Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Izolace proteinů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Izolace proteinů."— Transkript prezentace:

1 Izolace proteinů

2 Literatura Scopes : Protein Purification
Harris : Protein Purification Methods – Practical Approach Deutcher : Guide to Protein Purification Janson : Protein Purification Kastner : Protein Liqiud Chromatography

3 Metody separace proteinů
Vychází z klasických metod chemické analýzy Uplatňují se zde i speciální metody

4 Problémy se vzorkem Komplexnost Malá množství Labilita

5 Plánování separace bílkovin

6 Cíl izolace Získání homogenní bílkoviny Zachování biologické aktivity
Čistota Závěr : získat vzorek o patřičné čistotě s vynaložením patřičného úsilí

7 Volba vstupního materiálu
Preparát z daného organismu Preparát s největším obsahem dané bílkoviny Preparát s nejmenším obsahem nečistot

8 Sledování průběhu separace
Metoda Celková bílkovina Celková aktivita Specifická aktivita Přečištění Výtěžek extrakt 100 1 - 100 % HIC 50 99 1.99 99 % IEX 25 75 3 1.5 75 %

9 Stanovení koncentrace bílkoviny

10 Kjeldahlova metoda – stanovení N2
Mineralizace vzorku – převedení organického dusíku na NH4+ Stanovení NH4+ - titrace, fotometrie, selektivní elektrody

11 UV spektrofotometrie 280 nm – aromatické AMK interference nukleotidů
nm – peptidická vazba Výhody - nedestruktivní metoda - není třeba kalibrace

12 VIS spektrofotometrie
Přídavek činidla  barevný derivát Destruktivní metoda Nutná kalibrační závislost

13 Biuretová metoda Princip : Cu2+ vytváří v alkalickém prostředí
komplex se 4 N peptidické vazby Cu2+ Měření : 540 – 560 nm 310 nm

14 Folinova metoda Princip : hydroxyfenolová skupina tyrosinu redukuje fosfomolybdenany na molybdenovou modř Měření : 725 nm

15 Lowryho metoda Princip : kombinace Folinovy a Biuretové metody
Měření : 600 nm

16 Metoda dle Bradfordové
Princip : při vazbě Coomassie Brilliant Blue G 250 na bílkovinu dochází k posunu absorpčního maxima z 465 na 595 nm. Meření : 595 nm

17 Nejčastěji používané metody
Metoda Rozsah (ng) Poznámka Biuretová okamžitý vývoj Lowryho pomalý vývoj UV nm interference UV – 205 nm Bradfordové sorpce barviva

18 Stanovení biologické aktivity
Enzymatické,imunologické, toxické, hormonální receptorové atdf.

19 Vlastní separace

20 Obecné schéma Získání vstupního materiálu Rozrušení buněk Separace

21 Vstupní materiál

22 Bakterie, kvasinky, plísně, řasy
Mikroorganismy Bakterie, kvasinky, plísně, řasy Výhody - lze jej snadno získat v dostatečné množství - selekce mutantů o požadovaných vlastnostech - genetické inženýrství - termofilní organismy

23 Bezobratlí Hmyz, plži, mlži Nevýhody - málo se používá, nesnadno se
získává

24 Živočišné tkáně Laboratorní zvířata – myši, krysy, králíci
Jateční zvířata – orgány Člověk – tělní tekutiny

25 Rostlinné tkáně Špenát, řepa, hrách Nevýhoda – problematický růst za
definovaných podmínek

26 Rozbití a extrakce

27 Bakterie Záleží na lokalizaci cytoplasma periplasma

28 Balotina Princip – jemné skleněné kuličky přidány do bakteriální suspenze a rychle třepány nebo míchámy – nutno chladit

29 French (X) press Princip – zmražená bakteriální suspenze protlačována malým otvorem, přičemž dochází k rekrystalizaci a rozrušení buněk

30 Ultrazvuk Princip – ultrazvuk (> 20 kHz) v roztoku vyvolává střižní síly – nutno chladit

31 Lysozym + osmotický šok (mírný osmotický šok)
Princip – lysozym rozruší buněčnou stěnu, následně je bakteriální suspenze zředěna destilovanou H2O – bakterie popraskají

32 Živočišné tkáně Třecí miska s pískem Ruční homogenizatory – Potter –
Elvehjemův Mixery Osmotická lyse - erytrocyty

33 Rostlinné tkáně Rozrušení buněčné stěny pomocí celulas,
Obsahují hodně fenolických látek, které mohou být oxidovány na chinony – melaniny, které mohou modifikovat bílkoviny

34 Srážecí metody

35 Srážení Nezaměňovat s denaturací – bílkoviny zůstávají v nativním stavu První metody používané pro separaci bílkovin – EtOH, (NH4)2SO4 Filtrace nahrazena centrifugací

36 Rozpustnost bílkoviny
Vlastnostmi bílkoviny – distribuce hydrofobních a hydrofilních skupin na povrchu bílkoviny + - + - +

