Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAVNÍ PRÁVO Moc zákonodárná

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAVNÍ PRÁVO Moc zákonodárná"— Transkript prezentace:

1 ÚSTAVNÍ PRÁVO Moc zákonodárná
Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

2 13. Moc zákonodárná a tvorba práva
Hlava druhá Ústavy (čl. 15 – 53) „lid je zdrojem veškeré moci ve státě, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní“ Parlament ČR (dvě komory) Poslanecká sněmovna Senát Počet členů Volební systém Volební období Aktivní volební právo Pasivní volební právo 200 81 poměrný většinový 4 roky 6let od 18 let od 21 let od 40 let Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Pravomoci Parlamentu ČR:
Moc zákonodárná Pravomoci Parlamentu ČR: a) moc zákonodárná (zahrnuje i moc ústavodárnou) povinnosti mohou být nepodřízeným os. ukládány pouze zákonem úprava některých otázek vyhrazena pouze zákonu b) vyjadřování souhlasu s ratifikací mezinárodních smluv souhlas musí dát obě komory c) pravomoc vyjadřovat se k připravovaným rozhod. EU d) pravomoc přijímat státní rozpočet e) kontrolní a kreační pravomoci Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Vztah (nástroje) parlamentu vůči vládě
Moc zákonodárná Vztah (nástroje) parlamentu vůči vládě Nástroje, jež má Poslanecká sněmovna a) vyslovuje důvěru a nedůvěru b) právo interpelace c) možnost usnést se, že člen vlády je povinen se dostavit d) oprávnění zřídit vyšetřovací komisi 2) Nástroje, jež má jak PS tak vůči Senát a) právo poslanců na informace od členů vlády a jiných vedoucích správních úřadů b) povinnost vlády informovat PS o rozhodnutích připravovaných EU a právo PS se k nim vyjádřit Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Vztah (nástroje) parlamentu vůči prezidentovi
Moc zákonodárná Vztah (nástroje) parlamentu vůči prezidentovi Nástroje obou komor a) volba Prezidenta b) přijetí usnesení podle čl. 66 Úst. („nezpůsobilý“ prezident) 2) Nástroje Senátu a) žaloba Senátu na prezidenta republiky podle čl. 65 Ústavy Vztah vůči moci soudní souhlas Senátu se jmenováním soudců Ústavního soudu Vztah vůči NKÚ PS dává souhlas se jmenováním prezidenta a viceprezidentů Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 200 poslanců volených na 4 roky
Moc zákonodárná Komory Parlamentu ČR Poslanecká sněmovna 200 poslanců volených na 4 roky PS může být rozpuštěna a) PS nevyslovila třikrát po sobě důvěru nově jmenované vládě b) PS se neusnese do tří měsíců na vládním návrhu zákona, s nímž ta spojila otázku důvěry c) zasedání sněmovny přerušeno na více, než 120 dní v kalendářním roce d) PS nebyla po dobu delší, než 3 měsíce schopná se usnášet,ačkoli schůze nebyla přerušena Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Senát Moc zákonodárná 81 Senátorů volených vždy po 1/3 na 6 let
Senát nelze rozpustit – může vydávat zákonná opatření Senátu Senát představuje slabší komoru - Poslanecká sněmovna jej může přehlasovat, - nepřijímá státní rozpočet - nemá kontrolní pravomoci vůči vládě Může přijmout tzv. zákonná opatření Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Orgány a funkcionáři komor
Moc zákonodárná Orgány a funkcionáři komor předseda a místopředseda (u obou komor) výbory komise vyšetřovací komise – pouze PS (navrhuje 1/5 a schvaluje většina poslanců) Poslanecké či senátorské kluby – jednací řády mohou s jejich existencí spojovat určitá práva, určitá práva mohou být dána předsedům těchto klubů atd. Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Jednání komor zasedání PS Moc zákonodárná Jednací řády komor
zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu zasedání PS trvá po celé funkční období svolává je prezident možnost přerušit maximálně na 120 dní zasedání Senátu jediné nepřetržité zasedání od ustavení Senátu Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Schůze a způsoby jednání komor
Moc zákonodárná Schůze a způsoby jednání komor schůze schvaluje program ustavující schůze – program určen zákonem mimořádná schůze kvórum – komory jsou usnášeníschopné za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů Prostá většina – většina přítomných členů komory Absolutní většina – většina všech členů komory Kvalifikovaná většina – třípětinová většina všech poslanců a třípětinová většina přítomných senátorů Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 Mandát poslance a senátora 1) vznik mandátu - zvolením
Moc zákonodárná Mandát poslance a senátora 1) vznik mandátu - zvolením 2) zánik mandátu a) uplynutím volebního období b) vzdáním se mandátu c) ztrátou volitelnosti d) rozpuštěním PS e) vznikem neslučitelnosti jeho funkce a jinou Volný osobně vykonávaný mandát Poslanecká imunita 1) hmotněprávní exempce (projevy ve Sněmovně a hlasování) 2) procesněprávní exempce (s trestním stíháním musí vyslovit souhlas příslušná komora, popř. s ním musí sám souhlasit) se zadržením musí do 24 hodin vyslovit souhlas předseda komory Disciplinární odpovědnost za přestupek Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 Zákonodárný proces Moc zákonodárná
Zákonodárná iniciativa – povinnost parlamentu se daným návrhem zabývat a projednat jej Subjekty zákonodárné iniciativy 1) vláda ČR – po připomínkovém řízení je předložen oficiální vládní návrh PS k projednání 2) poslanec 3) skupina poslanců 4) Senát jako celek 5) zastupitelstvo kraje (VÚSC) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

