Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak vzniká zákon MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak vzniká zákon MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."— Transkript prezentace:

1 Jak vzniká zákon MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

2 2 Milan Cabrnoch •* 1962 Čáslav •ZŠ a gymnázium v Kutné Hoře (1968-80) •fakulta dětského lékařství UK Praha (1990 - 86) •nemocnice Kolín (1986-94) •Ministerstvo zdravotnictví ČR (1994-98) •poslanec PSP ČR (1998-2002; 2002 - 2006) www.cabrnoch.cz

3 3 Milan Cabrnoch a ODS •člen místního sdružení ODS v Kolíně (místopředseda) •člen oblastního sdružení ODS Kolín (místopředseda) •člen regionálního sdružení ODS Střední Čechy (člen grémia - 1/9) •člen Výkonné rady ODS (1/3 za Středočeský kraj) www.cabrnoch.cz

4 4 Milan Cabrnoch a PSP •zvolen na kandidátce ODS ve Středočeském kraji •člen poslaneckého klubu ODS •člen Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví (místopředseda) •člen Stálé delegace PSP ČR v Radě Evropy •člen Stálé komise PSP pro práci Kanceláře PS •člen Vyšetřovací komise PSP ČR pro případ Diag Human (místopředseda) www.cabrnoch.cz

5 5 Milan Cabrnoch a PSP •člen Podvýboru pro etické otázky ve zdravotnictví a sociální péči (místopředseda) •člen Podvýboru pro koncepci zdravotnictví, lékovou politiku a úhradu zdravotní péče (místopředseda) •člen Podvýboru pro informatiku v sociální oblasti a zdravotnictví a pro racionální vedení zdravotnické dokumentace •člen Podvýboru pro problematiku drog a toxikománie www.cabrnoch.cz

6 6 Milan Cabrnoch a jiné aktivity •člen zastupitelstva města Kolína •člen Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR •předseda Rady projektu IZIP •člen Dozorčí rady Fakultní nemocnice v Motole •člen Dozorčí rady Rehabilitačního ústavu Kladruby •předseda Dozorčí rady Oblastní nemocnice Příbram a.s. www.cabrnoch.cz

7 7 Zákonodárná iniciativa •Kdo může navrhnout zákon? –poslanec (jeden nebo skupina) –vláda (jako celek) –senát (jako celek) –kraj (zastupitelstvo kraje jako celek)

8 8 Návrh zákona •nový zákon •novela existujícího zákona –přímá –nepřímá

9 9 Zákon a podzákonné normy •podzákonné normy –nařízení vlády - vláda –vyhláška - ministr vlády •zákon musí zmocňovat vládu k vydání nařízení vlády nebo ministra k vydání vyhlášky •pouze zákonem lze uložit povinnost

10 10 Vládní návrh zákona •do vlády navrhuje její člen •legislativní pořádek - pravidla vlády pro projednávání návrhů zákonů –připomínkové řízení –legislativní rada vlády (komise) –projednání vládou •vláda předkládá návrh zákona Parlamentu –součástí návrhy podzákonných norem

11 11 Poslanecký návrh zákona •navrhuje jeden poslanec nebo skupina poslanců (předkladatelé) •projedná vláda (lhůta 30 dnů) –negativní stanovisko vlády nebrání projednání v Parlamentu

12 12 Senátní návrh zákona •návrh musí předložit Senát jako celek –s návrhem přichází senátor nebo skupina senátorů –návrh musí podpořit nadpoloviční většina senátorů •projedná vláda (lhůta 30 dnů) –negativní stanovisko vlády nebrání projednání v Parlamentu

13 13 Návrh zákona předložený krajem •návrh předkládá kraj •musí jej podpořit nadpoloviční většina členů krajského zastupitelstva •projedná vláda (lhůta 30 dnů) –negativní stanovisko vlády nebrání projednání v Parlamentu

14 14 Součásti návrhu zákona •text návrhu v paragrafovém znění •důvodová zpráva –dopady návrhu na státní rozpočet –soulad návrhu s ústavním pořádkem ČR –soulad návrhu s právem EU •platné znění s vyznačenými navrhovanými změnami (pouze v případě novely) •návrhy podzákonných norem (pouze v případě vládního návrhu)

15 15 Předložení návrhu zákona •v písemné a elektronické podobě •může být projednáván nejdříve deset dnů po předložení

16 16 Projednávání návrhu zákona •Sněmovna –první čtení projednání ve výborech –druhé čtení –třetí čtení •Senát •Prezident republiky

17 17 Rozhodování ve sněmově •přítomnost více jak 1/3 poslanců •nadpoloviční většina přítomných poslanců •nadpoloviční většina všech poslanců (101) •ústavní většina - více jak 3/5 (120)

18 18 První čtení návrhu zákona •zpráva předkladatele •zpráva zpravodaje •obecná rozprava •podrobná rozprava •výsledek: –přikázán výboru(ům) k projednání –vrácen předkladateli k dopracování –zamítnut

