Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Penzijní připojištění 4. Konzultace B5KPO2 Sobota 31. března 2007 E 123 8:00 – 9:30 hod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Penzijní připojištění 4. Konzultace B5KPO2 Sobota 31. března 2007 E 123 8:00 – 9:30 hod."— Transkript prezentace:

1 Penzijní připojištění 4. Konzultace B5KPO2 Sobota 31. března 2007 E 123 8:00 – 9:30 hod.

2 Název tématického celku: Státní podpora penzijnímu připojištění Cíl: Objasnit podstatu solidárního spolufinancování penzijního připojištění, analyzovat formy státní podpory a podoby dávek a z toho plynoucích souvislostí

3 Důvody státní podpory 1. Stát podporuje specifické úsporné chování domácností, to bez ohledu na konkrétní podobu (stavební spoření, hypoteční úvěry, životní pojištění) Motivuje tím domácnosti ke „spoluúčasti“ na smysluplných aktivitách (zajištění či zlepšení bytových podmínek poté, co rezignoval na SBV, přenesení částí nároků spojených s invaliditou či pozůstalostními penzemi na pojišťovny a penzijní fondy, tvorba individuálních penzijních schemat přes doplňkové penze)

4 Důvody státní podpory 2. Ekonomicky jde v čase t o náklad (výdaj) státního rozpočtu, který – ceteris paribus – v čase t + 1, tedy někdy v budoucnu, sníží tlak na náklady, kdy lze očekávat nároky na státní podporu ať již jde o bydlení (v případě nemožnosti zajistit si bydlení vlastními silami, či mít dostatečný příjem z vdovské/sirotčí penze a nárokovat sociální podporu, případně nemožnosti mít dostatečný příjem/důchod z 1. pilíře

5 Formy státní podpory Státní příspěvek, podmínky přiznání, velikost a problematika jeho konstrukce Daňové úlevy pro účastníka a jeho zaměstnavatele Odklad platby daně z výnosů penzijního fondu

6 Konstrukce státního příspěvku

7 Výše státního příspěvku výše příspěvku účastníka v Kč výše státního příspěvku v Kč 100 až % z částky nad 100 Kč 200 až % z částky nad 200 Kč 300 až % z částky nad 300 Kč 400 až % z částky nad 400 Kč 500 a více150 Kč.

8 STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK za jednotlivá čtvrtletí v Kč

9 Výhody a nevýhody konstrukce státního příspěvku Výhody: vysokým zhodnocením nejnižší možné platby motivuje k účasti v systému i příjmově nejnižší skupiny Nevýhody: degresívní konstrukcí „navádí“ k placení tak nízkých částek, že postrádají ekonomický smysl

10 Realita státního příspěvku (podle věku účastníků)

11 Realita státního příspěvku (podle výše příspěvku účastníků)

12 Cílová částka z penzijního připojištění při 500 korunovém měsíčním příspěvku účastníka a 2% reálném výnosu v horizontu trvání připojištění 10 až 35 let

13 Příspěvky zaměstnavatele (počty) (nejde o státní podporu!) Období DU : 4Q-2006Celkové údaje. Věk Neukončená PPUkončená PPCelkový počet PP MužiŽenyCelkemMužiŽenyCelkemMužiŽenyCelkem xx Celkem

14 Daňové úlevy pro zaměstnance ▪ Zaměstnanec jako plátce příspěvků na penzijní připojištění si může odečíst od základu daně z příjmu fyzických osob částku, která se rovná součtu zaměstnancem zaplacených příspěvků na penzijní připojištění ve zdaňovacím období příslušného roku, který je snížen o Kč. ▪ Měsíčně si tedy zaměstnanec musí spořit více jak 500 Kč, aby mohl uplatnit daňové úlevy. ▪ Maximální částka, kterou je možné odečíst, je omezena horní hranicí Kč. Vždy se započítávají pouze příspěvky placené přímo zaměstnancem. ▪ Pokud tedy zaměstnanec zaplatí na penzijní připojištění v daném roce celkem například Kč, můžete si od daňového základu odečíst částku Kč. Optimální výše příspěvku, která zajistí maximální výši daňového odpočtu, je pak platba Kč měsíčně ( Kč ročně).

15 Daňové úlevy pro zaměstnance 2. Základ daněSazba daně Daňová úspora pro zaměstnance Zaplacený příspěvek Kč = snížení daňového základu o Kč ročně Zaplacený příspěvek Kč = snížení daňového základu o Kč ročně 0 – Kč15 %900 Kč1.800 Kč – Kč20 %1.200 Kč2.400 Kč – Kč25 %1.500 Kč3.000 Kč Kč %1.920 Kč3.840 Kč

16 Daňové úlevy pro zaměstnance 3. Příslušní znění zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 6 odst. 9 písm. u) zákona: (9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny u) příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu,9a) maximálně však do výše 5 % vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, + § 15 odst. 5 zákona: (5) Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem9a) podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o Kč. Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období, činí Kč. Pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění zaniklo bez nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné, pak nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplacených příspěvků na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem základ daně snížen.

