Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Facebook. Facebook vlétl na č eský internet doslova jako uragán. B ě hem velice krátké doby si tato komunitní sí ť vytvo ř ila statisíce fanoušk ů,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Facebook. Facebook vlétl na č eský internet doslova jako uragán. B ě hem velice krátké doby si tato komunitní sí ť vytvo ř ila statisíce fanoušk ů,"— Transkript prezentace:

1  Facebook

2 Facebook vlétl na č eský internet doslova jako uragán. B ě hem velice krátké doby si tato komunitní sí ť vytvo ř ila statisíce fanoušk ů, kte ř í na Facebooku tráví sv ů j č as. Poj ď me se podívat, jak Facebook vznikl a k č emu vlastn ě tato sociální sí ť slou ž í.

3  Nemén ě d ů le ž itou funkcí Facebooku je i zábava. A v ě zte, ž e její mo ž nosti jsou opravdu široké. Od nejr ů zn ě jších test ů, a ž po náro č né praktické aplikace nebo flashové online hry.

4  Facebook je s více ne ž 250 miliony u ž ivatel ů jednou z nejv ě tších komunitních sítí na celém sv ě t ě. Na internetu za ž ívá Facebook obrovský boom. Díky rozhraní ve více ne ž 60 jazycích je také dostupný v č eštin ě. To má za následek výrazný r ů st u ž ivatel ů z Č eské republiky, kte ř í tráví mnohdy hodiny ze své pracovní dob ě brouzdáním na Facebooku ;).

5  P ů vodn ě skromný univerzitní projekt Facebook byl zalo ž en studentem Harvardovy univerzity Markem Zuckerbergem. Pro č skromný projekt? Ze za č átku byl smysl Facebooku pouze v usnadn ě ní komunikace uvnit ř Harvardovy univerzity. Jeliko ž Facebook nabídl zajímavé funkce, došlo k rozší ř ení i na další univerzity. Avšak i p ř esto byl systém vpodstat ě uzav ř ený. S rostoucím zájmem dalších univerzit byl systém zp ř ístupn ě n pro všechny u ž ivatele s univerzitní e- mailovou adresou (.edu, ac.uk atd.).

6  A ž v lét ě roku 2006 byl Facebook zp ř ístupn ě n všem u ž ivatel ů m internetu starším 13 let. Práv ě od té doby za č al nebývalý r ů st celého systému Facebook. Z nenápadné univerzitní aplikace se b ě hem pár m ě síc ů stal nový fenomén na internetu.

7  Za č átkem prosince 2007 se stal Facebook se svými 57 milióny aktivními č leny stránkou s nejv ě tším po č tem u ž ivatel ů mezi studentskými weby. Od zá ř í 2006 do zá ř í 2007 se Facebook dostal z 60. na 7. pozici mezi nejnavšt ě vovan ě jšími stránkami sv ě ta. V USA je Facebook jedni č kou pro on-line sdílení fotografií s více ne ž 60 milióny nahraných fotografií týdn ě. Spole č nost Facebook Inc. vyd ě lává hlavn ě na reklamách na stránkách, které jsou p ř esn ě cíleny podle zájm ů u ž ivatele. Hodnota spole č nosti byla v roce 2006 odhadována na 100 milión ů USD. Podle serveru TechCrunch, m ě lo v roce 2005 na Facebooku profil 85 % student ů amerických univerzit, z nich ž se 60 % p ř ihlašovalo denn ě, 85 % alespo ň týdn ě a 93 % alespo ň jednou m ě sí č n ě.

8  Adresa: www.facebook.com


Stáhnout ppt " Facebook. Facebook vlétl na č eský internet doslova jako uragán. B ě hem velice krátké doby si tato komunitní sí ť vytvo ř ila statisíce fanoušk ů,"

Podobné prezentace


Reklamy Google