Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc."— Transkript prezentace:

1 doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Oborový projekt doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc.

2 Obsah seminářů Oborového projektu
zadání bakalářských prací kontrola postupu řešení bakalářskép práce, práce s odbornou literaturou, zásady pro prezentaci výsledků písemnou i ústní formou, bibliografické citace, individuální, popř. týmové konzultace, řešení bakalářské, přednášky na aktuální témata.

3 Návaznost V letním semestru je povinný Seminář bakalářské práce
Organizační a metodické semináře struktura bakalářské práce, metodika obhajoby atd. Kontrolní a konzultační semináře Předobhajoba (podmínka pro zápočet) Odevzdání prací Konzultace ke státnicím Státnice

4 Cíle zpracování BP v zimním semestru
Sběr a počáteční zpracování potřebných údajů Literatura, rešerše, strategie rešerší Zdůvodnění výzkumného problému (strukturace, modely,vstupní rešerše poznatků) Formulace výzkumných cílů a otázek/hypotéz Zdůvodnění výběru metod a jejich další studium, zdroje dat – jejich přehled Souhrn teoretických poznatků (konceptualizace výzk. problému) Kompletní analýza současného stavu problematiky BP Textové zpracování části BP – teze bakalářské práce Prezentace výsledků

5 Zadání bakalářských prací

6 Kdo zadává a řídí Zadává vedoucí katedry
Řídí vedoucí bakalářské práce – vždy člen katedry informatiky a počítačů Může být konzultant – externí spolupracovník katedry

7 Návrh témat Členové katedry – pak je i vedoucím Bc práce
Externí spolupracovník – pak je i konzultantem, vedoucího Bc práce určí vedoucí katedry Student si „vymyslí“ sám zadání – podle zaměření VK určí vedoucího Student se sám dohodne s externí firmou – konzultant je z firmy, vedoucího určí VK

8 Co obsahuje zadání práce - formulář
Název práce - tématu - vystihující řešenou problematiku Zásady pro vypracování Stručný obsah práce – zaměření, a výstupy Postup činností při tvorbě práce Rozsah práce – nemusí být uvedeno Literatura

9 Co by mělo být výstupem bakalářské práce - náročnost
Doba řešení 1 rok Rešerše s vyhodnocením Funkční program v rozsahu cca 300 řádek zdrojového textu Jednoduchá aplikace Teoretické zdůvodnění problému Jednoduchý výzkum, průzkum, šetření, měření

10 Konzultace neodkládat přípravu práci na poslední měsíce před termínem
udržovat stálý kontakt s vedoucím práce (aktivita studenta) nepodceňovat pravidelné konzultace prodiskutovat s vedoucím práce svou představu o práci připravit harmonogram práce (časové rozvržení průzkumu, zpracování výsledků) informovat vedoucího práce o změnách a dílčích závěrech práce co se zdá být studentovi dobré – nemusí být vědecké… akceptovat požadavky vedoucího práce závěrečná práce je vizitkou studenta i vedoucího (konzultanta) práce

11 Termíny Zadání BP do 31.10.2014 Odevzdání 27.4.2015
Předobhajoby – konec března 2015

12 Cíle zpracování Semináře v letním semestru – pozor je jen 9 týdnů
Zdůvodnění výběru teoretických konceptů práce Analytický rámec empirické části Zpracování dat – aplikace metod Interpretace výsledků a jejich diskuse Způsoby argumentace závěrů, jejich zdůvodnění Formulace závěrů Celková editace práce Předobhajoba před komisí Odevzdání svázané DP do

13 Co bude obsahem bakalářské práce a obsahem její prezentace
Název práce, vedoucí práce Cíle bakalářské práce Analýza současného stavu – co bylo studováno, publikace, co z ní vyplývá Metodika řešení práce Výsledky a prezentace funkčnosti Závěr Vše musí být projednáno s vedoucím práce Dát si pozor na plagiáty

14 Organizace seminářů Společná témata
Struktura vědecké práce, vědecký výzkum, Práce s odbornou literaturou a bibliografické citace, Zásady pro prezentaci výsledků písemnou i ústní formou, Oborová témata ??? Cloudová řešení IS Fuzzy přístupy při řešení složitých úloh Vícekriteriální analýza Skupinové konzultace Podle odbornosti (grafika, programování, poč.sítě, umělá inteligence, atd.) Individuální konzultace – s vedoucím práce

15 Podmínky zápočtu Docházka na semináře společných a oborových témat
Potvrzené konzultace od vedoucího BP nebo konzultanta Předložení tezí BP a prezentace tezí BP Jasné cíle BP Zpracována analýza současného stavu Určení metodiky postupu řešení BP Soupis prostudované literatury

16 Důležité zásady pro získání zápočtu
Požaduji od studentů, aby systematicky pracovali ihned od začátku s jasně vymezeným názvem práce (vždy je několik požadavků na změnu tématu – ale až před odevzdáním práce – to je pozdě) Veškeré zpracované materiály mít k dispozici na seminářích pro kontrolu toho, co je zpracováno K dalším často se vyskytujícím nešvarům patří, že se studenti snaží formulovat cíle, otázky a sepisovat část o metodách až na konec práce. Tyto části bakalářské práce jsou pak nedostatečně zpracované. Bakalářská práce tak ztrácí svůj smysl. Student není veden k systematické práci.

17 Důležité zásady pro zpracování BP
Studenti jsou pečlivě kontrolováni a upozorněni, že nemohou opisovat bez uvedení citace z jiných zdrojů!! (je to důvod k odmítnutí diplomové práce, v extrémním případě až k vyloučení studenta ze studia). Pokud hodlají studenti citovat celé pasáže, odstavce, je vhodné, aby tak učinili zvýrazněním takového textu např. kurzivou v uvozovkách. Všechny práce jsou prověřovány „plagiátorským systémem“


Stáhnout ppt "doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. prof. Ing. Radim Farana, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google