19 19 Projednání návrhu zákona ve výborech •projednají výbory, kterým byl návrh sněmovnou přikázán ve lhůtě 60 dnů •mohou projednat i jiné výbor z vlastní iniciativy •i když výbory návrh neprojednají nebo nepřijmou žádné usnesení, sněmovna může návrh zákona projednávat dále

20 20 Projednání návrhu zákona ve výborech •jednání výboru je veřejné, mimo poslance může promluvit kdokoli, vždy se souhlasem výboru •projednávání: předkladatel, zpravodaj, obecná rozprava, podrobná rozprava •výsledek: –doporučení přijetí zákona, případně se změnami –doporučení zamítnout návrh zákona

21 21 Druhé čtení návrhu zákona •přednesení pozměňovacích návrhů –doporučených výbory –návrhy poslanců z pléna •výsledek: –postupuje do třetího čtení –vrací se výborům k dalšímu projednání –zamítá se

22 22 Třetí čtení návrhu zákona •nejdříve za 48 hodin po rozdání pozměňovacích návrhů poslancům •již pouze návrhy legislativně technických změn •hlasování o předložených pozměňovacích návrzích •výsledek: –návrh zákona přijat s přijatými změnami –návrh zákona nebyl přijat

23 23 Projednání návrhu zákona v Senátu •Senát má na projednání zákona lhůtu 30 dnů •Výsledek: –Senát se návrhem zákona nezabýval –Senát návrh zákona schválil –Senát návrh zákona zamítl –Senát vrací Poslanecké sněmovně návrh zákona s navrženými změnami

24 24 Projednání návrhu zákona zamítnutého Senátem v Poslanecké sněmovně •k návrhu zákona již nelze předkládat pozměňovací návrhy •výsledek: –Poslanecká sněmovna trvá na schváleném návrhu zákona - potřeba většiny všech poslanců, tedy nejméně 101 –návrh zákona zamítnut

25 25 Projednání návrhu zákona vráceného Senátem Poslanecké sněmovně s navrženými změnami •k návrhu zákona již nelze předkládat pozměňovací návrhy •výsledek: –Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona ve znění navrženém Senátem - stačí většina přítomných poslanců –Poslanecká sněmovna trvá na svém původním návrhu - potřeba většiny všech poslanců (101) –návrh zákona nebyl přijat

26 26 Podpis zákona prezidentem •prezident má na podpis zákona lhůtu 30 dnů •prezident nemůže provést ani navrhnout změny v návrhu zákona •výsledek: –prezident návrh zákona podepsal - zákon je vydán ve Sbírce zákonů a vstupuje v platnost –prezident návrh zákona nepodepsal - zákon se vrací do Parlamentu, do Poslanecké sněmovny

27 27 Projednání návrhu zákona vráceného prezidentem v Poslanecké sněmovně •k návrhu zákona nelze navrhnout změny •výsledek: –Poslanecká sněmovna trvá na svém původním návrhu - potřeba většiny všech poslanců (101) –pokud ne, zákon její schválen

28 28 Zveřejnění ve Sbírce zákonů •Zveřejnění zákona po projednání Poslaneckou sněmovnou, projednání (případném) Senátem a po (případném) podpisu prezidentem je dokončením legislativního procesu. •Zákon vstupuje v platnost ke dni účinnosti, která je uvedena v jeho textu.

29 29 Administrativa návrhu zákona •návrh zákona - tisk - číslo tisku •stanovisko vlády •usnesení výboru(ů) •pozměňovací návrhy přednesené v druhém čtení •znění schválené ve třetím čtení •změny navržené Senátem •schválené znění návrhu zákona www.psp.cz

30 30 Poslanecká sněmovna Sněmovní tisk 6262 Vládní návrh zákona o zoo - EU  POSLANECKÁ SNĚMOVNA  Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 9. 2002. Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor. Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 62/0 dne 26. 9. 2002.62/0  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002. Určil zpravodaje: Tomáš Hasil a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředíTomáš HasilVýbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí  1. Čtení proběhlo 9. 10. 2002 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 88).9. 10. 200288  Výbor pro evropskou integraci projednal navíc návrh zákona a vydal 10. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 62/1. Výbor pro evropskou integraci62/1  Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 62/2. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí62/2  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 62/3.19. 2. 200362/3  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 309).27. 2. 2003309  SENÁT  Zákon doručen Senátu 11. 3. 2003. Návrh zákona 4. 4. 2003 vrácen sněmovně.  POSLANECKÁ SNĚMOVNA  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 4. 2003 poslancům jako tisk 62/4. Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2003 poslancům jako tisk 62/5. O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 4. 2003 na 14. schůzi. Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 414).62/518. 4. 2003414  PREZIDENT  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2003. Prezident zákon nepodepsal a 13. 5. 2003 vrátil zpět sněmovně. Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 62/7.  POSLANECKÁ SNĚMOVNA  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 28. 5. 2003 na 16. schůzi. Vrácený návrh zákona schválen (usnesení č. 512).28. 5. 2003512  Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi 30. 5. 2003.  Zákon vyhlášen 9. 6. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 162/2003 Sb.Sbírce zákonů162/2003


Stáhnout ppt "Jak vzniká zákon MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google