Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

C HEMICKÁ KINETIKA I Předmět studia chemické kinetiky, reakční rychlost a její vyjádření, faktory ovlivňující reakční rychlost VY_32_INOVACE_05-14.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "C HEMICKÁ KINETIKA I Předmět studia chemické kinetiky, reakční rychlost a její vyjádření, faktory ovlivňující reakční rychlost VY_32_INOVACE_05-14."— Transkript prezentace:

1 C HEMICKÁ KINETIKA I Předmět studia chemické kinetiky, reakční rychlost a její vyjádření, faktory ovlivňující reakční rychlost VY_32_INOVACE_05-14

2 KINETIKA CHEMICKÝCH REAKCÍ kinetika chemických reakcí studuje: o reakční rychlost v (jednotka mol/dm 3. s) o faktory, které ovlivňují reakční rychlost (teplota, tlak, koncentrace reaktantů, přítomnost katalyzátoru apod.) o reakční mechanismy reakcí - sled reakcí, které musí proběhnout, aby z reaktantů vznikly produkty o existují chemické reakce s rychlým průběhem např. hoření methanu, ethanolu, reakce sodíku s vodou a reakce pomalé např. rozklad peroxidu vodíku, koroze železa, oxidace stříbra

3 V YJÁDŘENÍ REAKČNÍ RYCHLOSTI o během přeměny reaktantů v produkty dochází k ubývání látkového množství reaktantů a přibývání látkového množství produktů o uvažujme reakci: o a A + b B  c C + d D o stechiometrické koeficienty všech látek jsou rovny jedné o reakční rychlost můžeme vyjádřit pomocí změn látkových množství reaktantů a produktů v čase t o rychlost reakce vyjádřená všemi uvedenými způsoby musí mít stejnou hodnotu

4 V YJÁDŘENÍ REAKČNÍ RYCHLOSTI uvažujme reakci: o aA + bB  cC + dD o u reakcí probíhajících v roztocích můžeme reakční rychlost vyjadřovat pomocí změny molární koncentrace reaktantů a produktů v čase t viz vztah na dalším snímku

5 V YJÁDŘENÍ REAKČNÍ RYCHLOSTI v = - 1/a.   A  /  t = - 1/b.   B  /  t = + 1/c.   C  /  t = +1/d.   D  /  t a,b,c,d – stechiometrické koeficienty reaktantů a produktů  A  - molární koncentrace reaktantu A  B  - molární koncentrace reaktantu B  C  - molární koncentrace produktu C  D  - molární koncentrace produktu D

6 Z ÁVISLOST KONCENTRACE PRODUKTU NA ČASE c (mol/l) čas (s) c2c2 c1c1 t1t1 t2t2

7 Z ÁVISLOST REAKČNÍ RYCHLOSTI NA MOLÁRNÍ KONCENTRACI REAKTANTŮ o Guldberg – Waageův zákon – reakční rychlost v určitém okamžiku je přímo úměrná součinu molárních koncentrací dosud nezreagovaných reaktantů

8 Z ÁVISLOST REAKČNÍ RYCHLOSTI NA TEPLOTĚ LÁTEK ( REAKTANTŮ ) o tuto závislost vystihuje Arrheniův zákon, který lze vyjádřit vztahem: k = A. e –E A /R.T

9 E A je aktivační energie reakce – minimální množství energie, kterou musí reaktanty aby se přeměnily v produkty (v kJ/mol) E A je vždy kladná, čím je vyšší tím je rychlost reakce menší R je univerzální plynová konstanta T je teplota, e je základ přirozeného logaritmu a faktor A je tzv. frekvenční faktor, který reprezentuje počet srážek, kdy jsou molekuly k sobě správně orientovány a mají dostatečnou kinetickou energii k překonání aktivační energie o na základě experimentů lze odvodit, že zvýšením teploty látek cca o 10  C vzroste reakční rychlost dvojnásobně

10 S.ARRHENIUS (1859 – 1957), ŠVÉDSKÝ FYZIK A CHEMIK, NOSITEL NOBELOVY CENY ZA CHEMII, FORMULOVAL TEORII KYSELIN A ZÁSAD název: File:Arrhenius2.jpg, zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arrheni us2.jpg

11 Z A RRHENIOVA ZÁKONA PLYNE : o se zvyšující se teplotou se zvyšuje rychlostní konstanta a tím i reakční rychlost o se snižující se hodnotou aktivační energie u katalyzovaných reakcí se zvyšuje rychlostní konstanta a tím i reakční rychlost

12 D ĚKUJI ZA POZORNOST. Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová


Stáhnout ppt "C HEMICKÁ KINETIKA I Předmět studia chemické kinetiky, reakční rychlost a její vyjádření, faktory ovlivňující reakční rychlost VY_32_INOVACE_05-14."

Podobné prezentace


Reklamy Google