Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trvale udržitelné zemědělství Systémy hospodaření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trvale udržitelné zemědělství Systémy hospodaření"— Transkript prezentace:

1 Trvale udržitelné zemědělství Systémy hospodaření

2 Setrvalé zemědělství Jde o takový vývoj zemědělství, který uspokojuje potřeby současnosti a neomezuje potřeby budoucích generací (OECD) Cílem je optimalizace současného využívání agroekosystémů bez omezení jejich potenciálu pro budoucí využívání

3 Setrvalé zemědělství Setrvalé agroekosystémy jsou ekonomicky životaschopné, uspokojují potřeby společnosti, přičemž uchovávají přírodní zdroje a zlepšují kvalitu prostředí pro budoucí generace.

4 Setrvalé zemědělství – hlavní cíle
Zamezit další degradaci půdy a dlouhodobě udržet a zvyšovat její úrodnost, Zamezit znečišťování povrchových a podzemních vod, Udržet dostatek kvalitní vody v krajině, Omezit závislost zemědělství na neobnovitelných zdrojích energie, Efektivně využívat místní a úspěšně diverzifikované genetické zdroje a zachovat jejich rozmanitost pro budoucnost, Uchovat přírodní a přírodě blízké ekosystémy a jejich druhovou diverzitu ve venkovské krajině.

5 Hlavní cíle integrovaného zemědělství
Rostlinná produkce v souladu s přirozenými podmínkami daného stanoviště, Trvalé zajištění půdní struktury, půdních biologických procesů a půdní úrodnosti, Eliminace škod způsobených erozí, Omezení zátěže biotopu průnikem látek z okolí resp. z jiných zemědělských aktivit, Udržení typických krajinných elementů, Zohlednění požadavků na ochranu přírody a druhů, především uchování ekologicky cenných biotopů v rámci celostního posouzení prostředí, Chov zvířat sladěný s obděláváním půdy, šetrným k životnímu prostředí.

6 Hlavní cíle ekologického zemědělství
Efektivní využívání energie, orientace na obnovitelné zdroje. Snaha o maximální recirkulaci živin a zábrana vnosu cizorodých látek do agroeko-systému. Produkce kvalitních potravin a surovin. Optimalizace životních podmínek pro všechny organismy včetně člověka.

7

8 Ekologická nestabilita zemědělské krajiny – možnosti řešení
Snížení antropického tlaku na krajinu Strukturální stránka ekologické stabilizace (optimalizace krajinné struktury) Funkční stabilizace zemědělské krajiny (samotný způsob hospodaření) Úkol zemědělské prvovýroby Široká a komplexní ekologizace, zahrnující všechny fáze výrobního procesu

9 Ekologické zásady zemědělského hospodáře v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje
Uzavřený systém hospodaření , čerpání surovin z místních zdrojů, smíšená struktura zemědělské soustavy Zabezpečení dostatku živin Využívání půdy v souladu s jejím produkčním potenciálem Vyvarování se všech forem znečištění životního prostředí Produkce potravin s vysokou nutriční hodnotou Minimalizace spotřeby energie Vytvoření optimálních podmínek hospodářským zvířatům

10 Vymezení agroekosystému
Soubor agrobiocenóz ekologicky propojených faktory klimatickými, edafickými, topografickými a biologickými

11 Trvale udržitelné agroekosystémy
Uspokojují potřeby současnosti a neomezují potřeby budoucích generací (OECD). Setrvalé agroekosystémy - zemědělství a potravinářské systémy jsou ekonomicky životaschopné, uspokojují potřeby společnosti v zabezpečení potravy, přičemž uchovávají a zlepšují přírodní zdroje a kvalitu prostředí pro budoucí generace.

12 Charakteristické znaky agroekosystémů
Dodatečné vnější energetické vstupy, Výrazně snížená biodiverzita, Umělá podpora (selekce) dominantních produkčních druhů, Juvenilní sukcesní stádia (antropogenní disklimax), Snížení až ochromení autoregulačních procesů, Výrazně snížený stupeň ekologické stability, Výskyt nevratných degradačních procesů.

13 Kritéria kvality půdního ekosystému
voda z ekosystému odtékající by měla mít takovou čistotu, aby byla vhodná pro úpravu na vodu pitnou tvorba výnosů plodin a jejich složení z hlediska konzumního by měly být na přijatelné úrovni mikrobiální procesy v půdě by měly být přirozené, vztahy mezi mikrobní biomasou, mikrobní aktivitou a půdní organickou hmotou by měly být tudíž předvídatelné půda by neměla obsahovat potenciálně toxické chemikálie (organické i anorganické) v koncentracích, které by ovlivnily předcházející kritéria fyzikální vlastnosti půdy by měly umožňovat normální funkci ekosystému.

