Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY ENZYMOLOGIE – ENZYMOVÁ KINETIKA. Enzymy jsou katalyzátory biologických systémů umožňující chemické přeměny. Umožňují také transformaci jedno druhu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY ENZYMOLOGIE – ENZYMOVÁ KINETIKA. Enzymy jsou katalyzátory biologických systémů umožňující chemické přeměny. Umožňují také transformaci jedno druhu."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY ENZYMOLOGIE – ENZYMOVÁ KINETIKA

2 Enzymy jsou katalyzátory biologických systémů umožňující chemické přeměny. Umožňují také transformaci jedno druhu energie na druhý. Pro enzymy je charakteristická katalytická síla a specificita. Katalytická síla enzymu je definována jako poměr rychlosti reakce katalyzované enzymem a rychlosti reakce nekatalyzované. Katalýza se uskutečňuje v místě molekuly enzymu nazvaném aktivní místo. Látka jejíž přeměnu enzym katalyzuje se nazývá SUBSTRÁT. Téměř všechny známé enzymy jsou proteiny (RNA jsou pravděpodobně nejranější katalyzátory - ribozymy).

3 UREASA z fazolu

4 Enzymy urychlují ustanovení rovnováhy chemické reakce. Neovlivňují rovnovážnou konstantu. Např. karbonátanhydratasa může katylyzovat hydrataci milionu molekul CO 2 za sekundu. Enzymy jsou specifické ve smyslu katalyzované reakce (specifita účinku) a ve smyslu výběru substrátu (substrátová specifita). Enzymy snižují aktivační energii reakce. Tvoří komplex se substrátem.

5 Součástí enzymů jsou malé molekuly – kofaktory. Proteinová část enzymu – apoenzym. Katalyticky aktivní enzym – holoenzym. Apoenzym + kofaktor = holoenzym. Kofaktory rozdělujeme do dvou skupin: Koenzymy – malé organické molekuly a kovové ionty. Koenzym kovalentně vázany na apoenzym se označují jako prosthetická skupina.

6

7 Proteolytické enzymy. Mnohé katalyzující také reakce štěpení esterů což se využívá ke sledování jejich aktivity. Trypsin štěpí peptidovou vazbu v místě, kde je na straně karboxylu Lys nebo Arg. Thrombin, enzym podílející se na procesu srážení krve štěpí pouze vazbu Arg-Gly.

8

9

10

11 Názvosloví enzymů Triviální názvy – např. ureasa, trypsin, pepsin. Systematické – popis chemické reakce, kterou enzym katalyzuje, koncovka –asa. Např. alkoholdehydrogenasa katalyzuje reakci:

12 Systematická klasifikace enzymů dle enzymové komise (EC): EC x. y. z. p. čtyřciferný kód Příklad: 1. oxidoreduktasy (oxidačně-redukční reakce) 1. 1 Působí na CH-OH skupinu donoru 1. 1. 1 Akceptor NAD + nebo NADP + 1. 1. 3 Akceptor O 2 1. 1. 1. 1 (čtvrtá cifra pořadí enzymu)

13 Změna volné energie je termodynamická funkce vedoucí k pochopení funkce enzymů. 1. Reakce probíhá samovolně, když má  G negativní znaménko. 2. Systém je v rovnováze, když je  G = 0. 3. Reakce neprobíhá samovolně, když je  G pozitivní. Musí být dodána volná energie. Negativní  G neznamená, že reakce proběhne dostatečně rychle. Rychlost reakce závisí na volné aktivační energii  G *.

14 Standardní volná energie a její vztah k rovnovážné konstantě reakce. A + B = C + D  G =  G o + RT ln [C] [D] / [A] [B]  G o = změna standardní volné energie Standardní podmínky: všechny reaktanty jsou přítomny v koncentracích 1,0M. V biochemii: standardní stav pH = 7. Aktivita H + a vody je rovna 1. Označení:  G o´.

