Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní proces.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní proces."— Transkript prezentace:

1 Legislativní proces

2 Legislativa Legislativa: zákonodárná moc – oprávnění vydávat zákony
právní řád – soubor platných zákonů legislativní proces – proces přijímání zákonů

3 Legislativní proces - definice
… proces přípravy, tvorby, projednávání a schvalování legislativy ze strany vlády, Parlamentu (Poslanecké sněmovny a Senátu) a prezidenta republiky, který končí jejím vyhlášením zpravidla ve Sbírce zákonů (Sbírka mezinárodních smluv).

4 LEGISLATIVNÍ PROCES - pojem a obsah
Legislativní proces jako: prostředek artikulace zájmů způsob prosazování vládní politiky způsob parlamentní kontroly vlády způsob plnění závazků vyplývajících z mezinárodního práva

5 Platná právní úprava Ústava ČR Zákon o jednacím řádu PSP ČR
Zákon č. 90/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon jednacím řádu Senátu PČR Zákon č. 107/1999 Sb., ve zn. Znění pozdějších předpisů Zákon o Ústavním soudu Zákon č. 182/1993 Sb., ve zn. Znění pozdějších předpisů Legislativní pravidla vlády Schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998, č. 188 v platném znění

6

7 Rozlišujeme: legislativní proces na úrovni vlády
legislativní proces na úrovni Parlamentu České republiky

8 Legislativní proces na úrovni vlády:
Stanovena pravidla pro tvorbu předpisů: Legislativní pravidla vlády Legislativní pravidla vlády - obecné požadavky: podrobná analýza právního a skutkového stavu, včetně hodnocení dopadů připravované legislativy, tzv. Hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment RIA) zhodnocení nezbytnosti změny zhodnocení nezbytnosti rozšíření právní regulace i na tyto vztahy, včetně zhodnocení dopadů předpokládané změny právního stavu nebo dopadů právní regulace, která má být rozšířena na právní vztahy dosud právem neupravené soulad s právními předpisy vyšší právní síly a s nálezy Ústavního soudu, soulad s mezinárodními smlouvami a s právními akty ES/EU požadavek na přehlednost, srozumitelnost a jednoznačnost nově připravované legislativy

9 Legislativní proces na úrovni vlády:
Typy předpisů: věcný záměr zákona, návrh zákona, vyhláška nařízení vlády Předpisy podléhající schválení Parlamentem: návrh zákona Předkladatelé: ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy (předkladatelé materiálů)

10 Věcný záměr zákona Plán legislativních prací vlády
Zpracuje pověřené ministerstvo Připomínkové řízení Odbor kompatibility (odpovědnost za slučitelnost nese zpracovatel a předkladatel) Stanovisko Legislativní rady vlády (30 dnů) Projednání, schválení vládou

11

12

13 Věcný záměr zákona přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže, zhodnocení stávající právní úpravy, návrh věcného řešení, způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řádu změna, zrušení zákona, zákonů, ustanovení zákonů, soulad s Ústavou, mezinárodními smlouvami a evropskou legislativou předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen, je-li hlavním předmětem navrhované právní úpravy úprava postavení fyzických osob

14

15 Připomínkové řízení Návrhy legislativních materiálů jsou zasílány k vyjádření tzv. připomínkovým místům (ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, kraje, Kancelář prezidenta republiky, Kancelář PSP ČR, Kancelář Senátu apod.). výčet připomínkových míst je uveden v Legislativních pravidlech vlády – čl. 5 Návrh právního předpisu však může předkladatel zaslat k vyjádření komukoli. Legislativní pravidla vlády ukládají povinnost zveřejňovat připravovanou legislativu na internetu, kde byla pro tento účel vytvořena Knihovna připravované legislativy. Lhůta pro vyjádření (připomínky): pracovních dní dle typu materiálu Připomínky: zásadní a ostatní Pokud předkladatel z jakýchkoli důvodů nevyhoví zásadním připomínkám (nevypořádá je), stávají se tyto připomínky předmětem rozporu, což má vliv při projednávání materiálu na vládě.

