou sazbou a jejím vztahem k očekávanému čistému výnosu z daného investičního statku, tzn. nezávislé na Y. Y I I1I1 I2I2 I2I2 I1I1 13

14 Křivka investiční poptávky  Poptávku po investicích ovlivňuje výše úrokové míry (posun po křivce), míra zdanění zisků ze zamýšlených investičních projektů, očekávání budoucího vývoje (podnikatelská důvěra nebo pesimizmus), změna objemu HDP (růst posune křivku I doprava). r, i I i1i1 i2i2 14

15 15  PV = současná hodnota toku očekávaných budoucích výnosů  N = očekávané budoucí čisté výnosy  NPV (čistá PV) = PV – cena investičního statku  Poptávka po investicích bude zahrnovat projekty, u nichž je: NPV > 0. Poptávka po investicích

16 Celkové plánované výdaje  Stále předpokládáme, že Y = YD  AE = celkové zamýšlené (plánované) výdaje = A + c. YD, kde A = Ca + I A Y AE C=C a +cYD AE=A+cYD 16

17 Rovnovážný produkt: dvousektorový model E Y0Y0 45º AE Y Y1Y1 Y2Y2 IU 2 CaCa IU 1 I AE 2 Y 0 =AE 0 AE 1 17

18 Rovnovážný produkt  Vytvořený (reálný) produkt (důchod) dosáhl výše Y 1, který je však větší než AE 1 (celkové zamýšlené výdaje).  Rozdíl mezi Y 1 a AE 1 je tvořen neplánovanými investicemi v podobě neplánovaných zásob IU 1, tj. produkce, která nenašla odbyt a zůstala ležet na skladech (IU 1 je součástí celkových skutečných výdajů, a to součástí skutečných investičních výdajů).  V dalším období bude Y 1 klesat, aby byly neplánované zásoby vyprodány. 18

19 Rovnovážný produkt  Vytvářený produkt (důchod) ve výši Y 2 je nižší než plánované výdaje, a proto dojde k poklesu zásob ve výši IU 2 a k následnému zvyšování produkce, aby byl neplánovaný pokles zásob doplněn.  Pouze na úrovni reálného produktu Y 0 (IU = 0) je produkt na své rovnovážné úrovni, produkt se rovná celkovým plánovaným výdajům (Y 0 = AE 0 ).  V bodě rovnováhy E se úspory z běžného důchodu tvořené domácnostmi přesně rovnají plánovaným investičním výdajům.  S = I 19

20 Rovnovážný produkt (HDP) Y (reálný) = AE (plánované) C + I = C + S I = S 20

21 Multiplikátor  Ke změně rovnovážného produktu dochází pod vlivem změny autonomních plánovaných spotřebních a investičních výdajů.  Výsledná změna produktu je větší (multiplikovaná, násobná), než objem výdajů, který ji vyvolal.  Podmínka rovnováhy: Y = AEAE = A + cY Y = A + cY 21

22 Jednoduchý výdajový multiplikátor  Jednoduchý výdajový multiplikátor vyjadřuje, jak se změní produkt (důchod) při změně autonomních výdajů o jednotku. neboli 22

23 Výdajový multiplikátor  Zvýšení autonomních výdajů o A vedlo k posunu křivky AE 1 do AE 1 ´.  Vznikl nový bod rovnováhy E 1 ´.  Produkt Y 1 vzrostl na Y 1 ´.  Přírůstek produktu je větší než je přírůstek autonomních výdajů. 45º AE 1 =A+cY D AE 1 ´=A´+cYD A A´ ΔAΔA E1E1 E1´E1´ Y AEAE Y1´Y1´Y1Y1 23

24 Změna výdajového multiplikátoru  S růstem MPC roste multiplikátor, a tedy roste sklon křivky AE, stává se strmější (osa 45 o = sklon 1). 45º AE 1 AE 1 ´ A A´ ΔAΔA E1E1 Y AE Y1´Y1´Y1Y1 AE 2 ´ E2´E2´ Y2Y2 Y2´Y2´ 24

25 Třísektorový model: vládní výdaje a daně  Y = YD + TA – TR  TA = TAa + tY  Průměrná míra zdanění:  Mezní míra zdanění: 25

26 Celkové plánované výdaje v třísektorovém modelu  AE = C + I + G AE = Ca + c(Y - tY – TAa + TR)+I +G A = Ca - cTAa + cTR + I + G  AE = A + c(1 - t) Y 26

