Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňová a právní praxe zaměstnaneckých výhod Karolína Salamonová Radka Vojtová 10. srpna 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňová a právní praxe zaměstnaneckých výhod Karolína Salamonová Radka Vojtová 10. srpna 2005."— Transkript prezentace:

1 Daňová a právní praxe zaměstnaneckých výhod Karolína Salamonová Radka Vojtová 10. srpna 2005

2 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Hlavní prameny práva  Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce („ZP“)  Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku („ZoM“)  Zákon 119/1992 Sb., o cestovních náhradách („ZoCN“)  Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  Ostatní prameny práva (např. zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákony týkající se pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění )

3 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Finanční a mzdové benefity  Pravidelný mzdový nárůst  13. plat  Bonus  Mzdové náklady jsou obecně daňově uznatelné pro zaměstnavatele  Zdanitelný příjem pro zaměstnance  Podléhá SZ a ZP  Stejný režim mají i konkurenční doložky  Odstupné / odchodné  pro zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad pouze za podmínek stanovených zákoníkem práce  zdanitelný příjem zaměstnance  nepodléhá SZ ani ZP

4 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Benefity – často využívané  Nadstandardní délka dovolené  Příspěvek na stravování/stravenky  Nápoje na pracovišti zdarma

5 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Nadstandardní délka dovolené  Více motivace  Možno prodlužovat o týdny, ne dny  Daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele (pokud se jedná o pracovněprávní nárok zaměstnance)  Zdanitelný příjem pro zaměstnance  Podléhá SZ a ZP

6 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Příspěvek na stravování  Upraveno v § 140 ZP  Vymezení rozsahu  v kolektivní smlouvě nebo  ve vnitřním předpisu  Možnosti  vlastní závodní stravování  závodní stravování zajištěné formou outsourcingu  stravenky (nezapomenout uzavřít smlouvu se zprostředkující firmou)

7 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Stravování  Vlastní zařízení zaměstnavatele  nutno sledovat odděleně náklady na provoz (daňově uznatelné) a na potraviny (uznatelné do výše souvisejícího příjmu)  Stravování zajištěné formou outsourcingu / stravenky  příspěvek na stravování je pro daňové účely limitován  zaměstnanec kupuje oběd za „dotovanou“ cenu, případně kupuje „dotované“ stravenky (55% hodnoty jednoho jídla / stravenky)  Zaměstnanec  osvobozený příjem (při splnění zákonných podmínek)  nepodléhá SZ a ZP

8 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Ochranné pracovní oděvy a pomůcky Vhodné pracovní prostředí / Nápoje na pracovišti zdarma  Prevence rizik  Ochranné pracovní oděvy a pomůcky  Ochranné nápoje  Nadstandard – nápoje zdarma  Daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele  Osvobozený příjem pro zaměstnance (nepeněžní podoba, spotřeba na pracovišti)  Osvobozeno od SZ a ZP

9 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Příspěvek na penzijní připojištění  Výhodné pro zaměstnavatele i zaměstnance  Penzijní fond – žádné poplatky na platby  Možnost převodu mezi fondy  Pojistné je daňově uznatelné pro zaměstnavatele max. do výše 3% úhrnu vyměřovacího základu zaměstnance na SZ za zdaňovací období  Osvobozený příjem pro zaměstnance až do výše 5% vyměřovacího základu pro pojistné na SZ za příslušný kalendářní měsíc (za podmínky, že příspěvek je poskytnut jako nepeněžní příjem)  Nepodléhá SZ a ZP (ani při překroční zákonných limitů)

10 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Příspěvek na životní pojištění  Výhodné pro obě strany  Platby zatíženy poplatky  Nevýhoda – smluvní závazek klienta  Kvalifikující se pojistné je daňově uznatelné pro zaměstnavatele max. do výše 8 000 Kč za zdaňovací období  Osvobozený příjem pro zaměstnance max. do výše 12 000 Kč za rok od téhož zaměstnavatele (musí se jednat o nepeněžní plnění)  Nepodléhá SZ ani ZP (ani při překročení limitů)  Nutnost permanentního ověřování podmínek smlouvy

11 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Opční a akciové plány uzavření opční smlouvy přiznání opce při splnění kvalifikačních podmínek uplatnění opce získání vlastnického práva k podkladovému aktivu (u dematerializovaných akcií) prodej podkladového aktiva  Odměňování formou vlastních akcií  Kupní nebo prodejní opce

12 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Opční a akciové plány Zaměstnavatel  uznatelnost nákladů v souvislosti s opčním plánem? (ztráta z prodeje akcií vs. odměna zaměstnance) Zaměstnanec  nepeněžní příjem – otázka, co je zdanitelným příjmem, jaká je jeho výše a okamžik jeho vzniku  prodej akcie – ostatní příjem (již nesouvisí se zaměstnáním) Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  smluvní strana: právní zaměstnavatel vs. společnost ve skupině  výklady se liší pro SZ a ZP, ačkoli znění zákona je stejné (mzdový list vs. účetní evidence)

13 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Služební automobil  Jak k služebním, tak soukromým účelům  Evidence jízd  Náklady na provoz a údržbu by měly být pro zaměstnavatele uznatelné v poměrné výši odpovídající využití automobilu pro služební a soukromé účely (v praxi často odlišný přístup)  Pokud byla při pořízení automobilu nárokována DPH, mělo by při poskytnutí automobilu zaměstnanci i pro soukromé účely být uplatněno DPH (obecně problém, jak stanovit základ daně)  Náhrady za pohonné hmoty pro služební účely jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelné, pro soukromé účely zaměstnance daňově neuznatelné  Příjmem zaměstnance je 1% ze vstupní ceny automobilu za započatý kalendářní měsíc, min. 1 000 Kč, nepodléhá SZ ani ZP  Poskytnuté náhrady za pohonné hmoty na soukromé účely jsou zdanitelným příjmem zaměstnance, který podléhá i SZ a ZP

