Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 je to zp ů sob odesílání, doru č ování a p ř ijímání zpráv p ř es elektronické komunika č ní systémy  ová adresa:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " je to zp ů sob odesílání, doru č ování a p ř ijímání zpráv p ř es elektronické komunika č ní systémy  ová adresa:"— Transkript prezentace:

1

2  je to zp ů sob odesílání, doru č ování a p ř ijímání zpráv p ř es elektronické komunika č ní systémy  Emailová adresa: jméno@server.doménajméno@server.doména prvního ř ádu

3  internetové rozhraní seznam.cz, atlas.cz, gmail.com, yahoo.com  poštovní klient Microsoft Outlook, The Bat, Thunderbird

4  odesílatel (od)  komu (p ř íjemce)  kopie (p ř íjemce)  slepá (skrytá) kopie  text  d ů le ž itost  p ř ílohy

5  p ř edm ě t zprávy  t ě lo oslovení (dle adresáta) t ě lo rozlou č ení, podpis  p ř ílohy

6  nevy ž ádané sd ě lení (nej č ast ě ji reklamní) masov ě ší ř ené internetem  rozesíláno okolo 90 milion ů spamových email ů ka ž dý den

7  P ř eklad: podvod, mystifikaci č i ž ert  nevy ž ádaná e-mailová zpráva, která u ž ivatele varuje p ř ed n ě jakým virem prosí o pomoc informuje o nebezpe č í sna ž í se ho pobavit apod.  výzva ž ádající o další rozeslání hoaxu ( ř et ě zový e-mail)

8  Oficiáln ě z banky: Jakmile se ocitnete v kritické situaci a musíte pod nátlakem vybrat peníze z bankovního automatu na po ž ádáni/p ř inuceni násilníkem, zadejte sv ů j PIN opa č n ě : to je od konce - nap ř. máte-li 1234, tak zadáte 4321, automat vám peníze p ř esto vydá, ale té ž sou č asn ě p ř ivolá policií, která vám p ř ijde na pomoc. Tato zpráva byla p ř ed nedávnem vysílaná v TV, proto ž e málo lidí vyu ž ívalo tuto skute č nost, proto ž e o tom nev ě d ě li. P ř epošlete toto co nejvíce lidem.

9  Nep ř idávejte si do kontakt listu na ICQ u ž ivatele xxx-xxx-xxx. Je to vir a po ud ě lení autorizace vám sma ž e všechna data na disku, v č etn ě kontakt ů na ICQ a automaticky se rozešle všem vašim p ř átel ů m.  Od xx.xx.xx bude ICQ placené!! Ale ješt ě máte šanci s tím n ě co ud ě lat, podepište petici na www.xxx.com!! Potom odešlete tuto zprávu x lidem a stiskn ě te F1. Vaše ikonka zmodrá a placení se vám vyhne.

10  krátká komunikace nebo rozhovor dvou nebo více lidí prost ř ednictvím komunika č ní sít ě  uskute čň uje se v ž dy v reálném č ase  audio a videochat  skype, miranda, ICQ

11  moderní zp ů sob multimediální komunikace  umo žň uje sou č asný p ř enos zvuku, obrazu a dat mezi dv ě ma i více ú č astníky  komunikace na libovolnou vzdálenost probíhající v reálném č ase  zp ů sob závisí na programovém vybavení.programovém vybavení

12  stránka (místo) na internetu  lidé vkládají své názory a reakce a ty se následn ě na stránce zobrazují.  p ř isp ě vatelé nemusí být ke stránce p ř ipojeni sou č asn ě a reagovat bezprost ř edn ě  mohou reagovat i s odstupem mnoha dní č i m ě síc ů  p ř.: teleforum.cz

13


Stáhnout ppt " je to zp ů sob odesílání, doru č ování a p ř ijímání zpráv p ř es elektronické komunika č ní systémy  ová adresa:"

Podobné prezentace


Reklamy Google