27 Celkové plánované výdaje v třísektorovém modelu  Sklon spotřební funkce je ovlivněn nejenom výší c, ale i t, neboť z důchodu domácností uniká dále část v podobě daní.  c (1 - t) = mezní sklon ke spotřebě z důchodu při existenci důchodové daně t  Při t větším než 0 je přímka AE plošší a počátek přímky AE je výše, než ve dvousektorovém modelu (A byly rozšířeny o G + cTR - cTA a ). 27

28 Celkové plánované výdaje v třísektorovém modelu 45º AE I G A E1E1 Y1Y1 CaCa Y C=C a +cTR-cTA a +c(1-t)Y C´=C a +cYD C+I AE=C+I+G 28

29 Multiplikátor vládních výdajů se sazbou důchodové daně t: • Multiplikátor vládních výdajů se sazbou důchodové daně t má menší účinnost než jednoduchý výdajový multiplikátor, protože kromě úniku důchodu do úspor dochází navíc i k úniku do daní. 29

30 Čtyřsektorový model: čistý export  NX = X - M  X = Xa  M = Ma + mY m = MPM (mezní sklon k importu z důchodu)  Celkové plánované výdaje ve čtyřsektorovém modelu:  AE = C + I + G + NX  AE = A + c(1 - t)Y – mY mY = únik do dovozů  AE = A +[c(1 - t) - m]Y  A = C a - cTA a + cTR + I + G + NX a 30

31 Celkové plánované výdaje ve čtyřsektorovém modelu  Sklon křivky AE 2 je nižší než sklon křivky AE 1 (únik do úspor, do daní a do importu).  Sklon křivky AE 2 je dán mezním sklonem k výdajům z důchodu Y, tedy c (1 - t) – m.  Autonomní výdaje se změnily o NX a, rovnovážný produkt klesl z Y 1 na Y 2. 31

32 Celkové plánované výdaje ve čtyřsektorovém modelu 45º AE AE 2 =C+I+G+NX AE 1 =C+I+G Y Y1Y1 Y2Y2 NX a E1E1 E2E2 32

33 Jednoduchý výdajový multiplikátor v otevřené ekonomice  Y = AE  AE = A + c (1- t)Y – mY  Y = A + c (1 - t) Y - mY 33

34 Shrnutí 1/4  Spotřebu tvoří výdaje domácností na statky krátkodobé a dlouhodobé spotřeby a na služby.  Spotřeba se člení na autonomní část, která nezávisí na velikosti disponibilního důchodu – označuje se jako autonomní, a na část, která závisí na disponibilním důchodu.  Mezní sklon ke spotřebě udává, o kolik se změní spotřeba, jestliže se disponibilní důchod změní o jednotku.  Spotřeba roste, klesá-li úroková míra, roste-li bohatství a zlepšuje-li se očekávání budoucího vývoje. 34

35 Shrnutí 2/4  Krátkodobě spotřeba absolutně roste, ale její podíl na disponibilním důchodu se snižuje. Dlouhodobě je podíl spotřeby na disponibilním důchodu stabilní.  Teorie životního cyklu říká, že spotřeba je v dlouhém období relativně stabilní. V období s vysokým příjmem domácnosti vydávají za spotřebu méně, než činí jejich disponibilní důchod, a to jim umožňuje tvořit úspory, které využijí v období, kdy mají nízký příjem.  Mezní sklon k úsporám udává, jak se změní úspory, jestliže se disponibilní důchod změní o jednotku. 35

36 Shrnutí 3/4  Součet mezního sklonu ke spotřebě a mezního sklonu k úsporám je jedna.  Skutečné investice jsou dány součtem plánovaných investic a neplánovaných investic (změnou stavu zásob).  Plánované investice nezávisí na velikosti HDP, ale závisí např. na úrokové míře.  Rovnovážný HDP je takový produkt, kdy se plánované výdaje rovnají skutečně vytvořenému produktu.  Rovnovážný HDP vzroste po zvýšení plánovaných investic o více, než činí výše změny plánovaných investic. 36

37 Shrnutí 4/4  Rovnovážný produkt získáme, jestliže součet autonomních výdajů vynásobíme příslušným multiplikátorem.  Disponibilní důchod v třísektorové ekonomice odpovídá přibližně výši HDP zmenšeného o daně a zvýšeno o transfery.  Čistý export je rozdíl mezi exportem a importem. Import má část autonomní, nezávislou na HDP sledované země a část, která na HDP sledované země závisí.  Mezní sklon k importu udává, jak se změní import, jestliže se změní HDP sledované země. 37


Stáhnout ppt "Výdaje a rovnovážný HDP. Bude to o?  Minule: HDP získáme součtem všech výdajů v ekonomice (spotřební výdaje domácností, investiční výdaje, výdaje vlády."

Podobné prezentace


Reklamy Google