Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana přírody a krajiny Natura 2000

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana přírody a krajiny Natura 2000"— Transkript prezentace:

1 Ochrana přírody a krajiny Natura 2000
Evropské environmentální právo

2 Ochrana přírody v EU Komunitární legislativa se týká:
regulace obchodování s druhy podle úmluvy CITES ochrana druhů ex situ – ZOO ochrana druhů in situ podle směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích podle jiných předpisů (kožešinová zvířata, ploutvonožci, velryby, delfíni) územní ochrana – soustava Natura 2000

3 Vývoj postoje MS k ochraně přírody v ES
MS považována za výhradně vnitrostátní záležitost nefungovala přeshraniční ochrana jednomyslné rozhodování právním základem byl čl. 308 SES příliš slabé nástroje vynucování MS preferovaly přijímaní mezinárodních smluv

4 Mezinárodní úmluvy a vývoj v ES do roku 1979
1971 – Ramsarská úmluva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam jako biotopy vodního ptactva 1979 – Bernská úmluva Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť 1979 – Bonnská úmluva Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů Reakce ES: směrnice o ptácích směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků další opatření týkající se regulace mezinárodního obchodu

5 Směrnice o ptácích Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
vůbec první komunitární opatření v oblasti OCHP ochrana ptáků přirozeně se vyskytujících na území MS komplexní ochrana: všechna vývojová stádia + vejce, hnízda i stanoviště ptačí oblasti (SPA = Special Protection Areas) pro 194 nejvíce ohrožených druhů

6 Další vývoj na mezinárodní úrovni a v ES
Úmluva o ochraně biodiverzity rámcová úmluva přijata 1992 na konferenci v Riu zavádí ekosystémový přístup 190 států a ES Reakce ES: směrnice o stanovištích Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

7 Směrnice o stanovištích Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin provádí Úmluvu o biodiversitě Rozhodnutí Rady 93/626/EHS ekosystémový přístup cílem je ochrana a zachování rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů a jejich přírodních stanovišť na území MS evropsky významné lokality (SCI = Sites of Community Interest)

8 Směrnice o stanovištích Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Základní povinnosti MS: Územní ochrana navrhnout seznam lokalit, v nichž se vyskytují přírodní stanoviště uvedená v přílohách směrnice, předložit seznam Komisi, která pak schválí seznam lokalit významných pro Společenství (Sites of Community Importance, SCI) příslušný MS je poté povinen vyhlásit dané lokality jako zvláštní oblasti ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) Druhová ochrana přijmout nezbytná opatření pro vytvoření systému přísné ochrany druhů uvedených v příloze IV

9 Územní a druhová ochrana v EU
2001 Göteborg - Strategie udržitelného rozvoje cíl EU: zastavit do roku 2010 úbytek biodiverzity 2002 Šestý akční program čl. 6 písm. a) Ochrana přírody a biodiverzity

10 Natura 2000 minimální společný základ územní ochrany v rámci celé EU
MS mají právo chránit i další území podle svých tradic, potřeb a především zachovalosti své přírody nenahrazuje „národní“ ochranu přírody, ale doplňuje ji sestává z ptačích oblastí a EVL Cíle: ochrana biodiverzity zajištění trvalé péče o nejhodnotnější části přírody začlenění cenných přírodních fenoménů členských států do celoevropského kontextu v jeden funkční celek prosazení šetrného hospodaření v chráněných územích

11 Natura 2000 v ČR 41 ptačích oblastí (PO) na ha (8,94 % rozlohy ČR) 1087 EVL na ha (9,96 % rozlohy ČR). Natura 2000 = 14,31 % celkové rozlohy ČR.

12 Směrnice o stanovištích Evropsky významné lokality (EVL)
Směrnice o ptácích Evropsky významné lokality (EVL) Ptačí oblasti (PO) příloha I: stanoviště příloha II: druhy rostlin a živočichů Ptačí druhy přílohy I a další stěhovavé druhy Příprava a odborný návrh (AOPK a NNO) Příprava a odborný návrh (AOPK a NNO – Birdlife International) Předání MŽP, projednávání Předání MŽP, projednávání Národní seznam navržený členským státem Odevzdání EK Odsouhlasení národních seznamů pro biogeog. regiony Vyhlášení odsouhlasených seznamů EVL Vyhlášení PO

13 Průběh vyhlašování EVL
– příprava odborného návrhu – vydáno nařízení vlády, kterým se stanovil národní seznam EVL (NV. 132/2005 Sb.) v přílohách jen 863 lokalit – předáno EK v Bruselu 9/2005 – biogeografický seminář pro panonskou oblast 4/2006 – biog. seminář pro kontinentální oblast E. Komise: obě oblasti musí ČR ještě doplnit!

14 Evropsky významné lokality

15 Ptačí oblasti – příprava odborného návrhu: 41 ptačích oblastí 2002 – předán MŽP 2004 a vyhlášení celkem 38 SPA 2007 vyhlášena 39. ptačí oblast č. 165/2007 Sb.-Heřmanský stav

16 Ptačí oblasti

17 Finanční zajištění OCHP
Program LIFE od roku 1992 zaměřený výhradně na ŽP v MS i ve třetích státech Nařízení EP a Rady 1655/2000 Program LIFE+ období Nařízení EP a Rady 614/2007 3 části: Příroda a biologická rozmanitost Politika a správa v oblasti ŽP Informace a komunikace další fondy: strukturální, Fond soudržnosti, fond společné zemědělské politiky

18 Judikatura ESD C-57/89 „Leybucht“ C-44/95 „Lappel Bank“
C-355/90 „Marismas de Santoñas“ C-3/96 Komise v. Nizozemí C-209/92

19 Státy, které se dostaly před ESD kvůli neprovedení směrnic
Francie Itálie Španělsko Nizozemí Rakousko Německo Velká Británie Portugalsko Řecko Belgie Finsko Lucembursko Irsko


Stáhnout ppt "Ochrana přírody a krajiny Natura 2000"

Podobné prezentace


Reklamy Google