Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080."— Transkript prezentace:

1 Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080

2 Veřejná správa a správní právo I. Prof. Vladimír Sládeček

3 Správa (administrativa)  vedení, řízení, (ekonomická) péče o něco  záměrná činnost, sledující dosažení určitého cíle (účelu) (J. Pražák, J. Pošvář)

4 Správa  soukromá (soukromé cíle)  veřejná ("veřejný zájem", řízení veřejných záležitostí) - základní rozdíly od správy soukromé:  větší vázanost právem  preference veřejného zájmu  výkon správy - právo i povinnost

5 Veřejná správa  státní správa  samospráva  ostatní veřejná správa

6 Státní správa  přímá - prováděná bezprostředně orgány státu  nepřímá - vykonávaná (v tzv. přenesené působnosti) orgány veřejnoprávní ch korporac í (obce, kraje) - nebo jejíž výkon byl na základě a v souladu se zákonem propůjčen soukromé právnické nebo fyzické osobě (např. STK, lesní a vodní stráž)

7 Veřejnoprávní korporace  od státu odlišný, člensky organizovaný subjekt veřejné správy, kterému byla svěřena moc samostatně plnit veřejné úkoly prostřednictvím svých orgánů  znaky: 1. právnická osoba 2. uplatnění členského principu 3. založení zákonem nebo správním aktem 4. pravomoc rozhodovat, nezávislost a veřejný účel

8 Samospráva  zjednodušení: správa vlastních záležitostí, které mají ovšem veřejný aspekt  vykonávána veřejnoprávními korporacemi, resp. jejich orgány  členění: 1. územní 2. profesní (zájmová) 3. ostatní

9 Ostatní veřejná správa  zbytková oblast výkonu veřejné správy  vykonávají částečně samosprávné a nesamosprávné instituce (když plní veřejné úkoly)

10 Pojem veřejné správy  hledisko materiální (funkční) - (správní) činnost x  hledisko formální (organizační) - systém zařízení a institucí (vykonávajících veřejnou správu) ----------------------------------------------------------------  pozitivní vymezení(J. Pražák, F. Weyr, J. Pošvář ad.) x  negativní vymezení - upřednostňuje se negativní vymezení, metoda subtrakce (odečítání)

11  Materiální vymezení - souhrn státních činností, které nejsou zákonodárstvím, soudnictvím nebo vládou  Formální vymezení - činnost orgánů státu nebo jiného subjektu veřejné moci mimo státní orgány vykonávající zákonodárství, soudnictví nebo vládu (J. Hoetzel: "činnost orgánů označených jako správní úřady")  pro účely výuky rozhodující kritérium formální (x přístup správních soudů)  platí pravidlo si duo faciunt idem, non est idem

12 Další hlediska posuzování a klasifikování veřejné správy  1. hledisko organizační  - celostátní, regionální, obecní  - všeobecná (politická), odborná (specializovaná)  2. podle formy práva  - vrchnostenská (výsostná)  - fiskální

13 3. Podle vykonavatelů -bezprostřední (státní) a -zprostředkovaná (nepřímá) 4. Podle způsobu plnění úkolů -vrchnostenská a -nevrchnostenská (pečovatelská)

14 Některé další související pojmy  Orgán veřejné správy  Orgán státní správy  Správní úřad  Správní orgán  Orgán samosprávy  Státní moc  Veřejná moc  Orgán veřejné moci

15 Veřejná správa, moc výkonná a vláda  Moc výkonná 1. exekutivní pravomoci hlavy státu, 2. činnost vlády, 3. činnost veřejné správy (ve formálním pojetí), 4. ostatní exekutivní činnost (např. státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka)  Vláda, moc vládní a výkonná

16 Veřejná správa, soudnictví, zákonodárství (vztahy a odlišnosti)  vztah zákonodárství k veřejné správě  výkon soudnictví jako činnost odlišná od veřejné správy  vztah soudnictví k veřejné správě  Závěr: Zákonodárství jako stanovení obecných abstraktních právních norem, vláda jako základní politické vedení správy, veřejná správa jako činnost podzákonná a výkonná a soudnictví jako právní hodnocení stavu věcí za použití platného práva, přičemž toto hodnocení vede k závaznému rozhodnutí.

17 Nástin historického vývoje veřejné (státní) správy 1. Starověk a středověk  monarcha (absolutistický panovník)  poradní orgány  úřednický aparát  ozbrojené složky 2. Novověk  teorie dělby moci  vznik moderních ústav

18 3. Vývoj na území České republiky  1848 - rozhodující rok pro vznik moderní veřejné správy  1848 (březen) - konstituční patent císaře Ferdinanda V. - ustavena první ministerská rada (vláda) Ústavy:  1848 (duben) Pillersdorfova  (1849 - Kroměřížská ústava)  1849 (březen) - Stadionova - zemské zřízení (Čechy, Morava, Slezsko)  1861 (únor) – Schmerlingova

19  1867 – prosincová ústava -nejvýznamnější ústavní dokument Rakousko- Uherska -součástí též základní zákon státní o provozování moci vládní a vykonávací -království České, markrabství Moravské a vévodství Slezské

20 Politická správa (státní správa všeobecná, územní) (tzv. politické okresy) 1848 – 1855  okresní hejtmanství  krajské vlády, krajský prezident  zemská místodržitelství (ministerstvo vnitra)

21 1855 – 1868  Smíšené okresní úřady (správa a soudnictví)  Krajské úřady  Zemská místodržitelství  (ministerstvo vnitra)

22 1868-1918  okresní hejtmanství  zemské úřady  zemská místodržitelství (Čechy, Morava) -zemsk á vlád a (Slezsko) -(Ministerstvo vnitra)

23 1918  (vláda, ministerstva, prezident republiky)  zákon č. 2/1918 Sb. (výčet ministerstev) 1918-1927  okresní správy politické  zemské správy politické (zemská vláda - Slezsko)  (ministerstvo vnitra)

24 1920 - Ústavní listina (zákon č. 126/1920 Sb., župní zákon) 1927-1939  zákon č. 125/1927 Sb., zákon o organizaci politické správy  okresní úřady  zemské úřady  (ministerstva)  země: Česká, Moravskoslezská, Slovenská, Podkarpatskoruská

25 1939 - 1945  Protektorát Čechy a Morava  protektorátní autonomní správa  správa říšská 1945  (vláda, ministerstva, prezident republiky)  národní výbory nahradily dosavadní "politické" orgány a postupně i samosprávnou působnost orgánů obcí  zemské, okresní, místní

26 1948  Ústava 9. května  zákon č. 280/1948 Sb. - zrušeny země - 13 krajů (v českých zemích)  krajské, okresní a místní národní výbory 1960  Ústava ČSSR  Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

27 1968  ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci 1969  zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon)

28 po r. 1989  okresní úřady (do konce r. 2002)  obecní úřady obcí s rozšířenou působností (od r. 2003)  krajské úřady

29 Historický vývoj samosprávy územní a profesní - srov. přednášky k samosprávě

30  Povinná literatura Sládeček, V. Obecné správní právo. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013  Nepovinná literatura (k hlubšímu studiu) Janák, J., Hledíková, Z., Dobeš, J. Dějiny správy v českých zemích. Praha: Lidové noviny, 2005 Kolektiv autorů. Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918-2005). Olomouc: Periplum, 2007 (vybrané pasáže) Schelle, K. a kol. Dějiny české veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009


Stáhnout ppt "Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080."

Podobné prezentace


Reklamy Google