16 Přehled připomínkových míst
a) ministerstva (ministři), b) jiné ústřední orgány státní správy, a dále Česká národní banka, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace, Úřad pro ochranu osobních údajů, finanční arbitr České republiky, Akademie věd České republiky, Ústav pro studium totalitních režimů a zmocněnec vlády pro lidská práva, pokud se jich věcný záměr týká z hlediska jejich působnosti nebo jako organizačních složek státu, c) kraje, hlavní město Praha a sdružení obcí s celostátní působností, pokud se věcný záměr týká samostatné nebo přenesené působnosti krajů, hlavního města Prahy nebo obcí, d) Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Nejvyšší kontrolní úřad, pokud se jich jako organizačních složek státu nebo jejich působnosti, mají-li postavení orgánu státu, věcný záměr týká, e) Ústavní soud, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud, pokud se jich jako organizačních složek státu, nebo jejich působnosti, anebo procesních pravidel, jimiž se řídí, věcný záměr týká, f) Družstevní asociace České republiky, pokud se věcný záměr týká družstevnictví a Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky, pokud se věcný záměr týká právní regulace podnikání, g) odborové organizace a organizace zaměstnatelů, pokud se věcný záměr týká důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a sociálních podmínek (§ 320 odst. 1 zákoníku práce) a připomínková místa stanovená mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, h) odbor kompatibility Úřadu vlády (dále jen „odbor kompatibility“). Pozn: Tučně zvýrazněná připomínková místa nelze opomenout a jejich připomínky musí být projednány

17

18

19 Návrh zákona Připomínkové řízení Stanovisko Legislativní rady vlády
Odbor kompatibility (odpovědnost za slučitelnost nese zpracovatel a předkladatel) předběžná konzultace 20-ti denní lhůta nestanoví-li vláda jinak Stanovisko Legislativní rady vlády lhůta 60 dnů Návrhy prováděcích předpisů Odchylky od věcného záměru

20 Důvodová zpráva Obecná část: Zvláštní část
zhodnocení platného právního stavu vysvětlení nezbytnosti nové úpravy a jejích principů soulad s ústavním pořádkem ČR soulad s mezinárodními smlouvami a právními akty ES Hospodářský a finanční dopad na veřejné rozpočty a na hospodářské subjekty, dopady sociální a dopady ekologické Návrh zkráceného projednávání Zvláštní část

21

22 Role Legislativní rady vlády
poradní orgán vlády vyjadřuje se k materiálu do 60 dní ode dne, kdy jí byl předložen. Její vyjádření (stanovisko) je významné při projednávání materiálu na vládě. Především pak u materiálů s rozporem.

23 Stanoviska k nevládním návrhům
Lhůta 30 dnů od doručení – viz. čl. 44 Ústavy Návrh stanoviska předkládá předseda legislativní rady vlády Předchází mu předchozí vyjádření resortních ministrů Návrh jednoznačného stanoviska Souhlas x nesouhlas

24 Schůze vlády Rozdělení materiálů na materiály konsenzuální (část A) a materiály vyžadující diskuzi či materiály s rozpory (projednávají se v části B programu schůze vlády, který je s rozpravou) Na jednání vlády jsou předkládány věcné záměry zákonů, návrhy zákonů a nařízení vlády. schválení věcného záměru zákona -> usnesení vlády -> zveřejněno na webových stránkách Úřadu vlády schválení návrhu zákona -> postoupení vládního návrhu zákona dále do PSP ČR schválení nařízení vlády -> zveřejnění ve Sbírce zákonů

25 Vyhlášky podepisuje na základě projednání a schválení v komisích Legislativní rady vlády příslušný člen vlády, nebo vedoucí příslušného úřadu. Poté mohou být zveřejněny ve Sbírce zákonů. Podmínky a lhůty pro zveřejnění legislativy ve Sbírce zákonů upravují již zmíněná Legislativní pravidla vlády. Poznámka: Legislativní proces na úrovni vlády probíhá přes elektronickou knihovnu Úřadu vlády ČR eKLEP. To znamená, že předkladatel musí materiál vložit do eKLEP jak při připomínkovém řízení, tak při jeho předložení na vládu. Stejně tak připomínková místa své připomínky zasílají prostřednictvím eKLEP. Totéž platí o stanoviscích Legislativní rady vlády. Celý proces tak probíhá elektronicky. Nicméně z důvodu archivace je při předkládání materiálu k projednání vládě vedle vložení do eKLEP povinností zaslat předsedovi vlády v listinné podobě tři výtisky materiálu podepsané příslušným členem vlády (předkladatelem).

