Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojišťovnictví Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojišťovnictví Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785,"— Transkript prezentace:

1 Pojišťovnictví Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Klíčová slova Historie pojišťovnictví Význam pojišťovnictví, činnosti komerčních pojišťoven, základní pojmy. Komerční pojištění – dobrovolné, povinné, zákonné. Nekomerční pojištění – zdravotní, sociální, penzijní pojištění . Druhy pojištění – odpovědnosti za škody, pojištění majetku, pojištění osob.

3 Historie pojišťovnictví ve světě
První záznamy ze starověku o pojišťovnictví se dochovaly na hliněných destičkách z doby 2000 let před naším letopočtem, např.: Sdružení majitelů velbloudů zabezpečovalo své členy proti ztrátám spojené s obchodem a dopravou. Staří Féničané zase vymysleli dopravní pojištění lodí a nákladů.

4 Historie pojišťovnictví v ČR
Roku 1699 podal Jan Kryštof Bořek návrh na zavedení povinného požárního pojištění budov v Čechách. Návrh nebyl přijat. Po roce 1822 zahájily činnost na českém území dvě „zahraniční“ pojišťovny se sídlem ve Vídni a Terstu. Konkrétně v roce 1832 otevřela svou pobočku v Praze pojišťovna Generali. Vlna nových pojišťoven a pojišťovacích spolků se datuje až ve druhé polovině 19. století. Naše jedna z nejvýznamnějších pojišťoven Slávia Praha vznikla v roce 1869.

5 Význam pojištění Smyslem pojištění je: Úkolem pojišťoven je:
finanční zabezpečení pojištěného v případě nahodilých nepříznivých událostí, zmírnění následků nepříznivých událostí. Úkolem pojišťoven je: finančně nahradit vzniklé škody, podpořit zájem o zvyšování bezpečnosti pojišťovaných hodnot, zabránit vzniku škod a redukovat jejich následky.

6 Činnosti vykonávané komerčními pojišťovnami
Pojišťovací činnost ‒ do této činnosti spadá: sjednávání a správa pojištění vyřizování pojistných událostí uskutečňování pojistného plnění

7 Činnosti vykonávané komerčními pojišťovnami
Zajišťovací činnost Je pojištění rizik pojišťovnou u zajistitele = jiná pojišťovna nebo speciální zajišťovna. K zajišťovací činnosti musí mít pojišťovna povolení MF ČR. Zajišťovací činnost se uskutečňuje v mezinárodním měřítku, takže lze bezproblémově vyplácet pojistné plnění i v případech neobvykle vysokých škod (zemětřesení, živelné pohromy atd.).

8 Činnosti vykonávané komerčními pojišťovnami
Zábranná činnost Směřuje k provádění takových opatření, aby škody nevznikaly (prevence), nebo aby jejich rozsah byl omezen (represe). Mezi takovéto činnosti patří např. : osvětová, výchovná a propagační činnost směřující k preventivnímu chování pojištěných v oblastech bezpečnosti silničního provozu, protipožární ochraně nebo bezpečnosti při práci atd.

9 Činnosti vykonávané komerčními pojišťovnami
Asistenční služby zahrnují komplexní zabezpečení klienta, např. při jeho cestách mimo trvalé bydliště a zejména pak do zahraničí. Patří sem např.: Odvoz do hotelu po nehodě Obstarání opravy poškozeného vozidla Doprava do nemocnice a další služby

10 Činnosti vykonávané komerčními pojišťovnami
Poradenská činnost Pojišťovny navrhují optimální systém pojištění v organizaci. Poradenské orgány pojišťoven informují vedoucí pracovníky o možnostech a druzích pojištění.

11 Základní pojmy Pojistitel Jedná se o pojišťovnu,
má oprávnění od MF ČR provozovat pojišťovací činnost, vybírat pojistné a povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události.

12 Základní pojmy Pojistník Je fyzická nebo právnická osoba,
která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, je povinna platit pojistné. Ve většině případů je pojistník zároveň pojištěným. Rozdíl mezi oběma pojmy nastává v případě sjednání pojištění ve prospěch někoho jiného (např. úrazové a životní pojištění mládeže – pojistníkem je rodič a pojištěným dítě).

13 Základní pojmy Pojištěný
Je osoba, na jejíž majetek, život, zdraví nebo odpovědnost se pojištění vztahuje. Pojištěný má právo na pojistné plnění a nemusí být vždy pojistníkem.

14 Základní pojmy Oprávněná osoba Obmyšlená osoba
Osoba, které vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události . Obmyšlená osoba Osoba, které vznikne nárok na pojistné plnění v případě smrti pojistníka – uvádí se u životních pojištění a také u penzijního připojištění.

15 Základní pojmy Pojistné Je cena za poskytovanou pojistnou ochranu.
Pojistné platí pojistník, a to buď: opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné pojistné), nebo u některých pojištění najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné).

16 Základní pojmy Pojistné plnění Vinkulace pojistného plnění
představuje náhradu pojistitele v případě, že dojde k pojistné události. Vinkulace pojistného plnění znamená omezení dispozice pojištěného s pojistným plněním.

