Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do podnikových financí 4. Přednáška Náklady a výnosy podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do podnikových financí 4. Přednáška Náklady a výnosy podniku."— Transkript prezentace:

1 Úvod do podnikových financí 4. Přednáška Náklady a výnosy podniku

2 Výsledek činnosti podniku a jeho vyjadřování Cílem a účelem podnikání je zisk, tj. „výroba peněz“: Cílem a účelem podnikání je zisk, tj. „výroba peněz“: = činnost podniku by měla vést ke = činnost podniku by měla vést ke zvýšení objemu prostředků než jaký byl zvýšení objemu prostředků než jaký byl před zahájením činnosti před zahájením činnosti - interval pro posouzení výsledku činnosti - interval pro posouzení výsledku činnosti může být různý, nejčastěji období 1 roku může být různý, nejčastěji období 1 roku (účetní období) (účetní období)

3 Výsledek činnosti podniku a jeho vyjadřování Výsledek činnosti podniku je Výsledek činnosti podniku je zobrazován v účetnictví – výkaz zobrazován v účetnictví – výkaz zisku a ztráty (výsledovka) zisku a ztráty (výsledovka) = rozdíl mezi náklady a výnosy !! Roční interval zjišťování výsledku je v rozporu s nepřetržitou činností podniku: výdaje x náklady ; výnosy x příjmy výdaje x náklady ; výnosy x příjmy

4 Výsledek činnosti podniku a jeho vyjadřování Výnosy = to, co zvyšuje majetek firmy Výnosy = to, co zvyšuje majetek firmy to, co je výsledek činnosti f. to, co je výsledek činnosti f. ≠ příjmy ≠ příjmy Náklady = to, co snižuje majetek firmy Náklady = to, co snižuje majetek firmy to, co bylo vynaloženo na činnost f. to, co bylo vynaloženo na činnost f. - Pro účely zjištění výsledku za období musí i náklady a výnosy souviset s daným obdobím - časové rozlišení - časové rozlišení

5 Výsledek činnosti podniku a jeho vyjadřování Za okamžik dokončení činnosti je, že výrobek byl předán na sklad (tehdy již zvyšuje majetek firmy) Za okamžik dokončení činnosti je, že výrobek byl předán na sklad (tehdy již zvyšuje majetek firmy) Výsledek je rozdíl mezi navýšením majetku a jeho snížením v důsledku činnosti v daném období Výsledek je rozdíl mezi navýšením majetku a jeho snížením v důsledku činnosti v daném období

6 Spotřeba výrobních faktorů (náklady) Jednorázová spotřeba – materiál, práce, Jednorázová spotřeba – materiál, práce, služby služby - hodnota přechází na výkon v celé výši - hodnota přechází na výkon v celé výši Postupná spotřeba – dlouhodobý majetek Postupná spotřeba – dlouhodobý majetek (pokles hodnoty) (pokles hodnoty) - hodnota přechází na výkon postupně, - hodnota přechází na výkon postupně, v dílčích částkách vypovídajících o tom, v dílčích částkách vypovídajících o tom, jak se snižuje hodnota v důsledku jak se snižuje hodnota v důsledku používání - funkce výkonu používání - funkce výkonu - funkce času (vč.tzv. - funkce času (vč.tzv. morálního opotřebení) morálního opotřebení)

7 Postupná spotřeba dlouhodobého majetku = přenášení hodnoty (ceny) DM do výkonů Pořiz.cena Pořiz.cena = 100 = 100 Opotřebení za 1 rok - odpis Opotřebení za 1 rok - odpis zůst. 75 cena 50 50 25 25 Vývoj zůstatkové ceny Vývoj zůstatkové ceny 1 2 3 4 roky = doba použitelnosti 1 2 3 4 roky = doba použitelnosti - v tržbách se vrací pouze část hodnoty majetku (odpis) - v tržbách se vrací pouze část hodnoty majetku (odpis) prostředky na obnovu dlouhodobého majetku se v tržbách vrátí za více let (dobu použitelnosti) prostředky na obnovu dlouhodobého majetku se v tržbách vrátí za více let (dobu použitelnosti) - po tuto dobu je možné je používat na jiné účely – s podmínkou, že v okamžiku obnovy daného majetku bude možné čerpat potřebné prostředky z jiných zdrojů (odpisů, úvěru)

8 Náklady – základní členění Náklady – základní členění při zachycení = = druhové členění = druhové členění – vychází z ekonomické teorie (spotřeba výr.čin.) – vychází z ekonomické teorie (spotřeba výr.čin.) - přirozená nákladová struktura, - přirozená nákladová struktura, - pro potřeby vykazování hospodářského výsledku - pro potřeby vykazování hospodářského výsledku jsou dále seskupovány: - za provozní oblast jsou dále seskupovány: - za provozní oblast - za oblast finanční - za oblast finanční - za oblast - za oblast mimořádných aktivit mimořádných aktivit b) účelové členění – pro potřeby řízení nákladů - vychází z manažerského účetnictví - vychází z manažerského účetnictví - podle vymezení účelu: - výkon (kalkulační) - podle vymezení účelu: - výkon (kalkulační) - organizační útvary - organizační útvary

9 Náklady - kalkulační členění nákladů Kalkulace nákladů je stanovení výše nákladů v ustálené struktuře na kalkulační jednici. stanovení výše nákladů v ustálené struktuře na kalkulační jednici. Kalkulační jednice = podnikový výkon (výrobek nebo služba), který je vymezen měrnou jednotkou (kusy, metry, kg, l, hod.) nebo jejími násobky (100 kg, 50 ks) nebo jinak (výrobní dávka) – na ni se vyčíslují (alokují) náklady – na ni se vyčíslují (alokují) náklady

