Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. BRNO, OLOMOUC 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. BRNO, OLOMOUC 2013."— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. BRNO, OLOMOUC 2013

2 Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0086 Další vzdělávání v oblasti psychosociální a duchovní péče Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

3  Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci  dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu  zdravotního postižení  věku,  omezení nebo ztráty schopnosti sebeobsluhy,  závislosti  ohrožení krizovou životní situací Co jsou sociální služby?

4  Musí:  Zachovávat lidskou důstojnost  Znevýhodnění  Pohyb  Uplatnění práv  Uplatnění vlastní vůle  Bariéry – stavby, provoz, komunikace,  Jednání Co jsou sociální služby?

5  Musí:  Začlenění do společnosti  Začlenění do společnosti znamená vytvářet možnosti k tomu, aby člověk mohl žít co nejběžnějším způsobem života Co jsou sociální služby?

6  Ambulantní  Pobytové  Terénní Dělení

7  Sociální poradenství  Sociální péče  Sociální prevence Dělení

8  Ambulatní – služby do kterých uživatel dochází, dojíždí nebo je dopravován (např. ráno přijíždí, odpoledne odjíždí). Ambulantní

9  Pobytové – služby, ve kterých uživatel „pobývá“ jsou spojeny zpravidla s ubytováním, ve kterých uživatel žije, např. domovy pro seniory. Pobytové

10  Terénní – služby, ve kterých pracovníci vyjíždí nebo vychází „do terénu“ za uživatelem do jeho přirozeného sociálního prostředí např. do domácnosti (pečovatelská služba) nebo na ulici (lidé bez přístřeší, uživatelé drog). Terénní

11  Základními právními předpisy, jimiž se řídí poskytování sociálních služeb, je zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho prováděcí předpis – vyhláška 505/2006 Sb., včetně příloh. Základní legislativa

12  Příspěvek na péči  Sociální služby  Registrace  Inspekce sociálních služeb  Povinnost mlčenlivosti  Správní delikty  Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách  Akreditace vzdělávacích programů 108/2006 Sb.,

13  Služba sociálního poradenství poskytuje potřebné informace osobám v nepříznivé situaci, které přispívají k řešení této situace. V praxi známe dvě formy sociálního poradenství:  Základní  Odborné Sociální poradenství

14  Osobní asistence je určena lidem, kteří jsou ve společnosti znevýhodněni pro svůj vysoký věk, nemoc nebo zdravotní postižení. Služba poskytuje možnosti nezbytné pomoci a podpory všem lidem, jejichž schopnost soběstačnosti a péče o sebe sama je snížena právě z důvodu věku, nemoci nebo zdravotního postižení. Osobní asistence

15  Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí i ve specializovaných zařízeních. Pečovatelská služba

16  Je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá hlasová, telefonická nebo elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení života nebo zdraví v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo schopností. Tísňová péče

17

18  Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Podporované bydlení

19  Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Odlehčovací služby

20  Centra denních služeb poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení s cílem posílit samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci, která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba se poskytuje za úplatu. Centra denních služeb

21  Stacionáře poskytují ambulantní a pobytové služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Stacionáře denní a týdenní

22  Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

23  Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Domovy pro seniory

24  Pozor na rozdíl:  Domov pro seniory x penzion pro důchodce, domov s pečovatelskou službou… Domovy pro seniory

25  Poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám s různými typy demencí. Služba umožňuje uživatelům prožití důstojného a aktivního života, který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a ztrátě nebo omezení soběstačnosti nemohou nebo nechtějí prožít ve svém domácím prostředí. Domovy se zvláštním režimem

26  V čem spočívá „zvláštní režim“? Domovy se zvláštním režimem

27  Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta. Služba se poskytuje za úplatu. Chráněné bydlení

28  Sociálně zdravotní služby napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti osob, kterým jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které již nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči (dostatečná je zdravotní péče ambulantního rozsahu), ale současně jsou natolik nesoběstační, že potřebují pomoc druhé osoby Sociálně zdravotní služby

