Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trvale udržitelné zemědělství Systémy hospodaření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trvale udržitelné zemědělství Systémy hospodaření."— Transkript prezentace:

1 Trvale udržitelné zemědělství Systémy hospodaření

2 Setrvalé zemědělství Jde o takový vývoj zemědělství, který uspokojuje potřeby současnosti a neomezuje potřeby budoucích generací (OECD) Cílem je optimalizace současného využívání agroekosystémů bez omezení jejich potenciálu pro budoucí využívání

3 Setrvalé zemědělství Setrvalé agroekosystémy jsou ekonomicky životaschopné, uspokojují potřeby společnosti, přičemž uchovávají přírodní zdroje a zlepšují kvalitu prostředí pro budoucí generace.

4 Setrvalé zemědělství – hlavní cíle Zamezit další degradaci půdy a dlouhodobě udržet a zvyšovat její úrodnost, Zamezit znečišťování povrchových a podzemních vod, Udržet dostatek kvalitní vody v krajině, Omezit závislost zemědělství na neobnovitelných zdrojích energie, Efektivně využívat místní a úspěšně diverzifikované genetické zdroje a zachovat jejich rozmanitost pro budoucnost, Uchovat přírodní a přírodě blízké ekosystémy a jejich druhovou diverzitu ve venkovské krajině.

5 Hlavní cíle integrovaného zemědělství Rostlinná produkce v souladu s přirozenými podmínkami daného stanoviště, Trvalé zajištění půdní struktury, půdních biologických procesů a půdní úrodnosti, Eliminace škod způsobených erozí, Omezení zátěže biotopu průnikem látek z okolí resp. z jiných zemědělských aktivit, Udržení typických krajinných elementů, Zohlednění požadavků na ochranu přírody a druhů, především uchování ekologicky cenných biotopů v rámci celostního posouzení prostředí, Chov zvířat sladěný s obděláváním půdy, šetrným k životnímu prostředí.

6 Hlavní cíle ekologického zemědělství Efektivní využívání energie, orientace na obnovitelné zdroje. Snaha o maximální recirkulaci živin a zábrana vnosu cizorodých látek do agroeko-systému. Produkce kvalitních potravin a surovin. Optimalizace životních podmínek pro všechny organismy včetně člověka.

7

8 Ekologická nestabilita zemědělské krajiny – možnosti řešení Snížení antropického tlaku na krajinu –Strukturální stránka ekologické stabilizace (optimalizace krajinné struktury) –Funkční stabilizace zemědělské krajiny (samotný způsob hospodaření) Úkol zemědělské prvovýroby –Široká a komplexní ekologizace, zahrnující všechny fáze výrobního procesu

9 Ekologické zásady zemědělského hospodáře v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje Uzavřený systém hospodaření, čerpání surovin z místních zdrojů, smíšená struktura zemědělské soustavy Zabezpečení dostatku živin Využívání půdy v souladu s jejím produkčním potenciálem Vyvarování se všech forem znečištění životního prostředí Produkce potravin s vysokou nutriční hodnotou Minimalizace spotřeby energie Vytvoření optimálních podmínek hospodářským zvířatům

10 Vymezení agroekosystému Soubor agrobiocenóz ekologicky propojených faktory klimatickými, edafickými, topografickými a biologickými

11 Trvale udržitelné agroekosystémy Uspokojují potřeby současnosti a neomezují potřeby budoucích generací (OECD). Setrvalé agroekosystémy - zemědělství a potravinářské systémy jsou ekonomicky životaschopné, uspokojují potřeby společnosti v zabezpečení potravy, přičemž uchovávají a zlepšují přírodní zdroje a kvalitu prostředí pro budoucí generace.

12 Charakteristické znaky agroekosystémů Dodatečné vnější energetické vstupy, Výrazně snížená biodiverzita, Umělá podpora (selekce) dominantních produkčních druhů, Juvenilní sukcesní stádia (antropogenní disklimax), Snížení až ochromení autoregulačních procesů, Výrazně snížený stupeň ekologické stability, Výskyt nevratných degradačních procesů.

13 Kritéria kvality půdního ekosystému voda z ekosystému odtékající by měla mít takovou čistotu, aby byla vhodná pro úpravu na vodu pitnou tvorba výnosů plodin a jejich složení z hlediska konzumního by měly být na přijatelné úrovni mikrobiální procesy v půdě by měly být přirozené, vztahy mezi mikrobní biomasou, mikrobní aktivitou a půdní organickou hmotou by měly být tudíž předvídatelné půda by neměla obsahovat potenciálně toxické chemikálie (organické i anorganické) v koncentracích, které by ovlivnily předcházející kritéria fyzikální vlastnosti půdy by měly umožňovat normální funkci ekosystému.

