Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální služby představují:  významný nástroj sociální politiky a jeden ze základních nástrojů sociální pomoci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální služby představují:  významný nástroj sociální politiky a jeden ze základních nástrojů sociální pomoci."— Transkript prezentace:

1

2 Sociální služby představují:  významný nástroj sociální politiky a jeden ze základních nástrojů sociální pomoci.

3  Sociální služby jsou charakterizovány jako významná část aktivit státu, samosprávy a nestátních subjektů, která řeší problémy jednotlivců, rodin a skupin občanů a tím pozitivně ovlivňuje sociální klima celé společnosti. Bez působení sociálních služeb by se významná část občanů nemohla podílet na všech stránkách života společnosti (Průša, L., 1997, Kozlová, L., 2005).

4  Autoři Vavrinčíková, L., Jusko, P., (2007), Stanek, V. a kol.,(2011) definují sociální služby :  jako formu sociální pomoci zahrnující specializované činnosti pro řešení sociální nouze.

5  Dle Tomeše (2001) se sociální služby mohou vytvářet v sociálním pojištění, v systémech státních podpor a sociální pomoci. Sociální služby se vyskytují místo peněžitých dávek, tam kde je to sociálně efektivnější.  Dle Tomeše, I.,( 2001, s. 29) jsou sociální služby vymezovány:  „jako druh sociální péče poskytované konáním státní či obecní instituce ve prospěch jiné osoby,  šířeji jako činnosti (výkony) ve prospěch občanů poskytované soukromoprávní nebo veřejnoprávní institucí přímo nebo soukromoprávní institucí za podpory veřejnoprávní instituce,  jako sociální práce (odborná činnost sociálních pracovníků) ve prospěch lidí v sociální nouzi.“

6  Legislativně jsou sociální služby vymezovány jako součást tzv. sociální pomoci, jež obsahuje nejen sociální služby, ale také finanční a věcné dávky, kterými jsou zabezpečováni lidé ve stavu hmotné nouze.  Sociální služby nemusí být poskytovány jen v rámci státní sociální pomoci, ale může je zcela hradit příjemce na základě uzavřené smlouvy jako kteroukoli jinou službu a nestátní subjekt může působit jako poskytovatel služby, která je pro klienta bez úhrady.  Cílem sociálních služeb je zlepšení kvality života, případně v možné míře začlenění znevýhodněných osob do společnosti (Matoušek a kol., 2011).

7  Sociální služby poskytují ochranu jak před obecnými, tak specifickými životními riziky a pomáhají při osobních problémech anebo krizích.  Sociální služby představují klíčový nástroj ochrany základních lidských práv a lidské důstojnosti, přispívají k nediskriminujícímu jednání, ochraně lidského zdraví, zlepšování životní úrovně a kvality života a k zajištění rovných příležitostí pro všechny, čímž zvyšují schopnost jedinců plně se zapojit do společnosti (Služby obecného zájmu, včetně sociálních služeb obecného zájmu: nový evropský závazek, 2007).

8

9  Sociální služby rámci tržní ekonomiky jsou jako segment veřejných služeb ekonomickým (vzácným) statkem s nenulovou cenou produkce a můžou být klasifikovány podle ekonomického kritéria při spotřebě.  Sociální služby obvykle nesplňují charakteristiky čistých veřejných statků (jako je nevylučitelnost ze spotřeby, nezmenšitelnost), lze je zařadit k tzv. smíšeným veřejným statkům.

10  U smíšených veřejných statků je typickým jevem tzv. efekt přetížení, k němuž dochází, pokud s růstem počtu uživatelů smíšeného statku dochází od určitého momentu ke změně kvality daného statku.  Příkladem u sociálních služeb může být péče v domovech pro seniory, kde nárůst počtu klientů může znamenat pokles kvality pro každého z nich.

11  Některé formy poskytování sociálních služeb lze zařadit ke statkům soukromým.  Jedná se zejména o individualizované transakce nabízené soukromými ziskovými poskytovateli „na míru“ jednotlivým klientům, kteří si je hradí ze svých soukromých zdrojů.

12  Sociální služby nejsou statkem, jehož spotřebu by si člověk volil, ale na jejich spotřebu je často odkázán.  Sociální služby se liší od jiných statků, na nichž je člověk závislý, jako je (např. jídlo nebo bydlení), které spotřebovávat musí, i když v diferencované kvalitě.  Sociální služby spotřebovává vždy jen poměrně úzká (heterogenní) sociální skupina a tato spotřeba je lokalizovaná jen do určité části života. Okruh poptávajících je tak výrazně užší a míra závislosti na konkrétní sociální službě vyšší.

