Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Optimální životní styl Pachira Jak být mladí, zdraví, p ů vabní a bohatí, zkrátka po všech stránkách spokojení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Optimální životní styl Pachira Jak být mladí, zdraví, p ů vabní a bohatí, zkrátka po všech stránkách spokojení."— Transkript prezentace:

1 Optimální životní styl Pachira Jak být mladí, zdraví, p ů vabní a bohatí, zkrátka po všech stránkách spokojení

2 Pro č název Pachira? Legenda tvrdí, že strom Pachira, b ě žn ě znám jako strom pen ě z, p ř ináší bohatství a prosperitu. Mistry Feng Shui byla tato rostlina doporu č ována jako symbol pen ě z a úsp ě chu, kterou charakterizuje p ě t velkých zelených list ů na tenké v ě tvi č ce.  Strom se obvykle skládá z p ě ti propletených kmen ů. Toto proplétání je také zd ů vodn ě no na základ ě teorie Feng Shui. Listy p ř inášejí peníze a propletené kmeny slouží jako klec - tím jsou peníze polapeny ve svém dom ě.  Spole č nost Pachira staví svoji filozofii na tom, aby vám pomohla dosáhnout Optimální životní styl. A to nejen finan č ní bohatství, ale i bohatství zdraví, p ř átelství, inteligence a uspokojení.  Proto spole č nost zvolila název Pachira – strom, který je se svými p ě ti listy a p ě ti propletenými kmeny ideálním symbolem p ě ti faktor ů Optimálního životního stylu.

3 Intelektuální zdraví Duševní zdraví Emocionální zdraví Fyzické zdraví Sociální zdraví 5 faktor ů optimálního životního stylu pachira

4  Intelektuální faktor = trénink mozku u č ením se novým v ě cem – nap ř íklad „základy finan č ní gramotnosti“, tj. jak se ekonomicky zajistit v dnešní dob ě, kdy již zam ě stnání není jistotou. Pat ř í sem i zájem o kulturu, koní č ky …  Fyzický faktor se týká vašeho t ě la a zahrnuje stravovací návyky, cvi č ení. Vše, co vede k celkovému zdraví, tedy i ke štíhlé postav ě, k pleti bez vrásek, k vitalit ě, k dobré nálad ě …  Emocionální faktor souvisí s náladou. T ě žko se budeme cítit skv ě le, pokud budeme muset ř ešit nap ř íklad problémy spojené s vyd ě láváním pen ě z…  Sociální faktor je schopnost udržovat zdravou komunikaci s p ř áteli, rodinou, sousedy nebo kolegy.  Duševní faktor zahrnuje smysl cíle v život ě, schopnost cítit dobrou v ů li k ostatním. V podstat ě stále platí: Každý den alespo ň jeden dobrý skutek.

5 Smysluplný život Zdravé finance Zdravý organizmus Zdravé vztahy Jak skloubit vše dohromady? 1.Začnete o sebe pečovat 2. Investujete trochu peněz do svého zdraví a vzhledu… 3. Mluvíte se svými známými a pomáháte jim vybudovat penězovod. Jak? 4. Ukážete jim JAK a PROČ začít o sebe pečovat = učíte se a učíte JAK a PROČ investovat trochu peněz do svého zdraví a vzhledu …PROČ mluvit o svých výsledcích a JAK pomáhat dalším lidem budovat jejich (tedy i váš) penězovod…. Vztahový marketing

6 1.krok: Nejd ř íve pomozte sob ě 2.krok: Pomozte dalším Vyzkoušejte na sob ě revolu č ní produkty, které práv ě p ř icházejí na evropský trh Pro č revolu č ní? Produkt je založen na zcela novém lé č ebném konceptu, orodietologii:  Vst ř ebávání ú č inných látek ústy – sliznicí se dostávají p ř ímo do krevního ob ě hu – efektivní a šetrné k žaludku i k aktivním látkám  Spojení toho nejlepšího z aromaterapie + fytoterapie + mikro- výživy  Zohledn ě ní biorytmu bun ě k: ranní –denní – no č ní dávkování

7 orogranule – zhmotn ě ní orodietologie  Tento exkluzivní patentovaný objev je výsledkem 20-ti leté práce výzkumných a vývojových tým ů Dr.Gaetana Zanniniho a mezinárodních univerzitních center.  Orogranule jsou 100% p ř írodní Technologie produktu = Koncept sn ě hové vlo č ky

8 Orogranule®: nový biologický komplex Výživa z orogranule je: rychlejší ú č inn ě jší bezpečnější koncentrace(g/L reakce-složení) ú č innost produktu proti stárnutí - (orogranule) antioxidant a p ř ísady proti stárnutí jednotliv ě Spojení p ř ísad,kdy je dopad v ě tší než u souhrnu jednotlivých p ř ísad

