Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Tereza Kloučková, MPSV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Tereza Kloučková, MPSV"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Tereza Kloučková, MPSV
Asistent uživatele v podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Praha 4. února 2009 Mgr. Tereza Kloučková, MPSV

2 Obsah příspěvku Rámec poskytování sociálních služeb zaměřený na uživatele Osobní asistence jako sociální služba Asistence jako metoda sociální práce Transformace sociálních služeb CPT -evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání - zpráva mimo jiné poukazovala na zneužívání klecových lůžek s mříží či sítí v zařízeních sociální péče v ČR a upozorňovala na absenci kontroly vycházející z neexistence nastavených pravidel Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

3 Co je služba - Osobní asistence?
Osobní asistence je služba, jejímž posláním je vyrovnat příležitosti lidem, kteří ke svému životu nezbytně potřebují pomoc druhé osoby. Cílem osobní asistence je umožnit žít lidem tak, aby se mohli běžně zapojovat do společnosti podle toho, jak si sami zvolí. Osobní asistenci mohou tedy využívat jak v domácnosti, tak při studiu, zaměstnání, volnočasových aktivitách a podobně. Osobní asistence probíhá tak, že jeden nebo více osobních asistentů pomáhají klientovi ve všech činnostech, které by dělal sám, kdyby mohl. Poskytuje se dle potřeb a přání klienta a dle časových možností asistenta po vzájemné dohodě. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

4 Historie 60. Léta USA - Ed Roberts. - hnutí Independent Living „ Nejlepším odborníkem na život s postižením je sám člověk, který má postižení. Při pomoci, při jakýchkoliv akcích, při organizování čehokoliv, co se týká života osob s postižením, je třeba se řídit jejich potřebami a přáními.“ 1985 ČR – první uživatel Jana Hrdá (Okresní ústav sociálních služeb – placená i dobrovolná osobní asistence) 1991 ČR - Pražská organizace vozíčkářů – Zdenka Hanáková a Petr Vojtík 2007 ČR – Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

5 Uživatel asistence Dle zákona o sociálních službách - osoba, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (senior), chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejíž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby Partnerský přístup X paternalistický přístup Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

6 Druhy Osobní asistence
- Sebeurčující - uživatelé, si své osobní asistenty sami školí, průběžně instruují a organizují jejich práci. - Řízená - uživatelé, potřebují vyškolené osobní asistenty, jejichž práce je koordinována zvenčí. Tito osobní asistenti poskytují pomoc případně dohled = sociální služby (převzato z materiálů Pražské organizace vozíčkářů autorky Ing. Jany Hrdé) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

7 Asistence uživatelů sociálních služeb
Druh sociální služby (Osobní asistence podle § 39) Způsob / metoda poskytování sociální služby zaměřená na uživatele Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

8 Obecný cíl sociálních služeb
= podpora začlenění lidí v nepříznivé sociální situaci a předcházení vyloučení ze společnosti Výsledkem působení sociálních služeb je: lidé jsou součástí běžného společenství (rodina, komunita) využívají běžných zdrojů společnosti (škola, práce, služby) žijí (jako vrstevníci) běžným způsobem života (uznávaným společností) žijí důstojně (umí prosadit svá práva a jsou společností přijímáni) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

9 Zásady sociálních služeb
§ 2 odst.2 Základní zásady Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob vycházet z individuálně určených potřeb osob působit na osoby aktivně podporovat rozvoj samostatnosti osob motivovat osoby k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace posilovat sociální začleňování osob Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

10 Sociální služba – asistence uživatele
§ 39 Osobní asistence § 40 Pečovatelská služba § 42 Průvodcovské a předčitatelské služby § 43 Podpora samostatného bydlení § 44 Odlehčovací služby § 46 a §47 Denní a týdenní stacionáře § 48 - § 50 – Domovy § 51 Chráněné bydlení Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

11 Rozsah poskytování sociální služby
Smlouva o poskytnutí sociální služby (§ 90 – 91 ) Individuální plánování (§88, odst. f) ; Standard 5, Vyhl. Č. 505/2006 Sb.) Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

12 Zákon č. 108/2006 Sb.; o sociálních službách - § 39 Osobní asistence
(1) Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

