Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňová a právní praxe zaměstnaneckých výhod Karolína Salamonová Radka Vojtová 10. srpna 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňová a právní praxe zaměstnaneckých výhod Karolína Salamonová Radka Vojtová 10. srpna 2006."— Transkript prezentace:

1 Daňová a právní praxe zaměstnaneckých výhod Karolína Salamonová Radka Vojtová 10. srpna 2006

2 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Hlavní prameny práva  Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce („ZP“)  (od 1.1.2007 Zákon č. 262/2006 Sb.)  Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku („ZoM“)  (od 1.1.2007 zrušeno Zákonem č. 262/2006 Sb.)  Zákon 119/1992 Sb., o cestovních náhradách („ZoCN“)  (od 1.1.2007 zrušeno Zákonem č. 262/2006 Sb.)  Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce  (od 1.1.2007 zrušeno Zákonem č. 262/2006 Sb.)  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  Ostatní prameny práva (např. zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákony týkající se pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění )

3 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Peněžní benefity  Pravidelný mzdový nárůst  13. plat  Bonus  Mzdové náklady jsou obecně daňově uznatelné pro zaměstnavatele  Zdanitelný příjem pro zaměstnance  Podléhá SZ a ZP  Stejný režim mají i konkurenční doložky  Odstupné / odchodné  pro zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad pouze za podmínek stanovených zákoníkem práce  zdanitelný příjem zaměstnance  nepodléhá SZ ani ZP  Pojem odstupného zná i nový ZP - § 67 (trojnásobek průměrného výdělku)

4 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Benefity – často využívané  Nadstandardní délka dovolené  Příspěvek na stravování/stravenky  Nápoje na pracovišti zdarma

5 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Nadstandardní délka dovolené  Více motivace  Možno prodlužovat o týdny, ne dny, do 31.12.2006  Od 1.1.2007 není toto omezení (§ 212 a násl. ZP)  Daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele (pokud se jedná o pracovněprávní nárok zaměstnance)  Zdanitelný příjem pro zaměstnance  Podléhá SZ a ZP

6 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Příspěvek na stravování  Upraveno v § 140 ZP (po 1.1.2007 § 236 ZP)  Vymezení rozsahu  v kolektivní smlouvě nebo  ve vnitřním předpisu  Možnosti  vlastní závodní stravování  závodní stravování zajištěné formou outsourcingu  stravenky (nezapomenout uzavřít smlouvu se zprostředkující firmou)

7 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Stravování  Vlastní zařízení zaměstnavatele  nutno sledovat odděleně náklady na provoz (daňově uznatelné) a na potraviny (uznatelné do výše souvisejícího příjmu)  Stravování zajištěné formou outsourcingu / stravenky  příspěvek na stravování je pro daňové účely limitován  zaměstnanec kupuje oběd za „dotovanou“ cenu, případně kupuje „dotované“ stravenky (55% hodnoty jednoho jídla / stravenky)  Zaměstnanec  osvobozený příjem (při splnění zákonných podmínek)  nepodléhá SZ a ZP

8 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Ochranné pracovní oděvy a pomůcky Vhodné pracovní prostředí / Nápoje na pracovišti zdarma  Prevence rizik  Ochranné pracovní oděvy a pomůcky  Ochranné nápoje  Nadstandard – nápoje zdarma  Daňově uznatelný (ochranné pomůcky), resp. neuznatelný (nápoje) náklad pro zaměstnavatele  Osvobozený příjem pro zaměstnance (nepeněžní podoba, spotřeba na pracovišti) – jídlo, nápoje  Není příjmem zaměstnance – ochranné pomůcky  Osvobozeno (nápoje), resp. nepodléhá (ochranné pomůcky) SZ a ZP

9 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Příspěvek na penzijní připojištění  Výhodné pro zaměstnavatele i zaměstnance  Penzijní fond – žádné poplatky na platby  Možnost převodu mezi fondy  Pojistné je daňově uznatelné pro zaměstnavatele max. do výše 3% úhrnu vyměřovacího základu zaměstnance na SZ za zdaňovací období  Osvobozený příjem pro zaměstnance až do výše 5% vyměřovacího základu pro pojistné na SZ za příslušný kalendářní měsíc (za podmínky, že příspěvek je poskytnut jako nepeněžní příjem)  Nepodléhá SZ a ZP (ani při překroční zákonných limitů)