9 Cesty k dobrému zdraví Pachira cesty: Nutri č ní pot ř eby t ě la se b ě hem dne m ě ní T ř i Pachira cesty vytvo ř ené tak, aby sledovaly p ř irozené rytmy a cykly t ě la Ranní cesta Denní cesta Večerní cesta

10 Pachira cesty Ranní cesta Umož ň uje bu ň kám rychle se zotavit zp ě t na svoji optimální úrove ň energie a obrany a p ř ipravit se v ideálním stavu na ř ešení škodlivých vliv ů dne. Denní cesta Koriguje úrove ň antioxidant ů z d ů vod ů únavy nebo p ř ehnané svalové stimulace a stimuluje adrenal, podporuje odolnost v ůč i únav ě, zkrácení doby nutné pro zotavení a ř ízení fyzické i duševní č innosti. Večerní cesta Pomáhá zotavit se z duševní námahy dne, obohacuje bu ň ky o energii a nutri č ní prvky, zvyšuje úrove ň ochrany proti antioxidant ů m a zlepšuje kvalitu a délku spánku, č ímž umož ň uje úplné obnovení energie na následující den.

11 P ě t program ů Pachiry

12 Pachira Renew je ur č en k obnovení t ě la na bun ěč né úrovni, aby se mohlo samo bránit ú č ink ů m stárnutí, slunce, kou ř ení a zne č išt ě ní.

13 Pachira Flex je navržen na ochranu, obranu a posílení oslabených a bolavých kloub ů, snížení a zmírn ě ní stavu p ř i bolestivých kloubech, zlepšení pohyblivosti a posílení chrupavky.

14 Pachira Relax Cílem programu je zlepšit náladu a povzbudit no č ní odpo č inek, což je zásadní p ř i snaze o snížení škodlivých vliv ů stresu.

15 Pachira Energy byl navržen ke zlepšení fyzické i intelektuální vitality, zvýšení odolnosti v ůč i únav ě, zkrácení doby nutné pro zotavení, kontrole stresu a povzbuzení no č ního odpo č inku.

16 Pachira Slim je navržen tak, aby znovu nau č il t ě lo správné rovnováze mezi hmotností a postavou, a aby ovliv ň oval metabolické hodiny, které, pokud jsou jednou nesprávn ě nastavené kv ů li špatným stravovacím návyk ů m, nedostatku pohybu stresu, mohou vést k nad- m ě rné váze a nadm ě rnému ukládání tuku.

17 Naše první zkušenosti Všechny produkty jsou silnými antioxidanty (ranní dávka stejná) Viditelné výsledky: Energy a Relax ú č inky do 15 minut. Bolesti kloub ů (Flex) mizí po10 dnech, viditeln ě vypnut ě jší ple ť po m ě síci (Renew) a každý m ě síc 1 dírka na pásku (Slim) Všechny produkty díky silicím zabra ň ují virózám – lepší než n ě jaké bonbóny proti bolesti v krku apod. P ř íjemný pocit v ústech. Ideální je produkty kombinovat: Základem je Renew, protože p ř edchází degenerativním zm ě nám organizmu zp ů sobených nejen „stá ř ím“, ale i agresivním životním prost ř edím a hektickým zp ů sobem života. Renew + Slim = zabrání vráskám, které doprovázejí hubnutí, mizí celulitida ! Energy + Flex= ocení zejména aktivní sportovci Jediná výjimka – nepoužívat dohromady Energy a Relax – ú č inky jsou kontraproduktivní

18 Zaregistrujete se jako „nezávislý obchodní partner“ a koupíte si p ř es internet alespo ň 2 ks za € 130 (ušet ř íte € 20 – produkt vyjde na 65 € místo na 75 €) – v tomto p ř ípad ě si s prvním nákupem kupujete sou č asn ě licenci (za € 35) na ší ř ení produkt ů za odm ě ny… JAK ší ř íte produkty ? Nabídnete stejnou možnost: Nákup 2 produkt ů (místo jednoho) se slevou a možností odm ě n za osobní doporu č ení produkt ů … A pom ů žete s prvním nákupem

19 Balí č ek odm ě n Krátkodobý p ř íjem  Maloobchodní prodej: rozdíl mezi maloobchodní cenou a č lenskou-nákupní cenou marže 10 €  Marže 9 € za „preferovaného klienta“ – nakupuje si sám prost ř ednictvím vašich webových stránek, které jsou sou č ástí registrace plus 12% z obratu – marže i provize se vyplácejí 1x m ě sí č n ě  Bonus 20% z prvního nákupu osobn ě sponzorovaného obchodního partnera plus…