14 Trvalá udržitelnost pěstitelských a chovatelských technologií – společné cíle
Omezit utužení půd, snížit frekvenci pojezdů po pozemcích. Optimalizovat uplatnění technologií z hlediska času a věcných kritérií. Snížit intenzitu zásahů do půdního prostředí při naplnění kvalitativních parametrů. Zajistit šetření s půdní vláhou. Rozvíjet biologickou aktivitu půd.

15 Trvalá udržitelnost pěstitelských a chovatelských technologií – společné cíle
Zajistit regulovanější uvolňování živin. Omezit erozní ohroženost půd (východiskem jsou nové pozemkové úpravy). Zajistit diferencovanost v použití s ohledem na půdně-ekologické podmínky. Bezproblémově zpracovat zbytky rostlin a rovnoměrně je zapravit do půdy. Zajistit soulad technologií s požadavky ochrany přírodního prostředí.

16

17 Přehled významných důsledků intenzivního pěstování rostlin (podle Aufhammera, 1989)
Opatření Vysoké hnojení dusíkem (v průmyslových i organických hnojivech) Používání pesticidů, regulátorů, desikantů a jiných agrochemikálií Důsledky (účinky) zbytky dusíku v půdě znečištění podzemních a povrchových vod únik dusíku do ovzduší hromadění reziduí účinných látek v půdě ničení užitečných mikroorganismů, antagonistů a jiných organismů v půdě vývoj rezistence vůči pesticidům pokles počtu druhů fauny a flóry znečištění ovzduší

18 Přehled významných důsledků intenzivního pěstování rostlin (podle Aufhammera, 1989)
Opatření Použití těžké mechanizace Intenzivní zpracování půdy Vysoká spotřeba energie (většinou fosilních zdrojů) Důsledky (účinky) porušení vzdušného a vodního režimu půdy omezení prokořenění půdy ničení biologické aktivity půdy poškození vsakovací schopnosti půdy zvýšení eroze půdy omezení tvorby optimální půdní struktury zvýšení eroze odbourání humusu spotřeba neobnov. zdrojů zvýšení znečištění ovzduší

19 Srovnání různých systémů hospodaření (obecné cíle) (Häni,1990)
Koloběh látek Konvenční: Není uzavřen, vysoká potřeba dodávání externí energie Integrované: Úsilí o uzavřený koloběh Ekologické: Na úrovni hospodářství co nejvíce uzavřen (základní princip cyklu) Využití půdy Konvenční: Optimalizace podle ekonomických kriterií Integrované: S ohledem na ekologická kriteria ekonomicky optimalizováno Ekologické: Ekonomicky optimalizováno jen v případě souladu s vysokým ekologizačním stupněm

20 Srovnání různých systémů hospodaření (obecné cíle) (Häni,1990)
Pomocné prostředky (včetně energie) Konvenční: Optimalizace podle ekonomických kriterií Integrované: Omezeny, v pozornosti ekologická kriteria Ekologické: Silně omezeny Zátěž životního prostředí, opatření, technika Konvenční: Tolerována pokud je činnost ekonomická a zákonná Integrované: Omezena Ekologické: Silně omezena

21 Srovnání různých systémů hospodaření (obecné cíle) (Häni,1990)
Chov zvířat Konvenční: Ekonomicky optimalizován (předpisy ochrany zvířat) Integrované:Předpisy k druhově vhodnému chovu, ekologické a etické aspekty Ekologické: Druhově vhodný chov, ekologické a etické aspekty (v současné době více zkušeností než IZ) Lidský faktor Konvenční: Převládají ekonomické úvahy (nazírání) Integrované: Ekologické a společenské úvahy jsou důležité, jsou sledovány závislosti a smysluplně využívány Ekologické: Jako u integrované produkce

22

23 Srovnání různých systémů hospodaření (struktura provozu) (Häni,1990)
Specializace Konvenční: Malá až vysoká, produkce nezávislá na půdě je možná (chov skotu) Integrované: Malá až vysoká, snaha o vyváženost jednotlivých provozních odvětví Ekologické: Malá, respektování stanovištních podmínek Intenzita hospodaření (prostředí, energie, produkce jednotlivých kultur) Konvenční: Obecně vysoká Integrované: Prostředky o něco nižší, jsou ekologicky využitelné Ekologické: Malá až střední (např. při produkci zeleniny - vysoká příležitostně), snaha o dlouhodobě vyrovnané sklizně a existenční jistotu