26 eKLEP http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf

27 Legislativní proces na úrovni Parlamentu:
Vládní návrhy Nevládní návrhy – výsledek zákonodárné iniciativy poslance/ců, Senátu, krajských zatupitelstev Stanovena pravidla pro projednání předpisů: Zákon o jednacím řádu PSP ČR a Zákon o jednacím řádu Senátu ČR.

28

29 Přípravná fáze Návrh zákona je předkládán předsedovi Sněmovny
-> postoupí jej organizačnímu výboru -> rozešle neprodleně návrh zákona všem poslancům a poslaneckým klubům (nejméně 10 dnů před projednáním) -> není-li navrhovatelem vláda, požádá ji, aby se do 30 dnů od doručení žádosti k návrhu svým stanoviskem vyjádřila (vláda zasílá své stanovisko k návrhu zákona předsedovi Sněmovny) Po vyjádření vlády k návrhu zákona nebo nevyjádří-li se vláda ve lhůtě 30 dnů-> doporučí do 15 dnů organizační výbor předsedovi Sněmovny: -> zařadit předložený návrh zákona se stanoviskem vlády, bylo-li předloženo včas, do návrhu pořadu schůze Sněmovny. -> navrhne, kterému výboru, popřípadě výborům má být návrh přikázán k projednání -> určí zpravodaje pro prvé čtení Předseda Sněmovny -> rozhodne o zařazení návrhu zákona do návrhu pořadu nejbližší schůze Sněmovny (přihlédne k doporučení organizačního výboru)

30

31 Prvé čtení Návrh zákona uvede navrhovatel
Za skupinu poslanců, Senát, vládu, krajská zastupitelstva jednají pověření členové Navrhovatel může, současně s návrhem zákona, navrhnout Sněmovně, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení zkrácené projednání (veto 2 poslanecké kluby nebo 50 poslanců) odůvodnění musí být uvedeno v důvodové zprávě netýká se návrhu ústavního zákona, návrhu zákona o státním rozpočtu nebo mezinárodní smlouvu podle čl. 10 Ústavy). Vystoupení zpravodaje určeného organizačním výborem nebo předsedou Sněmovny (§ 88) Obecná rozprava Výsledek 1.čtení: 1) Zamítnutí nebo 2) Vrácení k dopracování nebo 3) Přikázání výborům

32

33 Mezi prvním a druhým čtením…
1. čtení -> návrh přikázán k projednání výboru, popřípadě několika výborům, a to podle návrhu organizačního výboru nebo předsedy Sněmovny. Lhůta pro projednání: 60 dnů od rozhodnutí o jeho přikázání. lze zkrátit až o 30 dnů, nebo prodloužit až o 20 dnů Veto klubů + souhlas navrhovatele Schůze výborů jsou veřejné (až na vyjímky) Možnost společných schůzí (hlasování oddělené) Podvýbory Povinnost člena vlády zúčastnit se jednání na požádání výboru Na výboru může se souhlasem vystoupit kdokoliv Zpravodaj výboru Oponentní zpráva (min. 1/5 členů výboru)

34

35 Druhé čtení Vystoupení navrhovatele
Zpravodajové výborů – předložení usnesení Doporučení: schválit X neschválit Tištěné usnesení nejméně 24 hodin před zahájením Pozměňovací návrhy Oponentní zpráva Obecná rozprava (možnost vrátit k projednání výborům) Podrobná rozprava – pozměňovací návrhy Je-li předložen návrh na zamítnutí – hlasuje se ve třetím čtení po rozpravě