14 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Mobilní telefon/notebook  Použití k firemním možno i k soukromým účelům  Upraveno ve vnitřní směrnici  Předávací protokol s podpisem stvrzujícím převzetí  Pro zaměstnavatele je část odpovídající užití telefonu / notebooku pro soukromé účely zaměstnance daňově neuznatelná (v praxi odlišný přístup)  Zdanitelný příjem zaměstnance? (není upraveno obdobně jako poskytnutí automobilu)  Nepodléhá SZ a ZP  Mobilní telefon pro pracovní i osobní užití – právní předpisy výslovně nestanoví možnost poskytovat zaměstnanci nástroje i pro osobní využití

15 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Zkrácení pracovní doby / práce z domova  Zkrácení na 37,5 hod.  Stejné podmínky jako v kanceláři  Ušetření nákladů firmou  Kontrola ze strany schopného vedoucího  Jasně dané podmínky  Práce z domova  zaměstnavatel má možnost poskytnout zaměstnanci příspěvky např. na telefon, internet, elektřinu apod.  obecně daňově uznatelné  není příjmem pro zaměstnance  nepodléhá SZ ani ZP

16 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Vzdělávání  Jazykové, vzdělávací a rekvalifikační kurzy  Manažerské školení, počítačové kurzy  Doporučené uzavřít dohodu o kompenzaci vynaložených nákladů v případě ukončení pracovního poměru do určité doby  Nutná souvislost s předmětem podnikání zaměstnavatele  Obecně daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele (pozor: rekvalifikace není doškolováním)  Osvobozený příjem pro zaměstnance  Nepodléhá SZ a ZP

17 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Dary  Dárkové poukazy a šeky  Daňově neuznatelný náklad pro zaměstnavatele (příp. vypláceno z fondů po zdanění)  Nepeněžní dary do výše 2 000 Kč za rok jsou osvobozeným příjmem pro zaměstnance (za podmínky, že se jedná o daňově neuznatelný náklad pro zaměstnavatele)  Osvobozený příjem nepodléhá SZ ani ZP  Do výše 500 000 Kč jsou osvobozeny částky poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci v určitých situacích (za podmínky, že se jedná o daňově neuznatelný náklad pro zaměstnavatele, peněžní i nepeněžní)

18 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Společenské, sportovní a kulturní akce  Příspěvek na vstupenky / karty  Zdravotní péče  Daňově neuznatelný náklad pro zaměstnavatele (příp. poskytováno z fondů po zdanění)  Osvobozený příjem pro zaměstnance (podmínkou je neuznatelnost u zaměstnavatele)  Nepodléhá SZ a ZP

19 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Příspěvek na dovolenou / rekreace ve firemním zařízení / příspěvek na dětskou rekreaci  Poukázka / dárkový kupon  Rekreační zařízení zaměstnavatele  Daňově neuznatelný náklad pro zaměstnavatele  Osvobozený příjem až do výše 20 000 Kč za rok (podmínkou je nepeněžní forma plnění a daňová neuznatelnost u zaměstnavatele)  Osvobozená část nepodléhá SZ ani ZP

20 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Další zaměstnanecké benefity  Mzdové vyrovnání při nemoci  Zboží a služby za zvýhodněné ceny  Byty  Ubytování  Zaměstnanecké půjčky  Zaměstnanecké spoření  Cestovní náhrady

21 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Diskriminace  Antidiskriminační ustanovení ZP  Zákaz přímé i nepřímé diskriminace – § 1 ZP  Výjimky - § 1 odst. 5 ZP  Antidiskriminační ustanovení ZoM  Stejná mzda za stejnou práci a práci stejné hodnoty - § 4a ZoM  Neřeší ostatní plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním  Je třeba odkázat na úpravu ZP

22 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Příklady a jejich právní úprava  Příspěvek na stavební spoření – právní předpisy výslovně nestanoví možnost příspěvků zaměstnavatele  Příspěvek na penzijní připojištění – zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění, tuto možnost výslovně připouští

23 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Závěry  Po právu lze poskytovat pouze plnění, které právní předpisy umožňují poskytovat  Pokud právní předpisy dané plnění neznají, poskytovat je nelze  Je však běžnou praxí, že taková plnění zaměstnavatel zaměstnancům poskytuje  De lege ferenda – změnit kogentní povahu zákoníku práce (minimálně je-li ve prospěch zaměstnance)

24 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Karolína Salamonová advokátka Na Příkopě 8 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 771 111 Fax: +420 255 771 122 E-mail: ksalamonova@whitecase.comksalamonova@whitecase.com Web: www.whitecase.com

25 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Radka Vojtová daňová poradkyně Na Příkopě 8 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 771 111 Fax: +420 255 771 122 E-mail: rvojtova@whitecase.comrvojtova@whitecase.com Web: www.whitecase.com

26 WHITE & CASE 10. srpna 2005 Worldwide. For Our Clients. White & Case, a New York State registered limited liability partnership, is engaged in the practice of law directly and through entities compliant with regulations regarding the practice of law in the countries and jurisdictions in which we have offices. www.whitecase.com


Stáhnout ppt "Daňová a právní praxe zaměstnaneckých výhod Karolína Salamonová Radka Vojtová 10. srpna 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google