Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ČR. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pojem sociální služby je používán v odborné literatuře ve dvou úrovních: jako forma sociální pomoci poskytovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ČR. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pojem sociální služby je používán v odborné literatuře ve dvou úrovních: jako forma sociální pomoci poskytovaná."— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ČR

2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pojem sociální služby je používán v odborné literatuře ve dvou úrovních: jako forma sociální pomoci poskytovaná konáním státní, obecní nebo nestátní instituce ve prospěch jiné osoby nebo občanů, jako sociální práce (odborná činnost profesionálních pracovníků) ve prospěch lidí v sociální nouzi.

3 Pojetí sociálních služeb v odborné literatuře Sociální služby jsou charakterizovány jako významná část aktivit státu, samosprávy a nestátních subjektů, která řeší problémy jednotlivců, rodin a skupin občanů a tím pozitivně ovlivňuje sociální klima celé společnosti. Bez působení sociálních služeb by se významná část občanů nemohla podílet na všech stránkách života společnosti (Průša, L., 1997, Kozlová, L., 2005). Sociální služby jsou charakterizovány jako významná část aktivit státu, samosprávy a nestátních subjektů, která řeší problémy jednotlivců, rodin a skupin občanů a tím pozitivně ovlivňuje sociální klima celé společnosti. Bez působení sociálních služeb by se významná část občanů nemohla podílet na všech stránkách života společnosti (Průša, L., 1997, Kozlová, L., 2005).

4 Pojetí sociálních služeb v odborné literatuře Legislativně jsou sociální služby vymezovány jako součást tzv. sociální pomoci, jež obsahuje nejen sociální služby, ale také finanční a věcné dávky, kterými jsou zabezpečováni lidé ve stavu hmotné nouze. Legislativně jsou sociální služby vymezovány jako součást tzv. sociální pomoci, jež obsahuje nejen sociální služby, ale také finanční a věcné dávky, kterými jsou zabezpečováni lidé ve stavu hmotné nouze. Sociální služby nemusí být poskytovány jen v rámci státní sociální pomoci, ale může je zcela hradit příjemce na základě uzavřené smlouvy jako kteroukoli jinou službu a nestátní subjekt může působit jako poskytovatel služby, která je pro klienta bez úhrady. (Matoušek a kol., 2011). Sociální služby nemusí být poskytovány jen v rámci státní sociální pomoci, ale může je zcela hradit příjemce na základě uzavřené smlouvy jako kteroukoli jinou službu a nestátní subjekt může působit jako poskytovatel služby, která je pro klienta bez úhrady. (Matoušek a kol., 2011).

5 Sociální služby v ČR upravuje zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách s účinností od 1.1. 2007.

6 Sociální služby Sociální službou dle tohoto zákona se rozumí: činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

7 Cílem sociálních služeb: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu, rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim vést samostatný život, snížit sociální a zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů.

8 Působnost v oblasti sociálních služeb Veřejnou správu v oblasti působnosti státu podle zákona o sociálních službách vykonávají: Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské pobočky Úřadu práce.

9 Působnost v oblasti sociálních služeb Veřejnou správu v oblasti samostatné působnosti samosprávných celků vykonávají: kraje a obce.

10 Poskytovatelé sociálních služeb Obce a kraje: dbají na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k jejich uspokojení; sami zřizují organizace poskytující sociální služby.

11 Poskytovatelé sociálních služeb Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby: nabízejí široké spektrum služeb, jsou rovněž významnými poskytovateli sociálních služeb.

12 PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

13 Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona o sociálních službách. je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona o sociálních službách. poskytuje se osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. poskytuje se osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. je určen na úhradu za pomoc, která je osobě se zdravotním postižením poskytována rodinným příslušníkem, osobou blízkou, jinou osobou nebo registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. je určen na úhradu za pomoc, která je osobě se zdravotním postižením poskytována rodinným příslušníkem, osobou blízkou, jinou osobou nebo registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.

14 Příspěvek na péči Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.

15 Výše příspěvku na péči Stupeň závislosti Výše příspěvku na péči (měsíčně) pro osobu mladší 18 letpro osobu starší 18 let I. – lehká závislost3 000 Kč800 Kč II. – středně těžká závislost 6000 Kč4000 Kč III. – těžká závislost 9 000 Kč8000 Kč IV. – úplná závislost12 000 Kč

16 Příspěvek na péči Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku. O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Náklady na příspěvek na péči se hradí ze státního rozpočtu.