15 Rovnovážná konstanta za standardních podmínek: K eq ´ = [C] [D] / [A] [B]  G o´ = - 2, 303 RT log 10 K eq ´ K eq ´ = 10 -  Go´ / (2, 303 RT) Po zjednodušení: K eq ´ = 10 -  Go´ / 1, 36

16 Enzymy snižují aktivační energii – volnou energii aktivace.

17

18 Závislost reakční rychlosti enzymové reakce na koncentraci substrátu. Enzymová reakce dosahuje limitní rychlosti, dříve označované jako maximální. Enzym je nasycen substrátem.

19

20

21

22 Rovnice Michaelise a Mentenové. Kinetický popis aktivity enzymu. Reakční rychlost v o se vyjadřuje jako počet molů produktu vytvořených za sekundu. Podmínky pro odvození kinetické rovnice Michaelise a Mentenové: Měříme počáteční rychlost v o, kdy se nenahromadilo takové množství produktu, že by ovlivňovalo zpětnou reakci. Uvedeno ve zvláštním wordovském souboru nazvaném „Enzyme Kinetics“ (anglicky).

23

24

25

26

27 Význam hodnot K m a V lim (max) Michaelisova konstanta: Závisí na typu substrátu a podmínkách jako jsou pH, teplota (doporučuje se 30 o C) a iontové síle roztoku. Dva základní významy K m : a) Koncentrace substrátu při které je substrátem obsazena polovina aktivních míst. Odpovídá koncentraci substrátu in vivo. b) K m = (k 2 + k cat ) / k 1 je vztah mezi K m a rychlostními konstantami enzymové reakce ve smyslu rovnice Michaelise a Mentenové.

28 V případě, že k 2 je mnohem větší než k cat to znamená, že ES komplex disociuje na E a S mnohem rychleji, než se tvoří produkt. Vztah se zjednoduší na K m = k 2 / k 1. Disociační konstanta komplexu ES je: K ES = [E] [S] / [ES] = k 2 / k 1 Jinými slovy: K m je v tomto případě rovno disociační konstantě komplexu ES. Vysoké hodnoty K m ukazují na slabou vazbu substrátu, a naopak nízké hodnoty na silnou vazbu.

29

30 Číslo přeměny enzymu Maximální nebo nověji nazvaná limitní rychlost enzymové reakce je číslo přeměny enzymu. Definujeme jako počet molekul substrátu převedených na produkt enzymovou molekulou za časovou jednotku při plné saturaci enzymu substrátem. Je rovno k 2 a nazývá se také katalytická konstanta k cat.

31

32 Kinetická dokonalost enzymové katalýzy. Kriterium k cat / K m. V případě, že koncentrace substrátu je mnohem vyšší než K m je rychlost enzymové reakce rovna k cat což je číslo přeměny. Za fyziologických podmínek enzym nebývá substrátem nasycen. Poměr [S] / K m je mezi 0, 01 až 1, 0. Za situace, kdy je [S] < < K m je rychlost enyzmové reakce mnohem menší než k cat, protože je mnoho aktivních míst neobsazeno.

33 Existuje nějaké číselné měřítko, které by charakterizovalo enzym za podmínek v buňce ? Za podmínek, kdy je [S] < < K m závisí rychlost enzymové reakce na k cat /K m a na celkovém množství enzymu [ E ] T. Pomocí tohoto kriteria můžeme porovnávat preferenci enzymu pro různé substráty.

34

35

36 Jednotky enzymové aktivity, 1 katal (1 kat) je aktivita enzymu, který katalyzuje přeměnu jednoho molu substrátu za jednu sekundu. Používají se  kat (10 -6 kat) a nkat (10 -9 kat). Aktivita se měří za optimálních podmínek – teplota, pH a iontová síla roztoku. Specifická aktivita: aktivita vztažená na množství proteinu v jednotce objemu (např. nkat/mg – vše v jednom mL).