24 Srovnání různých systémů hospodaření (struktura provozu) (Häni,1990)
Využití přirozených zdrojů (stanoviště, klima, ap.) Konvenční: Snaha o resp. stanoviště v některých případech nedodrženo Integrované: Je předpokladem respektovat a udržet je Ekologické: Je předpokladem respektovat a udržet je Mechanizace Konvenční: Malá – vysoká Integrované: Malá – vysoká Ekologické: Malá – vysoká

25 Srovnání různých systémů hospodaření (struktura provozu) (Häni,1990)
Produkce krmiva vlastním provozem Konvenční: Ano/ne Integrované: Ano Ekologické: Ano Počet VDJ (600 kg) na 1 ha zem. plochy Konvenční: Max. 3 Integrované: Max. 2,5 Ekologické: Max. 2,5 (v podhorském hospodářství i nižší)

26 Srovnání různých systémů hospodaření (struktura provozu) (Häni,1990)
Odhad potřeby pracovních sil (relativní %) Konvenční: 100% Integrované: 105 – 115% Ekologické: 115 – 130% Způsob prodeje výrobků Konvenční: Převládá nepřímý Integrované: Často nepřímý Ekologické: Často přímý, příprava spec. obchodní sítě

27 Srovnání různých systémů hospodaření (pěstební technologie) (Häni,1990)
Střídání plodin Konvenční: Jednostranné až vyvážené Integrované: Mnohočetné, vyvážené Ekologické: Mnohočetné, vyvážené (prvek silné priority) Využití meziplodin Konvenční: Zřídka až nula Integrované: Vyvíjí se u vybraných kultur Ekologické: Má velký význam, opírá se o tradice

28

29 Srovnání různých systémů hospodaření (pěstební technologie) (Häni,1990)
Směsné kultury, podsev Konvenční: Zřídka až nula Integrované: Vyvíjí se u vybraných kultur Ekologické: Praktikováno v mnoha kulturách Ochrana půdy, podpora půdní aktivity Konvenční: Pouze částečně, kosekvence – snižování půdní úrodnosti Integrované: Důležitý aspekt, podpora půdní úrodnosti cílenými opatřeními Ekologické:Udržování půdní úrodnosti je základní požadavek

30 Srovnání různých systémů hospodaření (pěstební technologie) (Häni,1990)
Zpracování půdy Konvenční: Částečně povrchově, částečně ohrožují strukturu půdy Integrované: Rozšířeny (šetrné) technologie povrchového obdělávání Ekologické: Jako u integrované produkce Výživa, hnojení Konvenční: V současné době potřebné vysoké dávky, organické a zelené hnojení není optimálně využíváno Integrované: Podíl min. hnojiv redukován, důraz kladen na org. hnojiva a zelené hnojení Ekologické:Převážně org. hnojiva, aktivizace půdní činnosti organismů, zákaz použití lehce přijatelných min. hnojiv, zařazení vysokého % leguminóz do osevních postupů

31 Srovnání různých systémů hospodaření (ochrana rostlin) (Häni,1990)
Chemická ochrana rostlin Konvenční: Běžná, pokud se ekonomicky "vyplatí" Integrované: Omezena, jen v případě, že nelze nahradit jinými způsoby Ekologické: Ojediněle, nejčastěji povoleny preparáty na rostlinné bázi Předcházení výskytu škodlivých činitelů pomocí agrotechnických opatření Konvenční: Nepatrný význam Integrované: Mimořádný důraz a význam Ekologické: Takřka výlučně, nedostatek přímých účinných zásahů regulace škodlivých organismů

32 Srovnání různých systémů hospodaření (ochrana rostlin) (Häni,1990)
Biologická ochrana Konvenční: Ojediněle (pohled na nákladnost) Integrované: Preference, pokud možno podpora antagonistů Ekologické: Jako integrované produkce Mechanické způsoby ochrany proti plevelům Konvenční: Ojediněle (finančně nákladné) Integrované: Rozšířeno, i v kombinaci s herbicidy Ekologické: Téměř výlučně (částečně termicky)

33 Vliv faktorů prostředí na produkci plodin v různých systémech hospodaření (% podíl) (Vrkoč, 1996)
Systémy hospodaření Konvenční Integrovaný Ekologický Půdní úrodnost 10 20 35 Počasí 15 Základní agrotechnika (včetně strukt. plodin) 25 30 Odrůdy Hnojiva 5 Ochrana rostlin Celkem 100


Stáhnout ppt "Trvale udržitelné zemědělství Systémy hospodaření"

Podobné prezentace


Reklamy Google