13 Projednání zákona v Poslanecké sněmovně
Moc zákonodárná Projednání zákona v Poslanecké sněmovně po doručení jej přezkoumá předseda PS, zda lze projednat První čtení 1) předkladatel přednese důvodovou zprávu 2) zpravodaj shrne postoj Poslanecké sněmovny 3) obecná rozprava – zda se PS hodlá návrhem zabývat Poslanecká sněmovna a) může návrh prozatímně vrátit navrhovateli b) postoupí příslušným výborům (ty mají lhůtu 60 dnů k projednání) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

14 Druhé čtení Třetí čtení Moc zákonodárná
1) navrhovatel – důvodovou zprávu 2) zpravodaj výboru – doporučí schválit či nikoli PS má možnost vrátit návrh výborům 3) Obecná rozprava 4) Podrobná rozprava – možnost pozměňovacích návrhů Třetí čtení jen legislativnětechnické pozměňovací návrhy možnost vrátit do druhého čtení 1) hlasování o pozměňovacích návrzích 2) hlasování návrhu zákona jako o celku Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

15 13. Moc zákonodárná a tvorba práva
Projednávání zákona v Senátu 1) Senát projeví vůli se návrhem zákona nezabývat a postoupí jej přímo prezidentu republiky k podpisu 2) Vůbec se k návrhu nevyjádří - nevyjádří-li se do třiceti dnů, má se za to, že návrh přijat 3) Senát výslovně vysloví svůj souhlas 4) Návrh zamítne 5) Vrátí návrh zákona s pozměňovacími návrhy Reakce Poslanecké sněmovny na změny návrhu zákona a) souhlasí s pozměňovacími návrhy Senátu b) změny odhlasované v Senátu odmítne (min. 101 hlasy) PS nemá možnost souhlasit jen s částí pozměňovacích návrhů Senátu - musí je přijmout nebo odmítnout jako celek Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

16 Role prezidenta v legislativním procesu
Moc zákonodárná Role prezidenta v legislativním procesu Prezident podepisuje schválené zákony (nekontrasignační pravomoc) Právo tzv. suspenzivního veta - do 15 dnů od postoupení mu návrhu Parlamentem ČR - nelze v případě ústavních zákonů Poslanecká sněmovna může suspenzivní veto prezidenta přehlasovat absolutní většinou (minimálně 101 hlasů) Uveřejnění Zákony se uveřejňují ve Sbírce zákonů Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

17 Zvláštní typy projednávání některých návrhů
Moc zákonodárná Zvláštní typy projednávání některých návrhů Projednání zákona ve stavu legislativní nouze (jen za mimořádných okolností – ve zkráceném jednání) Projednávání zákonného opatření senátu (návrh může pouze vláda, přijímá pouze Senát) Projednání zákona o státním rozpočtu (projednává pouze PS) Projednávání mezinárodních smluv (v PS pouze dvě čtení – nelze pozměňovací návrhy) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "ÚSTAVNÍ PRÁVO Moc zákonodárná"

Podobné prezentace


Reklamy Google