36

37 Třetí čtení může být zahájeno nejdříve za 72 hodin od doručení pozměňovacích návrhů tato lhůta může být se souhlasem Sněmovny zkrácena na min. 48 hodin. Středa a pátek od 9,00 do 14,00 hodin SEČ O jiném čase rozhodujeSněmovna Veto dvou poslaneckých klubů Rozprava pouze oprava legislativně technických, gramatických, písemných nebo tiskových chyb, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podání návrhu na opakování druhého čtení. Hlasování nejdříve o návrzích na zamítnutí návrhu zákona vznesených ve druhém čtení poté o pozměňovacích, popřípadě jiných návrzích k návrhu zákona poté o návrhu jako celku

38

39 SENÁT Lhůta 30 dnů Předseda postoupí organizačnímu výboru a klubům
Organizační výbor přikáže věcně příslušnému výboru a doporučí zařazení na schůzi min. 5 dnů před uplynutím lhůty Projednání ve výborech Vystoupení navrhovatele a zpravodaje

40 SENÁT II. Vyjádření vůle se návrhem nezabývat Obecná rozprava
Návrh na schválení ve znění schváleném PSP Návrh na zamítnutí Podrobná rozprava Předkládání pozměňovacích návrhů Lze přerušit projednávání na nezbytně dlouhou dobu Hlasování o pozměňovacích návrzích a o vrácení návrhu do Poslanecké sněmovny Nebyl-li pozměňovací návrh přijat, lze opět hlasovat o zamítnutí nebo schválení ve znění z PSP

41 SENÁT III. Návrh zákona byl přijat: Nové jednání v PSP
Senát schválil ve znění z PSP Senát vyjádřil vůli se nezabývat Senát se ve lhůtě 30 dnů neusnesl Nové jednání v PSP Nejbližší schůze (10 dnů od doručení) Akceptace pozměňovacích návrhů Setrvání na původní verzi (absolutní většina) Nové pozměňovací návrhy nepřípustné

42 Prezident republiky Právo suspenzivního veta Nové projednání
čl. 50 Ústavy ČR s vyjímkou ústavních zákonů, odůvodnění, lhůta 15 dnů Nové projednání stanovisko prezidenta se rozešle poslancům zařazeno na nejbližší schůzi nejdříve 10 dnů od doručení nepřípustné pozměňovací návrhy přehlasování veta absolutní většinou

43

44

45 Stav legislativní nouze
Definice: Mimořádné okolnosti, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy hrozí státu značné hospodářské škody Vyhlašuje předseda PSP na návrh vlády Není první čtení – předseda přikáže výboru Omezení řečnické doby na 5 min. Třetí čtení následuje bezprostředně po druhém čtení

46 Zkrácené jednání ‚(§90, odst.2)
Kterýkoliv navrhovatel Vyslovení souhlasu již v prvním čtení Veto dvou poslaneckých klubů nebo 50 poslanců Nelze u ústavních zákonů a u zákona o státním rozpočtu V podrobné rozpravě nelze podat pozměňovací návrhy Možnost upravit datum účinnosti a legislativně technické chyby

47 Projednání státního rozpočtu
Předkladatel pouze vláda Návrh nejpozději 3 měsíce před začátkem rozpočtového roku Předseda přikáže rozpočtovému výboru Prvé čtení – schválení základních údajů rozpočtu (nelze dále měnit) Výbory projednají přikázané kapitoly Druhé a třetí čtení

48

49 Projednávání mezinárodních smluv
Přiměřená aplikace projednávání zákonů Pouze dvě čtení Projednání ve výboru ‚(zahraniční) Usnesení výboru doručeno poslancům lhůta 24 hodin před zahájením druhého čtení Rozprava ve druhém čtení Vyslovení souhlasu i rozhodnutí, že se jednání odročuje

50

51 Provedení rozhodnutí RB OSN a jednání podle úst.zákona 110/1998 Sb.
Akce k zajištění mezinárodní bezpečnosti a míru podle čl 41. Charty OSN Vláda požádá o zkrácené jednání Ve stavu ohrožení nebo války může vláda navrhnout projednání ve zkráceném jednání Povinnost usnést se do 72 hodin

52


Stáhnout ppt "Legislativní proces."

Podobné prezentace


Reklamy Google