Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Písemná část MZ z anglického jazyka II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Písemná část MZ z anglického jazyka II"— Transkript prezentace:

1 Písemná část MZ z anglického jazyka II

2 Písemná práce Dílčí zkouška MZ z CJ Písemná práce Písemná práce
Specifické cíle/požadavky – Katalogy požadavků Ukázky zadání a ohodnocených prací Kritéria hodnocení Metodický materiál pro hodnotitele Školení Doplňkové/Info materiály

3 Hodnocení písemné práce – Blok 1
Domácí úkoly

4 DÚ 1 Základní úroveň obtížnosti – stěhování (Kamila)

5 DÚ 2 Základní úroveň obtížnosti – Seasons of the year

6 DÚ 3 Vyšší úroveň obtížnosti – Autumn

7 DÚ 4 Vyšší úroveň obtížnosti – Uniforms

8 Hodnocení písemné práce
Shrnutí

9 Dílčí zkoušky MZ z CJ Písemná práce – kritéria hodnocení

10 1. Část písemné práce – co hodnotíme?

11 Kriteria hodnocení – Co hodnotíme?
Zpracování zadání / obsah II Vnitřní a vnější charakteristiky textu III Slovní zásoba a pravopis2 IV Gramatika A – Zadání A - Organizace / Koherence A - Přesnost Typ textu -forma (např. dopis), -účel/funkce (např. popsat, požádat, pozvat/, vyprávět – popis,žádost atd.) Téma, podtémata Styl (pisatel x příjemce) (formální/neformální jazyk, tón, osobní/neosobní způsob vyjadřování, stálost/účelnost) Body zadání zmíněny/nezmíněny Délka Organizace textu -vhodné členění textu , logické uspořádání Členění na odstavce Koherence textu -promyšlenost, logické uspořádání myšlenek/podtémat vyváženost, soudržnost Pravopis Nesprávný výraz Nevhodný výraz Mluvnice Slovosled B –Rozsah a kvalita B - Prostředky textové návaznosti / Koheze B - Rozsah Rozpracování tématu, bodů zadání, myšlenek (míra rozpracování) Účelnost Relevantnost myšlenek Rozsah a kvalita myšlenek (+originalita, nápaditost) Koheze textu (gramatická a jazyková koheze, použití prostředků textové návaznosti) -Transition words (afterwards, so, therefore..) -Fráze (to begin with, on the one hand ..) -Reference (zájmena, člen ..) -Spojky (co-ordinating conj. - and, but …, adverbial connectors (firstly, therefore..) -Lexikální řetězce/opakování (synonyma ...) -Substituce (this one, I think so…) -Výpustka (words replaced with nothing) Interpunkce Rozsah Úroveň

12 Kritéria hodnocení – jak zapisujeme?
Zadání - body zadání (T1 – T…) Levý okraj – sloupce I a II Pravý okraj – sloupce III a IV Text – podrobnosti o chybách, rozsah …

13 Kritéria hodnocení – korektorské značky

14 2. Část PP – Blok II Specifikace

15 Specifikace 2. části PP Základní úroveň Vyšší úroveň
Rozsah: 60–70 slov Typy textů: korespondence popis zpráva vzkaz instrukce/návod apod. Cut-off-score: 5–8 bodů Vyšší úroveň Rozsah:100– 120 slov Typy textů: korespondence charakteristika zpráva shrnutí kritika/recenze/článek instrukce/návod apod. Cut-off-score: 3–4 body

16 Kritéria hodnocení pro 2. část PP

17 I – Zadání/Obsah/Rozsah
Charakteristika textu téma, typ textu (slohový postup, formální náležitosti), funkční styl - formální/neformální (vztah pisatele a příjemce) Body zadání – všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně zmíněny Rozsah textu – požadovaná délka textu je dodržena (interval slov v zadání) Kvalita a rozsah zpracovaných bodů zadání vhodnost/účelnost (téma, vyváženost myšlenek) a rozsah zpracovaných bodů zadání (podtémata/jaz. funkce/strohá informace) Podstata myšlenky/problému je jasně vysvětlena – příjemci je sdělení jasné (rozumí mu) Nadbytečné/irelevantní myšlenky (z hlediska tématu)

18 II – Organizace/Koherence/Koheze/PTN
Členitost textu – organizace myšlenek/informací do větších celků (dle typu textu) Souvislý a lineární sled myšlenek – myšlenky řazeny postupně za sebou („skákání“ z jednoho tématu na druhé) Logicky uspořádaný text (koherence) – myšlenky/informace logicky uspořádané a propojené v homogenní celek (postihnuty vztahy mezi myšlenkami) Správnost a vhodnost PTN (lexikální, syntaktické a gramatické PTN, interpunkce) Chyby neztěžují/nebrání porozumění Rozsah PTN (dle úrovně obtížnosti)

19 III – Lexikální kompetence – Přesnost a rozsah
Chyby neztěžují/nebrání porozumění – globální chyby Správnost slovní zásoby – interval chyb (charakter chyb) Krácení textu pod požadovanou hranici je penalizováno! Slovní zásoba je široká – vzhledem k zadání (očekávání) a úrovni obtížnosti Vliv jiného jazyka (příčina)

20 IV – Gramatická kompetence - Přesnost a rozsah
Chyby neztěžují/nebrání porozumění – globální chyby, chyby pod požadovanou úrovní Správnost mluvnických prostředků – interval chyb (charakter chyb) Krácení textu pod požadovanou hranici penalizováno – jako jeden z deskriptorů Rozsah MP je široký – vzhledem k zadání (očekávání) a úrovni obtížnosti Vliv jiného jazyka (příčina)

21 Hodnocení písemných prací
2. část písemné práce

22 Hodnocení písemných prací
Žák uspěl/neuspěl

23 Vnitřní podmínky hodnocení PP
Pokud žák získá 0 bodů v oddíle IA v 1. části PP, tato část PP se dále nehodnotí Pokud žák získá 0 bodů ve sloupci I v 2. části PP, tato část PP se dále nehodnotí Body za 1. a 2. část PP se sčítají (žák tedy může získat 0 bodů v jedné z částí PP a přitom v PP uspět) Pokud žák získá 1 bod v některém oddíle kritérií, nemůže již získat v tomto oddíle 3 body.

24 Mezní hranice úspěšnosti (Cut–off-score)
Cut-off-score pro 1. část PP max. bodů = 24 Varianta A: 8 bodů Varianta B: 5 bodů Vnitřní podmínka = V oddíle 1A nesmí být 0 bodů Cut-off-score pro 2. část PP max. bodů = 12 Varianta A: 4 body Varianta B: 3 body Vnitřní podmínka = Ve sloupci 1 nesmí být 0 bodů Cut-off-score pro PP 12 bodů z 36 (33,3 %) 8 bodů z 36 (22,2 %)

25 Histogram Ø úspěšností žáků podle typu školy (Mana 2006 – AJZ)


Stáhnout ppt "Písemná část MZ z anglického jazyka II"

Podobné prezentace


Reklamy Google