Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAVNÍ PRÁVO Moc soudní v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAVNÍ PRÁVO Moc soudní v ČR"— Transkript prezentace:

1 ÚSTAVNÍ PRÁVO Moc soudní v ČR
Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 – 96)
Moc soudní v ČR Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 – 96) Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy Soudcovská nezávislost – tři dimenze 1) nezávislost soudní moci jako typu státní moci 2) nezávislost jednotlivých soudů na jiných orgánech (institucionální nezávislost soudů) 3) nezávislost jednotlivých soudců (čl. 82 ústavy) Soudce je z výkonu své funkce neodpovědný a neodvolatelný Inkompatibilita funkcí Soudce vázán pouze zákonem (čl. 95 Ústavy) – „funkční nezávislost“ Požadavek nestrannosti a nepodjatosti soudce Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Právo na soudní a jinou právní ochranu
Moc soudní v ČR Právo na soudní a jinou právní ochranu Hlava pátá Listiny (čl. 36 – 40) Právo na spravedlivý proces (čl. 36 Listiny a čl. 6 Evropské Úmluvy) „každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu“ Principy soudního rozhodování 1) Rovnost účastníků v řízení před soudy (i rovnost zbraní) 2) Právo na zákonného soudce (čl. 38 Listiny) – zákaz odnětí 3) Princip veřejnosti 4) Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů 5) Zásada ústnosti 6) Právo odepřít výpověď (čl. 37 Listiny) 7) Právo vyjádřit se ke všem prováděným důkazům Čl. 40 Listiny – principy vztahující se k trestnímu řízení Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Soustava soudů (čl. 91 Ústavy)
Moc soudní v ČR Soustava soudů (čl. 91 Ústavy) Nejvyšší soud a nejvyšší správní soud (Brno) Vrchní soudy (Praha a Olomouc) Krajské soudy (v Praze Městský soud) Okresní soudy (v Brně Městský soud) Zákon o soudech a soudcích – č. 6/2002 Sb. Soudce jmenuje prezident republiky (čl. 93 Ústavy), slib soudce Zánik funkce soudce - §§ 94 a 95 zákona č. 6/2002 Sb. Přísedící – na rozhodování se mohou vedle soudců podílet i další občané (čl. 94 odst. 2 Úst.) Správa soudů Ministerstvo spravedlnosti – ústřední orgán státní správy Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Ústavní soud (čl. 83 – 89 Ústavy)
Moc soudní v ČR Ústavní soud (čl. 83 – 89 Ústavy) zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu specializovaný orgán ochrany ústavnosti Orgány Ústavního soudu 1) Předseda a místopředsedové Ústavního soudu - výkon správy soudu, svolávání zasedání pléna aj. 2) Plénum Ústavního soudu 3) Senáty Ústavního soudu - celkem čtyři tříčlenné senáty jmenované předsedou - složeny pouze z řadových soudců ÚS (předseda a místopředsedové pouze zastupujícími členy) 4) Soudce zpravodaj 5) Kárný senát (pět členů volených plénem z členů) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Vztah ÚS k jiným orgánům
Moc soudní v ČR Vztah ÚS k jiným orgánům orgán abstraktní a konkrétní kontroly ústavnosti Vztah k moci soudní Ústavní soud není další odvolací instancí Vztah k moci zákonodárné Senát vyslovuje souhlas se jmenováním soudců Vztah k moci výkonné Soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy jmenuje prezident republiky (bez kontrasignace) Ústavní soud projednává ústavní žalobu na prezidenta Každý státní orgán je povinen poskytnout ÚS „pomoc“ Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Složení ÚS a postavení soudců
Moc soudní v ČR Složení ÚS a postavení soudců patnáct soudců jmenovaných na deset let Předpoklady výkonu funkce - bezúhonnost, volitelnost do Senátu, vysokoškolské právnické vzdělání a desetiletá právnická praxe Slib soudce ÚS - ujímá se funkce, odepře-li jako by nebyl jmenován (čl. 85 Úst.) Imunita – obdobný režim jako u člena komory Parlamentu ČR trestněprávní imunita, zadržení – souhlas předsedy Senátu, přestupková imunita Inkompatibilita funkcí a zákaz členství v politických stranách Povinnost mlčenlivosti Kárná odpovědnost Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Pravomoc Ústavního soudu
