Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Radim Polčák PRACOVNÍ SKUPINA PRO PRÁVO A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Radim Polčák PRACOVNÍ SKUPINA PRO PRÁVO A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Radim Polčák PRACOVNÍ SKUPINA PRO PRÁVO A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

2 pojem doménového jména doménové jméno zástupné označení za IP adresu složeno z domén – úrovně podle domén 1. úrovně – generická, národní tvoří základ adresy doménová autorita správce databáze DNS – domény 1. úrovně generické, národní (pod kontrolou generické) centrální: ICANN, národní: CZ-NIC, …

3 povaha doménového jména technická povaha doménového jména záznam v databázi DNS registraci provádí doménová autorita právní povaha doménového jména možnosti – vlastnictví, absolutní právo, relativní právo vlastnictví – sex.com (1. instance) absolutní právo – neargumentované relativní právo – jediná možnost vývoj pojmů – vlastník, držitel, … ?

4 povaha doménového jména doménové jméno jako relativní právo doménová autorita držitel povinnost udržovat záznam v databázi povinnost platit registrační poplatek provoz doménového jména = výkon subjektivního práva (povinnosti) Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy § 3 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.

5 doménového jména – zásah do subjektivních práv doménové jméno jako relativní právo provoz doménového jména = výkon subjektivního práva (povinnosti) ochrana dobrých mravů – 40/1964 Sb. (občanský zákoník) ochran osobní integrity (zejm. jména, názvu, firmy) - 40/1964 Sb. ochrana zapsaných označení – 441/2003 (o ochranných známkách), 452/2001 (o ochraně označení původu a o změně zákona o ochraně spotřebitele) (ochrana práv duševního vlastnictví) – 121/2000 Sb. (o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským) ochrana soutěžních vztahů – 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) ochrana veřejného pořádku

6 doménového jména – zásah do subjektivních práv ochrana dobrých mravů, osobní integrity § 3 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy § 11 zákona č. 40/1964 Sb. Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. § 19b odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb. Při neoprávněném použití názvu právnické osoby je možné se domáhat u soudu, aby se neoprávněný uživatel zdržel jeho užívání a odstranil závadný stav; je možné se též domáhat přiměřeného zadostiučinění, které může být požadováno i v penězích.

7 doménového jména – zásah do subjektivních práv ochrana zapsaných označení – ochranné známky § 2 zákona č. 441/2003 Sb. Na území České republiky požívají ochrany ochranné známky, které jsou a) zapsány v rejstříku ochranných známek (dále jen „rejstřík“) vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) (dále jen „národní ochranné známky“), b) s účinky pro Českou republiku zapsány v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví na základě mezinárodní přihlášky ve smyslu Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek nebo Protokolu k Madridské dohodě (dále jen „mezinárodní ochranné známky“), c) zapsány v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) podle nařízení Rady Evropských společenství o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení Rady“) (dále jen „ochranné známky Společenství“), d) na území České republiky všeobecně známé (dále jen „všeobecně známé známky“) ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížská úmluva“) a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví.

8 doménového jména – zásah do subjektivních práv ochrana zapsaných označení – ochranné známky zapsané § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 441/2003 Sb. (1) Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®. (2) Nestanoví-li tento zákon jinak (§ 10 a 11), nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat a) označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou, c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu

9 doménového jména – zásah do subjektivních práv ochrana zapsaných označení – zapsaná označení původu § 8 odst. 2 zákona č. 452/2001 Sb. Zapsané označení původu je oprávněn užívat, zejména umisťovat na zboží, jehož se označení původu týká, každý, kdo vyrábí, zpracovává a připravuje zboží s odpovídající kvalitou či vlastnostmi na vymezeném území; v případě zemědělských výrobků či potravin uvedených ve vyhlášce podle § 26 je podmínkou užití označení původu na tomto zboží, které pochází z vymezeného území, rovněž dodržení specifikace stanovené podle § 6 - není licence - smysl – restrikce mimo region

10 doménového jména – zásah do subjektivních práv ochrana soutěžních vztahů § 44 zákona č. 513/1991 Sb. Základní ustanovení (1) Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. (2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména: a) klamavá reklama, b) klamavé označování zboží a služeb, c) vyvolávání nebezpečí záměny, d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, e) podplácení, f) zlehčování, g) srovnávací reklama, h) porušování obchodního tajemství, i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.

