Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti p ř ipojení INTERNET. Výběr připojení k internetu Záleží na: Množství stahovaných informací Dobu strávenou na internetu Finan č ních prost ř.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti p ř ipojení INTERNET. Výběr připojení k internetu Záleží na: Množství stahovaných informací Dobu strávenou na internetu Finan č ních prost ř."— Transkript prezentace:

1 Možnosti p ř ipojení INTERNET

2 Výběr připojení k internetu Záleží na: Množství stahovaných informací Dobu strávenou na internetu Finan č ních prost ř edcích Připojení k internetu probíhá pomocí poskytovatele (uzlu) = PROVIDER

3 Možnosti připojení k internetu Telefonní linkou p ř es analogový modem ISDN ADSL Pevnou linkou Rádiovým p ř ipojením - mikrovlnné spoje Wi-Fi Kabelovou televizí Mobilním telefonem Jednosm ě rným satelitním p ř ipojením jiný zp ů sob – mén ě známý, drahý, nepoužívaný

4 Telefonní linkou přes analogový modem = vytáčené připojení (dial-up) Starší typ p ř ipojení pomocí telefonní linky (pomalý). Nutné komponenty: Po č íta č Modem (externí nebo interní) Telefonní linku (p ř ípojka k telefonu) Uživatelské jméno a heslo – vytá č íte telefonní č íslo svého poskytovatele (provider). Dále u providera máte z ř ízeno uživatelské jméno a heslo. P ř. providera: www.volny.cz P ř i práci na internetu nejde telefonovat!

5 ISDN, ADSL (modemem) Moderní typ p ř ipojení pomocí modemu a digitálních linek. ADSL vysp ě lejší - nahrazující ISDN ISDN = ve ř ejná digitální sí ť s integrovanými službami Poskytují telefonní spole č nosti (provider) ú č astník ů m telefonní sít ě Pracuje na dvou digitálních linkách = v jednu chvíli lze telefonovat i pracovat s internetem! P ř ipojení op ě t vytá č ením Finan č n ě dražší než analogovým modemem ale levn ě jší než pevnou linkou

6 ADSL = asymetrická digitální ú č astnická linka Dosahuje pom ě rn ě vysokých p ř enosových rychlostí na stávajících telefonních rozvodech až 512 kb/s NEVÝHODA: o jeden kanál se d ě lí až 50 ú č astník ů (provider nezaru č uje stabilitu rychlosti) Sou č asn ě lze telefonovat a pracovat s internetem! Dražší než p ř ipojení pomocí analogového modemu

7 Nákladnost připojení pomocí telefonní linky Nákup modemu Poplatky za telefon Poplatky za p ř ipojení Obr.40

8 Pevnou linkou Možnost nep ř etržitého p ř ipojení a stabilní p ř enosové rychlosti Vysoké m ě sí č ní finan č ní nároky (zvláštní kabel od po č íta č e k provideru) Vhodné do firem a organizací P ř ipojení lze uskute č nit nap ř. bezdrátovým mikrovlnným spojením, spojením Wi-Fi, satelitní komunikací apod.

9 Proxy server Z d ů vodu použití všemi po č íta č i v organizaci je vhodné mít proxy server = prost ř edník mezi internetem a místní sítí organizace Možnosti nastavení proxy serveru: Povolení nebo zakázání n ě kterých stránek Použití internetu pouze p ř ihlášenými uživateli Sledování práce s internetem (navštívené stránky, doba p ř ipojení apod.) Nainstalován Firewall

10 Schéma připojení lokální sítě k internetu pevnou linkou Obr.41

11 Rádiovým připojením – mikrovlnné spoje P ř ipojení „vzduchem“ – resp. rádiovým p ř enosem (poskytovatel i uživatel vlastní anténu) Rychlost shodná s pevnou linkou (resp. Je o n ě co nižší) Nep ř etržitý p ř ístup k internetu Možnost výpadku spojení = omezeno vzdáleností poskytovatele a uživatele a p ř ekážkami v terénu

12 Wi-Fi Bazdrátová rádiová komunikace pro vysokorychlostní p ř ipojení Má slibnou budoucnost – využívá bezlicen č ní pásmo rádiové komunikace (tzv. frekvenci 2,402 – 2,480 GHz) Uživatel pot ř ebuje: Wi-Fi kartu č i Wi-Fi USB za ř ízení P ř ipojení k p ř ístupovému kódu (anténa) P ř es anténu se p ř ipojuje k síti poskytovatele

13 Kabelovou televizí Nastupující trend Nutnost kabelového modemu Rychlý p ř enos dat Rozší ř eno p ř evážn ě ve velkých m ě stech, ve st ř edních a malých m ě stech nereálný zp ů sob p ř ipojení

14 Mobilním telefonem Spíše alternativní metoda „procházení internetem“ Musí jít mobil p ř ipojit k po č íta č i Mobil slouží jako modem, resp. vstupní brána do internetu NEVÝHODA: nízká p ř enosová rychlost

15 Jednosměrným satelitním připojením Neoby č ejn ě rychlé p ř ipojení Data jsou p ř ijímána pomocí satelitu, ale posílána musí být jiným zp ů sobem (modemem, pevnou linkou apod.) Vysoké po č áte č ní náklady (10 – 20 tis. K č ) a nutné platit m ě sí č ní poplatky (i když p ř ijatelné)


Stáhnout ppt "Možnosti p ř ipojení INTERNET. Výběr připojení k internetu Záleží na: Množství stahovaných informací Dobu strávenou na internetu Finan č ních prost ř."

Podobné prezentace


Reklamy Google