Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společné podnikání fyzických osob

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společné podnikání fyzických osob"— Transkript prezentace:

1 Společné podnikání fyzických osob

2 Společné podnikání fyzických osob
veřejná obchodní společnost komanditní společnost sdružení bez právní subjektivity rozdělování příjmů na spolupracující osobu: na manžela na jinou osobu

3 Veřejná obchodní společnost
dle českého práva se jedná o právnickou osobu společníci se zpravidla osobně účastní činnosti společnosti společníci ručí za závazky společnosti celým svým majetkem zisk je rozdělován mezi společníky rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak

4 Veřejná obchodní společnost
z daňového hlediska se jedná o tzv. transparentní entitu – přistupuje se k ní, jako by neexistovala, její zisky se zdaňují přímo jako zisky jejich společníků podíl na zisku společníka vstupuje nezdaněný do jeho (dílčího) základu daně u FO se jedná o dílčí základ příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

5 Veřejná obchodní společnost
jako právnická osoba je účetní jednotkou – základ daně se odvíjí od účetního výsledku hospodaření na úrovni společnosti se provedou úpravy výsledku hospodaření na základ daně základ daně se rozdělí mezi společníky rovným dílem nebo v souladu se společenskou smlouvou

6 Veřejná obchodní společnost
kromě základu daně se rozdělují mezi společníky i odčitatelné položky, tedy výdaje vynaložené společností: na dary na veřejně prospěšné účely na výzkum a vývoj na výchovu učňů rozděluje se i záporný hospodářský výsledek, který může být vykázán u společníků jako daňová ztráta

7 Veřejná obchodní společnost
společníci v.o.s. jsou účastni sociálního pojištění pojištění mohou za sebe hradit sami, pak se jedná o jejich náklad, který si navíc uplatní v přiznání nebo pojištění hradí společnost, pak je nákladem u společnosti a rozděluje se v rámci výsledku hospodaření

8 Veřejná obchodní společnost
společníkům mohou být poskytovány společností cestovní náhrady, které u nich nepodléhají zdanění společnost jim však nemůže daňově účinně poskytovat jiné benefity – např. připojištění, příspěvek na stravování apod.

9 Veřejná obchodní společnost
sama nepodává daňové přiznání, protože její příjmy u ní nepodléhají zdanění u v.o.s. se zdaňují pouze příjmy zdaněné srážkou u zdroje (tedy podíly na zisku)

10 Komanditní společnost
dva druhy společníků: komplementáři komanditisti komplementáři mají postavení jako společníci v.o.s. komanditisté mají postavení blízké společníkům s.r.o.

11 Komanditní společnost
část základu daně připadající na komplementáře je součástí jejich základu daně a nezdaňuje se u komanditní společnosti část základu daně připadající na komanditisty se zdaňuje u komanditní společnosti daní z příjmů právnických osob výplata podílů na zisku komanditistům podléhá srážkové dani (15 %)

12 Sdružení bez právní subjektivity
nemá právní subjektivitu – nezakládá právnickou osobu smlouva uzavřená za účelem dosažení určitého cíle povinností účastníků je se stanoveným způsobem podílet na dosažení sjednaného cíle

13 Sdružení bez právní subjektivity
k dosažení sjednaného cíle lze přispívat: prací majetkem (movitým i nemovitým) majetek vložený do sdružení: individuálně určené věci – zůstávají ve vlastnictví vkladatele, pro účely sdružení jsou bezúplatně využívány druhově určené věci – vzniká k nim spoluvlastnictví všech účastníků smlouvy o sdružení

14 Sdružení bez právní subjektivity
v rámci činnosti sdružení jsou dosahovány: příjmy výdaje příjmy a výdaje se rozdělují rovným dílem nebo v poměrech stanovených ve smlouvě způsob rozdělování příjmů může být odlišný od způsobu rozdělování výdajů

15 Sdružení bez právní subjektivity
způsob rozdělování ovlivňuje možnost volby způsobu uplatňování daňových výdajů: pokud jsou příjmy i výdaje rozdělovány ve stejném poměru, mohou účastníci smlouvy o sdružení uplatnit paušální výdaje pokud nejsou příjmy a výdaje rozdělovány ve stejném poměru, mohou účastníci smlouvy o sdružení uplatnit výdaje jen ve skutečné výši

16 Sdružení bez právní subjektivity
je možné vést daňovou evidenci o příjmech a výdajích sdružení – účastníky sdružení musí být pouze FO, které vedou daňovou evidenci v ostatních případech se komplikovaně eviduje pomocí společných závazků a pohledávek, přeúčtováváním nákladů apod.

