Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Horizontální priority Vymezení pojmů a relevance v OPPP Mgr.Petr Kořán, PhD. CROSS CZECH a.s., Španělská 4, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel: +420 221.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Horizontální priority Vymezení pojmů a relevance v OPPP Mgr.Petr Kořán, PhD. CROSS CZECH a.s., Španělská 4, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel: +420 221."— Transkript prezentace:

1 Horizontální priority Vymezení pojmů a relevance v OPPP Mgr.Petr Kořán, PhD. CROSS CZECH a.s., Španělská 4, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel: +420 221 590 764, +420 602 771 748 petr.koran@crossczech.czpetr.koran@crossczech.cz Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

2 Horizontální priority oblasti, které musí zohledňovat každý projekt předkládaný k podpoře ze strukturálních fondů Vycházejí z politik EU a národních států Nejsou na ně věnovány přímé podpory, ale jsou zahrnuty do všech programů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Horizontální priority v OP PP: Rovné příležitosti Udržitelný rozvoj Informační společnost Vyvážený rozvoj regionů

3 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Dokument RPS – MMR: představuje HP po stránce věcné a legislativní, klasifikuje projekty podle vlivu na HP Nástroj pro posouzení slučitelnosti projektu s HP Legislativní základ Legislativa ČR Legislativa EU Manuál horizontálních priorit

4 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Rovné příležitosti → zákaz diskriminace na základě příslušnosti k pohlaví, rase, etnické skupině, náboženství nebo víře, invaliditě, věku nebo sexuální orientaci. → vztahuje se i na další znevýhodněné skupiny jako jsou migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol diskriminace z hlediska pohlaví negativní zkušenosti různých sociálních skupin na trhu práce (např. etnických minorit, osob se zdravotním postižením, vyšších věkových skupin občanů) OPPP obecně příznivě ovlivňuje rovné příležitosti prostřednictvím důrazu na zvýšení zaměstnanosti (v kombinaci s postiženými regiony má dopad i na vyvážený rozvoj regionů)

5 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Relevance rovných příležitostí k opatřením OPPP v rámci opatřeních OPPP není přímá relevance této HP existuje plošné hledisko platňování principů rovných příležitostí s eventuální možností zvýraznění tohoto prvku ve speciálních projektech *** - silná vazba ** - slabá vazba * - minimální vazba OPATŘENÍ OPPPRovné příležitosti 1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace (PROSPERITA) * 1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury (REALITY) * 1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu (ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA) * 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb (KLASTRY) * 2.1 Zakládání a rozvoj MSP (START, KREDIT, ROZVOJ, MARKETING) ** (podíl žen) 2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb (INOVACE) * 2.3 Snižování energetické náročnosti, a obnovitelné zdroje (ÚSPORY ENERGIE, OBNOVITELNÉ ZDROJE) *

6 A příprava projektu A.1. audit organizace s ohledem na rovné příležitosti Konečný příjemce/konečný uživatel provede rozbor své organizace/firmy s ohledem na zastoupení žen a mužů. Podobně může žadatel/ka postupovat u zdravotně postižených, absolventů apod. A.2. složení provádějícího týmu Konečný příjemce/konečný uživatel zjistí rozdělení úloh, které při realizaci projektu budou vykonávat ženy a které muži, zda jsou v prováděcím týmu zdravotně postižení, různé etnické skupiny, absolventi. A.3. analýza cílové skupiny V přípravné fázi projektu je nutné provést definování cílové skupiny. V jejím rámci je analyzována případná rozdílná výchozí pozice žen a mužů, jakož i dalších znevýhodněných skupin a předpokládaný dopad projektu na ně. Při zpracování analýzy je žádoucí použít statistiky členěné dle pohlaví. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

7 B realizace projektu B.1. cíle projektu orientované na rovné příležitosti; B.2. měřitelné ukazatele k jejich dosažení Povinností žadatelů je určit cíl, kterého má být projektem dosaženo a zvolit pro něj odpovídající, měřitelné a termínové ukazatele. Úspěšnost projektu s ohledem na rovné příležitosti bude posuzována podle naplnění těchto ukazatelů. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