10 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Příspěvek na životní pojištění  Výhodné pro obě strany  Platby zatíženy poplatky  Nevýhoda – smluvní závazek klienta  Kvalifikující se pojistné je daňově uznatelné pro zaměstnavatele max. do výše 8 000 Kč za zdaňovací období  Osvobozený příjem pro zaměstnance max. do výše 12 000 Kč za rok od téhož zaměstnavatele (musí se jednat o nepeněžní plnění)  Nepodléhá SZ ani ZP (ani při překročení limitů)  Nutnost permanentního ověřování podmínek smlouvy

11 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Opční a akciové plány uzavření opční smlouvy přiznání opce při splnění kvalifikačních podmínek uplatnění opce získání vlastnického práva k podkladovému aktivu (u dematerializovaných akcií) prodej podkladového aktiva  Odměňování formou vlastních akcií  Kupní nebo prodejní opce

12 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Opční a akciové plány Zaměstnavatel  uznatelnost nákladů v souvislosti s opčním plánem? (ztráta z prodeje akcií vs. odměna zaměstnance) Zaměstnanec  nepeněžní příjem – otázka, co je zdanitelným příjmem, jaká je jeho výše a okamžik jeho vzniku  prodej akcie – ostatní příjem (již nesouvisí se zaměstnáním) Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  smluvní strana: právní zaměstnavatel vs. společnost ve skupině  výklady se liší pro SZ a ZP, ačkoli znění zákona je stejné (mzdový list vs. účetní evidence)

13 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Služební automobil  Jak k služebním, tak soukromým účelům  Evidence jízd  Náklady na provoz a údržbu pro zaměstnavatele daňově uznatelné  Pokud byla při pořízení automobilu nárokována DPH, mělo by při poskytnutí automobilu zaměstnanci i pro soukromé účely být uplatněno DPH (obecně problém, jak stanovit základ daně)  Náhrady za pohonné hmoty pro služební účely jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelné, pro soukromé účely zaměstnance daňově neuznatelné  Příjmem zaměstnance je 1% ze vstupní ceny automobilu za započatý kalendářní měsíc, min. 1 000 Kč, nepodléhá SZ ani ZP  Poskytnuté náhrady za pohonné hmoty na soukromé účely jsou zdanitelným příjmem zaměstnance, který podléhá i SZ a ZP

14 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Mobilní telefon/notebook  Použití k firemním možno i k soukromým účelům  Upraveno ve vnitřní směrnici  Předávací protokol s podpisem stvrzujícím převzetí  Pro zaměstnavatele je část odpovídající užití telefonu / notebooku pro soukromé účely zaměstnance daňově neuznatelná (v praxi odlišný přístup)  Zdanitelný příjem zaměstnance? (není upraveno obdobně jako poskytnutí automobilu)  Nepodléhá SZ a ZP, pokud není zdanitelným příjmem  Mobilní telefon pro pracovní i osobní užití – právní předpisy výslovně nestanoví možnost poskytovat zaměstnanci nástroje i pro osobní využití

15 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Zkrácení pracovní doby / práce z domova  Zkrácení na 37,5 hod.  Stejné podmínky jako v kanceláři  Ušetření nákladů firmou  Kontrola ze strany schopného vedoucího  Jasně dané podmínky  Práce z domova  zaměstnavatel má možnost poskytnout zaměstnanci příspěvky např. na telefon, internet, elektřinu apod.  obecně daňově uznatelné  není příjmem pro zaměstnance  nepodléhá SZ ani ZP  Nově ZP od1.1.2007 přímo s prací z domova počítá - § 317 ZP

16 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Vzdělávání  Jazykové, vzdělávací a rekvalifikační kurzy  Manažerské školení, počítačové kurzy  Doporučené uzavřít dohodu o kompenzaci vynaložených nákladů v případě ukončení pracovního poměru do určité doby  Nutná souvislost s předmětem podnikání zaměstnavatele  Obecně daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele  Osvobozený příjem pro zaměstnance  Nepodléhá SZ a ZP

