Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv"— Transkript prezentace:

1 NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv
ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv
Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava pátá) zákon č. 166/1993 Sb. jeho činnost je materiálně činností správní, NKÚ však není formálně orgánem moci výkonné - není ústředním (ani jiným) orgánem státní správy NKÚ je nezávislý orgán (čl. 97/1 Ústavy) – nezávislý na vládě i na dalších orgánech veřejné moci (PSP, prezidentu rep. aj.) nezávislost je však užší, než v případě soudů je vázán celým právním řádem provádí kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu (čl. 97/1 Ú) – nevydává správní rozhodnutí JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv
Složení NKÚ 1) Prezident a viceprezident NKÚ NKÚ je monokratický orgán (v čele prezident NKÚ) jmenuje je prezident republiky na návrh Posl. Sněmovny jmenováni na 9 let 2) členové NKÚ voleni na časově neomezenou dobu 3) kontroloři NKÚ pracovníci NKÚ (zaměstnanci státu) 4) dva soudci Nejvyššího soudu (jsou členy Kárné komory NKÚ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv
Orgány NKÚ 1) Prezident NKÚ zastupuje navenek, předsedá Kolegiu a Kárné komoře 2) Kolegium NKÚ prezident, viceprezident a všichni členové NKÚ schvaluje plán kontrolní činnosti, v některých případech je odvolacím orgánem a rozhoduje i o námitce podjatosti proti členovi NKÚ 3) Senáty NKÚ kolegiální orgány – tři či více členů NKÚ odvolací orgán a schvaluje kontrolní závěry 4) jednotlivý členové NKÚ odvolací orgán či rozhodování o námitce podjatosti proti kontrolorovi 5) Kárná komora NKÚ proti jejímu rozhodnutí se lze odvolat k Nejvyššímu soudu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv
Činnost NKÚ provádí kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu (čl. 97/1 Ústavy) zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky stanoví konkrétní podmínky nakládání s majetkem ČR pro jeho ochranu státní rozpočet – plán hospodaření státu (příjmy a výdaje) státní závěrečný účet – zpráva o výsledcích rozpočtového hospodaření za uplynulý rozpočtový rok PS jej předkládá NKÚ a ten k němu své stanovisko NKÚ nemůže vydávat rozhodnutí ani právní předpisy, vyjadřuje se k návrhům právních předpisů (na žádost PS, Senátu či jejich orgánů) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv
Výkon kontrolní činnosti kontrolu provádějí kontroloři a členové NKÚ u organizačních složek státu i fyzic. a právnic. osob (např. při kontrole veřej. zakázek) plán kontrolní činnosti kontrolní závěr – výsledek provedené kontroly schvaluje je senát NKÚ či kolegium NKÚ uveřejňují se ve Věstníku NKÚ (tj. jsou veřejně dostupné) zasílány i vládě, PS, Senátu a popř. i dalším NKÚ má právo požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě zprávu o nápravě výroční zpráva JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv
Česká národní banka (čl. 98 Ústavy) samostatná hlava šestá Ústavy (moc bankovní ???) ústřední banka státu – péče o cenovou stabilitu (od ) zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance ČNB má trojí postavení (roli) 1) ústřední banka státu 2) správní úřad orgán dohledu nad finančním trhem 3) podnikatel v oblasti bankovnictví vede účty bank, může od bank nakupovat či jim prodávat státní dluhopisy aj. cenné papíry se státní zárukou, úvěruje banky JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv
ČNB jako ústřední banka státu právo emitovat peníze (jako jediná banka) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank banka bank a banka státu určuje měnovou politiku Právnická osoba s veřejnoprávním statusem ČNB může vydávat vyhlášky (uveřejňované ve Sbírce zákonů) může vydávat opatření (uveřejňované ve Věstníku ČNB) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv
Bankovní rada nejvyšší řídící orgán ČNB určuje měnovou politiku, rozhoduje o měnových opatřeních a opatření v oblasti dohledu nad finančním trhem guvernér, 2 viceguvernéři a 4 členové jmenuje prezident republiky bez kontrasignace na 6 let (nález Pl.ÚS 14/01; č. 285/2001 Sb.) hlasování prostou většinou inkompatibilita funkcí (vláda, PS), zákaz členství v orgánech jiných bank a podnikatel subjektů i jiné výdělečné činnosti zakázány i aktivity, kde by byl střet zájmů JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv
Vztah ČNB k jiným orgánům 1) vztah k prezidentovi republiky 2) vztah k vládě JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv
zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv ochrana osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického státu a dobré správy, jakož i jejich před nečinností (§ 1 ZVOP) má zajistit „právo na dobrou správu“ (může chránit i před nevhodným úředním postupem – arogance, necitlivost) provádí i systematické návštěvy míst, kde jsou či mohou být osoby omezeny na svobodě veřejnou mocí či v důsledku závislosti na poskytovateli péče působnost v oblasti práva na rovné zacházení a ochraně proti diskriminaci „sledování vyhoštění“ cizinců JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv
„ombudsman“ má svého zástupce (dělba práce) ombudsmana i jeho zástupce volí i PS na 6 let 2 kandidáty navrhuje Senát a 2 prezident republiky Inkompatibilita – neslučitelnost s funkcí prezidenta republiky, člena vlády PS nebo Senátu a s jakoukoli funkcí ve veřejné správě zákaz jakékoli jiné výdělečné činnosti Nesmí být členem politické strany či hnutí Trestní imunita – nelze jej trestně stíhat bez souhlasu PS jinak je však imunita užší než u členů PS či Senátu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

13 NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv
Postup prováděných šetření I) zahájení šetření a) z vlastního podnětu b) z podnětu kterékoli soukromé osoby c) z podnětu Poslanecké sněmovny předběžná analýza věci – zkoumá, zda má kompetenci nemá-li kompetenci, věc povinně odloží diskreční pravomoci – v některých případech právo si sám rozhodnout, zda řízení zahájí JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

14 NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv
II) postup při zjištění nedostatku sdělí příslušnému úřadu, že a hledán nedostatek; úřad se ve lhůtě 30 dnů může vyjádřit odpoví-li úřad, že provedl příslušná opatření a ombudsman je považuje za dostačující, sdělí to tomuto úřadu i stěžovateli v opačném případě zašle stěžovateli i úřadu své závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě (návrh opatření má jen iniciační charakter – nemůže nic nařídit) možnost vyrozumět nadřízený úřad či věc zveřejnit, není-li sjednána náprava – zpráva Poslanecké sněmovně JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

15 NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv
Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad lze chápat jako speciálního ombudsmana Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Nezávislý orgán, který je vázán pouze zákony působnost dozorového úřadu (§ 2/3) Předsedu úřadu a tzv. inspektory jmenuje prezident na návrh Senátu přijímá podněty a stížnosti občanů výroční zprávy o své činnosti poskytování konzultací JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "NKÚ, ČNB a Veřejný ochránce práv"

Podobné prezentace


Reklamy Google