17 Základní pojmy Pojistná událost
Je skutečnost, při které vzniká povinnost pojistitele plnit. Pojistná událost je konkrétně vymezena v pojistné smlouvě a všeobecných pojistných podmínkách.

18 Základní pojmy Pojistný kmen Spoluúčast (Franšíza)
Všechny pojistné smlouvy, které má pojišťovna v rámci určitého druhu pojištění. Spoluúčast (Franšíza) Pojištěný je vázán ke krytí bagatelních škod neohrožujících jeho finanční stabilitu. Franšíza se stanoví pevnou částkou, procentem, nebo jejich kombinací.

19 Základní pojmy Všeobecné pojistné podmínky
Musí je vytvořit a dát schválit každá pojišťovna před počátkem provozu určitého druhu pojištění. jsou součástí pojistné smlouvy, určují způsob uzavření pojištění, předmět pojištění, pojištěná rizika, výluky z pojištění, místní a časovou platnost pojištění, způsob placení pojistného, podmínky poskytování pojistného plnění.

20 Formy pojištění: Komerční a nekomerční pojištění
Komerční pojištění se člení na: Dobrovolné smluvní pojištění Povinné smluvní pojištění Zákonné pojištění

21 1. Dobrovolné smluvní pojištění
Pojistná smlouva se sjednává na základě dobrovolného rozhodnutí klienta. Jedná se o nejstarší a nejobvyklejší způsob pojištění. Také ukončení pojištění závisí na dobrovolném rozhodnutí klienta.

22 2. Povinné smluvní pojištění
Povinnost sjednat toto pojištění ukládá právní norma. Funkce pojištění spočívá v ochraně proti následkům činností, které mohou být zdrojem zvýšeného rizika. Výkon některých povolání je podmíněn uzavřením tohoto pojištění, např. advokáti, lékaři, veterináři.

23 3. Zákonné pojištění Toto pojištění vzniká automaticky přímo ze zákona. Neuzavírá se pojistná smlouva písemně, pojištění musí být do stanoveného termínu uhrazeno. Příkladem zákonného pojištění je pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

24 Formy pojištění: Komerční a nekomerční pojištění
Nekomerční pojištění se člení na: Zdravotní pojištění Sociální pojištění Penzijní pojištění

25 1. Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění musí být hrazeno všemi fyzickými osobami (= všeobecné)., tj. 13,5 %, z toho placené zaměstnavatelem 9 % z vyměřovacího základu Za některé osoby platí pojištění stát, např. studenti, důchodci. Zdravotní pojištění spravují zdravotní pojišťovny, např. Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna.

26 2. Sociální pojištění Sociální pojištění – procentní sazba je 31,5 %, z toho placené zaměstnavatelem 25 % nebo 26 % v závislosti na zvolené výši nemocenského pojištění (2,3 %, nebo 3,3 %) Člení se na: pojistné na nemocenské pojištění pojistné na důchodové pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Sociální pojištění spravuje Česká správa sociálního zabezpečení.

27 3. Penzijní pojištění Je častěji nazýváno penzijním připojištěním.
Je dobrovolné a nabízejí ho penzijní fondy. Stát přidává ke vkladům státní příspěvek. Vklady jsou úročené.

28 Druhy komerčních pojištění
Pojištění odpovědnosti za škody Pojištění majetku Pojištění osob

29 1. Pojištění odpovědnosti za škody
Pojištěný má právo, aby za něho pojišťovna uhradila škodu, za kterou podle zákona odpovídá někomu jinému. Může se jednat o škodu na životě, zdraví nebo majetku. Aby pojišťovna uhradila škodu, nesmí být způsobena úmyslně. Pojištění odpovědnosti za škody bývá často sjednáváno s majetkovým pojištěním.

30 Dobrovolné pojištění odpovědnosti za škody
Jedná se například o pojištění odpovědnosti Za škody způsobené jiné osobě při: provozu domácnosti (např. vytopení souseda, sražené zboží v obchodě) rekreaci, zábavě a sportu chovu drobných zvířat (např. psů, koček, želv, ptactva, drůbeže) výkonu povolání.

31 Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škody
Pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem povolání. Osoby vykonávající určitá povolání jsou povinny se pojistit (bez pojištění nemohou činnost vykonávat). Jedná se např. o lékaře, advokáty, notáře, tlumočníky, architekty či projektanty.

32 Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škody
Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu práva myslivosti. Toto pojištění je povinné pro každého, kdo loví zvěř. Zahrnuje odpovědnost za škodu způsobenou ublížením na zdraví nebo usmrcením a za škodu na věci, pokud k nim došlo při výkonu práva myslivosti na základě příslušných oprávnění.

33 Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škody
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení je pojištění, které je ze zákona povinen uzavřít každý vlastník vozidla. Pojištění chrání pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě škody způsobené provozem vozidla.

34 Zákonné pojištění odpovědnosti za škody
Zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání. Zaměstnavatel má právo, aby za něho příslušná pojišťovna nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a to v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle Zákoníku práce.