Moc soudní v ČR Pravomoc Ústavního soudu Čl. 87 umožňuje delegovat některá rozhodnutí na NSS Pravomoci pléna ÚS 1) rozhodování o zrušení zákonů aj. právních předpisů 2) rozhoduje o ústavní žalobě Senátu na prezidenta rep. 3) rozhoduje o zrušení usnesení komor podle čl. 66 Úst. 4) rozhoduje o souladu mezinár. smlouvy s úst. Pořádkem 5) posuzuje právnost rozpuštění politické strany 6) konečné stanovisko, odchýlí-li se senát ÚS od pléna 7) rozhoduje o složení senátů ÚS a pravidlech dělby práce Kvórum pléna – deset soudců Kvalifikovaná většina – devět soudců (při rozhodování o zrušení právního předpisu, přijímání stanoviska k odchylnému názoru senátu ÚS aj.) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Pravomoci pléna ÚS Moc soudní v ČR
Rozhodování senátu přísluší, co není vyhrazeno plénu a) rozhodování o ústavních stížnostech samosprávy proti nezákonnému zásahu b) rozhodování o ústavních stížnostech proti zásahu veřejné moci do ústavně zaručených práv c) opravný prostředek ve věci volby poslance či senátora d) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti či neslučitelnosti výkonu funkce poslance či senátora e) spory o rozsah kompetencí mezi orgány státní správy a samosprávy f) odmítnutí návrhů na zahájení řízení ze stanovených důvodů a odmítnutí pro zjevnou neopodstatněnost Podmínka přítomnosti všech členů senátu – usnáší se většinou Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Řízení před Ústavním soudem
Moc soudní v ČR Řízení před Ústavním soudem 1) Řízení zahájeno na návrh oprávněného subjektu (soukromé subjekty – obligatorně zastoupeny advokátem) 2) Soudce zpravodaj může odmítnout návrh usnesením a) neodstranil-li navrhovatel ve lhůtě vady b) návrh byl podán po lhůtě c) k projednání není Ústavní soud příslušný d) návrh je nepřípustný, nestanoví-li zákon jinak 3) Zjevně neodůvodněný návrh může odmítnout senát ÚS nutná jednomyslnost, odmítne i pro důvody, kdy odmítá soudce zpravodaj 4) Nebyl-li návrh odmítnut – ústní jednání porada a hlasování možnost „separátního“ či společného „menšinového vota“ Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 Rozhodnutí ústavního soudu
Moc soudní v ČR Rozhodnutí ústavního soudu Nález ÚS - rozhodnutí ve věci samé Usnesení - v ostatních věcech (zejm. procesní povahy) Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu Vykonatelná rozhodnutí ÚS jsou závazná pro všechny osoby a orgány (čl. 89 odst. 2 Ústavy) Přiměřeně se použije OSŘ a popř. i trestní řád Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 Řízení o ústavní stížnosti
Moc soudní v ČR Typy řízení před ÚS Řízení o ústavní stížnosti ochrana před zásahy do základních práv lhůta 60 dnů od doručení posledního rozhodnutí o posledním procesním prostředku či není-li ho od chvíle, kdy se stěžovatel o zásahu dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku od zásahu do základního práva Meritorně může zamítnout či vyhovět stížnosti a) princip kasace - ve vztahu k pravomocnému rozhodnutí b) zákaz - ve vztahu k jinému zásahu orgánu veřejné moci Spolu s ústavní stížností možný návrh na zrušení právního předpisu pro jeho rozpor s ústavním zákonem (ústavním pořádkem) či se zákonem, jedná-li se o jiný právní předpis Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

13 Jiné typy řízení před ÚS 1) řízení o komunální stížnosti
Moc soudní v ČR Jiné typy řízení před ÚS 1) řízení o komunální stížnosti podává zastupitelstvo obce či VÚSC pro tvrzený nezákonný postup státu 2) ústavní stížnost politické strany proti rozpuštění nebo jiné opatření ohledně její činnosti 3) zrušení právního předpisu katalog oprávněných subjektů ÚS zruší od data uvedeného v nálezu 4) předběžný přezkumu mezinárodních smluv 5) jiné typy řízení podle zákona Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "ÚSTAVNÍ PRÁVO Moc soudní v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google