Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prohlubování vzdělávání nelékařů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prohlubování vzdělávání nelékařů"— Transkript prezentace:

1 Prohlubování vzdělávání nelékařů
Seminář 12. – Plzeň, České Budějovice

2 1. Cíl projektu Cílem projektu je:
- zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť zaměřené na profesní nelékařské zdravotnické vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech určené pro nelékaře.

3 2. Certifikované kurzy (CK)
Účast v tomto vzdělávacím programu je považována za prohlubování kvalifikace a probíhá v akreditovaných zařízeních. Postupně jsou do projektu zařazovány CK na základě výběrového řízení, výzvy. Kurzy jsou vybírány ze seznamu CK akreditovaných MZČR. V současné době je v tomto seznamu cca 175 certifikovaných kurzů. Plánujeme podpořit cca 9400 osob 3

4 3. Realizace certifikovaných kurzů
Doposud bylo uzavřeno 93 smluv na bezplatné proškolení osob za cenu Kč. Jde o certifikované kurzy z různých tematických oblastí a pro široké spektrum typů nelékařských zdravotnických pracovníků. Mimořádná příležitost pro zaměstnavatele i nelékařské zdravotnické pracovníky k přihlašování do certifikovaných kurzů. Součástí prezentace je seznam realizovaných certifikovaných kurzů. 4

5 4.Tvorba nových certifikovaných kurzů
Součástí projektu je také tvorba nových certifikovaných kurzů. Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu je k dispozici na stránkách MZČR – Málo jsou zastoupené certifikované kurzy akreditované MZČR, např. v následujících oblastech: Neodkladná péče (kurzy KPR) Péče o matku a dítě Metody pro logopedy – připravuje se Laboratorní metody Radiologické metody

6 5. Možnost podání vzdělávacího programu k akreditaci na MZ ČR
Přehled termínů zasedání akreditační komise MZ ČR: podání max podání max podání max podání max

7 6. Počty podpořených v jednotlivých oblastech CK(uzavřené smlouvy)
1 Všeobecné 1 554 2 Zajištění soběstačnosti u pacientů  0 3 Specifická ošetřovatelská péče o pac. s cév. přístupy 260 4 Ošetřovatelská péče v intenzívních oborech 330 5 Ošetřovatelská péče o dětské pacienty 100 6 Neodkladná péče (kurzy KPR) 80 7 Mentorská činnost 180 8 Ošetřovatelská péče v interních oborech 775 9 Problematika stáří a péče o seniory (nutrice, soběstačnost aj.) 478 10 Fyzioterapeutické přístupy 1 039 11 Postupy pro zubní techniky 20

8 7. Počty podpořených v jednotlivých oblastech CK(uzavřené smlouvy)
12 Oblast hygieny, epidemiologie a podpory zdraví 132 13 Metody pro psychology 215 14 Metody pro logopedy  0 15 Laboratorní metody 30 16 Radiologické metody 17 Péče o matku a dítě 18 Řízení rizik 400 19 Kvalita a bezpečí poskytované péče 410 20 Řízení změn 1 112 21 Supervize 22 Edukátor 100

9

10

11 10. Akreditované kvalifikační kurzy (AKK)
Účast na vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních kurzech se považuje za zvyšování kvalifikace podle zák. 96/2004 Sb., v platném znění. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách proběhla, nebo budou probíhat výběrová řízení. Plánujeme podpořit 2 000 osob. 11

12 11. Akreditované kvalifikační kurzy realizované v rámci projektu
Biomedicínský technik a inženýr Odborné zdravotnické laboratorní metody Masér Zdravotně sociální pracovník Všeobecný sanitář Zdravotnický asistent Ošetřovatel Pracovník ochrany veřejného zdraví Řidič vozidla ZZS Radiologická fyzika Radiologická technika Adiktolog

13 Realizace akreditovaných kvalifikačních kurzů
Všeobecný sanitář ( 65) bude vyhlášeno VŘ Masér Zdravotně sociální pracovník (70) bude vyhlášeno VŘ Zdravotnický asistent bude vyhlášeno VŘ Řidič ZZS Adiktolog probíhá JŘBU Asistent ochrany veřejného zdraví Ošetřovatel bude vyhlášeno VŘ Radiologická fyzika IPVZ Odborné zdravotnické laboratorní metody IPVZ Radiologická technika IPVZ Biomedicína IPVZ

14 15. Podmínky podání nabídky v případě zakázky pod 2 mil. Kč bez DPH
Krycí list nabídky. Vzor krycího listu nabídky tvoří vždy přílohu výzvy. Podepsaná smlouva o poskytování služeb – 4x. Uchazeč je povinen respektovat závazný návrh smlouvy, který tvoří přílohu výzvy. Kopie platného rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečňování příslušné vzdělávací aktivity. Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního zabezpečení. Výpis z obchodního rejstříku uchazeče (je-li v něm uchazeč zapsán) nebo jiný obdobný doklad o právní subjektivitě uchazeče. Doklad o oprávnění k podnikání.