17 Sdružení bez právní subjektivity
uplatní se pouze na příjmy dosažené při společném podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nevztahuje se na ostatní příjmy dosažené při sdružení „nepodnikatelském“ problematické je sdružení fyzické a právnické osoby

18 Rozdělování příjmů na spolupracující osobu
poplatník může rozdělovat své příjmy a výdaje na: svého manžela osoby ve společné domácnosti rozdělovat nelze zcela libovolně míra rozdělení je limitována absolutně i relativně

19 Rozdělování příjmů na spolupracující osobu
manžel může s manželem spolupracovat jen neformálně, případně na základě smlouvy o sdružení manžela nelze zaměstnat v pracovněprávním vztahu proto se umožňuje na něj rozdělovat příjmy dosažené z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti

20 Rozdělování příjmů na spolupracující osobu
manžel se musí podílet na provádění činnosti, musí skutečně při činnosti spolupracovat manžel nemusí být teoreticky členem domácnosti příjmy a výdaje musí být rozdělovány ve stejném poměru

21 Rozdělování příjmů na spolupracující osobu
na manžela nesmí být rozděleno více než 50 % příjmů a výdajů současně rozdíl mezi příjmy a výdaji rozdělenými na spolupracujícího manžela nesmí překročit Kč pokud spolupráce trvá jen část roku, potom Kč za měsíc spolupráce

22 Rozdělování příjmů na spolupracující osobu
rozdělovat lze i na jiné členy domácnosti, nemusí být v příbuzenském vztahu pak lze rozdělit jen 30 % příjmů a výdajů a současně rozdíl mezi příjmy a výdaji může činit maximálně Kč pokud spolupráce netrvá po celý rok, pak Kč za měsíc spolupráce

23 Rozdělování příjmů na spolupracující osobu
při rozdělování příjmů nelze uplatnit slevu ani daňové zvýhodnění na osobu, na kterou jsou příjmy rozdělovány příjmy nelze rozdělovat na dítě, které neukončilo povinnou školní docházku na spolupracující osobu nelze rozdělovat odpočty (výzkum a vývoj, dary, výchova učňů)

24 Rozdělování příjmů na spolupracující osobu
na spolupracující osobu se vztahuje minimální základ daně! spolupracující osoba je považována za osobu samostatně výdělečně činnou z hlediska pojistného: placení pojistného na sociální zabezpečení (minimální vyměřovací základy) placení pojistného na zdravotní pojištění (minimální vyměřovací základy)

25 Rozdělování na více období
neúčtující osoba může dosáhnout jednorázové příjmy, které se mohou vztahovat k činnosti vykonávané po několik období pokud jsou najednou zahrnuty do základu daně, podlehnou tyto příjmy vysoké progresi je možné takovéto příjmy podrobit speciálnímu režimu zdanění a míru progrese tak snížit

26 Rozdělování na více období
tato možnost se vztahuje pouze na příjmy: ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství příjmy z průmyslového neboj jiného duševního vlastnictví, autorských práv apod. z činnosti restaurátorů kulturních památek a sbírkových předmětů správců konkursní podstaty, předběžných správců, zvláštních správců atd.

27 Rozdělování na více období
příjmy z víceleté činnosti lze rozdělit na zdaňovací období jejich dosažení a na předchozí zdaňovací období, kdy byla činnost provozována rozdělení musí být rovnoměrné rozdělovat nelze na následující zdaňovací období, rozdělit tak ani nelze příjmy dosažené předem za budoucí období

28 Rozdělování na více období
příjmy lze rozdělit nejvýše na tři poměrné části příjmy z lesního hospodářství z těžby dřeva lze rozdělit nejvýše na deset poměrných částí příjmy správců konkurzní podstaty a spol. lze rozdělit nejvýše na pět poměrných částí

29 Rozdělování na více období
příjmy lze snížit o výdaje na ně vynaložené nepřihlíží se k výdajům uplatněným již v předchozích zdaňovacích obdobích zdaní se průměrnou sazbou poplatníka v daném období, minimálně ale 15 % sazbou


Stáhnout ppt "Společné podnikání fyzických osob"

Podobné prezentace


Reklamy Google