Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zaměstnavatelé a zaměstnanci I.. 2 Zaměstnanec – příjmy ze závislé činnosti příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zaměstnavatelé a zaměstnanci I.. 2 Zaměstnanec – příjmy ze závislé činnosti příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského."— Transkript prezentace:

1 1 Zaměstnavatelé a zaměstnanci I.

2 2 Zaměstnanec – příjmy ze závislé činnosti příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník je při výkonu práce pro plátce příjmu povinen dbát příkazů plátce

3 3 Zaměstnanec – příjmy ze závislé činnosti příjmy za práci  členů družstev  společníků a jednatelů s.r.o.  komanditistů komanditních společností i když nejsou povinni dbát příkazů plátce odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob

4 4 Zaměstnanec – příjmy ze závislé činnosti příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti výše uvedené, i když plynou od plátce, u kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává

5 5 Zaměstnanec – funkční požitky platy osob ve volených nebo jmenovaných funkcích odměny členů vykonávajících funkce v občanských sdruženích, zájmových sdruženích, komorách a dalších orgánech a institucích

6 6 Příjmy vyňaté jedná se takové příjmy, které nejsou předmětem daně vyňaté kategorie příjmů v zásadě nelze ani za příjmy považovat, neboť svou podstatou nahrazují zaměstnancem vynaložené náklady jelikož jsou však vy(pro)pláceny zaměstnavatelem zaměstnanci a nemusí zcela odpovídat výdajům zaměstnance, jsou pro jednoduchost výslovně vyloučeny ze zdanění

7 7 Příjmy vyňaté náhrady cestovních výdajů ochranné pracovní prostředky (včetně stejnokrojů) částky vynaložené za zaměstnavatele náhrady za opotřebení vlastního nářadí

8 8 Příjmy vyňaté – cestovný náhrady při vyslání zaměstnance na pracovní cestu (mimo místo pravidelného pracoviště) nahrazují se:  cestovní výdaje (dopravním prostředkem určeným zaměstnavatelem) veřejná doprava – prokázané jízdné vlastním dopr. prostředkem – paušální náhrada  stravné  ubytování  kapesné (při cestě do zahraničí, max. 40 % stravného)

9 9 Příjmy vyňaté – ochranné prac. prostředky zejména v souvislosti s pracovněprávní povinností zaměstnavatele na předcházení úrazům a nemocem z povolání ochranné pracovní prostředky a pomůcky (obuv, oděv, rukavice, helmy) čisticí a dezinfekční prostředky (např. v provozech, kde dochází k nadměrnému znečištění) prostředky na údržbu pracovních prostředků (prací prášky apod. – v odůvodněné výši) stejnokroje – musí být provedeny tak, aby bylo vyloučeno jejich použití mimo pracovní povinnosti (např. logo)

10 10 Příjmy vyňaté – náhrady za opotřebení vlastního nářadí zaměstnanec může využívat k výkonu práce i vlastní nářadí či jiné prostředky nutné k výkonu práce zaměstnavatel je povinen přispívat z důvodu opotřebení náhrady mohou být stanoveny paušálně, výše paušálu může být stanovena kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem musí odpovídat skutečné míře opotřebení

11 11 Příjmy vyňaté náhrady poskytované do výše stanovené zákonnými předpisy (cestovní náhrady), příp. do věcně odůvodnitelné výše jsou daňovým nákladem zaměstnavatele a nejsou zdanitelným příjmem zaměstnance náhrady poskytované nad tento rámec nebudou u zaměstnavatele zpravidla uznány jako daňový náklad a u zaměstnance budou představovat zdanitelný příjem takový zdanitelný příjem bude vstupovat i do vyměřovacího základu sociálního pojištění, což znamená nárůst nákladů zaměstnavatele a snížení čistého příjmu zaměstnance!

12 12 Příjmy osvobozené osvobozené příjmy jsou sice předmětem daně z příjmů, ale daň se z nich neodvádí jelikož jsou předmětem daně z příjmů, nebudou předmětem jiné příjmové daně (dědické, darovací) osvobozuje se zejména, aby:  se daňové subjekty stimulovaly k určitému chování, neboť osvobozená činnost je lákavější  se nezdaňovaly takové příjmy, u kterých by zdanění bylo technicky komplikované, ne-li nemožné (např. z důvodu obtížného stanovení výše příjmu, identifikace subjetku, ocenění apod.)

13 13 Příjmy osvobozené – demonstrativní výčet I. příspěvek na penzijní připojištění pojistné na životní pojištění hodnota stravování a nealkoholických nápojů doškolování rekreační, zdravotnická, vzdělávací, školní, sportovní, kulturní apod. zařízení

14 14 Příjmy osvobozené – demonstrativní výčet II. příspěvky na dovolené dary přechodné ubytování bezúročné půjčky sociální výpomoci

15 15 Příjmy osvobozené – penzijní připojištění hrazeno zaměstnavatelem přímo na účet příslušného penzijního fondu stanoven relativní limit – max. 5 % měsíčního vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení nelze vyplácet zaměstnanci příspěvek nad limit je zdanitelným příjmem (a vstupuje i do vyměřovacího základu pojistného)

16 16 Příjmy osvobozené – penzijní připojištění daňovým nákladem:  hrazeno přímo na účet u příslušného penzijního fondu  limitováno – max. v rozsahu 3 % z ročního úhrnu vyměřovacích základů dotčeného zaměstnance na pojistné na sociální zabezpečení rozsah daňové uznatelnosti je nižší než rozsah, ve kterém je příjem u zaměstnance osvobozen

