Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost"— Transkript prezentace:

1 Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost
CZ.1.07/2.2.00/

2 Veřejná správa a správní právo I.
Prof. Vladimír Sládeček

3 Správa (administrativa)
vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco záměrná činnost, sledující dosažení určitého cíle (účelu) (J. Pražák, J. Pošvář)

4 Správa soukromá (soukromé cíle)
veřejná ("veřejný zájem", řízení veřejných záležitostí) - základní rozdíly od správy soukromé: větší vázanost právem preference veřejného zájmu výkon správy - právo i povinnost

5 Veřejná správa státní správa samospráva ostatní veřejná správa

6 Státní správa přímá - prováděná bezprostředně orgány státu nepřímá
- vykonávaná (v tzv. přenesené působnosti) orgány veřejnoprávních korporací (obce, kraje) - nebo jejíž výkon byl na základě a v souladu se zákonem propůjčen soukromé právnické nebo fyzické osobě (např. STK, lesní a vodní stráž)

7 Veřejnoprávní korporace
od státu odlišný, člensky organizovaný subjekt veřejné správy, kterému byla svěřena moc samostatně plnit veřejné úkoly prostřednictvím svých orgánů znaky: 1. právnická osoba 2. uplatnění členského principu 3. založení zákonem nebo správním aktem 4. pravomoc rozhodovat, nezávislost a veřejný účel

8 Samospráva zjednodušení: správa vlastních záležitostí, které mají ovšem veřejný aspekt vykonávána veřejnoprávními korporacemi, resp. jejich orgány členění: 1. územní 2. profesní (zájmová) 3. ostatní

9 Ostatní veřejná správa
zbytková oblast výkonu veřejné správy vykonávají částečně samosprávné a nesamosprávné instituce (když plní veřejné úkoly)

10 Pojem veřejné správy hledisko materiální (funkční) - (správní) činnost
x hledisko formální (organizační) - systém zařízení a institucí (vykonávajících veřejnou správu) pozitivní vymezení(J. Pražák, F. Weyr, J. Pošvář ad.) negativní vymezení - upřednostňuje se negativní vymezení, metoda subtrakce (odečítání)

11 Materiální vymezení - souhrn státních činností, které nejsou zákonodárstvím, soudnictvím nebo vládou
Formální vymezení - činnost orgánů státu nebo jiného subjektu veřejné moci mimo státní orgány vykonávající zákonodárství, soudnictví nebo vládu (J. Hoetzel: "činnost orgánů označených jako správní úřady") pro účely výuky rozhodující kritérium formální (x přístup správních soudů) platí pravidlo si duo faciunt idem, non est idem

12 Další hlediska posuzování a klasifikování veřejné správy
1. hledisko organizační - celostátní, regionální, obecní - všeobecná (politická), odborná (specializovaná) 2. podle formy práva - vrchnostenská (výsostná) - fiskální

13 3. Podle vykonavatelů bezprostřední (státní) a zprostředkovaná (nepřímá) 4. Podle způsobu plnění úkolů vrchnostenská a nevrchnostenská (pečovatelská)

14 Některé další související pojmy
Orgán veřejné správy Orgán státní správy Správní úřad Správní orgán Orgán samosprávy Státní moc Veřejná moc Orgán veřejné moci

15 Veřejná správa, moc výkonná a vláda
1. exekutivní pravomoci hlavy státu, 2. činnost vlády, 3. činnost veřejné správy (ve formálním pojetí), 4. ostatní exekutivní činnost (např. státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka) Vláda, moc vládní a výkonná

16 Veřejná správa, soudnictví, zákonodárství (vztahy a odlišnosti)
vztah zákonodárství k veřejné správě výkon soudnictví jako činnost odlišná od veřejné správy vztah soudnictví k veřejné správě Závěr: Zákonodárství jako stanovení obecných abstraktních právních norem, vláda jako základní politické vedení správy, veřejná správa jako činnost podzákonná a výkonná a soudnictví jako právní hodnocení stavu věcí za použití platného práva, přičemž toto hodnocení vede k závaznému rozhodnutí.

17 Nástin historického vývoje veřejné (státní) správy
1. Starověk a středověk monarcha (absolutistický panovník) poradní orgány úřednický aparát ozbrojené složky 2. Novověk teorie dělby moci vznik moderních ústav

18 3. Vývoj na území České republiky
rozhodující rok pro vznik moderní veřejné správy 1848 (březen) - konstituční patent císaře Ferdinanda V. - ustavena první ministerská rada (vláda) Ústavy: 1848 (duben) Pillersdorfova ( Kroměřížská ústava) 1849 (březen) - Stadionova - zemské zřízení (Čechy, Morava, Slezsko) 1861 (únor) – Schmerlingova

19 1867 – prosincová ústava nejvýznamnější ústavní dokument Rakousko-Uherska součástí též základní zákon státní o provozování moci vládní a vykonávací království České, markrabství Moravské a vévodství Slezské

20 Politická správa (státní správa všeobecná, územní)
(tzv. politické okresy) 1848 – 1855 okresní hejtmanství krajské vlády, krajský prezident zemská místodržitelství (ministerstvo vnitra)

21 1855 – 1868 Smíšené okresní úřady (správa a soudnictví) Krajské úřady Zemská místodržitelství (ministerstvo vnitra)

22 okresní hejtmanství zemské úřady zemská místodržitelství (Čechy, Morava) zemská vláda (Slezsko) (Ministerstvo vnitra)

23 1918 (vláda, ministerstva, prezident republiky) zákon č. 2/1918 Sb. (výčet ministerstev) okresní správy politické zemské správy politické (zemská vláda - Slezsko) (ministerstvo vnitra)

24 Ústavní listina (zákon č. 126/1920 Sb., župní zákon) zákon č. 125/1927 Sb., zákon o organizaci politické správy okresní úřady zemské úřady (ministerstva) země: Česká, Moravskoslezská, Slovenská, Podkarpatskoruská

25 Protektorát Čechy a Morava protektorátní autonomní správa správa říšská 1945 (vláda, ministerstva, prezident republiky) národní výbory nahradily dosavadní "politické" orgány a postupně i samosprávnou působnost orgánů obcí zemské, okresní, místní

26 1948 Ústava 9. května zákon č. 280/1948 Sb. - zrušeny země - 13 krajů (v českých zemích) krajské, okresní a místní národní výbory 1960 Ústava ČSSR Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

27 1968 ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci 1969 zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)

28 po r. 1989 okresní úřady (do konce r. 2002) obecní úřady obcí s rozšířenou působností (od r. 2003) krajské úřady

29 Historický vývoj samosprávy územní a profesní
- srov. přednášky k samosprávě

30 Povinná literatura Sládeček, V. Obecné správní právo. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013 Nepovinná literatura (k hlubšímu studiu) Janák, J., Hledíková, Z., Dobeš, J. Dějiny správy v českých zemích. Praha: Lidové noviny, 2005 Kolektiv autorů. Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě ( ). Olomouc: Periplum, 2007 (vybrané pasáže) Schelle, K. a kol. Dějiny české veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009


Stáhnout ppt "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google