Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chráněné bydlení, osobní asistence Lucie Valouchová, FN Plzeň Podzimní setkání, EPI-RODINA Praha, Hotel Globus, 11.10.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chráněné bydlení, osobní asistence Lucie Valouchová, FN Plzeň Podzimní setkání, EPI-RODINA Praha, Hotel Globus, 11.10.2008."— Transkript prezentace:

1 Chráněné bydlení, osobní asistence Lucie Valouchová, FN Plzeň Podzimní setkání, EPI-RODINA Praha, Hotel Globus,

2 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
nabyl účinnosti dne 1. ledna 2007 a přináší největší změnu v sociální oblasti od dob Marie Terezie od tohoto data dochází k zásadním změnám v systému poskytování sociálních služeb - změnám, které mají vliv jak na poskytovatele sociálních služeb, tak na jejich uživatele (např. 31 nových typů sociálních služeb, které dosud nebyly uzákoněny) historie přípravy zákona sahá až do roku 1993, ale reálná naděje na jeho přijetí se objevila teprve v roce 2004 na samém počátku koncepce tohoto zákona nalezneme myšlenku zajištění silnějšího postavení lidem nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci základním východiskem v oblasti financování služeb sociální péče se stala myšlenka zavedení nové dávky, tzv. příspěvku na péči

3 Základní druhy a formy soc. služeb
Sociální služby zahrnují: sociální poradenství služby sociální péče služby sociální prevence Sociální služby se poskytují jako služby: pobytové - spojené s ubytováním v zařízeních soc. služeb ambulantní - za těmito osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení soc. služeb a součástí služby není ubytování terénní - osobě jsou poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí

4 Zařízení sociálních služeb
Pro poskytování soc. služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb: Služby sociální péče (chráněné bydlení i osobní asistence) - napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení a) centra denních služeb b) denní stacionáře c) týdenní stacionáře d) domovy pro OZP e) domovy pro seniory f) domovy se zvláštním režimem g) chráněné bydlení h) azylové domy i) domy na půl cesty j) zařízení pro krizovou pomoc k) nízkoprahová denní centra l) nízkoprah. zařízení pro děti a mládež m) noclehárny n) terapeutické komunity o) sociální poradny p) sociálně terapeutické dílny q) centra sociálně-RHB služeb r) pracoviště rané péče

5 Osobní asistence terénní služba poskytovaná osobám, které mají ↓ soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje jiné fyzické osoby služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které osoba potřebuje cílem je co nejdelší setrvání člověka v jeho přirozeném prostředí, poskytnutí podpory, odpočinku a prostoru k seberealizaci pečujícím obsahuje zejména tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

6 Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostor. orientaci, samost. pohybu ve vnitřním, vnějším prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, b) pomoc při osobní hygieně: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC, c) pomoc při zajištění stravy: pomoc při přípravě jídla a pití, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pomoc a podpora rodině v péči o dítě, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

7 f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 100,-Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí

8 Chráněné bydlení pobytová služba poskytovaná osobám, které mají ↓ soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení cílem je náhrada rodinného prostředí, respektování práv uživatelů, včetně práva na soukromí, udržování sociálních kontaktů a pěstování aktivit dle požadavků klientů = poskytnutí maximální svobody, podpora obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, b) poskytnutí ubytování, c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

9 Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: pomoc s přípravou stravy, zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel, b) poskytnutí ubytování: ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, c) pomoc při zajištění chodu domácnosti; pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, pomoc při údržbě domácích spotřebičů, podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami, d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psych. a sociál. schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, podpora v oblasti partnerských vztahů, podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

10 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí Maximální výše úhrady za poskytování chráněného bydlení činí: a) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. a) ,-Kč denně za celodenní stravu, 2. 75,-Kč za oběd, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy, b) 180,-Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. b), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování

11 Případné konzultace včetně možnosti zprostředkování kontaktů na příslušné poskytovatele osobou služeb viz karta s odkazy na sociální pracovníky pro pacienty s epilepsií (při FN Plzeň, FN Motol, Nemocnice Na Homolce, Fakultní Thomayerova nemocnice, FN Brno, FN Ostrava) Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Chráněné bydlení, osobní asistence Lucie Valouchová, FN Plzeň Podzimní setkání, EPI-RODINA Praha, Hotel Globus, 11.10.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google