15 16. Průběh výběrových řízení - hodnota nad 2 mil. Kč bez DPH
CK nebo AKK, které realizuje v ČR jen jedno akreditované pracoviště – jednací řízení bez uveřejnění s příslušným akreditovaným pracovištěm. CK nebo AKK, které realizuje více akreditovaných pracovišť – vyhlášení výběrového řízení v režimu zákona o veřejných zakázkách. Podklady k výběrovému řízení jsou dostupné na centrální adrese: Na webovém portálu IPVZ jsou pokyny pro získání zadávací dokumentace. Všechny výzvy jsou zveřejněny na webovém portálu IPVZ:

16 17. Doba trvání smlouvy Smlouva se uzavírá na dobu určitou do – což je termín konce obou Projektů. Jednotlivé vzdělávací aktivity – tedy realizace samotných kurzů, musí být ukončeny do Důvodem je nezbytnost splnění administrativních a formálních podmínek ve vztahu k poskytovateli dotace z ESF.

17 18. Konference a semináře Získávání dílčích znalostí a dovedností, osvojování si nových pracovních postupů a metod. Účast na konferenci a semináři zakládá možnost získání bodů v kreditním systému. Plánujeme podpořit 20 000 osob. 17

18 19. Konference a semináře bylo vyhlášeno výběrové řízení rozdělené na 13 částí po krajích. Realizátorem nemusí být akreditované pracoviště. Od – bylo podepsáno 12 smluv Vítěz výběrového řízení: B. Braun - 12 krajů Vítěz výběrového řízení: kraj

19 20. Náplň konferencí a seminářů
Tematické oblasti: péče o dorost a děti včetně traumatologie a nutrice (tato tematická oblast bude obsahem všech konferencí a seminářů minimálně z 15 %) právní povědomí, etické normy chování, přístup k pacientům a komunikace řízení kvality a bezpečnosti pacientů a zaměstnanců (tyto tématické oblasti budou obsahem všech konferencí a seminářů max. z 30%) cerebrovaskulární onemocnění onkologie nutriční péče kardiovaskulární onemocnění péče o seniory

20 21. Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení
Program je určen především pro management v přímo řízených organizacích, kteří dosud nejsou absolventy studia MBA. Vzdělávací program bude vytvořen jako jednoleté studium. bylo vyhlášeno výběrové řízení. byl termín podání nabídek. byl termín do podání připomínek. Předpokládáme podpořit 125 osob. 20

21 22. Kurz pro kodéry nelékaře
Zvýšení kvalifikace pro zdravotnické pracovníky přímo řízených zdravotnických zařízení v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky. Určené především pro přímo řízené organizace MZ. Výběrové řízení bylo ukončeno a byl vybrán realizátor. – byla podepsána smlouva. Vítěz výběrového řízení: Styrax Předpokládáme podpořit 200 osob. 21

22 23. Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči Součástí konferencí a seminářů bude získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, přístupech k pacientovi a sdílení zkušeností. Odborné vzdělávací kurzy jsou zaměřeny na ošetřování pacientů – seniorů, handicapovaných pacientů a dětí. – byla uzavřena smlouva Vítěz výběrového řízení: DUK (Dentální učení Kladno) Předpokládáme podpořit osob. 22

23 24. Přihlašování na vzdělávací akce
U některých vzdělávacích aktivit se zájemce o kurz může hlásit přes klientský systém IPVZ. Tam, kde není realizátorem IPVZ, se zájemce o kurz hlásí přímo u akreditovaného pracoviště. Přihlašování bude probíhat prozatím pouze u akreditovaného pracoviště. U projektových akcí nelékařů se účastníkovi zobrazí pod detailem akce tato textace: Účast na této akci bude hrazena z projektu PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ - projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/ (projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu) za splnění dále uvedených podmínek: 23

24 25. Podmínky pro přihlášení do jednotlivých vzdělávacích aktivit
Podmínkou přijetí do certifikovaného kurzu je získaná odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo odborná způsobilost k výkonu povolání jiných odborných pracovníků dle zákona 96/2004 Sb. Podmínkou přijetí do akreditovaného kvalifikačního kurzu je absolvování studijního programu požadovaného pro příslušné povolání dle zákona 96/2004 Sb. Konference a semináře jsou určeny pro zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu, zdravotnické pracovníky se specializovanou způsobilostí a pro zdravotnické pracovníky s jinou odbornou způsobilostí. 24

25 Děkuji za pozornost Mgr. Marie Vacková Mgr. Jan Martynek
Tel: gsm: 25


Stáhnout ppt "Prohlubování vzdělávání nelékařů"

Podobné prezentace


Reklamy Google