13 Osobní asistence Počet služeb k lednu 2009 Počet uživatelů v roce 2007 Kraj do 18 let ženy muži Liberecký 14 6 3 Karlovarský 7 5 Pardubický 12 37 4 Královéhradecký 17 8 Jihočeský 15 9 18 Ústecký 13 Zlínský 22 Moravskoslezký 24 29 53 48 Olomoucký 11 10 Jihomoravský 79 39 Středočeský 51 33 36 Plzeňský 30 59 Vysočina Hl. M. Praha 26 2 427 221 Celkem 202 241 698 483

14 Zákon č. 108/2006 Sb.; o sociálních službách - § 39 Osobní asistence
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

15 Vyhláška č. 505/2006 Sb.; - § 5 Osobní asistence
(1) Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, b) pomoc při osobní hygieně: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 2. pomoc při použití WC, c) pomoc při zajištění stravy: pomoc při přípravě jídla a pití, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

16 Vyhláška č. 505/2006 Sb.; - § 5 Osobní asistence
(1) Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, 2. nákupy a běžné pochůzky, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

17 Vyhláška č. 505/2006 Sb.; - § 5 Osobní asistence
(1) Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

18 Vyhláška č. 505/2006 Sb.; - § 5 Osobní asistence
(2) Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 100 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

19 Jak uhradit osobní asistenci?
Příspěvek na péči (§7) se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu. Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

20 Jak uhradit osobní asistenci?
Výše příspěvku - § 11 (1) Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc a) Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), b) Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), c) Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), d) Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). (2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc a) Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), b) Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), c) Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

21 Kdo se může stát osobním asistentem?
(2) Podmínkou výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto zákona. (3) Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a 3. (4) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař a u zaměstnanců lékař závodní preventivní péče. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

22 Osobní asistent – pracovník v sociálních službách - §116, odst. a)
(1) Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb, (5) Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách a) uvedeného v odstavci 1 písm. a) je základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu 45) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

23 Osobní asistent – pracovník v sociálních službách - §116, odst. b)
1) Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti a provádění osobní asistence, (5) Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách b) uvedeného v odstavci 1 písm. b) je střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu 46) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání ergoterapeut, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

24 Osobní asistent – pracovník v sociálních službách - §116, odst. c)
(1) Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti, (5) Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách c) uvedeného v odstavci 1 písm. c) je základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu 45) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

25 Osobní asistent – pracovník v sociálních službách - §116, odst. d)
(1) Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (5) Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách d) uvedeného v odstavci 1 písm. d) je základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

26 Hlavní principy změny systému sociálních služeb
Vytvoření podmínek pro uspokojování oprávněných potřeb lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování. Zákon vychází z obecného principu solidarity ve společnosti a současně podporuje princip rovných příležitostí pro všechny členy společnosti. Zabezpečení základního rámce k zajištění potřebné podpory a pomoci. Podporou a pomocí se rozumí takové spektrum činností, které jsou nezbytné pro sociální začlenění osob a důstojné podmínky života odpovídající úrovni rozvoje společnosti. Hlavním cílem zákona je podporovat proces sociálního začleňování a sociální soudržnost společnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, Praha tel: ,

27 Národní strategie Národní rozvojový plán pro období 2007-2013
Národní strategický referenční rámec Lisabonská strategie (IOP) Národní akční plán sociálního začleňování na léta – 2008 Bílá kniha o sociálních službách Listina základních práv a svobod + 108/2006 Sb. Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti Usnesení vlády č. 127 ze dne 21. února 2007 Usnesení rad / zastupitelstev krajů Střednědobé plány rozvoje krajů

28 Zdroje www.mpsv.cz http://iregistr.mpsv.cz www.osobniasistence.cz
Hrdá, J.: Osobní asistence, poradenství a zprostředkování. Praha: APZP, 2006

29 MPSV, Odbor sociálních služeb E-mail: tereza.klouckova@mpsv.cz
Mgr. Tereza Kloučková MPSV, Odbor sociálních služeb Tel.:


Stáhnout ppt "Mgr. Tereza Kloučková, MPSV"

Podobné prezentace


Reklamy Google