8 Klasifikace projektů – vliv na rovné příležitosti Všechny projekty bez ohledu na svou vazbu k rovným příležitostem musí být klasifikovány v rámci třístupňové škály jako: 1. cílený na rovné příležitosti– s přiřazenou vysokou důležitostí 2. pozitivní k rovným příležitostem - se střední důležitostí 3. neutrální k rovným příležitostem – s nízkou nebo žádnou důležitostí S oulad s politikou rovných příležitostí je v implementačním procesu zakotven na počátku procesu při přijímání žádostí o podporu. Do hodnotícího procesu jsou v rámci OPPP přijímány pouze projekty, které mají pozitivní nebo neutrální dopad. Slučitelnost s politikou společenství, tj. ukazatele pro monitorovací systém strukturálních fondů, uvádějí žadatelé o úvěr v žádosti, formou vlastního vyhodnocení projektu Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

9 1. Projekty cíleně zaměřené na podporu rovných příležitost (Vysoká priorita) - pro OPPP jen výjimečně * projekty, jejichž hlavním cílem je odstranění překážek pro účast žen a mužů na trhu práce, v hospodářském, sociálním a rodinném životě (poradenství, rekvalifikace, tvorba pracovních míst pro cílové skupiny). * Projekt prokazatelně usiluje o rovné příležitosti a vyústí ve zlepšení situace. charakteristika Rovné příležitosti stojí v centru pozornosti takovýchto projektů. Cílovou skupinou jsou znevýhodněné skupiny. Zaměření projektu sleduje za cíl odstranění překážek v oborech a odvětvích, která segregují muže a ženy/zdravotně postižené/etnické minority v přístupu a v účasti v nich. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

10 2. Projekty s pozitivním dopadem na rovné příležitosti (Střední priorita) * Projekty s pozitivním dopadem na rovné příležitosti jsou ty, které naplňují např. princip gender mainstreaming. - Gender mainstreaming je proces reorganizace, zlepšování, rozvíjení a vyhodnocování politik takovým způsobem, aby bylo na všech úrovních a ve všech stadiích zapracováno hledisko genderové rovnosti, a to prostřednictvím aktérů obvykle zapojených do tvorby politik.” * Rovné příležitosti nejsou sice jejich hlavní náplní, podílí se však na odstraňování nerovností. Charakteristika Zohledňují odlišné potřeby a zájmy žen a mužů/ zdravotně postižených/etnických minorit Cílovou skupinou mohou být i znevýhodněné skupiny. Obsahují opatření nebo podněty k podpoře rovných příležitostí V těch oblastech, kde působí (pracovní trh, podniky, vzdělávání, pracovní a rodinné struktury), přispívají k odstranění diskriminací, resp. nerovností Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

11 3. Projekty neutrální k rovným příležitostem (Nízká nebo žádná priorita) * Neutrální projekty nepřispívají k odstranění disparit * Jejich činnost nemá přímý ani nepřímý vliv na znevýhodněné skupiny v oblastech jako je pracovní trh, podniky, vzdělávání, pracovní a rodinné struktury. * Na první pohled neutrální opatření však mohou mít dokonce negativní vliv na rovné příležitosti. Např. pokud jsou při zaměstnávání nebo u podnikatelských šancí upřednostněny skupiny, které se těší spíše privilegovanému postavení (muži ve vedoucích pozicích nebo v technických oborech). charakteristika s ohledem na pracovní trh nebo zakládání a rozvoj podniků nemají přímý ani nepřímý vliv na rovné příležitosti nezlepšují pracovní a rodinné struktury Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

12 Ukazatele HP Dodatek: Posilování přístupu k rovným příležitostem je začleněno do programů OPPP a tento princip je uplatňován ve všech opatřeních, implementačních a hodnotících systémech, indikátorech a procesech. V systému monitorovacích indikátorů bude sledován počet a procento žen podpořených jako začínající podnikatelky s cílem zajistit vyšší podíl podniků vlastněných ženami nebo počet vytvořených pracovních míst pro ženy atd. - index nezaměstnanosti podle pohlaví, - index hrubých vytvořených pracovních míst podle pohlaví, - počet nových MSP založených, popř. vedených ženami); Bude prováděno monitorování dopadů programů na rovné příležitosti. Výsledky budou ŘO předkládány na jednání Monitorovacího výboru, v jehož pravomoci je popř. úprava podmínek programů.

