Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Metody a normy citování. P RÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu – nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Metody a normy citování. P RÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu – nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího."— Transkript prezentace:

1 DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Metody a normy citování

2 P RÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu – nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího vědění - Literatura jako pomocník při hledání vhodných témat a otázek - Plagiátorství – přisvojení si cizích myšlenek, tenká hranice mezi tím co je známá informace a co není - Vědomé přímé nebo nepřímé uchýlení se k publikované nebo nepublikované práci někoho jiného s cílem prohlašovat ji za vlastní - Prověření plagiátorství: školitel, škola, archiv práce, www.odevzdej.cz - Prevence: konzultace se školitelem, včasné psaní práce 2

3 O BECNĚ ZNÁMÁ INFORMACE samozřejmé informace, všichni je známe (např. ČR vstoupila v roce 2004 do EU, ČR má velký počet malých obcí a měst, základ územní samosprávy je zakotven v ústavě…) – není potřeba citovat Je nutné brát ohled na ty, kteří budou číst práci – obecně známá informace pro Vás nemusí být i pro ostatní Je potřeba uvést obecně známou informaci jen pokud je hodnotově neutrální Odtsoupivší premiér Špidla dostal trafiku evropského komisaře je nutné chápat jako podraz na XY CITACE V posledních volbách byla volební účast nízká, 35% ODKAZ na zdroj Česká ústava umožňuje využití referenda pro přijetí některých mezinárodních smluv ODKAZ na článek Pokud si nejste jistí - citujte 3

4 3 KATEGORIE ODKAZŮ 1. Citace 2. Parafráze 3. Kombinace citace a parafráze Je nezbytné citovat průběžně v textu, nestačí jen na konci 4

5 C ITACE Přesná a doslovná citace textu převzatá část textu je uvedena uvozovkami a ukončena bibliografickým údajem Kurzíva Např. Podle Potůčka je veřejný zájem definován jako „ obecný zájem společnosti…“. Podle Pekové je fiskální federalismus definován jako „soustava decentralizovaných rozpočtů…“. Citování toho díla, které jste použili i pokud se jedná o převzaté myšlenky jiných autorů ! Využije se především v teoretické části, ne v úvodu a závěru 5

6 18.7.2015 6 ODKAZY NA ZDROJE 1. Přímá citace „ Cestovní ruch se stal v posledních padesáti letech velmi významným růstovým faktorem pro většinu vyspělých světových ekonomik. Rozvoj cestovního ruchu a jeho zvyšující se dynamika byla způsobena především mnohými technologickými změnami, zvláště pak zvýšením dostupnosti přepravních prostředků pro širší vrstvy obyvatelstva a relativním snížením přepravních nákladů.“ [autor, rok:str ] NEBO poznámka pod čarou Právní definice zní: „ Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ 9, [autor, rok:str]

7 CITACE Odkaz na autory – které jsme četli!!! „De Fleur a Ball Rekeach rozlišili 5 základních etap komunikace……“ ODKAZ Černá, Kunz, Public relations … 7

8 P ARAFRÁZE Přebíráme myšlenky nebo hodnocení a to tak, že zůstává zachován smysl původního textu, avšak ten je „převyprávěn“ vlastními slovy Nejedná se o záměnu několika málo slov nebo změnu slovosledu! Při parafrázi není text v uvozovkách, ale na jeho konci se také uvádí bibliografický odkaz na původní pramen DP by měla obsahovat i vlastní text, vlastní zhodnocení – nestřídat citaci za citací! 8

9 18.7.2015 9 ODKAZY NA ZDROJE 2. nepřímá citace – používám významnou inspiraci z nějakého zdroje, ale necituji přesně, doplňuji vlastními zdroji Poznámka pod čarou – píšete o problému, blíže k problematice cestovního ruchu srov. viz Wokoun R., Regionální politika. ….. Přímo do textu …. Participaci lze pak chápat dvojím způsobem….života v jakékoliv podobě, která se nemusí vládnutí přímo týkat. Na konci odstavce: [NejdL, P., Čermák D., 2008:str x-y] Pozor na to, aby text nebyl jen sledem citací – vlastní analýzy, zhodnocení

10 D OPORUČENÍ „Přiměřený“ rozsah přímých a nepřímých citací – orientačně: přímé citace by měly tvořit max. 10 % ZP Ne jeden zdroj: více autorů (komparace přístupů) Ne jedna dlouhá citace Zásada zachování jazyka knihy (nepřekládáme údaje) Přehlednost a jednotnost údajů (jednotný styl odkazů) Citovat jen ty knihy, které jsme měli v ruce – ne ty které vypadají zajímavě v seznamu literatury (neuvádět knihy za každou cenu) 10