11 doménového jména – zásah do subjektivních práv cybersquatting blokační registrace spekulativní registrace konkurenční registrace ochrana dobrých mravů ochran osobní integrity ochrana práv duševního vlastnictví ochrana zapsaných označení ochrana soutěžních vztahů

12 doménového jména – doménové spory cybersquatting – soudní obrana (ultima ratio) dělená odpovědnost (autorita, squatter) veškerá porušení (kumulativně) domicil squattera / autority výběr nároku 15.5. Sdružení CZ.NIC nenese odpovědnost za užívání nebo neužívání registrovaného Doménového jména ani za způsob, jakým je Doménové jméno užíváno. Sdružení CZ.NIC tak zejména nenese odpovědnost za porušení práv k ochranným známkám, obchodním značkám, jménům nebo obchodním firmám třetích osob vzniklé registrací nebo užíváním Doménového jména. zdržení se (S) odstranění (NIC) náhrada škody (S) zadostiučinění (S) převod registrace (!oba!)

13 doménového jména – doménové spory cybersquatting – soudní obrana – převod registrace č.j. 2 Cm 290/2001-39 (rozhodnutí o odvolání) „…žalobce měl volbu ve způsobech, jimiž bylo možno dosáhnout odstranění vzniklého závadného stavu. Bylo možno žádat uložení povinnosti prvnímu žalovanému, aby provedl příslušné úkony dle platných pravidel registrace, jež by vedly k následnému převodu doménového jména na žalobce. Za stavu, kdy účastníkem řízení vedle porušovatele práva byl i druhý žalovaný - tedy registrátor, bylo možno však i žádat,aby - podle daných smluvních podmínek - změnu v registraci učinil přímo druhý žalovaný, bez dalších úkonů (návrhu) ze strany prvního žalovaného. Pokud žalobce tento naposled zmíněný postup v žalobě navrhl a současně byla - a to je zcela nezbytný předpoklad - v řízení zjištěna odpovědnost stávajícího držitele doménového jména za vzniklý protiprávní stav, rozhodnutí soudu prvního stupně, jež tomuto návrhu vyhovělo, nelze vytknout pochybení…“

14 doménového jména – doménové spory cybersquatting – rozhodčí řízení (selektivně) rychlejší, méně formální, on-line (až na výjimky) standardně rozhodčí soud (WIPO, OHKAK, euRID) jednoduchá odpovědnost (squatter) problematické založení pravomoci (vůči 3. stranám) výběr nároku zrušení registrace převod registrace

15 doménového jména – doménové spory cybersquatting – rozhodčí řízení - pravidla speciální pravidla – WIPO, euRID základní podmínky (podobné) čl. 4 UDRP 1.doménové jméno je shodné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou nebo jiným označením, k němuž má navrhovatel práva, 2.odpůrce nemá práva nebo oprávněné zájmy k předmětnému doménovému jménu a 3.odpůrce registroval a užívá doménové jméno ve zlé víře

16 doménového jména – doménové spory cybersquatting – výkon rozhodnutí registrace – autorita (z rozhodčího řízení – přímo) ostatní nároky – soud dle domicilu není světová úmluva na uznání a výkon soud. rozh. (je na r.n.)

17 díky za pozornost… radim.polcak@law.muni.cz další zdroje: www.nic.cz http://www.eurid.eu/en/registrant/ www.icann.org http://www.arbcourt.cz/adreu http://arbiter.wipo.int/domains/


Stáhnout ppt "JUDr. Radim Polčák PRACOVNÍ SKUPINA PRO PRÁVO A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE."

Podobné prezentace


Reklamy Google