13 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Monitoring probíhá na základě údajů žadatelů v příslušné části žádosti - kvalitativní indikátor dopadu projektu na RP (neutrální, positivní, zaměřený na RP) - určuje žadatel na základě subjektivního hodnocení - v rámci některých opatření se sledují kvantitativní indikátory účasti žen - výroční zpráva 2004 uvádí statistiku uváděného dopadu projektů na RP, ale konkrétní dopady nejsou popsány (pouze kategorie dopadu na RP) Monitoring RP v OPPP Stav = doporučeno HKHlavně zaměřenyPozitivní vlivNeutrální Vliv na rovné příležitosti6121179 Vliv na životní prostředí14183109 Informační společnost9107190 Vyvážený rozvoj regionů1825434 ROZVOJ: vliv podaných projektů na rovné příležitosti Program nebyl explicitně nastaven na podporu rovných příležitostí.

14 Udržitelný rozvoj / životní prostředí → hospodářský růst, který uspokojuje potřeby společnosti v krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé perspektivě za předpokladu, že tento rozvoj při plnění dnešních potřeb neohrožuje vyhlídky budoucích generací. → vytvoření podmínek pro dlouhodobý hospodářský rozvoj při náležitém respektování ochrany životního prostředí a zachování přírodního bohatství země v maximálně možné míře. Sledované dopady na ŽP: - emise - rozsah rekultivace environmentálně poškozených průmyslových oblastí - podporované projekty s pozitivním vlivem na životní prostředí Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

15 Hlediska vlivu na ŽP Každý projekt bude muset být hodnocen z hlediska jeho vlivu na životní prostředí a zda přispívá k udržitelnému rozvoji prostřednictvím: snižování množství produkovaných odpadů a odpadních vod a jejich negativního ekologického účinku, snižování spotřeby energie a podpora užití obnovitelných zdrojů tam, kde je to možné, investičně zaměřené projekty musí v závislosti na charakteru projektu splňovat platné normy (např. zákon o technických požadavcích na výrobky, stavební zákon, apod.), povzbuzování environmentálních inovací, výzkumu a vývoje, povzbuzování místních orgánů k využití kvality jejich životního prostředí jako klíčového ekonomického faktoru, dokladů, že realizací projektu nedojde k poškození chráněných území Natura 2000.

16 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Posouzení vlivu na ŽP Program OPPP získal souhlasné stanovisko MŽP k SEA (strategic environmental assessment) - žadatel může podat žádost o podporu na projekt, jenž je z hlediska dopadu na životní prostředí pozitivní nebo neutrální, v žádném případě však negativní - každý žadatel se při podpisu Podmínek poskytnutí dotace zavazuje dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů ČR a EU pro oblast životního prostředí (EIA a NATURA 2000) -u projektů, kde je to relevantní, musí žadatel předložit stanovisko dle zákona 114/1992 Sb., (ve znění pozdějších předpisů) o ochraně přírody a krajiny – NATURA 2000 a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění - EIA.

17 Životní prostředí v OP PP Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Opatření 1.2 (program Reality) klade důraz na podporu a revitalizaci zdevastovaných ploch a starých průmyslových komplexů, jejichž regenerací dochází k odstranění starých ekologických zátěží a rizik. Projekty v programu Reality jsou z tohoto pohledu šetrné k životnímu prostředí. Pokud se týče opatření 2.2 (program Inovace), je možno zmínit jeho sekundární pozitivní vliv na ochranu životního prostředí (možnost podpory při pořizování nové a moderní technologie) program ROZVOJ – podpora snížení emisí a produkce odpadu v rámci hodnotících kritérií program INOVACE – musí mít neutrální nebo pozitivní vliv na ŽP Všechny projekty v opatření 2.3 zaměřeném na obnovitelné zdroje energie a úspory energie mají jednoznačně velmi pozitivní vliv na životní prostředí