35 2. Pojištění majetku Mezi majetková pojištění patří zejména:
pojištění pro případ živelných událostí požár, výbuch, úder blesku, záplava, povodeň, vichřice, krupobití, zemětřesení atd. pojištění pro případ poškození vodou z vodovodních zařízení škody způsobené vodou vytékající z vodovodních zařízení, kanalizace nebo topení pojištění pro případ krádeží vloupáním a loupežného přepadení škody odcizením věci, kdy pachatel překonal překážky, které věc chránily před odcizením (např. rozbití dveří, vylomení zámku).

36 Pojištění domácnosti Předmětem pojištění jsou movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti. Dále jsou předmětem pojištění příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu (plovoucí podlaha, kuchyňská linka, obklady stěn a stropů, apod.). Pojištění se vztahuje pro případ živelné události, odcizení nebo úmyslného poškození nebo zničení věci (vandalismus).

37 Pojištění staveb Většinou se vztahuje na budovu uvedenou v pojistné smlouvě, na její stavební součásti a příslušenství. Pojištění se opět vztahuje pro případ živelné události, odcizení nebo vandalismu.

38 Havarijní pojištění Havarijní pojištění slouží k ochraně vozidla
před škodami způsobenými v důsledku havárie, odcizení či neoprávněného užití vozidla. Při pojistném plnění se přihlíží k opotřebení vozidla. Pokud dojde k odcizení nebo zničení celého vozidla, poskytuje se plnění ve výši ceny stejného ojetého vozidla.

39 3. Pojištění osob – životní pojištění
Dočasné pojištění pro případ smrti Pojištění se sjednává na určitou dobu (min. 1 rok, max. 30 let). Pojistné je velmi nízké a zároveň umožňuje pojištění na vysoké částky. V případě pojistné události je vyplacena sjednaná pojistná částka oprávněným osobám a pojištění zaniká.

40 Pojištění osob – životní pojištění
Kapitálové životní pojištění (Investiční životní pojištění) Podstatou tohoto pojištění je výplata pojistné částky v případě dožití sjednaného konce pojištění nebo smrti pojištěné osoby. Pojišťovna vyplácí sjednanou částku v případě smrti oprávněné osobě (obmyšlené osobě) nebo při dožití pojistné doby přímo pojištěnému. Na konci sjednané pojistné doby je pojištěnému vyplacena pojistná částka a podíl na zisku z hospodaření pojišťovny. Pojistné je vyšší než v předešlém případě.

41 Pojištění osob – úrazové pojištění
Pojištění lze sjednat samostatně, nebo jako připojištění k většině životních a důchodových pojištění. Pojistnou událost pojišťovny definují jako: smrt úrazem trvalé následky úrazu doba nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem. Pojišťovna stanoví základní pojistné částky, pojištění je možné sjednat na několikanásobky těchto částek.

42 Pojištění osob – doplňkové pojištění
V rámci životního pojištění lze sjednat další druhy pojištění, např.: Doplňkové pojištění plné invalidity Doplňkové pojištění závažných onemocnění Doplňkové pojištění zproštění od placení pojistného.

43 Pojištění osob – doplňkové nemocenské pojištění
Pojišťovny rozšiřují své služby formou různých doplňkových pojištění, např. : Doplňkové pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti. Doplňkové pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici.

44 Pojištění osob – pojištění dětí a mládeže
Pojištění je obvykle sjednáváno dospělými ve prospěch dětí. Jsou zde kombinovány různé druhy pojištění, např. životní, důchodové a úrazové. Velmi často bývají s dětmi pojištěni i jejich rodiče.

45 Pojištění osob – pojištění závažných onemocnění
Obvykle se sjednává jako součást životního pojištění. Výhodou pojištění je výplata pojistné částky už ve chvíli, kdy lékař poprvé potvrdí diagnózu infarktu myokardu, mozkové mrtvice, rakoviny, selhání ledvin, při transplantaci životně důležitých orgánů atd.

46 Pojištění osob – pojištění léčebných výloh
Může být sjednáno jako součást cestovního pojištění, např. náklady spojené s léčbou. Poskytuje se z něj úhrada nezbytných nákladů na ošetření, kterému byl pojištěný nucen se podrobit během pobytu v zahraničí v důsledku úrazu či nenadálého akutního projevu nemoci.

47 Otázky 1. Význam pojišťovnictví 2. Činnosti komerčních pojišťoven 3. Základní pojmy – pojistitel, pojistník, pojištěný 4. Základní pojmy – oprávněná osoba, obmyšlená osoba, pojistná událost, pojistné plnění 5. Komerční pojištění 6. Nekomerční pojištění 7. Druhy pojištění – odpovědnosti za škody povinné 8. Druhy pojištění – odpovědnosti za škody zákonné 9. Druhy pojištění – pojištění majetku 10. Druhy pojištění – pojištění osob

48 Literatura SYNEK, Miroslav; KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Praha : Nakladatelství C. H. BECK, ISBN: NOVOTNÝ, Zdeněk. Podniková ekonomika 3. Vydává a distribuci zajišťuje Obchodní akademie Břeclav, 2009

49 Prameny Internet:


Stáhnout ppt "Pojišťovnictví Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785,"

Podobné prezentace


Reklamy Google