14 Trvalá udržitelnost pěstitelských a chovatelských technologií – společné cíle Omezit utužení půd, snížit frekvenci pojezdů po pozemcích. Optimalizovat uplatnění technologií z hlediska času a věcných kritérií. Snížit intenzitu zásahů do půdního prostředí při naplnění kvalitativních parametrů. Zajistit šetření s půdní vláhou. Rozvíjet biologickou aktivitu půd.

15 Trvalá udržitelnost pěstitelských a chovatelských technologií – společné cíle Zajistit regulovanější uvolňování živin. Omezit erozní ohroženost půd (východiskem jsou nové pozemkové úpravy). Zajistit diferencovanost v použití s ohledem na půdně-ekologické podmínky. Bezproblémově zpracovat zbytky rostlin a rovnoměrně je zapravit do půdy. Zajistit soulad technologií s požadavky ochrany přírodního prostředí.

16

17 Přehled významných důsledků intenzivního pěstování rostlin (podle Aufhammera, 1989) Opatření –Vysoké hnojení dusíkem (v průmyslových i organických hnojivech) –Používání pesticidů, regulátorů, desikantů a jiných agrochemikálií Důsledky (účinky) –zbytky dusíku v půdě –znečištění podzemních a povrchových vod –únik dusíku do ovzduší –hromadění reziduí účinných látek v půdě –ničení užitečných mikroorganismů, antagonistů a jiných organismů v půdě –vývoj rezistence vůči pesticidům –pokles počtu druhů fauny a flóry –znečištění podzemních a povrchových vod –znečištění ovzduší

18 Přehled významných důsledků intenzivního pěstování rostlin (podle Aufhammera, 1989) Opatření –Použití těžké mechanizace –Intenzivní zpracování půdy –Vysoká spotřeba energie (většinou fosilních zdrojů) Důsledky (účinky) –porušení vzdušného a vodního režimu půdy –omezení prokořenění půdy –ničení biologické aktivity půdy –poškození vsakovací schopnosti půdy –zvýšení eroze půdy –omezení tvorby optimální půdní struktury –zvýšení eroze –odbourání humusu –spotřeba neobnov. zdrojů – zvýšení znečištění ovzduší

19 Srovnání různých systémů hospodaření (obecné cíle) (Häni,1990) Koloběh látek –Konvenční: Není uzavřen, vysoká potřeba dodávání externí energie –Integrované: Úsilí o uzavřený koloběh –Ekologické: Na úrovni hospodářství co nejvíce uzavřen (základní princip cyklu) Využití půdy –Konvenční: Optimalizace podle ekonomických kriterií –Integrované: S ohledem na ekologická kriteria ekonomicky optimalizováno –Ekologické: Ekonomicky optimalizováno jen v případě souladu s vysokým ekologizačním stupněm

20 Srovnání různých systémů hospodaření (obecné cíle) (Häni,1990) Pomocné prostředky (včetně energie) –Konvenční: Optimalizace podle ekonomických kriterií –Integrované: Omezeny, v pozornosti ekologická kriteria –Ekologické: Silně omezeny Zátěž životního prostředí, opatření, technika –Konvenční: Tolerována pokud je činnost ekonomická a zákonná –Integrované: Omezena –Ekologické: Silně omezena

21 Srovnání různých systémů hospodaření (obecné cíle) (Häni,1990) Chov zvířat –Konvenční: Ekonomicky optimalizován (předpisy ochrany zvířat) –Integrované:Předpisy k druhově vhodnému chovu, ekologické a etické aspekty –Ekologické: Druhově vhodný chov, ekologické a etické aspekty (v současné době více zkušeností než IZ) Lidský faktor –Konvenční: Převládají ekonomické úvahy (nazírání) –Integrované: Ekologické a společenské úvahy jsou důležité, jsou sledovány závislosti a smysluplně využívány –Ekologické: Jako u integrované produkce

22

23 Srovnání různých systémů hospodaření (struktura provozu) (Häni,1990) Specializace –Konvenční: Malá až vysoká, produkce nezávislá na půdě je možná (chov skotu) –Integrované: Malá až vysoká, snaha o vyváženost jednotlivých provozních odvětví –Ekologické: Malá, respektování stanovištních podmínek Intenzita hospodaření (prostředí, energie, produkce jednotlivých kultur) –Konvenční: Obecně vysoká –Integrované: Prostředky o něco nižší, jsou ekologicky využitelné –Ekologické: Malá až střední (např. při produkci zeleniny - vysoká příležitostně), snaha o dlouhodobě vyrovnané sklizně a existenční jistotu

