Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oborový projekt doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oborový projekt doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc."— Transkript prezentace:

1 Oborový projekt doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc.

2 Obsah seminářů Oborového projektu zadání bakalářských prací kontrola postupu řešení bakalářskép práce, práce s odbornou literaturou, zásady pro prezentaci výsledků písemnou i ústní formou, bibliografické citace, individuální, popř. týmové konzultace, řešení bakalářské, přednášky na aktuální témata.

3 Návaznost V letním semestru je povinný Seminář bakalářské práce Organizační a metodické semináře – struktura bakalářské práce, metodika obhajoby atd. Kontrolní a konzultační semináře Předobhajoba (podmínka pro zápočet) Odevzdání prací Konzultace ke státnicím Státnice

4 Cíle zpracování BP v zimním semestru Sběr a počáteční zpracování potřebných údajů Literatura, rešerše, strategie rešerší Zdůvodnění výzkumného problému (strukturace, modely,vstupní rešerše poznatků) Formulace výzkumných cílů a otázek/hypotéz Zdůvodnění výběru metod a jejich další studium, zdroje dat – jejich přehled Souhrn teoretických poznatků (konceptualizace výzk. problému) Kompletní analýza současného stavu problematiky BP Textové zpracování části BP – teze bakalářské práce Prezentace výsledků

5 Zadání bakalářských prací

6 Kdo zadává a řídí Zadává vedoucí katedry Řídí vedoucí bakalářské práce – vždy člen katedry informatiky a počítačů Může být konzultant – externí spolupracovník katedry

7 Návrh témat Členové katedry – pak je i vedoucím Bc práce Externí spolupracovník – pak je i konzultantem, vedoucího Bc práce určí vedoucí katedry Student si „vymyslí“ sám zadání – podle zaměření VK určí vedoucího Student se sám dohodne s externí firmou – konzultant je z firmy, vedoucího určí VK

8 Co obsahuje zadání práce - formulář Název práce - tématu - vystihující řešenou problematiku Zásady pro vypracování – Stručný obsah práce – zaměření, a výstupy – Postup činností při tvorbě práce Rozsah práce – nemusí být uvedeno Literatura

9 Co by mělo být výstupem bakalářské práce - náročnost Doba řešení 1 rok Rešerše s vyhodnocením Funkční program v rozsahu cca 300 řádek zdrojového textu Jednoduchá aplikace Teoretické zdůvodnění problému Jednoduchý výzkum, průzkum, šetření, měření

10 Konzultace neodkládat přípravu práci na poslední měsíce před termínem udržovat stálý kontakt s vedoucím práce (aktivita studenta) nepodceňovat pravidelné konzultace prodiskutovat s vedoucím práce svou představu o práci připravit harmonogram práce (časové rozvržení průzkumu, zpracování výsledků) informovat vedoucího práce o změnách a dílčích závěrech práce co se zdá být studentovi dobré – nemusí být vědecké… akceptovat požadavky vedoucího práce závěrečná práce je vizitkou studenta i vedoucího (konzultanta) práce

11 Termíny Zadání BP do 31.10.2014 Odevzdání 27.4.2015 Předobhajoby – konec března 2015

12 Cíle zpracování Semináře v letním semestru – pozor je jen 9 týdnů Zdůvodnění výběru teoretických konceptů práce Analytický rámec empirické části Zpracování dat – aplikace metod Interpretace výsledků a jejich diskuse Způsoby argumentace závěrů, jejich zdůvodnění Formulace závěrů Celková editace práce Předobhajoba před komisí Odevzdání svázané DP do 27.4.2015

13 Co bude obsahem bakalářské práce a obsahem její prezentace Název práce, vedoucí práce Cíle bakalářské práce Analýza současného stavu – co bylo studováno, publikace, co z ní vyplývá Metodika řešení práce Výsledky a prezentace funkčnosti Závěr Vše musí být projednáno s vedoucím práce Dát si pozor na plagiáty

14 Organizace seminářů Společná témata – Struktura vědecké práce, vědecký výzkum, – Práce s odbornou literaturou a bibliografické citace, – Zásady pro prezentaci výsledků písemnou i ústní formou, Oborová témata ??? – Cloudová řešení IS – Fuzzy přístupy při řešení složitých úloh – Vícekriteriální analýza Skupinové konzultace – Podle odbornosti (grafika, programování, poč.sítě, umělá inteligence, atd.) Individuální konzultace – s vedoucím práce

15 Podmínky zápočtu Docházka na semináře společných a oborových témat Potvrzené konzultace od vedoucího BP nebo konzultanta Předložení tezí BP a prezentace tezí BP – Jasné cíle BP – Zpracována analýza současného stavu – Určení metodiky postupu řešení BP – Soupis prostudované literatury

16 Důležité zásady pro získání zápočtu Požaduji od studentů, aby systematicky pracovali ihned od začátku s jasně vymezeným názvem práce (vždy je několik požadavků na změnu tématu – ale až před odevzdáním práce – to je pozdě) Veškeré zpracované materiály mít k dispozici na seminářích pro kontrolu toho, co je zpracováno K dalším často se vyskytujícím nešvarům patří, že se studenti snaží formulovat cíle, otázky a sepisovat část o metodách až na konec práce. Tyto části bakalářské práce jsou pak nedostatečně zpracované. Bakalářská práce tak ztrácí svůj smysl. Student není veden k systematické práci.

17 Důležité zásady pro zpracování BP Studenti jsou pečlivě kontrolováni a upozorněni, že nemohou opisovat bez uvedení citace z jiných zdrojů!! (je to důvod k odmítnutí diplomové práce, v extrémním případě až k vyloučení studenta ze studia). Pokud hodlají studenti citovat celé pasáže, odstavce, je vhodné, aby tak učinili zvýrazněním takového textu např. kurzivou v uvozovkách. Všechny práce jsou prověřovány „plagiátorským systémem“


Stáhnout ppt "Oborový projekt doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google