37 Dvousubstrátové reakce Náhodný mechanismus (bi – bi) Uspořádaný mechanismus (bi – bi). Pingpongový mechanismus.

38 Náhodný mechanismus je takový mechanismus enzymové reakce, kdy nezáleží na tom, který z obou substrátů se váže jako první na enzym. Příklad: kreatinkinasa

39

40

41 Uspořádaný mechanismus Se vyznačuje tím, že substráty se vážou do aktivního místa v určitém pořadí. Příklad: alkoholdehydrogenasa, laktátdehydrogenasa (nejdříve se váže koenzym NAD + ),

42

43

44 Pingpongový mechanismus se vyznačuje tím, že enzym přechází mezi dvěma stálými formami. Příklad: aspartátaminotransferasa.

45

46

47 Allosterické enzymy – neřídí se kinetikou Michaelise a Mentenové. Skládají se z podjednotek – tedy více aktivních míst a míst do kterých se váže inhibitor nebo aktivátor. Závislost rychlosti enzymové reakce na koncentraci substrátu má sigmoidní charakter.

48

49 Inhibice enzymové aktivity Ireversibilní Reversibilní a. Kompetitivní b. Nekompetitivní c. Akompetitivní

50 Ireversibilní inhibice Ireversibilní inhibitory blokují nevratně enyzmovou aktivitu tím, že vytváří s¨enzymem velmi pevný komplex enyzm – inhibitor. Příklad: Inhibice cholinestarasy a proteinas diisopropylfluorfosfátem, který se kovalentně váže na Ser v aktivním místě nebo reakce enzymů s ionty těžkých kovů.

51

52

53 Kompetitivní inhibice

54

55

56

57 Potlačení intoxikace ethylenglykolem – ethanolem

58 Nekompetitivní inhibice

59

60

61

62 Akompetitivní inhibice

63 Vliv typu inhibice na konstanty InhibiceKonstanty Kompetitivní I se váže jen na E Roste K m, V lim se nemění. Nekompetitivní I se váže jak na E tak na ES Klesá V lim, K m se nemění Akompetitivní I se váže jen na ES Klesá V lim a K m Poměr V lim / K m se nemění

64 PENICILIN jako INHIBITOR Penicilin inhibuje růst bakterií – narušuje syntézu bakteriální stěny. Penicilin inhibuje enzym glykopeptidtranspeptidasu tím, že napodobuje přirozený substrát enzymu a tím je D-Ala-D-Ala (dipeptid). Penicilin se kovalentně naváže na Ser aktivního místa glykopeptidtranspeptidasy.

65

66

67

68

69

70

71 KOENZYMY A) Oxidoreduktas B) Transferas C) Isomeras, ligas, lyas

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 Acetyl CoA + H 2 O = acetát + CoA + H +.  G o´ = - 31, 4 kJ/mol.

85

86

87

88 Vnitrobuněčná koncentrace ATP se udržuje v rozmezí 2 – 10 mM. Koncentrace ADP a P i jsou variabilní. Při typické koncentraci [ATP] = 3, 0 mM, konc. [ADP] = 0, 8 mM konc.[ P i ] = 4, mM je volná energie hydrolýzy ATP při 37 o C:

89  G =  G o ´ + RT ln [ADP].[ P i ]/ [ATP] = - 30, 5 kj.mol -1 + (8, 3145 J. K -1.mol -1 )(310 K) ln[( 0, 8 x 10 -3 M). (4, 0 x 10 -3 M) / 3, 0 x 10 -3 M)] = (-30, 5 kJ.mol - 17, 6 kJ.mol) = = - 48, 1 kJ.mol -1

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110


Stáhnout ppt "ZÁKLADY ENZYMOLOGIE – ENZYMOVÁ KINETIKA. Enzymy jsou katalyzátory biologických systémů umožňující chemické přeměny. Umožňují také transformaci jedno druhu."

Podobné prezentace


Reklamy Google