Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminární práce průvodce Ing. Helena Šuchmanová. Seminární práce - smysl Vědecká práce základního stupně, kde uchazeč prokazuje schopnost samostatně sesbírat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminární práce průvodce Ing. Helena Šuchmanová. Seminární práce - smysl Vědecká práce základního stupně, kde uchazeč prokazuje schopnost samostatně sesbírat."— Transkript prezentace:

1 Seminární práce průvodce Ing. Helena Šuchmanová

2 Seminární práce - smysl Vědecká práce základního stupně, kde uchazeč prokazuje schopnost samostatně sesbírat a zpracovat část literatury dostupné k danému tématu, problém kriticky zhodnotit a eventuálně přinést vlastní názor

3 V právu to představuje zejména úvahy:  de lege lata (podle platného zákona)  de lege ferenda (právo zamýšlené)

4 Originalita práce Práce by měla přijít s „něčím“ novým Možná též kompilace – nikoliv nové poznatky, novost syntézy Téma musí být zpracováno aktuálně

5 Příprava Studium literatury  Dle vlastního výběru  Rešerše  Inspirace „Seznam zdrojů“ u použité literatury

6 Příprava Volba literatury  Základní literatura z oboru  Využití primárních pramenů práva  Online zdroje

7 Kompozice (uspořádání) Stanovení základní struktury podle kapitol Logická struktura Osnova

8 Obsah práce Základní informace o struktuře práce Tvorba obsahu – ručně nebo automaticky generovat

9 Stylistika Odborný styl  Spisovný jazyk (Pravidla českého pravopisu a Slovník spisovné češtiny – pozn. neuvádí se v Seznamu zdrojů)  Při používání cizích slov znát jejich význam

10 Formát Jednotný formát (text, odrážky, tabulky, grafy...)

11 Úvod Důvod volby tématu (aktuálnost, osobní zájem) Cíl práce – jednoznačně stanovit

12 Stať Text členíme do kapitol, subkapitol, odstavců Pravidlo: 1 odstavec = 1 myšlenka Odstavce myšlenkově svázat (oslí můstek, tj. poslední věta předchozího odstavce souvisí s první větou následujícího) Dtto kapitoly Kapitoly obsahově čisté (odpovídají názvu)

13 Závěr Vlastní zhodnocení textu vzhledem k e stanovenému cíli práce (zpravidla konstatujeme, že se nám jej podařilo naplnit) Přínos práce

14 Práce se zdroji - etika Parafráze Vyjádření převzaté myšlenky jiného autora vlastními slovy Neoznačuje se uvozovkami Je třeba odkázat na původce myšlenky

15 Práce se zdroji - etika Citace Text jiného autora uvedený v práci doslovně Odlišit kurzívou nebo uvozovkami Adresně uvést zdroj v odkazu

16 Práce se zdroji - etika Práce nemůže sestávat pouze z citací Naopak Práce nesmí být prosta citací, pokud není text zcela původní

17 Odkazy na zdroje citací Lze uvádět „pod čarou“ nebo za textem

18 Odkazy na zdroje citací Abecedně řazeno

19 Odkazy na zdroje citací Pořadí údajů a interpunkční znaménka:  PŘÍJMENÍ AUTORA,  Jméno autora nebo iniciála s tečkou (více autorů vzájemně odděleno středníkem).  Název práce: podnázev.  Číslo vydání.  Místo vydání: vydavatel, rok vydání.  Počet stran.  ISBN.

20 Odkazy na zdroje citací příklad č. 1 Citování monografie: STRAUS, Jiří; VAVERA, František. Slovník kriminalistických pojmů a osobností. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 349 s. ISBN 978-80- 7380-258-5.

21 Odkazy na zdroje citací příklad č. 2 Citování internetového zdroje: DANĚK, Dušan. Možnost virtuálního vzdělávání pro malé a střední podniky v ČR [online]. Publikováno 22. 11. 2004 [cit. 2012-11-21]. Dostupné z: ˂ htpp://www.ustaf.cz/djdd/dipl/diplomka.htm ˃.

22 Odkazy na zdroje citací příklad č. 3 Citování zákonů: Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

23 Odkazy na zdroje citací příklady DANĚK, D. Možnost virtuálního vzdělávání pro malé a střední podniky v ČR [online]. Publikováno 22. 11. 2004 [cit. 2012-11-21]. Dostupné z:. KLÍMA, K. Komentář k Ústavě a Listině. 1. díl. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 901 s. ISBN 978-80-7380-140-3. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

24 Zdroje Vyhledávejte původní zdroje Pozn.: „dobrými“ zdroji jsou např. návrhy zákonů a důvodové zprávy

25 Problém plagiátorství Odkazování musí být adresné, původní myšlenka musí být dohledatelná (uvádíme čísla stránek) Prohřešky:  Přejímání textu a vydávání ho za vlastní  Překlad cizojazyčného zdroje  Nahrazování slov v původním textu synonymy

26 Prezentace – „obhajoba“ Seminární práci zpracujte formou: 1)Textového dokumentu (nejpozději dva dny před prezentací zašlete vyučujícímu mailem) 2)Ve formátu vhodném pro prezentaci

27 Příklady vhodných témat 1)Pracovní právo jako nástroj zabezpečení v nezaměstnanosti. 2)Důchodové systémy vybraných evropských zemí. 3)Právní regulace stínové ekonomiky. 4)Vývoj státního dluhu v ČR. Plnění maastrichtských kritérií. 5)Fungování trhu s emisenkami jako způsob obchodování s právem.

28 Příklady vhodných témat 6)Vliv výše podpory v nezaměstnanosti na aktivní přístup jedince k hledání nového pracovního uplatnění. 7)Zhodnoťte vládní opatření „snížení podpory stavebního spoření“ z hlediska rozpočtových dopadů. 8)Zhodnoťte vládní opatření „zvýšení snížené sazby DPH“ z hlediska rozpočtových dopadů. 9)Včelařství jako pozitivní externalita a její reálné řešení.

29 Příklady vhodných témat 10)Finanční ústava.

30 Použité zdroje ROUBÍNKOVÁ, Dana; GREČOVÁ, Markéta. Průvodce tvorbou bakalářské práce. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., 2012.

31 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Seminární práce průvodce Ing. Helena Šuchmanová. Seminární práce - smysl Vědecká práce základního stupně, kde uchazeč prokazuje schopnost samostatně sesbírat."

Podobné prezentace


Reklamy Google