11 O DKAZY V TEXTU anglosaský způsob: v textu ve zkrácené formě: (Wandycz 1998: 194-195) … v seznamu literatury: Wandycz, P. (1998): Cena svobody. Střední Evropa v dějinách, Praha, Academia. německý způsob: v textu číslo (pomocí funkce "vložit" – "poznámka pod čarou"/ "vysvětlivka"), pod čarou na stránce, nebo na konci textu Wandycz, P.: Cena svobody. Střední Evropa v dějinách, s. 194-195 (při opakování Wandycz, cit.d., s. 204)... v seznamu literatury pak: Wandycz, P.: Cena svobody. Střední Evropa v dějinách, Praha, Academia 1998 11

12 BIBLIOGRAFICKÝ SOUPIS Řadit abecedně dle příjmení autorů Drulák, P. (2008): Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha, Portál. NEBO Drulák, P. Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích, Praha, Portál, 2008 Drulák 2008a, 2008b …. Bureš, O. (2006): Privatizace operací na udržení míru. In: Mezinárodní vztahy, roč. 41, č. 2, pp. 143 -157. On-line casopis Balabán, M. (2008): Globální nerovnost jako globální bezpečnostní hrozba, Obrana a strategie, roč. 2007, č. 1; http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-1-2008/clanky/globalni- nerovnost-jako-globalni-bezpecnostni-hrozba.html (staženo 03/11/2008) http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-1-2008/clanky/globalni- nerovnost-jako-globalni-bezpecnostni-hrozba.html 12

13 J AK UVÁDĚT LITERATURU : ODBORNÉ ČLÁNKY Burjanek A., Co je rezidenční segregace. In: Sociologický časopis 5/2008. AV ČR: Praha, 2008. str. 234-250. Tůma A., Obce a investování – poučení z krizového vývoje. In: Obec a finance 1/2010. Praha, 2010. str: X-Y 13

14 J AK UVÁDĚT LITERATURU : DALŠÍ ZDROJE Česko (Československo). Zákon ze dne 19. 2. 1992 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. In Sbírka zákonů. 1992, částka 28, s. 0666. Česko. Zákon ze dne 16. 12. 1992 č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, In Sbírka zákonů. 1993, částka 1, s. 001. KUPKA, V.: Krátká tematická analýza - Malé a střední podniky, (elektronický zd.) ČSÚ, 2007, citace 15.3.2009, přístup z internetu:http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ckta0903 07.dochttp://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ckta0903 07.doc Evropská komise: Evropský portál pro malé a střední podniky: http://ec.europa.eu/enterprise/sme/ Liberecký kraj: Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí, citace 12.11.2009, přístup z internetu: http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page3427 18.7.2015 14

15 G ENEROVÁNÍ CITACÍ www.citace.com 15

16 T ABULKY, GRAFY, SCHÉMATA 18.7.2015 16 Graf č. 1: alokovaná výše podpory ze SF Zdroj:http://www.mpo.cz/dokument10092.html, vlastní úpravyhttp://www.mpo.cz/dokument10092.html

17 CITOVÁNÍ PUBLIKACÍ A DALŠÍCH ZDROJŮ Pro zpracování práce lze využít: odborné monografie, internet (Wikipedia!), výroční zprávy, statistická data, interní materiály úřadů, zákony Každý přenesený údaj – okamžitě zaznamenat odkud je převzat (strana) Seznam literatury na konci obsahuje všechny uvedené zdroje, částečně mohou být citovány přímo v práci – i pokud byla studována jen jedna kapitola 18.7.2015 17

18 KRITÉRIA VÝBĚRU LITERATURY A ZDROJŮ Každá problematika je studována v nějaké návaznosti, v již existujících znalostech – můžeme vycházet z jiných autorů a na nich stavět Výběr knih – syntéza k danému tématu, zhodnocení, srovnání autorů – ne případové studie, statistiky apod., texty, které představují hlavní problém, charakteristiku situace – ne popis dat (např. demografický rozvoj regionu, příčiny nezaměstnanosti…) Různé přístupy/ názory k tématu 18


Stáhnout ppt "DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Metody a normy citování. P RÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu – nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího."

Podobné prezentace


Reklamy Google