10 Náklady – kalkulační členění nákladů Podle způsobu přiřazení nákladů na kalkulační jednici rozeznáváme dvě hlavní skupiny nákladů: přímé - přímo souvisí s určitým druhem výkonu přímé - přímo souvisí s určitým druhem výkonu (vycházejí z technické přípravy výroby) – (vycházejí z technické přípravy výroby) – - přímý materiál, - přímý materiál, - přímé mzdy - přímé mzdy nepřímé (režijní) - souvisí s více druhy výkonů a nelze je přiřadit na kalkulační jednici přímo (musí se rozpočítat)

11 Členění nákladů podle vnitropodnikových útvarů -tj. podle toho, kde náklady vznikly a kdo je za jejich vznik odpovědný. jejich vznik odpovědný. Střediska mohou být vymezena různě – podle toho jsou rozlišovány: - náklady hlavní výroby, vedlejší nebo přidružené výroby - náklady nevýrobní činnosti (správa, nákup, prodej, příprava výroby apod.) - náklady podle jednotlivých fází technologického procesu - náklady vynaložené na zajištění činnosti nebo operace – náklady na obsluhu a řízení.

12 Kalkulační členění nákladů – základní kalkulační vzorec - Přímý materiál - Přímé mzdy - Ostatní přímé náklady - Výrobní režie. Vlastní náklady výroby - Správní režie. Vlastní náklady výkonu - Odbytové náklady (režie) Úplné vlastní náklady výkonu Zisk. Cena výkonu (bez DPH)

13 Kalkulace úplných a neúplných nákladů Kalkulace úplných nákladů – Kalkulace úplných nákladů – na kalkulační jednici přiřazeny všechny složky nákladů na kalkulační jednici přiřazeny všechny složky nákladů (nebere v úvahu změny objemu výroby v průběhu období – podíl fixních nákladů se mění při změně objemu) (nebere v úvahu změny objemu výroby v průběhu období – podíl fixních nákladů se mění při změně objemu) Kalkulace neúplných nákladů – na výrobky jsou kalkulovány pouze variabilní náklady tj. přímé (jednicové) náklady a variabilní složka režijních nákladů Kalkulace neúplných nákladů – na výrobky jsou kalkulovány pouze variabilní náklady tj. přímé (jednicové) náklady a variabilní složka režijních nákladů

14 Výsledek činnosti podniku - náklady Další členění nákladů: - dle závislosti na objemu výroby: fixní x variabilní fixní x variabilní - dle možnosti přiřadit je k jednotce výkonu : přímé x nepřímé (režijní) přímé x nepřímé (režijní) - dle místa vzniku : prvotní x druhotné (resp. externí, interní) (resp. externí, interní) náklady ≠ výdaje náklady ≠ výdaje

15 Struktura ceny. Variabilní náklady přímé a režijní Příspěvek na úhradu (neúplné náklady) fixních nákladů Přímé náklady Režijní náklady zisk celkové náklady zisk prodejní cena výrobku přímé náklady režijní n. režijní n. zisk variabilní variabilní fixní

16 Využití fixních a variabilních nákladů

17 Náklady – další členění Náklady explicitní (účetní) = reálný úbytek prostředků zachycený v účetnictví prostředků zachycený v účetnictvíx Náklady implicitní = náklady obětované příležitosti příležitosti Ekonomické náklady = náklady explicitní + náklady implicitní Manažerské náklady = ekonomické náklady

18 Výsledek činnosti podniku - výnosy - v penězích vyjádřené trhem uznané výkony podniku (mikroekon. teorie : cena x množství ) = tržby - v penězích vyjádřené výkony podniku za účetní období (účetní pojetí – zahrnuje i další výkony než pouze uznané trhem, tj. prodané, a nemusí jít ani o výkony podniku) ≠ příjmy

19 Výsledek činnosti podniku - výnosy Výnosy – základní členění (současná úprava) : - Podle druhů – z jakého „druhu“ činnosti byly dosaženy činnosti byly dosaženy - Lze je seskupovat – podle struktury hosp. výsledku: - provozní - finanční - finanční - mimořádné - mimořádné

20 Druhy výnosů Tržby – prodej (výkonů, ost.majetku) Tržby – prodej (výkonů, ost.majetku) Aktivace - převod aktiv vyrobených ve Aktivace - převod aktiv vyrobených ve vlastní režii do majetku vlastní režii do majetku (nikoli prodej) (nikoli prodej) Změna stavu zásob vlastní výroby Změna stavu zásob vlastní výroby (hot.výrobků, nedok.výrobků (hot.výrobků, nedok.výrobků Finanční výnosy (úroky z vkladů) Finanční výnosy (úroky z vkladů) Mimořádné výnosy Mimořádné výnosy - Seskupují se dále podle toho, z jaké činnosti vycházejí (provozní, finanční, mimořádné)

21 Hospodářský výsledek = rozdíl mezi výnosy a náklady Forma: a) zisk : V > N b) ztráta : V < N b) ztráta : V < N Zisk - provozní - finanční - finanční - mimořádný - mimořádný = zisk běžného období před zdaněním = zisk běžného období před zdaněním - daň. - daň. = zisk běžného období po zdanění = zisk běžného období po zdanění


Stáhnout ppt "Úvod do podnikových financí 4. Přednáška Náklady a výnosy podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google