13  Sociální služby jsou specifické tím, že se integrálně dotýkají osobnosti poptávajícího.  Problémem u sociálních služeb je také informační asymetrie  která se projevuje tím, že sociální pracovník nebo poskytovatel sociálních služeb má nesporně informační převahu nad klientem.  Informační asymetrie ve prospěch poskytovatele sociálních služeb se může projevovat preferencí klientů zdravějších či klientů s vyššími příjmy.

14

15  Vymezení sociálních služeb v České republice představuje užší pojímání sociálních služeb. V tomto pojetí sociální služby odpovídají platné legislativě v České republice.  Sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., je činnost nebo soubor činností, jimiž se zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhláška č. 505/2006 k zákonu o sociálních službách.

16  Sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se rozlišují dle forem, v jakých mohou být poskytovány.  Pobytové služby jsou služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.  Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí této služby není ubytování.  Terénní služby představují služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.

17 Sociální služby se v ČR dělí na tyto druhy:  sociální poradenství,  služby sociální péče,  služby sociální prevence.

18  Sociální poradenství poskytuje informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb.  Sociální poradenství zahrnuje:  základní sociální poradenství, které poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb a poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.  odborné sociální poradenství, které se zaměřuje na potřeby jednotlivých sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, v poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a zahrnuje též sociální práci s osobami se specifickými potřebami. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek

19  Služby sociální péče napomáhají osobám se stabilizovaným zdravotním stavem zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

20  osobní asistence,  pečovatelská služba,  tísňová péče,  průvodcovské a předčitatelské služby,  podpora samostatného bydlení,  odlehčovací služby,  centra denních služeb  denní stacionáře,  týdenní stacionáře,  domovy pro osoby se zdravotním postižením,  domovy pro seniory,  domovy se zvláštním režimem,  chráněné bydlení,  sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.

21  Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou jím ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky, způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby.  Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů

22  raná péče,  telefonická krizová pomoc,  tlumočnické služby,  azylové domy,  domy na půl cesty,  kontaktní centra,  krizová pomoc,  nízkoprahová denní centra,  nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,  noclehárny,  služby následné péče,  sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,  sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,  sociálně terapeutické dílny,  terapeutické komunity,  terénní programy,  sociální rehabilitace.

23

24  Sociální služby bývají tradičně řazeny mezi služby obecného zájmu a v evropském pojetí jsou sociální služby vnímány v širším kontextu než je uvedeno v českém právním řádu.  V návaznosti na Bílou knihu o službách obecného zájmu z roku 2004 se sociální služby prolínají např. se zdravotní, vzdělávací nebo bytovou politikou.

25  Tento přístup je využíván v rámci EU, kdy pojetí sociálních služeb v evropských zemích je podstatně širší. Rozumí se jimi například systémy sociální ochrany, služby zaměstnanosti, služby dlouhodobé péče, ale i sociální bydlení aj.  Cílem sociálních služeb obecného zájmu v EU je:  zajišťování sociální, hospodářské a územní soudržnosti,  vysoká úroveň zaměstnanosti,  sociální začleňování a ekonomický růst.

26 Sociální služby obecného zájmu jsou vymezovány jako dva širší typy sociálních služeb: 1. zákonné a doplňkové systémy sociálního zabezpečení, 2. ostatní základní služby

27 1. Zákonné a doplňkové systémy sociálního zabezpečení - jsou organizovány různým způsobem (vzájemné a zaměstnanecké pojišťovny) a pokrývají hlavní životní rizika, spojená například se zdravotním postižením, stárnutím, pracovními úrazy, nezaměstnaností, odchodem do důchodu či zdravotním postižením.

28 2. Ostatní základní služby poskytované přímo dotyčné osobě. Jedná se o služby, jejichž cílem je zajištění prevence a sociální soudržnosti, poskytují individualizovanou pomoc s cílem usnadnit začlenění osob do společnosti a zaručit jim výkon jejich základních práv.  ostatní základní služby poskytované konkrétní osobě, zahrnují:  služby sociální pomoci,  služby v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání,  sociální bydlení a služby dlouhodobé péče.


Stáhnout ppt "Sociální služby představují:  významný nástroj sociální politiky a jeden ze základních nástrojů sociální pomoci."

Podobné prezentace


Reklamy Google