29  Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve věku do 7 let se zdravotním postižením, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba je poskytována především v domácnosti rodiny. Raná péče

30  Telefonická krizová intervence je soubor metod a technik krizové práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, založený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta s pracovištěm telefonické krizové intervence. Telefonická krizová intervence

31  Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba se poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, například s postižením zraku nebo sluchu, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Tlumočnické služby

32  Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za úplatu. Azylové domy

33  Domy na půl cesty poskytují pobytové služby na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež. Domy na půli cesty

34  Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na návykových látkách.  Cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Kontaktní centra

35  Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy), terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Krizová pomoc

36  Služba je určena pro osoby ohrožené násilným chováním. Poskytuje odbornou pomoc a podporu osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby žijící s nimi ve společném obydlí, a vlivem domácího násilí se dostaly do nepříznivé sociální situace a nejsou schopny tuto situaci řešit či jí předcházet. Intervenční centra

37  Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu) poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy). Služba se poskytuje bezúplatně Nízkoprahová denní centra

38

39  Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určeny dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením, sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. K navázání kontaktu slouží nabídka volnočasových aktivit. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

40  Noclehárny poskytují služby lidem bez přístřeší. Nabízejí využití hygienického zařízení a přenocování zpravidla na jednu noc. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo zprostředkování informací. Služba se poskytuje za úplatu stanovenou poskytovatelem. Noclehárny

41  Služby následné péče a doléčovací poskytují následnou péči osobám s chronickou psychickou poruchou a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, terapeutickou komunitu nebo které abstinují. Služba se poskytuje bezúplatně. Služby následné péče

42  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Sociálně aktivizační služby

43  Jsou ambulantní služby určené osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na volném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá podpora pracovních návyků a dovedností. Sociálně terapeutické dílny

44  Terapeutické komunity poskytují pobytové služby na přechodnou, zpravidla předem stanovenou, dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem o začlenění do běžného života. Služba se poskytuje za úplatu. Terapeutické komunity

45  Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele drog, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Terénní programy

46  Sociální rehabilitace je soubor činností zaměřených na nácvik a rozvoj dovedností. Jedná se o podporu především v oblasti sebeobsluhy, samostatného bydlení, práce, zvyšování kvalifikace, aktivní trávení volného času, získávání informací a práce s nimi. Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je integrální součástí poskytování sociálních služeb. Sociální rehabilitace

47  Registr poskytovatelů sociálních služeb  Internet (veřejný závazek)  Úřad práce ČR  Komunitní plánování sociálních služeb  Obce, města, kraje Kde hledat informace

48  Financování sociálních služeb  Zpoplatněné služby  K zajištění, „nákupu“ sociálních služeb slouží příspěvek na péči. Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiného člověka, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Příspěvek na péči

49  O příspěvek lze od 1. 1. 2012 požádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR  Soběstačnost dle základních potřeb:  mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péči o domácnost Příspěvek na péči

50 Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc  3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)  6 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)  9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)  12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc  800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)  4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)  8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)  12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) Příspěvek na péči

51 zadavatel stát stát přiznává příspěvek na péči na úhradu sociálních služeb - posílá občanovi uživatel občan občan nakupuje potřebné sociální služby poskytovatel sociální služba financuje náklady služby (personál, materiál, vzdělávání, povinnosti, kancelář...)

52 Příspěvek na péči - problém zadavatel stát stát přiznává příspěvek na péči na úhradu sociálních služeb - posílá občanovi uživatel občan občan chápe příspěvek jako „zvýšení důchodu“, tedy příjmu ? Rodina, vnukovné, náklady na živobytí, atd. atd.

53 Příspěvek na péči - problém zadavatel stát stát přiznává příspěvek na péči na úhradu sociálních služeb - posílá občanovi uživatel občan občan chápe příspěvek jako „zvýšení důchodu“, tedy příjmu ? Rodina, vnukovné, náklady na živobytí, atd. atd.

54 Změny v demografické struktuře

55 Dotazy ?

56 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. BRNO, OLOMOUC 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google