Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do podnikových financí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do podnikových financí"— Transkript prezentace:

1 Úvod do podnikových financí
4. Přednáška Náklady a výnosy podniku

2 Výsledek činnosti podniku a jeho vyjadřování
Cílem a účelem podnikání je zisk, tj. „výroba peněz“: = činnost podniku by měla vést ke zvýšení objemu prostředků než jaký byl před zahájením činnosti - interval pro posouzení výsledku činnosti může být různý, nejčastěji období 1 roku (účetní období)

3 Výsledek činnosti podniku a jeho vyjadřování
Výsledek činnosti podniku je zobrazován v účetnictví – výkaz zisku a ztráty (výsledovka) = rozdíl mezi náklady a výnosy !! Roční interval zjišťování výsledku je v rozporu s nepřetržitou činností podniku: výdaje x náklady ; výnosy x příjmy

4 Výsledek činnosti podniku a jeho vyjadřování
Výnosy = to, co zvyšuje majetek firmy to, co je výsledek činnosti f. ≠ příjmy Náklady = to, co snižuje majetek firmy to, co bylo vynaloženo na činnost f. Pro účely zjištění výsledku za období musí i náklady a výnosy souviset s daným obdobím - časové rozlišení

5 Výsledek činnosti podniku a jeho vyjadřování
Za okamžik dokončení činnosti je, že výrobek byl předán na sklad (tehdy již zvyšuje majetek firmy) Výsledek je rozdíl mezi navýšením majetku a jeho snížením v důsledku činnosti v daném období

6 Spotřeba výrobních faktorů (náklady)
Jednorázová spotřeba – materiál, práce, služby - hodnota přechází na výkon v celé výši Postupná spotřeba – dlouhodobý majetek (pokles hodnoty) - hodnota přechází na výkon postupně, v dílčích částkách vypovídajících o tom, jak se snižuje hodnota v důsledku používání - funkce výkonu - funkce času (vč.tzv. morálního opotřebení)

7 Postupná spotřeba dlouhodobého majetku
= přenášení hodnoty (ceny) DM do výkonů Pořiz.cena = 100 Opotřebení za 1 rok - odpis zůst. 75 cena 50 25 Vývoj zůstatkové ceny roky = doba použitelnosti - v tržbách se vrací pouze část hodnoty majetku (odpis) prostředky na obnovu dlouhodobého majetku se v tržbách vrátí za více let (dobu použitelnosti) - po tuto dobu je možné je používat na jiné účely – s podmínkou, že v okamžiku obnovy daného majetku bude možné čerpat potřebné prostředky z jiných zdrojů (odpisů, úvěru)

8 Náklady – základní členění
Náklady – základní členění při zachycení = = druhové členění – vychází z ekonomické teorie (spotřeba výr.čin.) - přirozená nákladová struktura, - pro potřeby vykazování hospodářského výsledku jsou dále seskupovány: - za provozní oblast - za oblast finanční - za oblast mimořádných aktivit b) účelové členění – pro potřeby řízení nákladů - vychází z manažerského účetnictví - podle vymezení účelu: - výkon (kalkulační) - organizační útvary

9 Náklady - kalkulační členění nákladů
Kalkulace nákladů je stanovení výše nákladů v ustálené struktuře na kalkulační jednici. Kalkulační jednice = podnikový výkon (výrobek nebo služba), který je vymezen měrnou jednotkou (kusy, metry, kg, l, hod.) nebo jejími násobky (100 kg, 50 ks) nebo jinak (výrobní dávka) – na ni se vyčíslují (alokují) náklady

10 Náklady – kalkulační členění nákladů
Podle způsobu přiřazení nákladů na kalkulační jednici rozeznáváme dvě hlavní skupiny nákladů: přímé - přímo souvisí s určitým druhem výkonu (vycházejí z technické přípravy výroby) – - přímý materiál, - přímé mzdy nepřímé (režijní) - souvisí s více druhy výkonů a nelze je přiřadit na kalkulační jednici přímo (musí se rozpočítat)

11 Členění nákladů podle vnitropodnikových útvarů
-tj. podle toho, kde náklady vznikly a kdo je za jejich vznik odpovědný. Střediska mohou být vymezena různě – podle toho jsou rozlišovány: - náklady hlavní výroby, vedlejší nebo přidružené výroby - náklady nevýrobní činnosti (správa, nákup, prodej, příprava výroby apod.) - náklady podle jednotlivých fází technologického procesu - náklady vynaložené na zajištění činnosti nebo operace – náklady na obsluhu a řízení.

12 Kalkulační členění nákladů – základní kalkulační vzorec
- Přímý materiál - Přímé mzdy - Ostatní přímé náklady - Výrobní režie Vlastní náklady výroby - Správní režie Vlastní náklady výkonu - Odbytové náklady (režie) Úplné vlastní náklady výkonu Zisk Cena výkonu (bez DPH)

13 Kalkulace úplných a neúplných nákladů
Kalkulace úplných nákladů – na kalkulační jednici přiřazeny všechny složky nákladů (nebere v úvahu změny objemu výroby v průběhu období – podíl fixních nákladů se mění při změně objemu) Kalkulace neúplných nákladů – na výrobky jsou kalkulovány pouze variabilní náklady tj. přímé (jednicové) náklady a variabilní složka režijních nákladů

14 Výsledek činnosti podniku - náklady
Další členění nákladů: dle závislosti na objemu výroby: fixní x variabilní dle možnosti přiřadit je k jednotce výkonu : přímé x nepřímé (režijní) dle místa vzniku : prvotní x druhotné (resp. externí, interní) náklady ≠ výdaje

15 Struktura ceny . prodejní cena výrobku celkové náklady zisk
Přímé náklady Režijní náklady zisk přímé náklady režijní n. režijní n zisk variabilní variabilní fixní Variabilní náklady přímé a režijní Příspěvek na úhradu (neúplné náklady) fixních nákladů

16 Využití fixních a variabilních nákladů

17 Náklady – další členění
Náklady explicitní (účetní) = reálný úbytek prostředků zachycený v účetnictví x Náklady implicitní = náklady obětované příležitosti Ekonomické náklady = náklady explicitní + náklady implicitní Manažerské náklady = ekonomické náklady

18 Výsledek činnosti podniku - výnosy
v penězích vyjádřené trhem uznané výkony podniku (mikroekon. teorie : cena x množství ) = tržby v penězích vyjádřené výkony podniku za účetní období (účetní pojetí – zahrnuje i další výkony než pouze uznané trhem, tj. prodané, a nemusí jít ani o výkony podniku) ≠ příjmy

19 Výsledek činnosti podniku - výnosy
Výnosy – základní členění (současná úprava) : Podle druhů – z jakého „druhu“ činnosti byly dosaženy Lze je seskupovat – podle struktury hosp. výsledku: - provozní - finanční - mimořádné

20 Druhy výnosů Tržby – prodej (výkonů, ost.majetku)
Aktivace - převod aktiv vyrobených ve vlastní režii do majetku (nikoli prodej) Změna stavu zásob vlastní výroby (hot.výrobků, nedok.výrobků Finanční výnosy (úroky z vkladů) Mimořádné výnosy Seskupují se dále podle toho, z jaké činnosti vycházejí (provozní, finanční, mimořádné)

21 Hospodářský výsledek = rozdíl mezi výnosy a náklady
Forma: a) zisk : V > N b) ztráta : V < N Zisk - provozní - finanční - mimořádný = zisk běžného období před zdaněním - daň = zisk běžného období po zdanění


Stáhnout ppt "Úvod do podnikových financí"

Podobné prezentace


Reklamy Google