17 Daňové úlevy pro zaměstnavatele Daňově uznatelným výdajem je příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění až do výše 3 % ročního úhrnu měsíčních vyměřovacích základů zaměstnance na sociální a zdravotní pojištění Z těchto příspěvků zaměstnavatel neodvádí pojistné na sociální zabezpečení (35 %), bez ohledu na výši příspěvku zaměstnavatele. Daňové úlevy na penzijní připojištění neomezují jiné daňové úlevy pro zaměstnavatele. Lze tedy např. kumulovat daňové úlevy na penzijní připojištění + životní kapitálové pojištění (3 % z hrubé mzdy ,- Kč ročně na 1 zaměstnance). Přímá úspora pro zaměstnavatele je tedy cca 26 % oproti navýšení hrubé mzdy zaměstnance ve stejné výši jako příspěvek na penzijní připojištění. Zaměstnavatelé tvořící fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) mohou příspěvek platit z tohoto fondu.

18 Daňové úlevy pro zaměstnavatele 2. Modelový příklad : Hrubá mzda zaměstnance: Kč Příspěvek zaměstnavatele:3 % hrubé mzdy = 480 Kč měsíčně

19 Daňové úlevy pro zaměstnavatele 3. ZAMĚSTNAVATEL Zvýšení hrubé mzdy o 3 % (480 Kč/měs.) Příspěvek na PP 3 % (480 Kč/měs.) Úspora v Kč měsíčněročně ročně na 100 zaměstna nců Náklady na hrubou mzdu Kč Kč Náklady na příspěvek na PP 0 Kč480 Kč Sociální pojištění (26 %)4.285 Kč4.160 Kč125 Kč Kč Kč Zdravotní pojištění (9 %)1.484 Kč1.440 Kč44 Kč528 Kč Kč Náklady / Úspora osobních nákladů Kč Kč169 Kč Kč K č

20 Daňové úlevy pro zaměstnavatele 4. Příslušné znění zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 24 odst. 2 písm. zj) zákona: (1) Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy.5) Ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze uplatnit výdaje, které již byly v předchozích zdaňovacích obdobích ve výdajích na dosažení, zajištění a udržení příjmů uplatněny. Pokud poplatník účtuje v souladu se zvláštním právním předpisem20) některé účetní operace kompenzovaně, posuzují se náklady, jejichž uznatelnost je limitována výší příjmů s nimi souvisejících, obdobně jako by byly účtovány odděleně náklady a výnosy. (2) Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také –zj) příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu,9a) maximálně však do výše 3 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti21) za zdaňovací období nebo jeho část,

21 Odklad platby daně z výnosů penzijního fondu Účastník je od této daně osvobozen po dobu placení příspěvků, podléhá jí až od doby nárokování penze

22 Cyklus penzijního připojištění

23 Starobní penze a)podle zákona č.42/1994 Sb věk účastníka – náleží při dosažení věku stanoveného penzijním plánem, nejdříve však v 50 letech účastníka nejkratší možná doba placení příspěvků – nejvíce 60 kalendářních měsíců, přičemž tuto hranici nelze v penzijním plánu dál zvýšit komu dávka náleží – jen účastníku, dávky je fond povinen vyplácet ve lhůtách a způsobem stanoveným penzijním plánem nebo dohodnutým s příjemcem starobní penze, lze sjednat jako penzi doživotní, či na určitou dobu b) podle zákona č.170/ 1999 Sb. věk účastníka – při dosažení věku stanoveného penzijním plánem, ne nižší než 60 let nejkratší možná doba placení příspěvků – nejméně 60 a nejvíce 120 kalendářních měsíců, přičemž tyto hranice nelze v penzijním plánu ani snížit ani prodloužit komu dávka náleží – náleží jen účastníku, dávky je fond povinen vyplácet ve lhůtách a způsobem stanoveným penzijním plánem nebo dohodnutým s příjemcem starobní penze, a to pouze jako penzi doživotní

24 Invalidní penze a)podle zákona č.42/1994 Sb věk účastníka – věk nerozhoduje, penze účastníku náleží po přiznání invalidního důchodu z důchodového zabezpečení nejkratší možná doba placení příspěvků – pokud penzijní plán stanoví jako podmínku nároku pojištěnou dobu, pak nesmí být delší, než 60 kalendářních měsíců komu dávka náleží – náleží jen účastník, dávky je penzijní fond povinen vyplácet ve lhůtách a způsobem stanoveným penzijním plánem nebo dohodnutým s účastníkem b) podle zákona č.170/ 1999 Sb. věk účastníka – věk nerozhoduje, náleží po přiznání plného invalidního důchodu z důchodového pojištění nejkratší možná doba placení příspěvků – nejméně 36 měsíců, ne delší než 60 měsíců komu dávka náleží – náleží jen účastníku, fond povinen vyplácet ve lhůtách a způsobem stanoveným penzijním plánem nebo dohodnutým s příjemcem invalidní penze