18 Kategorie projektů Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz neutrální vliv na ŽP projekt splňuje všechny zákonné požadavky (EIA, Natura 2k, normy), ale nepřináší žádnou přidanou hodnotu v oblasti ochrany ŽP projekt není zaměřen na OZE, nezavádí šetrnou technologii, neodstraňuje starou zátěž... projekt šetrný k ŽP projekt splňuje zákonné požadavky přináší přidanou hodnotu v ochraně ŽP, která však není hlavním cílem projektu (odstranění staré zátěže pro nový investiční záměr, zavedení energeticky úsporné technologie...) projekt zaměřen na ŽP cílem projektu je využití OZE, vývoj nové technologie uplatnitelné v OŽP, snížení emisí apod. (opatření OZE)

19 Informační společnost → růst konkurenceschopnosti pro podniky → vývoj a zavádění nových technologií na všech úrovních ekonomického a sociálního života Do horizontálních priorit bylo téma informační společnosti zapojeno nově v roce 1999 v rámci začlenění celé problematiky do Evropské strategie zaměstnanosti. Pro Evropskou unii je vytvoření a rozvoj informační společnosti jasnou prioritou a je také jedním ze zásadních kroků pro dosažení strategických cílů Lisabonského procesu. Při popisu informační společnosti se ukazuje úzká provázanost horizontálních priorit mezi sebou. Rozvoj informační společnosti je jedním z nástrojů k odstranění nerovností mezi regiony a přispívá tak naplnění priority vyvážený rozvoj regionů. Stejně tak znalost informačních dovedností zjednodušuje zapojení sociálně vyčleněných skupin na trh práce a podporuje tím princip rovných příležitostí. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

20 Hlavní oblasti informační společnosti: eGovernment eHealth eLearning eBusiness

21 Priority České republiky v oblasti informační společnosti Dostupné a bezpečné komunikační služby. Informační vzdělanost Moderní veřejné služby on-line Dynamické prostředí pro elektronické podnikání Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

22 Naplňování principu informační společnosti p řístup k informačním a komunikačním technologiím typ připojení k internetu existence, příp. míra veřejného připojení k internetu propagace informační společnosti (v regionu) využití informační společnosti k podpoře nových forem zaměstnávání regionální strategie rozvoje informační společnosti Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

23 Informační společnost v prioritách OP PP Informační společnost je pojata jako téma horizontálně se prolínající celým Operačním programem Průmysl a podnikání, čímž je zdůrazněna důležitost informačních a komunikačních technologií pro konkurenceschopnost podniků a v širším smyslu i pro ekonomický růst České republiky. ukazatele: (výdaje na IT-technologie měřené jako procentuální podíl na HDP, počet nových MSP rozvíjejících IT-technologie a podnikajících v oblasti informačních technologií, MSP pravidelně využívající internet pro e-business); Opatření 1.3 (program Školící střediska) má, s výjimkou pozitivního vlivu na rozvoj informační společnosti ŠKOLICÍ STŘEDISKA – 5 bodů v hodnocení pokud je cílem prohlubování počítačové gramotnosti opatření 2.1 podporujícího zakládání a rozvoj MSP byla přímo zaměřena na ICT, většina z technologií pořizovaných v rámci tohoto opatření je řízena počítačem a vyžaduje kvalifikovanou a specializovanou obsluhu opatření 2.2 (program Inovace) pozitivní vliv na rozvoj informační společnosti (vysoký podíl ICT na inovačních projektech Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

24 1. projekty cíleně zaměřené na informační společnost (Vysoká priorita) specifické projekty, jejichž hlavním cílem je zapojení do evropské informační společnosti v oblasti vzdělání, na trhu práce, v hospodářském a sociálním životě. Hlavním cílem projektu je rozvoj informační společnosti (IS). charakteristika Rozvoj informační společnosti stojí v centru pozornosti takovýchto projektů; Projekt je orientován na jednu z priorit České republiky v oblasti informační společnosti na základě vládou schválené Státní informační a komunikační politiky; Projekt je v souladu s právními předpisy ČR a s politikami ČR v oblasti informační společnosti. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

25 2. Projekty pozitivní k informační společnosti (Střední priorita) Projekty mající významný vztah k informační společnosti. Informační společnost není přímou náplní, ale projekt přispívá k jejímu rozvoji. charakteristika Zohledňují podporu a rozvoj informační společnosti; Obsahují cílená opatření nebo podněty k podpoře informační společnosti; V těch oblastech, kde působí, vědomě napomáhají informační společnosti; Projekt je v souladu s právními předpisy ČR a s politikami ČR v oblasti informační společnosti. Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