24 Srovnání různých systémů hospodaření (struktura provozu) (Häni,1990) Využití přirozených zdrojů (stanoviště, klima, ap.) –Konvenční: Snaha o resp. stanoviště v některých případech nedodrženo –Integrované: Je předpokladem respektovat a udržet je –Ekologické: Je předpokladem respektovat a udržet je Mechanizace –Konvenční: Malá – vysoká –Integrované: Malá – vysoká –Ekologické: Malá – vysoká

25 Srovnání různých systémů hospodaření (struktura provozu) (Häni,1990) Produkce krmiva vlastním provozem –Konvenční: Ano/ne –Integrované: Ano –Ekologické: Ano Počet VDJ (600 kg) na 1 ha zem. plochy –Konvenční: Max. 3 –Integrované: Max. 2,5 –Ekologické: Max. 2,5 (v podhorském hospodářství i nižší)

26 Srovnání různých systémů hospodaření (struktura provozu) (Häni,1990) Odhad potřeby pracovních sil (relativní %) –Konvenční: 100% –Integrované: 105 – 115% –Ekologické: 115 – 130% Způsob prodeje výrobků –Konvenční: Převládá nepřímý –Integrované: Často nepřímý –Ekologické: Často přímý, příprava spec. obchodní sítě

27 Srovnání různých systémů hospodaření (pěstební technologie) (Häni,1990) Střídání plodin –Konvenční: Jednostranné až vyvážené –Integrované: Mnohočetné, vyvážené –Ekologické: Mnohočetné, vyvážené (prvek silné priority) Využití meziplodin –Konvenční: Zřídka až nula –Integrované: Vyvíjí se u vybraných kultur –Ekologické: Má velký význam, opírá se o tradice

28

29 Srovnání různých systémů hospodaření (pěstební technologie) (Häni,1990) Směsné kultury, podsev –Konvenční: Zřídka až nula –Integrované: Vyvíjí se u vybraných kultur –Ekologické: Praktikováno v mnoha kulturách Ochrana půdy, podpora půdní aktivity –Konvenční: Pouze částečně, kosekvence – snižování půdní úrodnosti –Integrované: Důležitý aspekt, podpora půdní úrodnosti cílenými opatřeními –Ekologické:Udržování půdní úrodnosti je základní požadavek

30 Srovnání různých systémů hospodaření (pěstební technologie) (Häni,1990) Zpracování půdy –Konvenční: Částečně povrchově, částečně ohrožují strukturu půdy –Integrované: Rozšířeny (šetrné) technologie povrchového obdělávání –Ekologické: Jako u integrované produkce Výživa, hnojení –Konvenční: V současné době potřebné vysoké dávky, organické a zelené hnojení není optimálně využíváno –Integrované: Podíl min. hnojiv redukován, důraz kladen na org. hnojiva a zelené hnojení –Ekologické:Převážně org. hnojiva, aktivizace půdní činnosti organismů, zákaz použití lehce přijatelných min. hnojiv, zařazení vysokého % leguminóz do osevních postupů

31 Srovnání různých systémů hospodaření (ochrana rostlin) (Häni,1990) Chemická ochrana rostlin –Konvenční: Běžná, pokud se ekonomicky "vyplatí" –Integrované: Omezena, jen v případě, že nelze nahradit jinými způsoby –Ekologické: Ojediněle, nejčastěji povoleny preparáty na rostlinné bázi Předcházení výskytu škodlivých činitelů pomocí agrotechnických opatření –Konvenční: Nepatrný význam –Integrované: Mimořádný důraz a význam –Ekologické: Takřka výlučně, nedostatek přímých účinných zásahů regulace škodlivých organismů

32 Srovnání různých systémů hospodaření (ochrana rostlin) (Häni,1990) Biologická ochrana –Konvenční: Ojediněle (pohled na nákladnost) –Integrované: Preference, pokud možno podpora antagonistů –Ekologické: Jako integrované produkce Mechanické způsoby ochrany proti plevelům –Konvenční: Ojediněle (finančně nákladné) –Integrované: Rozšířeno, i v kombinaci s herbicidy –Ekologické: Téměř výlučně (částečně termicky)

33 Vliv faktorů prostředí na produkci plodin v různých systémech hospodaření (% podíl) (Vrkoč, 1996) FaktorSystémy hospodaření KonvenčníIntegrovanýEkologický Půdní úrodnost102035 Počasí10 15 Základní agrotechnika (včetně strukt. plodin) 202530 Odrůdy252010 Hnojiva20155 Ochrana rostlin15105 Celkem100


Stáhnout ppt "Trvale udržitelné zemědělství Systémy hospodaření."

Podobné prezentace


Reklamy Google