37 Rozpustnost bílkoviny
Vlastnostmi roztoku – pH, iontová síla, org. rozpouštědla, org. polymery, teplota

38 Izoelektrická precipitace
+ - + - pI - +

39 Srážení neutrálními solemi
vsolování vysolování

40 Vsolování - + H2O

41 Vysolování

42 (NH4)2SO4 Rozpustnost se málo mění s teplotou
Saturovaný roztok 4 M - hustota 1,235g/cm3 umožňuje centrifugaci agregovaných bílkovin (hustota 1,29 g/cm3) Levný Stabilizuje bílkoviny Relativně čistý

43 Srážení - dvojstupňově

44 Srážení org.rozpouštědly mísitelnými s vodou
Rozpouštědla ruší solvatační obal bílkoviny - + H2O

45 Srážení org.rozpouštědly mísitelnými s vodou
COHN – separace plazmatických bílkovin EtOH Nutno provádět při T < 0 oC, při větší teplotě dochází k denaturaci Dvojstupňově Přídavky z tabulky nebo podle vzorce

46 Srážení selektivní denaturací
Při této metodě denaturujeme balastní bílkoviny, cílová bílkovina musí zůstat z % v nativním stavu. Denaturační vlivy – T, pH, org. rozpouštědla Bílkovina musí nejen denaturovat i precipitovat

47 Tepelná denaturace

48 Chromatografické metody

49 Chromatografie Cvet – separace chlorofylů na Al2O

50 Chromatografie

51 Zařízení pro LPC

52 Ionexová chromatografie
elektrostatická interakce Vazba + Eluce + +

53 Ionexy Katexy - - vazba kationtů
silné - sulfo(S), sulfopropyl(SP) OSO3- slabé - karboxy(C), karboxymetyl(CM) COO- Anexy - + vazba aniontů silné - dietylaminoetyl(DEAE) slabé – trietylaminoetyl(TEAE)

54 Ionexová chromatografie
Nanášení vzorku – nízká iontová síla Eluce – gradientová Zvyšováním iontové síly Změnou pH Afinitní eluce Použití – purifikace, zakoncentrování, výměna pufru

55 Hydrofobní chromatografie
Stacionární fáze – - C8, -fenyl Mobilní fáze – vodné roztoky 1.7 M (NH4)2SO4 Eluce – snižováním iontové síly Použití : purifikace bílkovin

56 Afinitní chromatografie

57 Afinitní páry

58 Afinitní chromatografie nanesení vzorku

59 Afinitní chromatografie vznik interakce

60 Afinitní chromatografie vymytí balastů

61 Afinitní chromatografie eluce

62 Provedení Nanesení vzorku – nízká iontová síla
Eluce – selektivní - volným ligandem – neselektivní - změna pH, iontové síly, polarity Použítí : analytické (stanovení K), purifikace

63 Gelová permeační chromatografie

64 Gelová permeační chromatografie
Princip - stérická exkluse - omezená difuse Pořadí eluce : MrA>MrB>MrC

65 Gelová permeační chromatografie
Totální exkluse Selektivní permeace Totální permeace

66 Gelová permeační chromatografie
Nanášení vzorku – objem vzorku < 2% objemu kolony Eluce – izokratická Použití : stanovení Mr, odsolování, purifikace

67 Elektromigrační metody

68 „Pohyb elektricky nabitých částic
Podstata „Pohyb elektricky nabitých částic v elektrickém poli“

69 Zónová elektroforéza + + A+B+C A B C - A > B >C

70 Upořádání Horizontální + -

71 Upořádání Vertikální + -

72 Polyakrylamid Složení – kopolymer akrylamidu a
N,N,- methylenbisakrylamidu + plně splňuje požadavky Monomery jsou neurotoxiny !!!!!! Použití : analýza bílkovin

73 Polyakrylamid

74 uniformní náboj na jednotku MW
SDS PAGE + 1 g bílkoviny váže 1.4 g SDS  uniformní náboj na jednotku MW

75 SDS PAGE

76 Stanovení Mr pomocí SDS PAGE
Rm

77 Stanovení Mr pomocí SDS PAGE - standardy

78 Izoelektrická fokusace
„Elektroforéza v gradientu pH, částice jsou separováný podle svých pI“

79 Izoelektrická fokusace
+ - H3O+ OH- A pI t0 t1 pH

80 Izoelektrická fokusace
+ tx - pH H3O+ OH-

81 Izoelektrická fokusace analytická
Provedení - v gelech – PAGE, agarosa Použití - sledování komplexních směsí - izoenzymové složení - stanovení pI – rozřezání a eluce – pH elektrody – pI standardy

82 Izoelektrická fokusace analytická

83 Dvojrozměrná elektroforéza
pI 3.0 pH Mr 10.0 I.rozměr IEF II.rozměr SDS-PAGE

84 Dvojrozměrná elektroforéza
pI Mr


Stáhnout ppt "Izolace proteinů."

Podobné prezentace


Reklamy Google