20 vy100 CV (Řazení kontraktů provádí počítač nebo můžete řadit sami) Střednědobý příjem 12% z obratu slabší poloviny binární matrice („pavouka“), do které se zařazují všechny kontrakty podle data registrace. Provize max. € 24.000 za měsíc Provize 12 % z 200 CV Rozdíl 100 (300 – 200) se převádí do dalšího měsíce

21 Dlouhodobý příjem  Bonus ze struktury - je kalkulován na základě provizí vyplacených nižším úrovním: Podle kvalifikace je poskytován bonus 15 - 50% z provizí vytvořených osobně sponzorovanými (první linie) a 8% z 2-7 úrovně pod vámi. (Druhá linie je složena z osobně sponzorovaných první linií, třetí je složena z osobně sponzorovaných druhou linií atd.)  Bonus pro seniorské pozice - měsíční bonus ve výši 1000 až 10000 € Kalkulace provize je k půlnoci posledního dne měsíce, 5 dní na úpravy a vyplácení provize 10.dne následujícího měsíce. Vše, co je třeba, abyste se stali aktivním, je osobní objem 100CV (nákup 2 produktů za 130). Vše, co je třeba k vyplacení provize, je být aktivním a mít minimálně jednoho osobně sponzorovaného aktivního obchodního partnera během doby, za kterou je provize kalkulována.

22 Je chytré být „nezávislým obchodním partnerem“? Důkaz v krizi – využijte výhody sou č asné finan č ní situace. Padesátiletá historie p ř ímého prodeje. 16 mld. € a v EU stále roste Zaměření se na životní styl – naše priority se m ě ní, poptávka po lepším zp ů sobu života se zvyšuje. Bezpečné místo – finan č ní situaci máte pod kontrolou Žádný šéf, žádná kniha docházky – jste pánem svého č asu a č as nejsou jen peníze – č as je život Kdokoliv starší18 let, nerozhoduje vzdělání, zdravotní stav… Nejsou potřeba žádné zvláštní dovednosti ani investice Činnost v 16 zemích Evropy Cestování & neomezený potenciál v €

23 Nadace Pachira dává prostor pro napln ě ní opravdového smyslu v život ě. Je d ů ležité dávat č ást zp ě t t ě m, co mají menší št ě stí. Výlu č n ě se zam ěř uje na zlepšování života d ě tí v Evrop ě každoro č ními charitativními p ř ísp ě vky* Spole č nost Pachira ráda p ř ispívá 50c z každého prodaného programu do Nadace Pachira. Krom ě toho se aktivn ě osobn ě podílí na dobrovolnické č innosti a vybízí všechny své č leny, aby v ě novali sv ů j č as pomoci zm ě nit a č asto i zachránit d ě tský život. * UNICEF spolupracuje s vládami stát ů, agenturami OSN a partnery v soukromém sektoru usilujících o vybudování sv ě ta, ve kterém všechny d ě ti žijí d ů stojn ě a v bezpe č í. Pomáhá t ě m, které zastihl vále č ný konflikt, p ř írodní katastrofy a stará se o d ě ti postižené nebo osi ř elé HIV/AIDS pandemií. *SAVE THE CHILDREN je nejv ě tší nezávislá d ě tská organizace m ě nící život ve 120-ti zemích. Zajiš ť uje a ochra ň uje právo d ě tí na stravu, ubytování, zdravotní pé č i, vzd ě lání a svobodu bez násilí a zneužívání.

24 Vedení spole č nosti Pachira, které má více než 40-ti leté zkušenosti v oboru zdraví, p ř izvala do vedení uznávaného léka ř e doktora Gaetano Zannini. Pachira je založena na špi č kové technologii jak z hlediska své nabídky produktu, tak i z hlediska infrastruktury, kterou je dodáván. pachira-international.com Dr. Zannini je odborníkem na všeobecnou chirurgii, anesteziologii a klinickou farmakologii, je autorem více než 90-ti v ě deckých publikací a č lenem rodiny zakladatel ů mezinárodní farmaceutické a chemické spole č nosti (Group Zambon). V r.2003 založil Laboratories Doctor Gaetano Zannini a Zanniniho Institut výzkumu biomedicíny v St.Raphael na jihu Francie. laboratoireszannini.com


Stáhnout ppt "Optimální životní styl Pachira Jak být mladí, zdraví, p ů vabní a bohatí, zkrátka po všech stránkách spokojení."

Podobné prezentace


Reklamy Google