17 17 Příjmy osvobozené – životní pojištění hrazeno přímo zaměstnavatelem pojišťovně provozující činnost v ČR pojistka pro případ dožití, dožití nebo smrti nebo důchodové pojištění výplata nejdříve po 60 měsících pojištění a nejdříve v roce dosažení 60 let maximálně 12 000 Kč ročně pojistné plnění musí být ve prospěch zaměstnance, nebo osoby blízké při úmrtí zaměstnance nad limit se jedná o zdanitelný příjem

18 18 Příjmy osvobozené – životní pojištění daňovým nákladem:  hrazeno přímo příslušné pojišťovně činné v ČR  limitováno – max. 12 000 Kč ročně  pojistka pro případ dožití, dožití nebo smrti nebo důchodové pojištění  výplata nejdříve po 60 měsících pojištění a nejdříve v roce dosažení 60 let rozsah daňové uznatelnosti je nižší než rozsah, ve kterém je příjem u zaměstnance osvobozen

19 19 Příjmy osvobozené - stravování v nepeněžité podobě nápoje pouze nealkoholické určeno ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování u zaměstnance osvobozený příjem u zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem jen v omezené míře

20 20 Příjmy osvobozené - stravování daňová uznatelnost:  nealkoholických nápojů – ochranné nápoje podle pracovněprávních předpisů, nápoje pro zajištění pitného režimu (dle výkladu MPSV)  závodní stravování: ve vlastním zařízení (i když poskytováno jiným subjektem) – veškeré náklady vyjma potravin u jiného subjektu – příspěvek max. 55 % ceny jednoho hlavního jídla, omezeno 70 % stravného při pracovní cestě v délce od 5 do 12 hodin stravenky – limity stanoveny shodně jako v předchozím bodě, do ceny jídla (stravenky) se zahrnuje i poplatek zprostředkovatelům v zásadě jedno jídlo za jednu směnu

21 21 Příjmy osvobozené - doškolování z hlediska osvobození nutno rozlišovat doškolování související s výkonem práce u zaměstnavatele může se jednat jak o prohlubování kvalifikace, tak o její zvýšení školení musí být poskytnuto zaměstnanci nepeněžně, tzn. školné, kurzovné apod. je hrazeno přímo zaměstnavatel pokud se na nákladech podílí i zaměstnance, hradí svůj podíl zaměstnavateli, nikoli vzdělávací instituci (jednalo by se o slevu, s tou by mělo být nakládáno jako se zdanitelným nepeněžním příjmem)

22 22 Příjmy osvobozené - doškolování u uznatelnosti nákladů nutno rozlišovat prohlubování a zvyšování kvalifikace prohlubování kvalifikace je:  výkonem práce,  zaměstnavatel ho může nařídit,  nedochází k získání vyššího kvalifikačního stupně vzdělání (studium na vysoké škole)  lze vyplácet i cestovní náhrady  je daňově uznatelné  musí souviset s činností zaměstnavatele a se zařazením zaměstnance a jeho výkonem práce zvyšování kvalifikace není daňově uznatelným nákladem (dosažení vyššího stupně kvalifikace – maturita, VŠ)

23 23 Příjmy osvobozené – zařízení volného času vlastní:  jejich užití zaměstnanci nebo rodinnými příslušníky bezplatně nebo za zvýhodněnou cenu je osvobozeno  u zaměstnavatele jsou náklady na provoz zařízení daňově uznatelné jen do výše dosažené v každém jednotlivém zařízení cizí:  zaměstnavatel hradí za užití provozovateli  bezplatně nebo za zvýhodněnou cenu poskytuje možnost užití svým zaměstnancům (rodinným přísl.)  u zaměstnanců osvobozeno  u zaměstnavatele není daňovým nákladem

24 24 Příjmy osvobozené - dovolená příspěvek zaměstnavatele na tuzemskou nebo zahraniční dovolenou, max. 20 000 Kč ročně zájezd (rekreaci) hradí zaměstnavatel zaměstnanec může zaměstnavateli hradit část nákladů může být poskytnuto i rodinným příslušníkům u zaměstnavatele není daňovým nákladem

25 25 Příjmy osvobozené - dary jen ve velmi omezené míře nesmí být poskytnuto na vrub daňových nákladů (ale např. ze sociálního fondu apod.) jen ve specifických případech, např.:  některá životní jubilea  mimořádné pracovní výkony pouze nepeněžní dary do výše 2 000 ročně u zaměstnance problematika DPH při uplatnění nároku na odpočet (nutno dodanit)

26 26 Příjmy osvobozené – přechodné ubytování u zaměstnance osvobozeno:  přechodné ubytování v souvislosti s výkonem práce mimo obec bydliště  opět v nepeněžní formě (nájemné hradí zaměstnavatel) daňově uznatelné u zaměstnavatele:  přechodné ubytování v souvislosti s výkonem práce mimo obec bydliště  ne v rodinném domě nebo bytě  maximálně 3 500 Kč měsíčně na zaměstnance

27 27 Příjmy osvobozené – bezúročné půjčky bezúročné nebo za nižší než obvyklý úrok na účel  bytový do výše 100 000 Kč  překlenutí tíživé životní situace do výše 20 000 Kč  bytový při živelní pohromě do výše 1 000 000 Kč  překlenutí tíživé životní situace při živelní pohromě do výše 200 000 Kč

28 28 Příjmy osvobozené – sociální výpomoci k překlenutí mimořádně obtížných poměrů při živelní pohromě, ekologické nebo průmyslové havárii na dotčených územích byl vyhlášen nouzový stav poskytnuto ze sociálního fondu, zisku po zdanění nebo na vrub nedaňových nákladů do výše 500 000 Kč


Stáhnout ppt "1 Zaměstnavatelé a zaměstnanci I.. 2 Zaměstnanec – příjmy ze závislé činnosti příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského."

Podobné prezentace


Reklamy Google