Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080."— Transkript prezentace:

1 Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080

2 Formy činnosti veřejné správy I. Prof. Vladimír Sládeček 7. 3. 2013

3 Přehled 1. Podíl na tvorbě právních (a vnitřních) předpisů 2. Správní akty 3. Opatření obecné povahy 4. Veřejnoprávní smlouvy 5. Osvědčení, vyjádření a další úkony 6. Bezprostřední zákroky a další donucovací úkony 7. Faktické úkony 8. Správní dozor a obdobné činnosti

4 Tvorba práva ve veřejné správě

5 Legislativní (normotvorná) činnost veřejné správy, resp. moci výkonné  Legislativní funkce veřejné správy (moci výkonné)  1. Podíl na přípravě (vzniku) zákonů - ministerstva aj. ústřední správní úřady, vláda - komp. zákon  2. Právo zákonodárné iniciativy - vláda - zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku (čl. 41 odst. 2 Ústavy)  3. Podíl na přípravě a vydávání nařízení vlády (čl. 78 Ústavy)

6  4. Tvorba vlastních právních předpisů správními úřady - vyhlášky ministerstev aj. ústředních správních úřadů - nařízení některých „neústředních“ správních úřadů - předpisy vydávané regionálními správními úřady - nařízení obcí, krajů a hl. města Prahy (čl. 79 odst. 3 Ústavy)  5. Tvorba statutárních předpisů (ve formě předpisů právních) - obecně závazné vyhlášky obcí, krajů a hl. města Prahy (čl. 104 odst. 3 Ústavy)  6. Vydávání interních normativních aktů - stavovské (profesní) předpisy (statutární předpisy, které nemají formu předpisů právních) - interní normativní akty (usnesení vlády, směrnice...) (tzv. vlastní a cizí legislativa)

7 Prameny úpravy tvorby právních předpisů  Ústava, Listina  zákon ČNR č. 2/1969 Sb. (kompetenční zákon)  zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv  Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

8  obecní zřízení, krajské zřízení, zák. o hl. m. Praze  legislativní pravidla vlády  "legislativní pravidla" pro tvorbu nařízení územních samosprávných celků

9 Proces tvorby právního předpisu  1. příprava  2. projednání  3. schválení  4. publikace  (5. změna nebo zánik)

10  Změna: bod 1-4  Zánik:  1. normotvůrce  2. předpis vyšší právní síly  3. Ústavní soud  4. skončení platnosti nebo účinnosti  (anomálie)

11 Tvorba zákona Běžný postup:  legislativní plán vlády  věcný záměr návrhu zákona  příprava paragrafovaného znění na ministerstvu aj. ústř. úřadu  připomínkové řízení  legislativní rada vlády  vláda  zákonodárná iniciativa (Poslanecká sněmovna, Senát, prezident)

12 Nikoliv běžný postup:  návrh poslance, poslanců, příp. Senátu nebo zast. VÚSC  vyjádření vlády podle čl. 44 Ústavy  (Poslanecká sněmovna, Senát, prezident)

13  Problémy:  tzv. "přílepky„ (nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 77/06)  Komplexní pozměňovací návrhy (nález sp.zn. Pl. ÚS 39/08)  Legislativní nouze (nález sp.zn. Pl.ÚS 55/10, sp.zn. Pl.ÚS 53/10)

14 Některá základní pravidla pro normotvornou činnost  1. Obecnost  2. Věcnost a konkrétnost  3. Jasnost a určitost  4. Normativnost  5. Srozumitelnost a předvídatelnost  6. Provázanost s právním řádem (soulad s předpisy vyšší právní síly)  7. Stručnost  8. Poznámky pod čarou

15 Vyhlašování právních předpisů (jako stadium procesu tvorby práva ve veřejné správě)

16 Vyhlašování právních předpisů - základní pojmy  Ignorantia iuris non excusat  Vyhlašování (publikace) - (aktivní) zprostředkování obsahu právních předpisů adresátům  Publikace ve formálním smyslu (veřejnoprávní) - kvalifikovaným způsobem provedené zveřejnění právních předpisů (zpravidla) formou jejich otištění v oficiální úřední sbírce nebo jiným zákonem stanoveným způsobem - podmínkou platnosti a účinnosti

17  Publikace v materiálním smyslu (soukromoprávní) -všechny (ostatní) dostupné formy a prostředky uveřejňování textu předpisů, zejména jejich otištěním, ústním vyhlášením nebo zpřístupněním počítačovým (ÚZ, ASPI, komentáře atd.)

18  Podpis právního předpisu - právní význam -- jen u vyhlášek ministerstev a jiných ústředních správních úřadů -- suspenzivní veto prezidenta republiky  Promulgace - deklaratorní stvrzení ústavního postupu vzniku zákona (pojem spíše historický)

19  Platnost -vyhlášení (ve formálním smyslu) je podmínkou platnosti, která znamená, že předpis se stává součástí právního řádu, schvalující orgán je jím vázán  Účinnost -vlastnost právního předpisu, která umožňuje jeho aplikaci - okamžikem účinnosti nastávají právní účinky předpisu, tj. právní vztahy, jejichž regulaci předpokládá se již řídí tímto předpisem

20  Legisvakance -časové období mezi platností a (formální) účinností  Republikace -vyhlášení úplného znění právního předpisu ("jak vyplývá z pozdějších změn") po provedené novelizaci (novelizacích)

21 Vyhlašování právních předpisů - prameny úpravy 1. Celostátní působnost:  Ústava - čl. 52, čl. 33 odst. 4  Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky - čl. 12  zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv  zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

22 2. Omezená územní působnost:  Obecní zřízení - § 12  Krajské zřízení - § 8  Zákon o hl. městě Praze - § 45  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  (nařízení krajské veterinární správy podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči bylo nahrazeno nařízením obce o mimořádných veterinárních opatřeních)

23 Právo EU a jeho publikace  Úřední věstník EU - přístupný v sídelních městech VÚSC

24 Literatura:  Základní: Sládeček, V. Obecné správní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2013.  K hlubšímu studiu: Bohadlo, D., Harazímová, R., Mlsna, P., Vavera, F., Váňa, L. (eds.). Legislativní proces (teorie a praxe). Praha: Ministerstvo vnitra, 2011.


Stáhnout ppt "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080."

Podobné prezentace


Reklamy Google