26 3. Projekty neutrální k informační společnosti (Nízká nebo žádná priorita) Neutrální opatření nepřispívají k rozvoji informační společnosti. charakteristika Projekt nemá přímý ani nepřímý vliv na rozvoj informační společnosti; Projekt splňuje právní předpisy ČR a je v souladu s politikami ČR v oblasti informační společnosti; Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz

27 Vyvážený rozvoj regionů Vyvážený rozvoj regionů je jedním ze základních principů regionální politiky EU, která je založena na solidaritě rozvinutějších regionů (resp. zemí) ve vztahu k méně rozvinutým regionům a je odůvodněna potřebou zachovat sociální konsensus mezi regiony a sociálními skupinami. K dosažení tohoto cíle bude přispívat zejména posilování konkurenceschopnosti na regionální úrovni založené na využití existujících silných stránek doprovázených eliminací faktorů překážejících rozvoji identifikovaných jako slabé stránky regionálního rozvoje. Stanovení regionální konkurenceschopnosti pro identifikaci slabých regionů: - regionální analýza, systém indikátorů, porovnání regionů - např. princip 12 komponent územní konkrenceschopnosti použitý pro program LEADER (nejedná se pouze o ekonomickou vyspělost regionu) UKAZATELE v OPPP (HDP na obyvatele v jednotlivých regionech, zaměstnanost v regionech – tj. počet nově vytvořených pracovních míst, počet nových MSP založených v jednotlivých regionech).

28 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Regionální konkurenceschopnost

29 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Vyvážený rozvoj regionů v OPPP rozhodující je kritérium místa realizace projektu: postižené regiony regiony soudržnosti Severozápad a Moravskoslezsko Všechna opatření prováděná v postižených regionech mají relevanci k této HP: zvýšení konkurenceschopnosti, nová pracovní místa program REALITY – zvýšení atraktivity postižených regionů pro investory program KLASTRY – posílení regionální konkurenceschopnosti Opatření OPPP jsou nastavena tak, že zvýhodňují projekty, které mají dopad na VRR - HP je součástí hodnotících kritérií: body za realizaci projektu v postiženém regionu nebo na území s vysokou nezaměstnaností. V širším smyslu se VRR zohleďnuje i v jiných oblastech na základě deklarované nezaměstnanosti ve spádové oblasti.

30 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Klasifikace projektů 1.neutrální vliv na VRR: projekt není realizován v postiženém regionu výsledkem projektu není vytvoření nových pracovních míst v území s vysokou nezaměstnaností 2. pozitivní vliv na VRR: projekt je realizován v postiženém regionu nebo v území s vysokou mírou nezaměstnanosti aktivity projektu nejsou zaměřeny přímo na VRR, dopady projektu jsou nepřímé 3.projekt zaměřený na VRR: Projekt je realizován v postiženém regionu s hlavním cílem posílení konkurenceschopnosti regionu a zvýšení zaměstnanosti

31 Evasco s.r.o. Rumunská 1 CZ 120 00 Praha 2 Tel/Fax +420 222 074 109 gsm +420 603 227 066 www.evasco.cz Závěr HP RP a IS jsou poměrně málo zastoupeny a v hodnocení mají okrajový význam HP VRR a ŽP jsou zahrnuty do definice některých opatření (projekty by měly být klasifikovány minimálně jako pozitivní (šetrné) Na úrovni projektů je relativně malá pravděpodobnost přímého zaměření na HP Zakomponované aspekty HP: VRR: rozvoj postižených regionů, pomoc nezaměstnaným, RP: podpora žen v podnikání, pomoc nezaměstnaným, IS: podpora počítačové gramotnosti, ŽP: OZE, úspory energie Pro sledování HP jsou málo využity kvantitativní indikátory Indikátor „počet projektů pozitivních k HP“ je subjektivní (vstup od žadatele) a minimálně vyžaduje lepší informovanost žadatelů a kontrolu (zda deklarovaný vliv odpovídá skutečnosti)


Stáhnout ppt "Horizontální priority Vymezení pojmů a relevance v OPPP Mgr.Petr Kořán, PhD. CROSS CZECH a.s., Španělská 4, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel: +420 221."

Podobné prezentace


Reklamy Google