17 DRUHY A FORMY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

18 Základní druhy sociálních služeb sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence.

19 Sociální poradenství zahrnuje: základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství.

20 Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace, je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.

21 Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob ve specializovaných poradnách, které se profilují podle nějakého jevu (např. problematika domácího násilí) nebo podle cílové skupiny (např. osoby se zdravotním postižením, senioři, cizinci apod.)

22 Služby sociální péče jsou zaměřeny na to, aby napomáhaly lidem zajistit si fyzickou a psychickou soběstačnost, nabízejí pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. k zajištění poskytování těchto služeb je možné použít příspěvek na péči.

23 Služby sociální péče osobní asistence pečovatelská služba průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení centra denních služeb denní stacionáře týdenní stacionáře domovy pro osoby se zdravot.postižením domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení

24 Služby sociální prevence se zaměřují na jevy a situace, které mohou vést k sociálnímu vyloučení osob a nejsou schopny o sebe pečovat z důvodu věku či zdravotního stavu. zaměřují se především na oblast tzv. „sociálně negativních jevů“, jako je kriminalita, bezdomovectví, zneužívání návykových látek, krize v rodině apod.

25 Služby sociální prevence raná péče telefonická krizová pomoc azylové domy domy na půl cesty kontaktní centra krizová pomoc nízkoprahová denní centra noclehárny služby následné péče sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro seniory a pro osoby se ZP. terénní programy sociální rehabilitace

26 Formy poskytování sociálních služeb Sociální služby se poskytují jako: služby pobytové, služby ambulantní, služby terénní.

27 Formy sociálních služeb Pobytové služby služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Ambulantní služby služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Terénní služby služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.

28 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

29 Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na zajištění poskytování sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Dotace ze státního rozpočtu je poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje.

30 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ze státního rozpočtu mohou být podle zvláštního právního předpisu poskytovány účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru. Dotace poskytuje ministerstvo.

31 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Na financování činností v oblasti poskytování sociálních služeb se mohou podílet také programy financované v rámci Strukturálních fondů EU.

32 Finanční zdroje z Evropského sociálního fondu Jeden ze způsobů financování sociálních služeb představují finanční zdroje z Evropského sociálního fondu. V letech 2007-2013 pro financování sociálních služeb jsou využívány finanční prostředky z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Z fondů EU je na toto období pro OP Lidské zdroje a zaměstnanost vyčleněno celkem 1,84 mld. €, to je přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

33 Oblasti podpory OP Lidské zdroje a zaměstnanost v letech 2007-2013 prior itní osa Název prioritní osy / oblasti podpory prioritní osa /oblast podpory Název prioritní osy / oblasti podpory Podíl na celkové alokaci (v %) 1 Adaptabilita 1 26,0 2 Aktivní politika trhu práce 2 33,4 3 Sociální integrace a rovné příležitosti 3 25,7 4 Veřejná správa a veřejné služby 4 9,1 5 Mezinárodní spolupráce 5 1,9 6 Technická pomoc 6 3,9

34 Financování sociálních služeb v letech 2014-2020 V programovém období 2014-2020 bude hlavním nástrojem pro zaměstnanost a sociální oblast Evropský sociální fond s rozpočtem ve výši 84 mld. EUR. Mezi podporovaná témata v sociální oblasti bude patřit tématický cíl 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě.

35 Financování sociálních služeb v letech 2014-2020 Jedna z priorit cíle Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě se bude vztahovat k financování sociálních služeb Priorita: zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb veřejného zájmu.

36 Podrobněji Ministerstvo práce a sociálních věcí – sociální služby dostupné z http://www.mpsv.cz/cs/9 Podrobněji Ministerstvo práce a sociálních věcí – sociální služby dostupné z http://www.mpsv.cz/cs/9 http://www.mpsv.cz/cs/9


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ČR. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pojem sociální služby je používán v odborné literatuře ve dvou úrovních: jako forma sociální pomoci poskytovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google