Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Magisterský studijní program

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Magisterský studijní program"— Transkript prezentace:

1 Magisterský studijní program
Zemědělská produkce 1. Magisterský studijní program

2 Význam předmětu Předmět seznamuje posluchače :
se základy a rozsahem rostlinné produkce se zásadami pěstování rostlin a využitím produktů Předmět připravuje posluchače : pro zvládnutí dalších disciplín, zejména Výživy hospodářských zvířat

3 Náplň předmětu význam a charakteristika zemědělské činnosti, způsoby hospodaření půda, půdní fond - struktura, kvalita, ochrana obecné zásady pěstování rostlin, výživa a hnojení, ochrana před škodlivými činiteli pěstování kulturních plodin, tvorba a udržování trvalých travních porostů užitkové směry jednotlivých plodin a hodnocení jejich jakosti

4 Podklady pro studium Stratil, J. : Encyklopedie zemědělství (VFU Brno)
přednášky a praktická cvičení skripta a další učební materiály: Stratil, J. : Encyklopedie zemědělství (VFU Brno) Šnobl, J. a kol. : Základy rostlinné produkce (ČZU Praha) Kostelanský F. a kol.: Obecná produkce rostlinná (MZLU Brno)  výukové materiály další materiály :

5 Obsah 1. přednášky Význam zemědělství pro člověka a společnost
Hlavní charakteristiky zemědělství Soustavy hospodaření s způsoby (směry) hospodaření v zemědělství - konvenční, integrované, alternativní Charakteristika českého zemědělství, zemědělský půdní fond

6 Význam zemědělské činnosti
zabezpečení výroby potravin dostatek kvalitních krmiv a steliva suroviny pro zpracovatelský průmysl tvorba a ochrana krajiny sociální a osídlovací funkce

7 odvětví, obory a zaměření produkce
Zemědělství Základní složky rostlinná živočišná produkce produkce (pěstování polních plodin) (chovy zvířat) odvětví, obory a zaměření produkce

8 Charakteristika rostlinné produkce
vázanost na půdu biologický charakter produkčních procesů sezónnost vliv ročníku, výkyvy sklizní

9 Využití rostlinné produkce
pro lidskou výživu (asi 25%) velká část jako krmiva a stelivo menší část jako suroviny pro průmysl zbytek ( %) jako biomasa pro organické hnojení

10 Agroekosystém zemědělská produkce probíhá v agroekosystému – forma ekosystému agroekosystém je ucelená soustava vzájemných účinků mezi všemi organizmy a prostředím, které člověkem upraveno jsou to pole s pěstovanou plodinou, louky, pastviny, sady, chmelnice, vinice atd. znalosti požadavků jednotlivých organizmů a vzájemných vztahů jsou pro optimální využití zemědělské krajiny nutné

11 Soustavy hospodaření – zemědělské systémy
primitivní pojetí : - soustavy žďárové, úhorové - soustavy střídání plodin anglické osevní postupy humusová teorie minerální teorie

12 Zemědělsko - průmyslové systémy
specializace a koncentrace, použití hnojiv, pesticidů, technika, nových druhů a odrůd Negativní důsledky : kácení a devastace lesů jednostranné vyčerpání půdy (monokultury) eroze a destrukce krajiny vstup agrochemikálií - nebezpečí reziduí v půdě, vodě, krmivech a potravinách následky používání těžké mechanizace zhoršení vztahu člověka k půdě a přírodě

13 Způsoby hospodaření konvenční způsob
alternativní zemědělství – ekologické integrované zemědělství

14 Konvenční zemědělství
je agrosystém charakteristický používáním průmyslových hnojiv a syntetických pesticidů vedený za účelem maximálních a ekonomicky nejvýhodnějších výnosů ekonomické faktory převládají nad ekologickými

15 Alternativní zemědělství
je souhrnný název pro zemědělské metody, které jsou šetrnější k životnímu prostředí hlavní metody alternativního zemědělství : - ekologické zemědělství - organické zemědělství - organicko - biologické zemědělství - biologické zemědělství - biodynamické zemědělství - setrvalé zemědělství aj. formy

16 Ekologické zemědělství
je biologicky a ekologicky vyvážený agrosystém trvalého charakteru je zakázáno používání průmyslových hnojiv a syntetických pesticidů je snaha o využívání lokálních a obnovitelných přírodních zdrojů

17 Porovnání konvenčního a ekologického zemědělství
priorita - kvantita přednost má ekonomická rentabilita značná specializace jednoduchý osevní postup používání anorganických - snadno rozpustných hnojiv aplikace agrochemikálií, biocidů, regulátorů a pod. Ekologické priorita - kvalita přednost má biologicko-ekologická rovnováha mnohostranná produkce pestrý osevní postup používání organických, nesnadno rozpustných hnojiv využití samoregulace proti výskytu škodlivých činitelů

18 Současný stav ekologického zemědělství
v ČR asi farem, hospodaří na asi 7,4% ZP hospodaření je náročnější, produkce je o % nižší legislativní vymezení pravidel hospodaření i produkce bioproduktů (zákon č. 242/2000 Sb., vyhl. 16/2006 Sb., nařízení Rady 2092/91) bioprodukt - hlavně obiloviny, ovoce, zelenina, bylinné čaje

19 Integrované zemědělství
agrosystém, který je charakterizován integrací dostupných technických, biologických, chemických a ekologických poznatků agrotechnická opatření jsou prováděna s ohledem na životní prostředí

20 Přehled zásad integrovaného pěstování rostlin
širší druhová skladba pěstovaných plodin výběr vhodných tolerantních nebo odolných odrůd použití kvalitního osiva minimální zpracování půdy řízená výživa a hnojení rostlin optimální termín a způsob založení porostu používání přijatelných metod pro ochranu rostlin uplatnění agrobiologické kontroly porostu

21 Další systémy systémy pěstování jednotlivých plodin
precizní zemědělství low input

22 Současné podmínky českého zemědělství
prioritou je trvale udržitelný rozvoj podpůrné programy pro rozvoj zemědělství a venkova

23 Podnikatelská struktura v zemědělství ČR
Právní forma respondenti Obhospodařovaná půda v % 1995 2000 2005 Fyzické osoby celkem 23,2 25,8 29,3 Právnické osoby celkem 76,8 74,2 45,7 z toho družstva 47,0 24,0 Respondenti celkem 100,0

24 Průměrná výměra hospodařících subjektů
Právní forma respondenti Průměrná výměra z.p v ha 1995 2000 2005 Fyzické osoby celkem 39,5 38,8 26,4 Právnické osoby celkem 1 136,3 1 036,2 888,2 z toho družstva 1 507,4 1 465,3 1 453,4 Respondenti celkem 152,7 135,7 84,2

25 Půdní fond, definice ZPF
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ZPF : - pozemky zemědělsky obhospodařované - půda dočasně neobhospodařovaná - další plocha potřebná k zemědělské činnosti

26 Struktura půdního fondu ČR (k 31.12.2004)
Půdní fond ČR tis. ha % Zemědělská půda tis. ha % orná půda tis. ha % chmelnice, vinice, sady, zahrady asi 3% trvalé travní porosty asi 12% Nezemědělská půda % lesy (33%), vodní plochy, zastavěné plochy

27

28 Vývoj struktury půdního fondu
celkový úbytek od roku 1927 je 19% z. p. po roce 1990 je úbytek malý (méně než 1%) v 90. letech zpřesnění evidence Procento zornění : 75,23 % ,00 % ,52 %

29 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Magisterský studijní program"

Podobné prezentace


Reklamy Google