17 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Dary  Dárkové poukazy a šeky  Daňově neuznatelný náklad pro zaměstnavatele (příp. vypláceno z fondů po zdanění)  Nepeněžní dary do výše 2 000 Kč za rok jsou osvobozeným příjmem pro zaměstnance (za podmínky, že se jedná o daňově neuznatelný náklad pro zaměstnavatele) – fond FKSP nebo obdobné podmínky  Osvobozený příjem nepodléhá SZ ani ZP  Do výše 500 000 Kč jsou osvobozeny částky poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci v určitých situacích (za podmínky, že se jedná o daňově neuznatelný náklad pro zaměstnavatele, peněžní i nepeněžní)

18 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Společenské, sportovní a kulturní akce  Příspěvek na vstupenky / karty  Zdravotní péče  Daňově neuznatelný náklad pro zaměstnavatele (příp. poskytováno z fondů po zdanění)  Osvobozený příjem pro zaměstnance (podmínkou je neuznatelnost u zaměstnavatele) – vztahuje se i na rodinné příslušníky  Nepodléhá SZ a ZP

19 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Příspěvek na dovolenou / rekreace ve firemním zařízení / příspěvek na dětskou rekreaci  Poukázka / dárkový kupon  Rekreační zařízení zaměstnavatele  Daňově neuznatelný náklad pro zaměstnavatele  Osvobozený příjem až do výše 20 000 Kč za rok (podmínkou je nepeněžní forma plnění a daňová neuznatelnost u zaměstnavatele) – vztahuje se i na rodinné příslušníky  Osvobozená část nepodléhá SZ ani ZP

20 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Další zaměstnanecké benefity  Mzdové vyrovnání při nemoci  Zboží a služby za zvýhodněné ceny  Byty  Ubytování  Zaměstnanecké půjčky  Zaměstnanecké spoření  Cestovní náhrady

21 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Diskriminace  Antidiskriminační ustanovení ZP  Zákaz přímé i nepřímé diskriminace – § 1 ZP  Výjimky - § 1 odst. 5 ZP  Po 1.1.2007 hlava IV. § 16 a násl. (odkazy na antidiskriminační zákon, který nebyl přijat)  Antidiskriminační ustanovení ZoM  Stejná mzda za stejnou práci a práci stejné hodnoty - § 4a ZoM  Neřeší ostatní plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním  Je třeba odkázat na úpravu ZP

22 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Příklady a jejich právní úprava  Příspěvek na stavební spoření – právní předpisy výslovně nestanoví možnost příspěvků zaměstnavatele  Příspěvek na penzijní připojištění – zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění, tuto možnost výslovně připouští

23 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Závěry  Po právu lze poskytovat pouze plnění, které právní předpisy umožňují poskytovat  Pokud právní předpisy dané plnění neznají, poskytovat je nelze  Je však běžnou praxí, že taková plnění zaměstnavatel zaměstnancům poskytuje  De lege ferenda – změnit kogentní povahu zákoníku práce (minimálně je-li ve prospěch zaměstnance)  Nový ZP je postaven na zásadě opačné „co není zakázáno, je dovoleno“

24 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Novinky  Poslední průzkumy – nesoulad mezi benefity, které jsou poskytovány, a které jsou chtěné  Průzkum v USA – benefity pro homosexuální páry

25 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Karolína Salamonová advokátka Na Příkopě 8 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 771 111 Fax: +420 255 771 122 E-mail: ksalamonova@whitecase.comksalamonova@whitecase.com Web: www.whitecase.com

26 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Radka Vojtová daňová poradkyně Na Příkopě 8 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 771 111 Fax: +420 255 771 122 E-mail: rvojtova@whitecase.comrvojtova@whitecase.com Web: www.whitecase.com

27 WHITE & CASE 10. srpna 2006 Worldwide. For Our Clients. White & Case, a New York State registered limited liability partnership, is engaged in the practice of law directly and through entities compliant with regulations regarding the practice of law in the countries and jurisdictions in which we have offices. www.whitecase.com


Stáhnout ppt "Daňová a právní praxe zaměstnaneckých výhod Karolína Salamonová Radka Vojtová 10. srpna 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google