Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od péče o zaměstnance k benefitům.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od péče o zaměstnance k benefitům."— Transkript prezentace:

1 Od péče o zaměstnance k benefitům

2 Tvorba FKSP povinná (§ 48 z. č. 218/2000 Sb.)
základním přídělem z rozpočtu spolurozhodování (§ 225 ZP) SF rozhodnutí statutárního orgánu ze zisku po zdanění

3 Daňově uznatelné výdaje (náklady) na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb Základní příděl 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť. Další příjmy a) splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992, b) náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu, c) peněžní a jiné dary určené do fondu. Příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz příspěvková organizace přispívá z fondu výdaje (náklady) na tvorbu sociálního fondu, a to až do výše 2 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období, v jakém lze mzdu zaměstnance uplatnit jako výdaj související s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů

4 Stravování zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách
organizační složka státu nebo příspěvková organizace zabezpečuje (§ 69 z.č. 218/2000 Sb.) poskytuje se zaměstnancům bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu (§ 236 ZP)

5 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců
Pořízení hmotného majetku Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Výměnné akce Sociální výpomoci a půjčky Penzijní připojištění Pojistné na soukromé životní pojištění Příspěvek odborové organizaci Dary x Odměny (§ 224 ZP) Vzdělávání

6 Z dopisu OS hejtmanům Vzhledem k tomu, že změnou právní formy zaměstnavatele by nemělo dojít ke zhoršení postavení zaměstnanců, a to včetně sociálních výhod, dále pro zachování kontinuity poskytování příspěvků z fondu zřízeného pro uspokojování kulturních a zejména sociálních potřeb zaměstnanců a garantování základní péče o zaměstnance, požadujeme zachovat možnost poskytování příspěvků ze samostatného (sociálního či jinak nazvaného) fondu. Kromě tvorby povinného rezervního fondu je proto žádoucí již do stanov zakotvit zřízení takového fondu a stanovit základní, obecné principy jeho tvorby, případně čerpání. Tento fond by měl být zpočátku vytvořen převodem zůstatku FKSP dosavadní příspěvkové organizace, dále by jeho příjmem měly být splátky dříve poskytnutých půjček, pravidelný roční příděl ze zisku po zdanění (ve stanovách vyjádřený asi nejvhodněji procentem ze zisku) a případně dary jiných právnických nebo fyzických osob. Podrobnější a konkrétnější pravidla pro čerpání fondu a o rozhodování o použití prostředků by měla být stanovena v jiném dokumentu než ve stanovách (pravděpodobně to většinou bude kolektivní smlouva), vždy však v dohodě s příslušným odborovým orgánem.

7 Příklad 1 „Společnost může zřídit i další fondy (např. sociální, investiční; o jejich zřízení rozhoduje valná hromada a o jejich použití představenstvo. Tyto fondy se tvoří ze zisku Společnosti. O rozdělení zisku, bude-li vytvořen, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Zisk dosažený v účetním období se po odečtení částek připadajících na daně a na další účely schválné valnou hromadou, použije k rozdělení na dividendy a tantiémy, případně i jiným způsobem. Není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu nebo o tom, že se část zisku nerozdělí.“

8 Příklad 2 „součástí péče o zaměstnance je motivační program, kterým zaměstnavatel bude podporovat pracovní aktivity zaměstnanců… …s důrazem na podporu prozákaznického chování zaměstnanců… …zaměstnavatel bude ve spolupráci s odborovými organizacemi prosazovat taková opatření a motivaci, která budou zaměřena na … celkovou pozitivní atmosféru na pracovištích.“

9 Příklad 3 „Z důvodu zrušení FKSP (v sro legislativa neumožňuje zřizování a využívání FKSP) nebude a nemůže XY hradit ani přispívat na pořádané kult. a sport.akce, nákup knih do odbor.knihovny, na rehabilitace zaměstnanců,odměny (dary) při výročích. Naopak v rámci motivace zaměstnanců bude XY hradit z vlastních nákladů jako benefity pro zaměstnance, příspěvek na sádry a nadstadnardní pokoje (dle systému ve stávající KS) a v určité podobě budou zachovány i dary (odměny) za odpracování určitého počtu let pro nemocnici  (toto bude upraveno samostatným vnitřním předpisem). XY zachová příspěvky na závodní stravování všem svým zaměstnancům i důchodcům( za podmínek stávající KS/citace z KS: organizace umožní pracovníkům celodenní stravování v době prac.výkonu/). Tyto příspěvky budou hrazeny z vlastních prostředků XY."

10 Příklad 4 – FN - FKSP „Finanční prostředky jsou majetkem zaměstnavatele … „Výslužné: při odchodu do důchodu Zaměstnanec musí ukončit pracovní poměr dohodou, a to nejpozději … Ukončí-li zaměstnanec pracovní poměr později, rozhodne o výplatě odměny za práci ředitel na základě posouzení důvodů, pro které byl odchod zaměstnance do důchodu odložen.“ (Program zaměstnaneckých výhod)

11 Od péče o zaměstnance k benefitům


Stáhnout ppt "Od péče o zaměstnance k benefitům."

Podobné prezentace


Reklamy Google