25 Výsluhová penze a)podle zákona č.42/1994 Sb věk účastníka – věk nerozhoduje, nejdříve po dovršení 33 let věku nejkratší možná doba placení příspěvků – nejméně 180 kalendářních měsíců, tuto dobu nelze v penzijním plánu snížit komu dávka náleží –náleží jen účastníku, fond povinen vyplácet ve lhůtách a způsobem stanoveným penzijním plánem nebo dohodnutým s příjemcem výsluhové penze b) podle zákona č.170/ 1999 Sb. věk účastníka – věk nerozhoduje, nejdříve po dovršení 33 let věku nejkratší možná doba placení příspěvků – nejméně 180 kalendářních měsíců, tuto dobu nelze v penzijním plánu snížit komu dávka náleží –náleží jen účastníku, fond povinen vyplácet ve lhůtách a způsobem stanoveným penzijním plánem nebo dohodnutým s příjemcem výsluhové penze a to v každém případě jako penzi doživotní

26 Pozůstalostní penze a)podle zákona č.42/1994 Sb věk účastníka – náleží jen v případě úmrtí účastníka, věk nerozhoduje nejkratší možná doba placení příspěvků – podle penzijního plánu závisí výše dávky na velikosti příspěvků účastníka a délce jejich doby placení, komu dávka náleží –náleží fyzické osobě, kterou účastník určil ve smlouvě, může též určit i více osob, vyznačí procentuální podíl každé z nich b) podle zákona č.170/ 1999 Sb. věk účastníka – náleží jen v případě úmrtí účastníka, věk nerozhoduje nejkratší možná doba placení příspěvků – podle penzijního plánu závisí výše dávky na velikosti příspěvků účastníka a délce jejich doby placení komu dávka náleží – náleží fyzické osobě, kterou účastník určil ve smlouvě, může též určit i více osob, vyznačí procentuální podíl každé z nich

27 Jednorázové vyrovnání a)podle zákona č.42/1994 Sb. věk účastníka – náleží účastníku za podmínek stanovených penzijním plánem místo penze, kde je obvykle stanoven i minimální věk k uplatnění nároku, ne méně než 50 let nejkratší možná doba placení příspěvků – nejméně 12 měsíců a ne delší než 60 měsíců, komu dávka náleží –náleží účastníku, v případě úmrtí vstupuje do dědického řízení b) podle zákona č.170/1999 Sb. věk účastníka – náleží účastníku za podmínek stanovených penzijním plánem místo penze, kde je obvykle stanoven i minimální věk k uplatnění nároku, ne méně než 60 let s výjimkou invalidní penze nejkratší možná doba placení příspěvků – nejméně 36 měsíců, ne delší než 60 měsíců komu dávka náleží – náleží účastníku,a to až po splnění podmínek pro přiznání nároků na čerpání penze

28 Odbytné a)podle zákona č.42/1994 Sb věk účastníka – věk nerozhoduje, náleží jednak účastníkovi, který zaplatil příspěvky alespoň 12 kalendářních měsíců a jehož pojištění zaniklo výpovědí nebo dohodou, případně fyzickým osobám určeným ve smlouvě nejkratší možná doba placení příspěvků – po zaplacení příspěvků alespoň na 12 měsíců komu dávka náleží –účastníku, či oprávněným osobám, odbytné je fond povinen vyplatit do 3 měsíců ode dne doručení žádosti b) podle zákona č.170/ 1999 Sb. věk účastníka - věk nerozhoduje, náleží jednak účastníkovi, který zaplatil příspěvky alespoň 12 kalendářních měsíců a jehož pojištění zaniklo výpovědí nebo dohodou a trvalo alespoň 12 měsíců, případně fyzickým osobám určeným ve smlouvě nejkratší možná doba placení příspěvků – po zaplacení příspěvků alespoň na 12 měsíců, trvání připojištění alespoň 12 kalendářních měsíců komu dávka náleží – účastníku, či oprávněným osobám, odbytné je fond povinen vyplatit do 3 měsíců ode dne doručení žádosti

29 Celková kumulativní struktura dávek Celkem za všechny penze (ke konci roku 2006) Druh Počet Příspěvek dávkyÚčastnickýStátníCelkem Jednorázové vyrovnání , , ,43 Výplata penze , , ,42 Odbytné , , ,33 Ukončení výplaty penze , , ,00 Pozůstalostní penze , , ,78 Dědění , , ,34 Ukončení pro invaliditu , , ,66 Uk. ve prospěch ost. Účastníků , , ,00 Dědění a odbytné , , ,60 Dědění a pozůstalostní penze , , ,40 Celkem , , ,96


Stáhnout ppt "Penzijní připojištění 4. Konzultace B5KPO2 Sobota 31. března 2007 E 123 8:00 – 9:30 hod."

Podobné prezentace


Reklamy Google